Editorial requirements for the papers submitted to the journal Wychowanie w Rodzinie (Family Upbringing) General requirementsPobieranie 26.47 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar26.47 Kb.
Editorial requirements for the papers submitted

to the journal Wychowanie w Rodzinie (Family Upbringing)
General requirements

1. The electronic version (created in Microsoft Office Word) of the paper should be sent to the Publisher to the address of the Secretary of the Editorial Board: ewa.jurczyk@uni.wroc.pl.

2. The paper should include legible and fully printed tables, illustrations, images, figures, etc.

3. Complete material should be submitted (in Polish: title, the actual text of the paper, abstract, keywords, notes for images, graphs, tables etc. and bibliography; in English: title, abstract and keywords; as well as: annexes, lists of images, tables, etc.).

4. Images, figures, schemes, etc. should be legible even after the change of their size.

5. All illustrations, figures, printscreens, etc. included in the text, must also be attached as separate files.Technical requirements

1. It should be taken into consideration that the tables, images, illustrations must fit the text field – the maximum size (width x height): 12,5 cm x 19,0 cm for the book in B-5 format.

2. The illustrations need to be in the minimum resolution of 300 dpi (width being 12,5 cm).

3. The objects must not be “stretched” not proportionally or to achieve a better resolution.

4. If print in colour is planned, the basic colours should be used and contrast and legibility of objects should be watched.

5. If print in black and white is planned, instead of colours in pictures, figures etc. the shades of grey, hatching etc. to provide contrast and legibility of objects. When conversing those objects into bitmaps the scale of grey should be used.Main text

1. The page format – A-4, upper, lower, right and left margins: 2,5 cm.

2. Name and surname, academic degree, affiliation and e0mail address in the upper left corner.

3. Title of the paper in bold print, font size: 14.

4. Pages should be numbered.

5. The main body of text should have the followings parameters: font size: 12 points. Times New Roman, interline: 1,5; text aligned to the left and right margins.

6. Headings: font size: 12, bold, text aligned to the left, numeration should not be used.

7. The use of bold print: for terms and parts of the text which need emphasis.

8. The use of italics: words in other languages, names of events, titles of books, titles of films, titles of musical compositions, paintings, sculptures, performances.

9. The use of quotation marks: “titles of periodicals”, “terms borrowed from other authors”.

10. Names of authors: when used for the first time the full name and surname of the quoted author should be used, every next time only the initial of the name and the surname of the quoted author.

11. Every paragraph should be ended with the use of “Enter” key; it is unacceptable to adjust the text by multiple pressing of the space key.

12. The order of using marks: “psychological contract”1.

13. Quotes/terms used in quotations should be marked by the use of internal signs »the quoted content« (the use of “insert symbol” option, not the double sign >).

14. Inclusions in the quoted text should be marked with brackets [author’s digression].

Tables

1. Tables should be made in editing application of Microsoft Office (for example: Word).

2. In case of tables done in other applications they should be saved each separately in the tiff, bmp or jpg format in resolution minimum 300 dpi.

3. In the quantitative data the coma should be used for separation of decimal values.

4. The number and title should be placed above the table and the description and source below the table.

5. In tables singular, uniform width of the line should be used and the shading should be avoided.

6. Font size should be uniform, preferred: 10 points.

Charts

1. Charts should be made in editing application of Microsoft Office (for example: Excell).

2. In case of charts done in other applications they should be saved each separately in the tiff, bmp or jpg format in resolution minimum 300 dpi.

3. In the quantitative data the coma should be used for separation of decimal values.

4. Number and title should be place under the chart – as separate text – then the source.

5. Font size should be uniform, preferred: 10 points.

6. The framing of the charts should not be used.

Illustrations

1. Number, title and source should be placed under the illustration.

2. Illustrations should be provided as tiff, bmp, jpg files of resolution not lower than 300 dpi.

References

1. A reference should be formulated in such a way that the reader may be able to reach the original source.

2. Reference are of two kinds: reference to other text (1), explanatory reference (2). If the author both refers to other text and explains in one reference, then those two parts should be separated with a period.

3. Every reference should end with a period.

4. In the references one should not list the translations or editions; exceptions: when such an information is of crucial importance to the reaching of the source – then is should be listed after the tile: Pamiętniki lekarzy, Borkowski J. (selection and introduction), Kraków 1987.

5. Legal acts: Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznychoraz języku narodowym, Dz.U.2005.17.141 z późniejszymi zmianami.

6. A reference to numerous sources – the sources should be separated with a semicolon: M. Marečkova, Spolecenskà struktura Bardéjova v prvé polovinè 17. Stoleti, Brno 1978, s. 227; M. Marečkova, Spolecenskà struktura Presova v 17. Stoleti, Brno 1984, s. 160; M. Marečkova, Vychodoslovenskà mèsta a mésfanstvo na prahu novovéku, Brno 1995, s. 191.

7. Old publications: Obraz polski pod koniec XVII wieku. Ze zbioru podróży, ogłoszonych

w Hadze 1705 roku. Spolszczył i objaśnił Xawery Godebski, Lwów 1869, s.14.

8. A reference to the idea, opinion of other authors with the use of paraphrasing – a reference should be made; exact quotation of ideas, opinions of other author – the fragment must be put inside quotation marks and a reference should be made.

9. The abbreviations: oprac. – opracowanie; wyd. – wydane; red. – redakcja; nast. – następne;

por. – porównaj; zob. – zobacz; dz. cyt. – dzieło cytowane; sygn. – sygnatura; seria

– nie stosuje się skrótu; m.in. – między innymi, b.r.w. – brak roku wydania, t. – tom,

cz. – część.

10. Examples of references:

1. Use only Polish terms:


 • Tamże, s. 98.

 • Tamże.

 • Por. O. Pöggeler, dz. cyt., s. 280-287.

 • Por. tamże, s. 15-16.

 • Tenże, Nieuświadomiony Bóg, Warszawa 1978, s. 16.

 • Tenże, Der Mensch vor Frage, [cyt. za:] M. Wolicki, Człowiek w analizie egzystencjalnej Viktora Emila Frankla, s. 300.

2. Books:

 • I. Kant, Krytyka czystego rozumu, Kęty 2001, s. 25.

 • K. Bal, Wprowadzenie do etyki Kanta. Wykład z historii myśli etycznej, Wrocław 1984, s. 4.

 • K. Bal, Wprowadzenie…, dz. cyt., s. 34. [differentiating word should be used in the case of quoting more than one work of one author]

 • Z. Bauman, Moralność bez Etyki, [w:] tenże, Dwa szkice o moralności

 • ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 84.

 • W. Pisarek, Perswazja- jak ją widzą, jak ją piszą, [w:] K. Osiołek- Kłosińska,

 • T. Zgółka (red.), Język perswazji publicznej, Poznań 2003, s. 11.

 • E. Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa 2002, s. 53.

 • M. Mareckowa, Spolecenskà struktura Bardéjova v prvé polovinè 17. Stoleti, Brno 1978, s. 227.

3. Periodicals

 • M. Taraszkiewicz, Neuropedagogika- edukacja XXI wieku, „Trendy” 2005/1, s. 2.

4. Daily papers, weekly magazine, biweekly magazines

 • M. Thlon, Krótka historia amerykańskiego rynku kredytów hipotecznych czyli jak ewaluował American Dream (cz.1), „Rzeczpospolita”, 23.10.2008, s. 2.

5. Websites

 • D. Houston Jones, The Body Eclectic: Viewing Bodily Modification in

David Nebreda, http://reconstruction.eserver.org/051/jones.shtml, [dostęp: 01.01.2001].

Bibliography

1. Regardless of the sources listed in the text every paper should contain a bibliography.

2. Bibliography should be in alphabetical order, not numerated.

3. Bibliography should include only sources quoted/indicated in the paper.

It should be done in accordance to the following scheme:

- In the case of publication by one author:

Iluk J., Jak uczyć małe dzieci języków obcych?, Wydawnictwo WSL, Częstochowa 2006.

- In the case of an article in a periodical:

Mitchell R., Applied linguistics and eyidence-based classroom practice: The case of foreign

language grammar pedagogy, „Applied Linguistics” 2006, nr 21, s. 281–303.

- In the case of an edited publication:

Ratuś B., (red.), Kształcenie i dokształcanie nauczycieli, Wydawnictwo WSP, Zielona

Góra 1998.

- In the case of a publication in a edited volume:

Wieczorek E., Prawa rodziców w systemie oświaty, [w:] Starzyński W., Wieczorek E.,

Kołodziejczyk W., Kunicki-Goldfoinger M. (red.), Prawa rodziców w szkole, Społeczne

Towarzystwo Oświatowe, Warszawa 2002.

- In the case of a publication by multiple authors:

Vasta R., Haith M., Miller S.A., Psychologia Dziecka, WSiP, Warszawa 1995.

2. Internet sources should be listed int he following way:

Podając źródła internetowe należy stosować zapis:

— Sztejnberg A., Hurek J., Rozpoznaj swój styl uczenia się, czyli jak uczyć się najlepiej,

Kwestionariusz VARK [online]; http://www.uni.opole.pl/chemia/vark [dostęp:28.05.2010].

1©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna