Edit/Label lub: klik podwójny w węzeł lub przewód numery węzłówPobieranie 20.97 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar20.97 Kb.
UKŁADY ELEKTRONICZNE UE II_
TEMATYKA ZAJĘC PROJEKTOWYCH - #3 : Analiza w dziedzinie czasu (TR)


  1. Przenumerowanie węzłów układu (prostota oznaczeń zmiennych wyjściowych w Probe):

Edit/Label

lub: klik podwójny w węzeł lub przewód

(numery węzłów - liczby całkowite, poczynając od 1;

- numer zero , tj. 0, jest zastrzeżony (domyślny numer węzła odniesienia)    i nie wolno go używać do numeracji innych węzłów !


  1. Źródło sinusoidalne napięciowe VSIN

- VAMPL (amplituda)

- FREQ (częstotliwość), f

- PHASE (faza)

- VOFF, TD, DF składowa stała, czas opóźnienia, tłumienie – przyjąć równe zero

- AC, DC składowe AC oraz DC przyjąć równe zero
Transient'>3. Prosta analiza TR: Analysis/Setup/Transient

Okno dialogowe Transient:

- Print Step - przyjąć równe 20ns

- No-Print Delay - przyjąć równe zero

- Final Time - przyjąć tmax=k*10*T , okres T=1/f, k=1,..,9

- Step Ceiling - przyjąć Step= T/ (k*100), okres T=1/f, k=1,..,9UWAGA: Jeśli krok całkowania Step Ceiling jest zbyt duży wówczas odpowiedź w dziedzinie czasu jest                    przebiegiem złożonym z odcinków linii prostej (przebieg "łamany") i należy krok zmniejszać
4. Prosta analiza TR - wpływ temperatury: Analysis/Setup/Temperature

5. Analiza Fouriera w stanie ustalonym Analysis/Setup/Transient/Fourier Analysis

Okno dialogowe Transient:

- Enable Fourier - opcja ta musi być aktywna (wybrana)

- Center Frequency - częstotliwość FREQ pobudzenia VSIN

- Number of Harmonics - liczba obliczanych harmonicznych (max. 100), domyślnie równa 10

- Output Vars. - nazwa (wg oznaczeń zmiennych w Probe) zmiennej wyjściowej,                                                   której ostatni okres odpowiedzi będzie rozłożony na szereg Fouriera


UWAGA: Nie wykonywać analizy FFT w Probe !
6. Zawartość pliku wyjściowego *.out : Analysis/Examine Output

File/Examine Output (z okna PSpice)

- zestawienie listy elementów układu (Schematics Netlist)

- dane elementów płprzewodnikowych (DIODE, BJT,...,MODEL PARAMETERS)

- napięcia węzłowe DC (SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION)

- punkty pracy DC elementów półprzewodnikowych (Operating Point Information)

- harmoniczne Fouriera (FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE)

- współczynnik zawartości harmonicznych THD w [ %] (TOTAL HARMONIC DISTORTION)


  1. Charakterystyka liniowości wzmacniacza Uwy=f(Uwe)


7.a. Parametryzacja amplitudy źródła VSIN

- pobierz z biblioteki źródło VSIN i ustaw jego atrybut odpowiadający amplitudzie pobudzenia:

- zastąp atrybut vampl odpowiadający amplitudzie źródła wyrażeniem {vampl}

Uwaga: W wyrażeniu {vampl} muszą wystąpić nawiasy: { }

- zapamiętaj nowy atrybut (kliknij przycisk Save Atribute)

- pobierz z biblioteki element PARAMETERS i ustaw jego atrybuty:

- ustaw i zapamiętaj atrybut NAME1 jako vampl (tutaj nie mogą wystąpić nawiasy { } )

- ustaw i zapamiętaj atrybut VALUE1 równy tej wartości amplitudy gdy nie prowadzisz   analizy z użyciem parametryzacji za pomocą PARAMETERS, a jedynie analizę   jednokrotną (opcja Parametric w Setup wyłączona); przyjmij np. wartość 10mV
- ustal zakres zmian amplitudy vampl w trakcie analiz w dziedzinie czasu:

- wywołaj okno Setup programu Analysis/Setup

- zaznacz opcję Parametric

- kliknij przycisk Parametric (analiza parametryczna) Analysis/Setup/ Parametric


      Ustaw opcje okna dialogowego Parametric:

- wybierz Global Parameter w polu opcji Swept Var. Type

- wpisz vampl w polu dialogowym Name (tutaj nie mogą wystąpić nawiasy { } )

- wybierz Linear w polu opcji Sweep Type (charakter zmian parametru vampl)

- podaj minimalną wartość (Start Value) przemiatanego parametru vampl (np. 0V)

- podaj maksymalną wartość(End Value) przemiatanego parametru vampl (np. 100mV)- podaj krok zmian (Increment) przemiatanego parametru vampl (np. 10mV)
7.b. Ustalenie parametrów analizy w dziedzinie czasu Analysis/Setup/Transient
Ustalenia z punktu 7.a oznaczają, że program będzie powtarzał analizę w dziedzinie czasu dla różnych amplitud vampl źródła wejściowego VSIN, począwszy od amplitudy równej zero do 100mV z krokiem 10mV. Parametry analizy należy ustawić w oknie dialogowym Transient analogicznie jak w punkcie 3 powyżej. Gdyby dla podanego zakresu zmian układ był zbyt silnie przesterowany zmień zakres zamian vampl np. 0-10mV z krokiem 1mV. W przypadku, gdy nie nastąpi przesterowanie zwiększ odpowiednio zakres zmian sygnału wejściowego vampl.
7.c. Analiza Performance (Probe)
Opcja Performance dostępna jest w programie Probe i umożliwia otrzymanie wykresu w którym na osi rzędnych (tj. osi X ) znajdzie się parametr ulegający parametryzacji. W przedstawianym przypadku będzie to amplituda sygnału wejściowego vampl, co odpowiada Uwe. Wykreślać można natomiast jedną z dostępnych w programie funkcji celu tzw. Goal Functions. Aby otrzymać charakterystykę liniowości układu należy zatem wybrać funkcję umożliwiającą określenie amplitudy sygnału wyjściowego. Taką funkcją jest MAXr określająca największą wartość odpowiedzi czasowej w zadanym przedziale czasowym, co odpowiada napięciu Uwy. Zadanym przedziałem czasowym jest ostatni okres analizy. Analogicznie dla amplitud ujemnych należy wybrać funkcję MINr ( charakterystyka liniowości nie musi być symetryczna dla amplitud dodatnich i ujemnych).

Uwaga: Wypadku braku Goal Functions należy skopiować plik msim.prb i umieścić go w folderze             programu PSpice (Msimev63 dla wersji Eval 6.3) , a następnie restartować komputer.

8. Wyznaczenie wzmocnienia napięciowego ku12
Wykorzystując funkcję pochodnej w programie Probe można na podstawie wykreślonej charakterystyki liniowości otrzymać wykres zmian wzmocnienia napięciowego w funkcji vampl. Ponieważ pod pojęciem ku12 rozumie się wzmocnienie małosygnałowe, poszukiwana wartość wzmocnienia odpowiada zakresowi pracy liniowej układu.


  1. Charakterystyka zniekształceń nieliniowych układu THD=f(Uwe)


Program nie umożliwia automatycznego wydruku THD=f(Uwe) i musi być on sporządzony pośrednio z odczytem odpowiednich wartości współczynnika zawartości harmonicznych z pliku wyjściowego *.out .

Pobieranie 20.97 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna