Edukacja regionalna wychowanie patriotyczne I obywatelskie uczestnictwo w kulturze, popularyzacja tradycji, tworzenie szkolnej obrzPobieranie 301.06 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar301.06 Kb.
ROCZNY PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64
KLASY 0-III
rok szkolny 2012/2013

OBSZARY TEMATYCZNE PLANU PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY:

- TROSKA O BEZPIECZEŃSKTWO. WYCHOWANIE PROZDROWOTNE I PROFILAKTYKA

- ODKRYWANIE , WSPIERANIE I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ

- EDUKACJA REGIONALNA

- WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

- UCZESTNICTWO W KULTURZE, POPULARYZACJA TRADYCJI, TWORZENIE SZKOLNEJ OBRZĘDOWOŚCI

- EDUKACJA EUROPEJSKA I JĘZYKI OBCE

- ROZWÓJ SPORTU

- DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

- WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I PLACÓWKAMI WSPOMAGAJĄCYMI SZKOŁĘ

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:  • uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,

  • poczucie własnej wartości,

  • szacunek dla innych ludzi,

  • ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,

  • kultura osobista,

  • gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.


LP

CELE

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

REALIZATOR

osoby wspierające

TERMINY REALIZACJI


TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO. WYCHOWANIE PROZDROWOTNE I PROFILAKTYKA


1.

Wdrażanie dzieci do zachowania bezpieczeństwa i przestrzegania zasad określonych w regulaminach szkolnych.
Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

Realizacja zadań w ramach projektu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”
Kodeks Ucznia - Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia
Bezpieczne zachowanie w szkole


Pogadanki, spotkania, prace projektowe, apele, zajęcia tematyczne, plakaty

pogadanki

Apele porządkowe,

pogadanki

całoroczna akcja „Wzorowa klasa”


Wszyscy nauczyciele

wychowawcy klas

opiekun grupy Pacholąt


cały rok


2.

Realizacja zagadnień programowych z zakresu bezpieczeństwa na terenie szkoły (w budynku i na boisku) oraz poza nią, podczas pracy i zabawy, w czasie dni wolnych, zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, nauka zachowań (uświadamianie skutków) wobec napotkanych zwierząt itd.
Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego w różnych porach roku.
Dostarczenie informacji na temat form pomocy i instytucji jej udzielających w sytuacjach kryzysowych.
Przypomnienie drogi ewakuacji i zasad zachowania się na wypadek pożaru.„Bądź bezpieczny”

„Obcy- niebezpieczny”


Eksponowanie form zachowania i sposobów poszukiwania pomocy  w sytuacjach zagrożenia: telefony alarmowe i zaufania, tablice ostrzegawcze i informacyjne

Bezpieczna i sprawna ewakuacja

„Gdy dzwonek na przerwę dzwoni”


Cykl zajęć poświęconych bezpieczeństwu na terenie obiektu szkolnego i poza nim, apele grupy Pacholąt,

spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej, pogadanki, dyskusje, filmy edukacyjne

gazetki, ogłoszenia, foldery, plakaty, apele

Ćwiczenia w ewakuacji

Konkurs plastyczny


Wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny we współpracy z Policją i Strażą Miejską,

Główny specjalista ds. BHP

 

 


cały rok


„Dzień Bezpieczeństwa”

dzień aktywności dla klas 0-III

H. Sadowska

I. Zielińska

K. Nowak


kwiecień

Święto Szkoły3.

Upowszechnianie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny podczas pracy na różnych typach lekcji oraz wypoczynku w czasie przerw.
Przeciwdziałanie agresji wśród uczniów, dbałość o poszanowanie godności drugiego człowieka i przestrzeganie zasad kultury osobistej i kultury języka, unikanie konfliktów, wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i in.

„Szkoła bez przemocy”

zajęcia profilaktyczne i wychowawcze

apele


wychowawcy klas

pedagog


specjaliści spoza szkoły

cały rok

4.

Zachowanie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

Poznanie i przypomnienie przepisów ruchu drogowego, uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego zachowania się na drodze.
„Bezpieczna droga do szkoły”

Cykl zajęć poświęconych bezpieczeństwu na drogach, spotkania z Policją i Strażą Miejską,

pogadanki

profilaktyczno-informacyjne,

dyskusje, filmy edukacyjne, gazetki tematyczne,

apele grupy Pacholąt

Konkurs plastyczny dla klas 0pedagog szkolny przy współpracy Zespołu do Spraw Nieletnich, KP Błonie, Straż Miejska

wychowawcy klas

R. Fiertek

M. Kaszubowska

A. Przeradzka


cały rok

październik5.

Promocja zdrowego stylu życia.

Zdrowe odżywianie a okres intensywnego wzrostu.

Propagowanie postaw prozdrowotnych oraz kształtowanie właściwych nawyków związanych z higieną osobistą, właściwym odżywianiem i zdrowym, aktywnym spędzaniem wolnego czasu.
Podstawy pierwszej pomocy

Zapewnienie opieki służb medycznych nad rozwojem fizycznym dziecka


Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniami.
Budowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. Zapoznanie z tematyką problemów okresu dorastania.

Udział w programach i kampaniach:

„Żyję bezpiecznie i zdrowo”

„Śnieżnobiały uśmiech”

„Mleko w szkole”

„Warzywa i owoce w szkole”

„Wiem, co jem”

„Pierwszy dzwonek-Nie! Dla meningokoków”

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

„Bezpieczna szkoła”


spotkania z pielęgniarką i stomatologiem,

pogadanki, dyskusje, zajęcia warsztatowe, prace projektowe, gazetki tematyczne

filmy edukacyjne,

udział w akcjach,

diagnoza, okresowe badania uczniów,

fluoryzacja zębów,

udział w rozgrywkach i zajęciach sportowych


wychowawcy klas

pielęgniarka szkolna, stomatolog,

wychowawcy świetlicy, n-le wychowania fizycznego


cały rok wg harmonogramu


6.

Profilaktyka wychowawcza. Dążenie do samopoznania i samooceny. Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć i opanowania emocji.

Uczenie tolerancji oraz technik radzenia sobie ze stresem i agresją.

Zapewnienie wsparcia rodzicom poprzez rozmowy, doradztwo, wskazanie literatury, prelekcje, warsztaty


Klub „Profilaktyka”.

Świetlica socjoterapeutycznaCykliczne spotkania


pedagog

wychowawcy klaspaździernik /maj

7.

Nauka bezpiecznego korzystania z komputera, programów multimedialnych i Internetu.


Dzień bezpiecznego Internetu

Program „Sieciaki”Prezentacje dla uczniów, pogadanki, zajęcia

K. Satke

A. Braniewska

Pedagog,

Straż Miejskaluty

cały rok


8.

Określenie ryzyka dysleksji

Wstępna diagnoza pierwszoklasistów


Badanie uczniów

ankieta dla rodziców i wychowawcówWychowawcy klas

Poradnia PPwrzesień-listopad

9.

Ocena stanu wymowy uczniów

Przesiewowe badania klas 0 i I

Badanie uczniów

spotkanie z rodzicamiE. Wojcieszak

M. Kaszubowska

A. Przeradzka


wrzesień-październik


EDUKACJA REGIONALNA


1.

Budzenie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania.
Zgłębianie wiedzy o historii i współczesności osiedla, miasta i regionu. Poznawanie jego dorobku kulturalnego.


Bydgoszcz (moje miasto, moja dzielnica) dawniej i dziś - zajęcia tematyczne

Zdobywanie odznaki „Mały Przyjaciel Bydgoszczy”
Wycieczki tematyczne, pogadanki, spotkania, zajęcia o tematyce regionalnej, realizowanie zadań przewidzianych w regulaminie zdobywania odznak „Małego Przyjaciela Bydgoszczy”


wychowawcy klascały rok

2.

Popularyzacja wśród dzieci legend o Bydgoszczy.

Konkurs „Czy znasz bydgoskie legendy?”

Szkolny konkurs krasomówczy

D. Chrząstowska

M. Kujawa

K. Przybylska

K. Satkekwiecień


3.

Współpraca z Wydziałem Rozwoju i Promocji Miasta Bydgoszczy w UM - tradycje i obyczaje regionu, historia, legendy bydgoskie, zabytki, ważne obiekty kultury, władze miasta.

„Nasze miasto”

Tworzenie biblioteczki regionalnej

I. Leśniewska

N-le biblioteki

cały rok


WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE


1.

Kształtowanie postaw patriotycznych, poznawanie historii Polski.
Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli szkolnych i narodowych (zachowanie właściwej postawy podczas uroczystości, uczestniczenie w uroczystościach szkolnych w odświętnym stroju, przypomnienie znaczenia sztandaru, hymnu, imienia szkoły).

Symbole narodowe.

Uroczystości klasowe i szkolne, obchody świąt państwowych,

zapoznanie z symbolami narodowymi, legendami, historią kraju i dziedzictwem polskiej kultury.

.


Pogadanki,

nauka hymnu państwowego i szkolnego, zapoznanie z symbolami narodowymi

zajęcia o tematyce patriotycznej


wychowawcy klas


cały rok

2.

Zapoznanie z miejscami pamięci narodowej.

Opieka nad grobami żołnierzy.Miejsca pamięci narodowej

Wycieczki- Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy, Cmentarz Starofarny, pomnik Walki i Męczeństwa i inne

wychowawcy klas


październik- listopad

3.

Zapoznanie z ważnymi w historii Polski datami

Narodowe Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja

Pogadanki, apele, poranki okolicznościowe-programy artystyczne

wychowawcy klas


wrzesień, listopad

styczeń, maj4.

Promowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich

„Jesteśmy Polakami”

Udział w konkursach i akcjach

Wychowawcy klas, biblioteka

i świetlica szkolnaWedług terminarza imprez

„Ta ziemia od innych droższa”

Konkurs recytatorski poezji patriotycznej dla kl.III-VI

B. Mudło

B. Jaroszmaj

6.

Poznanie życia, twórczości sławnych i zasłużonych Polaków.

„Wielcy Polacy”


Prezentacje, zajęcia tematyczne, projekty, gazetki tematyczne

Wychowawcy klas biblioteka szkolna

cały rok


UCZESTNICTWO W KULTURZE, POPULARYZACJA TRADYCJI, TWORZENIE SZKOLNEJ OBRZĘDOWOŚCI


1.

Poznanie obiektów kulturalnych i użyteczności publicznej

„Co?

Gdzie?


Kiedy?”

Wycieczki

wychowawcy klas

cały rok

2.

Zapoznawanie uczniów z dorobkiem kultury.
Przygotowanie do odbioru sztuki i rozwijanie zainteresowania nią.
Uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez kontakt ze sztuką.„Co jest grane?”

Uczestnictwo w spektaklach teatralnych, seansach filmowych,

koncertach edukacyjnych Filharmonii Pomorskiejwychowawcy klas


cały rok

3.

Czynny udział w konkursach oraz imprezach szkolnych i organizowanych przez ośrodki kultury.


Współpraca z MDK w Bydgoszczy

konkursy, przeglądy, koncerty, inne imprezy

wychowawcy klas

wychowawcy świetlicycały rok

4.

Budzenie szacunku do pracy nauczyciela, Kształtowanie szacunku dla pedagogów i upowszechnianie wiedzy na temat KEN.

Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Apel grupy Pacholąt


R. Fiertek


październik

5.


Pielęgnowanie tradycji i zwyczajówDzień Chłopca

Imprezy klasowe

Imprezy w bibliotece i świetlicy szkolnej

Inscenizacje wydarzeń biblijnych


Wychowawcy klas

wychowawcy świetlicy

nauczyciele religii


wrzesień

Światowy Dzień Pluszowego Misia

listopad

andrzejki

listopad

mikołajki

grudzień

Wigilia

grudzień

Jasełka

styczeń

bal karnawałowy

styczeń, luty

Dzień Babci i Dziadka

styczeń

Dzień Dziewczynek

marzec

marzec


Święto Wiosny

Misterium Męki Pańskiej
zajączek

kwiecień

Święto Szkoły

kwiecień

Dzień Matki,

Dzień Ojca Dzień Dzieckamaj

czerwiec

Szkolne uroczystości

z udziałem środowiska lokalnego„Witajcie w szkole”

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

wych. klas

wrzesień

Pasowanie Pierwszoklasistów na uczniów szkoły

Impreza środowiskowa

H. Sadowska

B. Płóciennik

A. Kuczyńska

U. Woźniakpaździernik

Pasowanie na Świetlika

Impreza środowiskowa

wychowawcy świetlicy

październik

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Dzień aktywności

wychowawcy świetlicy

listopad

„Święta! Święta!”

Kiermasz świąteczny

Rada Rodziców

wych. klas

wychowawcy świetlicy

biblioteka szkolnagrudzień

„Czas na wakacje”


Apel podsumowujący pracę w roku szkolnym

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/14, Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/15R. Fiertek

R. Fiertek

A. Przybylska


czerwiec

6.


Upowszechnianie wiedzy nt. osoby i działalności Jana Pawła II. Uczczenie pamięci Wielkiego Polaka, przypomnienie Jego nauki

„Dzień Papieski”

„Rocznica śmierci Papieża JP II”Impreza szkolna- apel klas I-III

Poranek ku czci Jana Pawła II
nauczyciele religii

październik

kwiecień


ODKRYWANIE, WSPIERANIE I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ


1

Rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich umiejętności, zainteresowań, zdolności kierunkowych i dociekliwości poznawczej.
Ukazywanie uczniom właściwych postaw i zachowań społecznych. Kształtowanie umiejętności uczenia się, nawyków pracowitości, rzetelności i wytrwałości.

„Szkoła Odkrywców Talentów”- działania systemowe w ramach projektu.

Prowadzenie kół zainteresowań o tematyce polonistycznej, matematycznej, plastycznej, informatycznej, tanecznej i teatralnej;

organizacja i udział w konkursach, imprezach,wychowawcy klas

Wychowawcy świetlicy
cały rok2.

Promocja naukowej, artystycznej, społecznej i sportowej działalności uczniów.

Dni Promocji Talentów

„Mam talent”Organizowanie imprez, koncertów, przedstawień teatralnych, wystaw,

„Dnia otwartego”

Konkurs dla klas I-III


Wychowawcy, nauczyciele-opiekunowie kół zainteresowań,

Wychowawcy świetlicycały rok

maj


3.


Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

„Wiem, co czytam”

Szkolny etap konkursu

K. Przybylska

K. Satke


luty/marzec

4.

Propagowanie kultury języka


„Ort-bój”

Miejski Konkurs Ortograficzny klas III

B. Płóciennik

M. Kujawagrudzień

luty/marzec„Mistrz mowy polskiej”

Szkolny konkurs krasomówczy

B. Mudło

B. Jarosz

E. Wojcieszak

E. Bukowskaluty/marzec

5.

Zwrócenie uwagi na estetykę, dbałość zapisu i ortografię w zeszytach lekcyjnych

„Najpiękniejszy zeszyt” - szkolny konkurs


klasy I -

D. Chrząstowska

H. Sadowskamaj /czerwiec

klasy II

B. Płóciennik

U. Woźniakmaj /czerwiec

klasy III
maj /czerwiec

6.

Rozwijanie talentów teatralnych

Tworzymy małe formy teatralne- Imprezy środowiskowe i klasowe, apele okolicznościowe
Wychowawcy klas

cały rok

7.


Rozwijanie talentów recytatorskich

„Brzechwiada”

Konkurs recytatorski klas I

H. Sadowska

A. Przybylskalistopad

„Wierszyki na wesoło”

Konkurs recytatorski klas „0”

M. Kaszubowska

A. Przeradzkalistopad

„Wiersze pełne humoru i dowcipu”

Udział w konkursie recytatorskim w MDK nr 2

H. Sadowska


październik

Miejski konkurs recytatorski w Pałacu Młodzieży

etap szkolny

H. Sadowska

n-le biblioteki

wych. klas


listopad

8.


Popularyzacja matematyki.
Motywowanie uczniów do nauki.
Umożliwienie uczniom udziału w konkursach matematycznych szkolnych i pozaszkolnych oraz osiągania sukcesów i rozwijania zainteresowań matematycznych.

Dzień Wesołej Matmy

Dzień aktywności matematycznej

D. Chrząstowska

M. Kujawa

K. Przybylska

K. Satke
luty

„Alfik”

„Sezam”


Konkurs matematyczny

R. Fiertek

A. Przybylskalistopad grudzień

„Liczydełko”

Miejski konkurs matematyczny dla klas II i III

D. Chrząstowska

A. Kuczyńska

M. Kujawa

K. Przybylska

K. Satke


luty

„Kangur Matematyczny”


konkurs międzynarodowy

wychowawcy klas

R. Fiertek

M. Kujawa

A. Przybylskamarzec

Szkolny konkurs matematyczny dla klas I

konkurs

A. Przybylska

R. Fiertekczerwiec

9.

Rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów, poczucia piękna i estetyki, pobudzanie wyobraźni twórczej.

„Jesienna pogoda, jesienny spacer”

Konkurs plastyczny dla klas 0

M. Kaszubowska

A. Przeradzkalistopad

„Czyste środowisko-czy zależy ode mnie?”

Edycja miejskiego konkursu dla klas 0-III

„Dbamy o środowisko w którym żyjemy”M. Kaszubowska

A. Przeradzkaluty

„Jesienne pejzaże”

Konkurs plastyczny dla klas I-III

U. Woźniak

H. Sadowska

B. Płóciennik


listopad

„Najciekawsza zakładka do książki”

Konkurs dla klas I

Biblioteka szkolna

listopad/

grudzień


„Portret Misia’”

konkurs plastyczny dla klas I-III

Wychowawcy świetlicy

listopad

„Betlejemskie szopki”

konkurs plastyczny i grafiki komputerowej klas „0”

M. Kaszubowska

A. Przeradzkagrudzień

„Choinkowych ozdób czar””

Szkolny konkurs plastyczny dla klas 0-III

Wychowawcy świetlicy

grudzień

„Bożonarodzeniowe składanki”

„Wielkanocne składanki”Warsztaty dla klas I propagujące orgiami i kirigami

D. Chrząstowska


grudzień

kwiecień


„Z orgiami za pan brat”

Miejski Konkurs Orgiami

D. Chrząstowska

U. Woźniak

B. Płóciennik

R.FiertekII semestr

„Najładniejsza kartka świąteczna”

Konkurs plastyczny dla klas „0”

M. Kaszubowska

A. Przeradzkamarzec

„Świąteczna wydzieranka”

Szkolny konkurs klasy II

U. Woźniak

B. Płóciennikmarzec

„Droga Krzyżowa”

Wystawa prac

n-le religii

kwiecień

„Spacerkiem po Bydgoszczy”

Konkurs plastyczny dla klas I- III

K. Przybylska

K. Satke


marzec

„Pory roku”

Cykl imprez plastycznych

K. Gurdak

M. Tyborskalistopad, styczeń,

kwiecień


Udział w zewnętrznych konkursach plastycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, miejskim i międzyszkolnym

wychowawcy klas, opiekunowie kół plastycznych

cały rok

według terminarza10.


Rozwijanie zainteresowań przyrodniczo- ekologicznych.

„Piękna nasza Ziemia cała”

Konkurs przyrodniczo- plastyczny dla klas III

A. Przybylska

kwiecień

„Najciekawszy zielnik”

Międzyszkolny konkurs przyrodniczy dla klas III

A. Przybylska

listopad

„Przyrodnicze zagadki Honoratki”

Konkurs dla klas III

A. Przybylska

R. Fiertek

H. Sadowska


maj

12.

Kształtowanie aktywnych postaw związanych z ochroną przyrody.
Propagowanie postaw proekologicznych i kształtowanie kultury ekologicznej (poznawanie sposobów ochrony środowiska i sortowania śmieci, pielęgnowanie roślin znajdujących się w klasie, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt).


Sprzątanie Świata

Dzień ZiemiUdział w ogólnopolskich akcjach

wychowawcy klas


wrzesień

kwiecień
Światowy Dzień Ziemi

Szkolny Dzień EkologiiImpreza dla klas I-III

wychowawcy świetlicy

kwiecień

Ścieżki dydaktyczne

Udział w zajęciach- przyrodnicze ścieżki dydaktyczne na Osowej Górze i w Myślęcinku

Udział w akcjach społecznych na rzecz środowiska, zwierząt.wychowawcy klas


cały rok

„Śmieciuchy”

konkurs

wychowawcy świetlicy

październik

„Dokarmiamy ptaki”

udział w akcji

wychowawcy klas

listopad-marzec

13.

Rozwijanie zainteresowań muzycznych i teatralnych


Udział w imprezach proponowanych przez inne instytucje, konkursach muzycznych i teatralnych

wychowawcy klas

cały rok

14.

Zachęcenie uczniów do świadomego korzystania z biblioteki szkolnej.

Pasowanie uczniów klas I na czytelników

Cykl imprez dla klas

B. Mudło

B. Jaroszluty

15.


Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów.

„Cała Polska czyta Dzieciom”

„Czas na książkę”Systematyczne czytanie dzieciom w klasach i na apelach

B. Mudło

B. Jarosz

wych. klas

ucz. gimnazjumlistopad

„Pięknie czytamy bajki Ch. Perrault”

Konkurs pięknego czytania dla klas II

B. Mudło

B. Jaroszmaj/

czerwiec


„Czytamy, te książki znamy”

Konkursy czytelnicze dla klas III

B. Mudło

B. Jaroszkwiecień

16.

Stwarzanie uczniom równych szans rozwoju intelektualnego i fizycznego. Wspieranie uczniów mających trudności w nauce oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, kompensacyjno-korekcyjne, rewalidacyjne, terapii pedagogicznej

organizowanie pomocy koleżeńskiej, współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną,

konsultacje i porady udzielane rodzicom

indywidualizacja pracy, dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości uczniówProwadzenie zajęć różnego typu

wychowawcy klas

pedagog szkolny,

logopeda

bibliotekacały rok


DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA


1.

Propagowanie działalności charytatywnej. Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie, w grupie społecznej i okazywanie szacunku ludziom starszym, niepełnosprawnym.


Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

kwesta, program artystyczny

I. Leśniewska

wychowawcy klasstyczeń

2.

Rozwijanie potrzeby dzielenia się z innymi.

Uwrażliwienie na potrzeby innych.

Budzenie gotowości na udzielanie pomocy potrzebującym.


Szkolne Koło „Caritas”

akcje charytatywne:

„Pola Nadziei”

„Z uśmiechem do szkoły”

Klub Profilaktyka


kwesta, pogadanki, zajęcia warsztatowe kształtujące empatię.

kiermasz


K. Chachuła

D. Lewandowska

H. Krawczyk

Pedagog szkolnycały rokEDUKACJA EUROPEJSKA I JĘZYKI OBCE


1.

Rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy na temat Unii Europejskiej.

Dzień Europejski

Dzień aktywności

A. Kuczyńska

M. Tyborska

B. Wójcik


maj

2.


Popularyzacja języka angielskiego, zapoznanie z tradycjami obchodzenia świąt w krajach anglosaskich, umożliwienie uczniom osiągnięcia sukcesów w konkursach i rozwijania umiejętności językowych.

“Christmas Card”

“Four seasons”

“Easter Card”


Konkursy na pracę projektową w języku angielskim- kl. II-III
- kl. I

M. Scheffera

K. Przybylska

n-le j. ang


grudzień

maj
marzec/

kwiecień


Konkurs znajomości języka angielskiego

Szkolne konkursy leksykalne dla klas

I-III


Etap szkolny konkursu międzyszkolnego

M.Scheffera

K. Przybylska

n-le j. ang


czerwiec

grudzień


Dzień Języków Obcych

Dzień aktywności

M.Scheffera

K. Przybylska

n-le j. ang


listopad


ROZWÓJ SPORTU1.

Podniesienie ogólnej sprawności uczniów, rywalizacja z najlepszymi zespołami bydgoskimi

Turniej „Białego Misia”


udział w zawodach zorganizowanych przez

„Gazetę Pomorską” i Wydział Edukacjin-le wychowania fizycznego

listopad – luty

2.

Rozbudzanie zainteresowań sportowych

Promocja aktywności fizycznej, zachowań prozdrowotnych i pozytywnego wpływu udziału dzieci w zajęciach sportowo-rekreacyjnych

Zachęcanie do uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej


„Jestem sprawnym pierwszakiem”

„Dwa ognie”


„Śmieszne zawody”
„Zawody lekkoatletyczne o Puchar Dyrektora Szkoły”

Zawody sportowe klas I

Turniej dla klas III


Turniej na prima aprilis

Impreza dla klas I-IIII. Zielińska

B. Wójcik

n-le wychowania fizycznego

-wychowawcy klas

M. Ostrowska

H. Sadowska

n-le wf

wych. klasmaj

II semestr


kwiecień
maj
„Sportowy Dzień Dziecka”

Turniej gier i zabaw

M. Ostrowska

H. Sadowskaczerwiec

„Tydzień Sportu dla wszystkich”

Tydzień aktywności

n-le wf

wychowawcy klasczerwiec

3.

Popularyzacja pływania wśród dzieci i rodziców

Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu razem z dziećmi„Turniej pływacki”


Przeprowadzenie konkurencji pływackich dla poszczególnych kategorii wiekowych

n-le wychowania fizycznego

grudzień/

styczeń


„Zawody pływackie”

Impreza dla klas III

M. Ostrowska

H. Sadowskamaj

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I PLACÓWKAMI WSPOMAGAJĄCYMI SZKOŁĘ

1.

Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny celu wzajemnego wspomagania w realizacji funkcji opiekuńczej i dydaktyczno – wychowawczej. Wspieranie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły oraz w proces dydaktyczno – wychowawczy.


Zapewnienie pomocy rodzicom w zakresie opieki nad dzieckiem.

Działalność Rady Rodziców

Imprezy okolicznościowe w klasie i szkole.

Spotkania, rozmowy indywidualne z rodzicami,

„Szkoła dla Rodziców”Udział rodziców w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych oraz imprezach i wycieczkach klasowych.

pogadanki, prelekcje, spotkania, prezentacjeRodzice uczniów

Nauczyciele

Wychowawcy klas

Specjaliści PPPcały rok
spotkania wg terminarza

2.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

Kierowanie przez szkołę uczniów do poradni.

Włączanie się rodziców do pomocy dzieciom

Rodzice uczniów

Wychowawcy klas

Specjaliści PPP


cały rok


3.

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji.

Dofinansowanie żywienia.

Wyprawka dla ucznia.


Zapewnienie pomocy rodzicom w zakresie opieki nad dzieckiem.

Rodzice uczniów

Wychowawcy klas, pracownicy MOPScały rokEWALUACJA prowadzona w oparciu o:


* Obserwacje i oceny zachowania.

* Obserwacje dokonań ucznia.

* Rozmowy z rodzicami, wychowawcami, z dziećmi.

* Ankiety.

* Analizę dokumentów:

- scenariuszy i konspektów: zajęć, spotkań, imprez, uroczystości środowiskowych, dni aktywności, zbiórek, treningów

- planów działalności kół zainteresowań

- harmonogramów zawodów

- regulaminów konkursów

- zadań konkursowych

- ogłoszeń, folderów

- sprawozdań

- wystaw prac plastycznych, plakatów, prac projektowych

- list laureatów,

- dokumentacji fotograficznej,

- gazetek ściennych, prac uczniów, projektów, książeczek tematycznych

- albumów

- kronik klasowych,

- podsumowań kwesty,

- opracowanych wyników diagnozy, ankiet, badań,

- harmonogramów terapii indywidualnej

- kart wycieczek.


Pobieranie 301.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna