Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona58/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   69
Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

DYNAMIC POTAMOLOGYCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1

Semester:

2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

10
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlectures

10
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Stanisław W. CzajaPrerequisites:


Assumptions and objectives of the course:

Gaining skills at using contemporary methods of dynamic hydrology for tutorial, research and project purposes.The form and terms of assessment of the course:

credit testRegistration for the course / additional notes:

yes


Content:

Changeability of flows – high flows and low flows:

a) genesis, systematic, duration, prediction

b) methodology of calculating extreme flow capacity in uncontrolled drainage basins

c) using Horton’s parameters to estimate normal low flows in uncontrolled drainage basins

d) methodology of estimating the influence of antropropression onto creation of a river low tide

Drainage basin and its parameters

a) methodology of determining physical-geographical parameters

- parameters having a direct impact on a low tide

- parameters integrating other values which influence a low tide

- parameters having no physical importance

b) meaning of parameters in the hydrodynamic description of the drainage basinList of bibliography:

Basic reading:

 1. Jankowski A. T. (red.), 1995: Hydrologia – przewodnik do ćwiczeń. UŚ, Katowice

 2. Knapp B.J., 1986: Elementy geograficzne w hydrologii. PWN, Warszawa.

 3. Soczyńska U. (red.), 1990: Podstawy hydrologii dynamicznej. Wydawnictwa UW, Warszawa.

 4. Więzik B., 1987: Geomorfoklimatyczny hydrogram odpływu. Przegląd Geofizyczny, Warszawa.

 5. Soczyńska U. (red.), 1997: Hydrologia Dynamiczna. PWN, Warszawa.

Additional reading:

 1. Bajkiewicz-Grabowska E., 1985: Identyfikacja parametrów hydrogramu jednostkowego na podstawie fizycznych własności zlewni. Przegląd Geofizyczny z. 4.

 2. Dobija A., Dynowska I., 1975: Znaczenie parametrów fizjograficznych zlewni dla ustalenia wielkości odpływu rzecznego. Folia Geographica. Series Geographica Phisica, vol. IX.

 3. Eagleson P.S., 1978: Hydrologia Dynamiczna. PWN, Warszawa.

 4. Soczyńska U., 1987: Zastosowanie modeli matematycznych do obliczeń przepływu w zlewniach niekontrolowanych. Przegląd Geofizyczny. Z. 1-2.

 5. Ziemońska Z., Żelaziński J., 1984: Geomorfologiczny chwilowy hydrogram jednostkowy i jego wykorzystanie w modelu prognozy odpływu. Przegląd Geofizyczny. Z. 3.
Organization unit:

Department of physical geographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

FORMS AND OBJECTS OF INANIMATE NATURE PROTECTION IN POLANDCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

2

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

10
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlectures

10
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Jolanta Pełka-GościniakPrerequisites:


Assumptions and objectives of the course:

Paying attention to the need of inanimate nature protection, developing skills of inanimate nature objects selecting and documentingThe form and terms of assessment of the course:

Final testRegistration for the course / additional notes:

yes

Content:

Legal forms of protection and preserved objects of inanimate nature in Poland, evidencing and record card of object proposed to be the object of inanimate nature, perspectives of development of geoprotection in Poland and in the world, geosites and geoparks, objects of inanimate nature as worths, problems of inanimate nature protection in PolandList of bibliography:

Basic reading:

 1. Alexandrowicz Z., Drzał M., Kozłowski S., 1975: Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce. Studia Naturae, ser. B, 26: 1-298, mapa 1:1 000 000.

 2. Alexandrowicz Z. i in., 1992: Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

 3. Alexandrowicz Z., 2003: Ochrona dziedzictwa geologicznego Polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk. Przegląd Geologiczny 51, 3: 224-230.

 4. Alexandrowicz Z., 2006: Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Przegląd Geologiczny, 54, 1: 36-41.

 5. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 30 kwietnia 2004 r.)

Additional reading:

 1. Kozina K, 2008: Formy rzeźby spotykane w europejskich geoparkach, Landform Analysis, Vol. 9: 293–296

 2. Łajczak A., 1997: Środowisko abiotyczne województwa bielskiego-stan poznania, zagrożenia, ochrona, [w:] Blarowski A., Gajczak J., Łajczak A., Parusel J., Wilczek Z., Witkowski Z.: Przyroda województwa bielskiego. Stan poznania, zagrożenia i ochrona. Colgraf-Press, Poznań, 5-34. 1. Migoń P., 2008: Geomorfologia w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – wymiar globalny i lokalny, Landform Analysis, Vol. 9: 25–29

 2. Tyc A., 2001: Najciekawsze obiekty i zjawiska przyrody nieożywionej Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, ZPKWŚ, Dąbrowa Górnicza-Będzin.

 1. Waga J. M., 2001: Characteristics of geological and geomorphological worths in the projected landscape park of Pszczyna, Man and landscape (ed. L. Buzek & M. Rzętała), Ostrava University, University of Silesia, 166-171.

Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

SELECTED PROBLEMS OF physical geographyCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1

Semester:

1

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:
10

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlectures
10

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Tadeusz SzczypekPrerequisites:

Geography from secondary schoolAssumptions and objectives of the course:


The form and terms of assessment of the course:

Final testRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

differentiation of human impacts in background of physical-geographical natural conditions in selected regions of World: Baikal vicinity – Eastern Sibiria, Belorussian Polessye, Crimea, Spitsbergen
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Gieltman W.S., Moisjejenko I.F., 1990: Pojmiennyje lesa Pripiati i ich transformacija w swiazi s melioracijej. Minsk.

 2. Szczypek T., Wika S., Snytko W.A., 2004: Bajkał. BWST, Żywiec.

 3. Dylewski A., Strojny A., Aleksejczuk O., 2008: Krym. Bielsko-Biała.
Additional reading:

Organization unit:

Department Of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

HOLOCENE ON THE AREA OF POLANDCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

2

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlecturesexercises

15

15

laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Renata DuliasPrerequisites:

GG 151, GG 157, GG 252Assumptions and objectives of the course:

Analysing and concluding about spatial phenomena and processes. Understanding interdependence in the man-environment systemThe form and terms of assessment of the course:

Final testRegistration for the course / additional notes:

yes

Content:

Bases of the Holocene stratigraphy. Changes of the climate, vegetation cover and soil-forming processes in the Holocene. Evolution of the coast of the South Baltic. Development of coastal dunes. The genesis and development of lakes in Holocene. Evolution of the slopes and bottoms of the mountain and lowland valleys. Natural and anthropogenic conditioning of contemporary morphogenetic processes.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Starkel L. 1977. Paleogeografia holocenu. PWN Warszawa.

 2. Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.) 2008. Współczesne przemiany rzeźby Polski. SGP, IGiPZ UJ, IGiPZ PAN Kraków.

 3. Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN Warszawa.

 4. Richling A., Ostaszewska K. 2005. Geografia fizyczna Polski. PWN Warszawa.

 5. Mojski J. 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. PIG Warszawa.
Additional reading:

 1. Kotarba A., Kłapa M., Rączkowska Z. 1983. Procesy morfogenetyczne kształtujące stoki Tatr Wysokich. Dokum. Geogr., 1, IGiPZ PAN.

 2. Klimek K. 1979. Geomorfologiczne zróżnicowanie koryt karpackich dopływów Wisły. Folia Geogr., ser. Geogr-Physica, 12: 35-47.

 3. Borówka R. K. 1980. Współczesne procesy transportu i sedymentacji piasków eolicznych oraz ich uwarunkowania i skutki na obszarze wydm nadmorskich. PTPN, PWN Warszawa.

 4. Zgłobicki W. 2002. Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wyd. UMCS, Lublin.

 5. Twardy J. 2000. Deluwia neoholoceńskie – przykłady z Wyżyny Łódzkiej. Acta Geogr. Lodz., 78, Łódz. TN, Łódź: 135-173.1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   69


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna