Edukacja wczesnoszkolnaPobieranie 124.21 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar124.21 Kb.
Wymagania edukacyjne w klasach I-III

W Szkole Podstawowej

nr 312 w Warszawie

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 

Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe na koniec klasy I szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programowąEdukacja polonistyczna.

Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych.Uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka:  1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia,

  2. w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno,

  3. uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą;

2) w zakresie umiejętności czytania i pisania:

  1. rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,

  1. zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,

  2. pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii),

  3. posługuje się ze zrozumieniem okres leniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,

  1. interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. bas ni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela,

  2. korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela;

3) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:

  1. uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,

  2. rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence,

  3. odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

Język obcy nowożytny.

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem.Uczeń kończący klasę I:

 1. rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;

 2. nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;

 3. recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;

 4. rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

Edukacja muzyczna.

Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki: śpiewanie i muzykowanie, słuchanie i rozumienie.Uczeń kończący klasę I:

 1. powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, wykonuje śpiewanki i rymowanki;

 2. odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki);

 1. realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała);

 2. wie, że muzykę można zapisać i odczytać;

 3. świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie;

 4. kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

 5. Edukacja plastyczna

Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby. Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu.

Uczeń kończący klasę I:

 1. wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak kształt, barwa, faktura;

 2. ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, bas nią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;

 3. wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka;

 4. rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich temat.

Edukacja społeczna.

Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi.Uczeń kończący klasę I:

 1. potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;

 2. współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;

 3. wie, co wynika z przynależności do swojej rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich;

 4. ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny;

 1. zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;

 2. wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;

 3. potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz; wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc;

 4. wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

Edukacja przyrodniczaWychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej.

Uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt: 1. rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka),

 2. zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy,

 3. wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody),

 4. wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice,

 5. zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato,

 6. zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, lis cię, grzyby) i wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia,

 7. wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt,

 8. h) wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych;

2) w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:

 1. obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,

 2. wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, p. ubiera się odpowiednio do pogody,

 3. nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,

 4. zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar i wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

Edukacja matematyczna

Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci.Uczeń kończący klasę I:

w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki: 1. ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach,

 2. układa obiekty (p. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii, okres la następne i poprzednie,

 3. klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje, p. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania,

 4. w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania,

 5. wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; okres la położenie obiektów względem obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (p. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku,

 6. dostrzega symetrię (p. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (p. szlaczek);

2) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:

 • sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10),

 • wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje) manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, p. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania,

 1. radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania,

 2. zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;

3) w zakresie pomiaru:

 1. długości: mierzy długość, posługując się p. linijką; porównuje długości obiektów,

 1. ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi,

 2. płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,

 1. czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków;

4) w zakresie obliczeń pieniężnych:

 1. zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży,

 2. zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.

Zajęcia komputerowe

Uczeń kończący klasę I:

 1. posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury;

 2. wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;

 3. stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

Zajęcia techniczne

Wychowanie do techniki (poznawanie urządzeń, obsługiwanie i szanowanie ich) i działalność konstrukcyjna dzieci.Uczeń kończący klasę I:

w zakresie wychowania technicznego: 1. wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje (p. latawce, wiatraczki, tratwy),

 2. zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (p. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich,

 3. buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu p. szałas, namiot, wagę, tor przeszkód; w miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu p. dźwigi, samochody, samoloty, statki, domy;

2) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

 1. utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w Sali zabaw, szatni i w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku,

 1. zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych,

 2. wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, p. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.

Wychowanie fizyczne

Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna.Uczeń kończący klasę I:

 1. uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;

 2. potrafi:

 1. chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,

 2. pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne,

 3. wykonywać ćwiczenia równoważne;

 1. dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;

 2. wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;

 3. wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (p. środków czystości, środków ochrony roślin);

 4. wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości.

II.Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe na koniec klasy II szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową.

 

KLASA II

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 

Uczeń kończący klasę II:Mówienie i słuchanie:

 • mówi zrozumiale, wymawiając słowa wyraziście i poprawnie,

 • umie przyjąć w rozmowie rolę słuchacza i osoby zabierającej głos,

 • uczestniczy w rozmowie na okreslony temat (np. na temat tekstu, świąt, bieżących spraw klasowych i szkolnych, zjawisk przyrody, własnych przeżyć, wykonanych prac plastycznych itd.),

 • wypowiada się samodzielnie na różne tematy,

 • zadaje pytania kolegom i nauczycielowi,

 • prosi o wyjaśnienie znaczenia wyrazów, poleceń lub niezrozumiałego fragmentu tekstu,

 • słowem, zdaniem odpowiada na pytania nauczyciela, kolegów,

 • wypowiada sie na temat wysłuchanego (przeczytanego) tekstu, oglądanej historyjki obrazkowej, przedmiotu, ilustracji, filmu itp. (opowiadając, opisując),

 • okazuje zainteresowanie wypowiedziami kolegów i nauczycieli,

 • słucha i rozumie tekst mówiony, czytany lub odtwarzany z nagrania,

 • tworzy swą wypowiedź w formie kilkuzdaniowego, spójnego tekstu,

 •   uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego,

 • rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence.

Czytanie i korzystanie z informacji:

 • rozpoznaje litery i łączy je z odpowiednimi głoskami,

 • wyróżnia i poprawnie artykułuje głoski odpowiadające poszczegolnym literom,

 • porównuje liczbę głosek i liter w wyrazach,

 • czyta teksty drukowane i pisane,

 • czyta głośno i poprawnie, płynnie i wyraziście,

 • czyta cicho ze zrozumieniem,

 • czyta teksty znane i nowo poznane,

 • rozumie znaczenie czytanych wyrazów, zwrotów, zdań, rozumie sens całego tekstu,

 • czyta ze zrozumieniem komunikaty, polecenia w podręczniku, plany działania, instrukcje obsługi urządzeń,

 • szuka informacji w encyklopediach, słownikach,

 • ustala kolejność zdarzeń w tekście, wyszukuje fragmenty tekstu potrzebne do tematu,

 • ocenia zdarzenia i postać bohatera,

 • porównuje zdarzenia fikcyjne z własnymi doświadczeniami,

 • samodzielnie czyta wybrane przez siebie książki i czasopisma,

 • rozpoznaje niektóre rytmicznie powtarzające się elementy wiersza, np. rym, wers, strofę, refren.

Pisanie:

 • zapisuje litery małe i wielkie, odtwarza odpowiednio ich kształty,

 • tworzy wyrazy z rozsypanki literowej, sylabowej,

 • zapisuje wyrazy i zdania,

 • pisze czytelnie, poprawnie łącząc litery,

 • przepisuje poprawnie wyrazy, zdania, fragmenty tekstów,

 • prawidłowo rozmieszcza pisany tekst na kartce,

 • podpisuje własne ilustracje i historyjki obrazkowe w książce,

 • pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i krótkie teksty,

 • rozwija zdanie nierozwinięte,

 • redaguje pisemne odpowiedzi na pytania do tekstu,

 • potrafi tworzyć własne teksty, zapisując swoje myśli w formie zdań,

 • układa samodzielnie wypowiedź na określony temat i zapisuje ją,

 • redaguje pisma użytkowe, np.: zaproszenie, zawiadomienie, list, komunikat,

 • układa i zapisuje plan opowiadania, plan pracy.

Elementy gramatyki i ortografii:

 • rozpoznaje zdania w mowie i tekście pisanym,

 • wyróżnia wyrazy w zdaniach,

 • stosuje wielką literę na początku zdania, kropkę, pytajnik, wykrzyknik na końcu zdania,

 • rozpoznaje zdania pojedyncze oznajmujące i pytające,

 • rozwija zdania,

 • w pisowni imion, nazwisk, nazw geograficznych stosuje wielką literę,

 • dzieli wyrazy na głoski i sylaby,

 • rozpoznaje i nazywa samogłoski i spółgłoski,

 • zna głoski oznaczone dwiema literami,

 • pisze poprawnie wyrazy ze spółgłoskami miękkimi, w których miękkość oznaczona jest literą i lub znakiem diakrytycznym,

 • pisze poprawnie wyrazy z ą i ę o pisowni zgodnej z wymową,

 • pisze poprawnie wyrazy, w ktorych spółgłoska miękka traci dźwięczność na końcu wyrazu,

 • pisze wyrazy z ó i rz wymiennym w zakresie opracowanego słownictwa,

 • pisze poznane wyrazy poprawnie pod względem ortograficznym,

 • porządkuje wyrazy alfabetycznie według pierwszej, pierwszej i drugiej, pierwszej drugiej i trzeciej litery,

 • pisze i odczytuje pospolite skróty spotykane w otoczeniu dziecka,

 • tworzy wyrazy pokrewne i stosuje je w pracach pisemnych,

 • wyszukuje wyrazy bliskoznaczne i zastępuje nimi powtarzające się wyrazy,

 • grupuje wyrazy będące nazwami osób, rzeczy, przedmiotów, zwierząt i roślin, wyrazy oznaczające czynności, wyrazy oznaczające cechy przedmiotów, osób,

 • wyjaśnia wyrazy i zwroty spotykane w słuchanych i czytanych tekstach.

EDUKACJA SPOŁECZNA 

Uczeń kończący klasę II:

 • zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia, w tym zasady bycia dobrym kolegą,

 • uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, na miarę swych możliwości,

 • odróżnia dobro od zła; stara się być sprawiedliwym i prawdomównym,

 • wie, jak zachować sie w szkole i jakie sa obowiązki ucznia,

 • zastanawia sie nad mocnymi i słabymi cechami swojego charakteru, dokonuje samooceny,

 • rozumie pojęcia: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki,

 • identyfikuje się ze swoją rodziną,

 • podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia,

 • rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, że trzeba do niej dostosowywać swe oczekiwania,

 • pomaga potrzebującym,

 • wie, jak zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (stosuje formy grzecznościowe),

 • rozumie potrzebe utrzymywania dobrych relacji z innymi ludźmi; jest chętny do pomocy,

 • zna zawody, jakie wykonują dorośli w jego otoczeniu,

 • potrafi opowiedzieć o pracy ludzi w poznanych zawodach; wie, czym zajmują sie osoby pracujące w danym zawodzie,

 • wie, że każda praca jest ważna i potrzebna; wie, że należy szanować pracę każdego człowieka,

 • rozumie pojęcia: miejscowość, województwo, kraj,

 • zna nazwy kilku miast i wsi położonych najbliżej swojej miejscowości,

 • potrafi okreslić krajobraz swojej okolicy,

 • określa swą przynależność narodową,

 • zna nazwy kolejnych stolic Polski,

 • zna symbole narodowe (nazwę kraju, barwy narodowe, hymn, godło),

 • zna nazwy wybranych krajów należących do Unii Europejskiej,

 •   rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej,

 • szanuje odmienność każdego człowieka,

 • rozumie, że ludzie mają te same prawa niezależnie od wyglądu czy koloru skóry,

 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę możliwości),

 • potrafi zawiadomić dorosłych o wypadku,

 • zna ogólnopolskie numery alarmowe.

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

Uczeń kończący klasę II:

 • przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze,

 • potrafi obserwować i wiązać przyczynę ze skutkiem,

 • wyciąga wnioski z prowadzonych obserwacji,

 • potrafi opisać życie roślin i zwierząt w poznanych ekosystemach: w lesie, na polu, na łące, w ogrodzie, w sadzie, nad wodą, w parku,

 • rozpoznaje drzewa, krzewy i rośliny zielne rosnace w parku, wokół szkoły, wokół domu, w lesie, na łące, na polu,

 • zna czynniki warunkujące rozwój roślin,

 • umie pielęgnować rośliny ozdobne,

 • potrafi wymienić nadziemne i podziemne części roślin,

 • dostrzega związek między warunkami życia a rozwojem rośliny,

 • zna nazwy niektórych owoców, drzew i krzewów uprawianych w sadach,

 • zna nazwy wybranych warzyw uprawianych w Polsce oraz niektóre sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców,

 • potrafi wymienić nazwy niektórych zwierząt żyjących w ogrodzie, w parku, w lesie,na polu, na łące, w wodzie,

 • wie, jak opiekować się zwierzętami,

 • umie wymienić nazwy zwierzą hodowanych w Polsce,

 • zna nazwy zwierząt żyjących w różnych częściach świata,

 • nazywa i wskazuje części ciała,

 • zna nazwy poszczególnych pór roku, potrafi je scharakteryzować,

 • rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego przez człowieka,

 • wie, jakie znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin ma powietrze, woda, słońce,

 • wie, jakie bogactwa naturalne kryje w swoim wnętrzu ziemia; wie jak powstały złoża węgla i soli,

 • zna stany skupienia wody,

 • wie, na czym polega krążenie wody w przyrodzie,

 • wie, jak człowiek wykorzystuje wodę,

 • wie, jakie są elementy pogody,

 • potrafi w znanej sobie okolicy wskazać wschód, zachód, północ, południe,

 • umie wskazać główne kierunki na mapie Polski,

 • potrafi wskazać na mapie granice Polski,

 • dba o higienę osobistą, umie się odpowiednio ubrać w zależności od pory roku i komunikatu o pogodzie,

 • wie, co powinien jeść, aby być zdrowym,

 • rozumie, jakie zagrożenia niosą ze sobą takie zjawiska, jak: burza, huragan, śnieżyca, lawina; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Uczeń kończący klasę II:

 • określa swoje położenie w przestrzeni, położenie przedmiotu względem obserwatora i względem drugiego przedmiotu,

 • poprawnie i ze zrozumieniem uzywa wyrazów typu: za, przed, do przodu, do tyłu, na prawo, na lewo itp.,

 • potrafi uporządkować przedmioty według obranej cechy wielkościowej,

 • grupuje przedmioty według wyróżnionej cechy (cech),

 • tworzy zbiór przedmiotów spełniających podany warunek,

 • ustala liczebność danego zbioru przedmiotów,

 • wskazuje zbiory równoliczne i nierównoliczne,

 • rysuje figury symetryczne, uzupełnia elementy rysunku,

 • kontynuuje regularność w prostych motywach, szlaczkach, rozetach, mandalach,

 • umie posługiwać się w praktyce pojęciem liczby we wszystkich jej aspektach,

 • rozkłada liczby na składniki,

 • liczy w zakresie 100 według podanego wzoru,

 • wskazuje miejsce liczby w ciągu liczbowym,

 • potrafi porównywać liczby słownie i z użyciem znaków: <, >, =,

 • potrafi porównywać poprzez szacowanie,

 • rozumie pojęcia: mniej, więcej, tyle samo,

 • poznaje cztery podstawowe działania arytmetyczne, potrafi je zapisać za pomocą cyfr i znaków matematycznych – nabywa biegłości w dodawaniu, odejmowaniu liczb w zakresie 30,

 • wie, jaka jest rola zera w wymienionych działaniach,

 • sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania,

 • wie, jaka jest rola zera i liczby jeden w działaniach arytmetycznych,

 • podaje z pamięci iloczyny i ilorazy w zakresie tabliczki mnożenia do 30,

 • umie rozwiązywać proste równania z jedną niewiadomą w postaci okienka,

 • potrafi rozwiązywać zadania proste standardowe i niestandardowe,

 • potrafi analizować treść zadań tekstowych,

 • potrafi układać zadania tekstowe do sytuacji konkretnej, ilustracji, formuły matematycznej oraz je przekształcać,

 • wykonuje obliczenia pieniężne,

 • rozumie znaczenie pojęć: cena, wartość, ilość,

 • zna podstawowe jednostki długości i ich skróty,

 • potrafi zapisać wynik pomiaru,

 •   zna podstawowe jednostki masy,

 • potrafi posługiwać się wagą, zapisuje wynik ważenia,

 • zna podstawowe jednostki pojemności,

 • odczytuje i zapisuje temperaturę,

 • potrafi odczytać wskazania termomet

 • zna nazwy i kolejność dni tygodnia, nazwy miesięcy, pór roku – poda liczbę dni w danym miesiącu; potrafi zapisać i odczytać daty,

 • wykona proste oblicznia kalendarzowe,

 • określa czas zegarowy: potrafi odczytać wskazania czasu na różnych zegarach,

 • zna jednostki czasu zegarowego,

 •   wykonuje proste obliczenia zegarowe,

 • rozpoznaje i nazywa koła, prostokąty, kwadraty, trójkąty,

 • potrafi mierzyć odcinki,

 • rysuje odcinki o podanej długości.

EDUKACJA TECHNICZNA

Uczeń kończący klasę II:

     1)   zna środowisko techniczne: • orientuje sie w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku

(,,Jak to zrobiono?''): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego.

 • rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli,

 • okresla wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie),

     2)   realizuje ,,drogę'' powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:

       a)   przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera                    odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze)  oraz narzędzia       b)   rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej

  1. posiada umiejętności:

 • odmierzania potrzebnej ilości materiału,

 • cięcia papieru, tektury itp.,

 • montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z różnych instrukcji i schematów rysunkowych (np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów, statków),

 • w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów,

     3)   dba o bezpieczeństwo własne i innych:

 • utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,

 • właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych,

 • wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

EDUKACJA PLASTYCZNA 

Uczeń kończący klasę II:

 • wykonuje prace plastyczne na określony temat, z wyobraźni, na podstawie przeżyć, doświadczeń, obserwacji, treści utworów literackich, teatralnych, muzycznych itd.,

 • wyróżnia cechy postaci ludzkiej, zwierzecej, roślin oraz przedmiotów,

 • projektuje i wykonuje elementy scenografii, kukiełki, maski do przedstawień, inscenizacji,

 • wie, że linia jest elementem każdego dzieła plastycznego, zna jej rolę w rysunku i malarstwie,

 • obrysowuje linią szablony, zakreskowuje powierzchnie konturów,

 • posługuje się plamą jako środkiem wypowiedzi plastycznej,

 • zna barwy podstawowe i pochodne,

 • tworzy rózne kombinacje kolorów; wie, jak łączyc barwy, by otrzymać dużą gamę kolorów,

 • doborem barw przedstawia nastrój swojej pracy plastycznej,

 • nazywa faktury materiałów wykorzystywanych w swoich pracach,

 • zagospodarowuje całą kartkę papieru,

 • zachowuje proporcje postaci, przedmiotów, obiektów,

 • potrafi przedstawic środkami plastycznymi ciekawy układ kompozycyjny,

 • zna niektóre techniki malarskie i potrafi sie nimi posłużyć (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.),

 • modeluje w plastelinie, masie solnej,

 • konstruuje rzeźby i płaskorzeźby z materiałów przyrodniczych, plasteliny, modeliny, papieru, śniegu,

 • projektuje rózne formy użytkowe na potrzeby swoje, kolegów oraz upominki,

 • zna niektóre właściwosci materiałów (papierniczych, tekstylnych, metalowych, plastikowych) wykorzystywanych w pracach,

 • składa, zgina, formuje papier (origami),

 • zna zawody związane ze sztuką: malarz, rzeźbiarz, architekt, scenograf, grafik, fotograf, projektant, twórca ludowy oraz nazywa ich wytwory,

 • wie, co może byc tematyką martwej natury, pejzażów, portretów,

 • rozumie znaczenie terminów: zabytek, pomnik,

 • dostrzega różnice między płaską formą – rysunkiem a przestrzenną – rzeźbą.

 

 

EDUKACJA MUZYCZNA

 

Uczeń kończący klasę II:

     1)   w zakresie odbioru muzyki:

      a) zna i stosuje następujace rodzaje aktywności muzycznej:


 • śpiewa w zespole piosenki z słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy,

 • gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty),

 • realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),

 • tańczy podstawowe kroki;

      b)   rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dzwięku,   akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz);

      c)   aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy; rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi  charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo, zespołowo, na chór i orkiestrę; rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części);

     2)   w zakresie tworzenia muzyki:


 • tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,

 • improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,

 • wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Uczeń kończący klasę II:


 • potrafi prawidłowo przyjąć pozycje wyjściowe do ćwiczeń: postawę zasadniczą, stanie jednonóż,

 • siady (krzyżny, klęczny, prosty, rozkroczny, skulny), klęki (prosty, podparty), leżenie (przodem, tyłem, przewrotne, przerzutne), podpory (przodem, tyłem, przysiad podparty),

 • rozumie i prawidłowo wykonuje ustawienie w rozsypce, w szeregu,w dwuszeregu, w rzędzie, w dwurzędzie, na obwodzie koła,

 • potrafi maszerować w parach i rzędem,

 • potrafi prawidłowo powtórzyć ćwiczenia kaształtujące bez przyborów,

 • w ćwiczeniach z przyborami wykorzystuje przyborytypowe i nietypowe zgodnie z ich przeznaczeniem,

 • zna ćwiczenia wspierające kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,

 • przestrzega zasady przyjmowania prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń, zabawy i pracy,

 • potrafi wykonać skok w dal z miejsca i sposobem naturalnym, skoki nad niskimi przeszkodami oraz skoki przez skakankę,

 • wspina się na drabinki i inne niskie przeszkody,

 • potrafi przejść po listwie odwróconej ławeczki gimnastycznej, wykonując dodatkowe ćwiczenie (np. przysiad, obrót, skłon),

 • pokonuje naturalne tory przeszkód oraz tworzone według pomysłów nauczyciela,

 • przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w różnych warunkach: w szkole, w domu, na placu zabaw, na śniegu i lodzie,

 • zna zasady bezpiecznego korzystania z przyborów i przyrządów gimnastycznych,

 • wybiera bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.

 • zna różne ustawienia do gier i zabaw ruchowych,

 • zna reguły poznanych gier i zabaw ruchowych i przestrzega ich.

 • zna i przestrzega podstawowych przepisów obowiązujących w minigrach sportowych, rozróznia piłki przeznaczone do tych gier (minisiatkówki, minikoszykówki, minipiłki nożnej),

 • potrafi wykonać podanie i chwyt piłki oburącz oraz jednorącz w marszu i biegu ze zmianą kierunku ruchu,

 • potrafi wykonać improwizację ruchową przy muzyce,

 • zna i przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w czasie zabaw tanecznych,

 • wie, jak zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki podczas rywalizacji indywidualnej i zespołowej,

 • wie, gdzie mozna bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego,

 • zna zasady bezpiecznych zabaw,

 • zna zabawy, które można organizować w różnych porach roku,

 • wie, jak bezpiecznie wypoczywac w lesie, w górach, nad wodą, na wsi,

 • rozumie potrzebe aktywnego wypoczynku.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

Uczeń kończący klasę II: • umie obsługiwać komputer,

 • posługuje się myszą i klawiaturą,

 • poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego,

 • posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania,

 • wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur,

 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu,

 • ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,

 • stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu.

KLASA III

 

Treści nauczania i umiejętności -wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programowąEdukacja polonistyczna.

Uczeń kończący klasę III

1) korzysta z informacji:  1. uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

  2. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski,

  3. wyszukuje w teks cię potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym,

  4. zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać;

2) analizuje i interpretuje teksty kultury:

  1. przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,

  2. w teks cię literackim zaznacza wybrane fragmenty, okres la czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,

  3. czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,

  4. ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat,

  5. pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych;

3) tworzy wypowiedzi:

  1. w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,

  2. dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,

  3. uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych,

  4. dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,

  1. dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w teks cię,

  2. pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną,

  3. przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

Język obcy nowożytny.

Uczeń kończący klasę III

wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego); 1. reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;

 2. rozumie wypowiedzi ze słuchu:

 1. rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu,

 2. rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,

 1. rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów,

 2. rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video);

 1. czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;

 2. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych;

 3. przepisuje wyrazy i zdania;

 4. w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;

 5. współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

Edukacja muzyczna.

Uczeń kończący klasę III

1) w zakresie odbioru muzyki:

a) zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej:


  • śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy,

  • gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty),

  • realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),

  • tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego,

 1. rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz),

 2. aktywnie słucha muzyki i okres la jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór

i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części);

2) w zakresie tworzenia muzyki: 1. tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,

 1. improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,

 2. wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

4. Edukacja plastyczna.

Uczeń kończący klasę III:(w roku szkolny 2011/2012)

1) w zakresie percepcji sztuki:


 1. określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz,

 2. korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora);

2) w zakresie ekspresji przez sztukę:

  1. podejmuje działalność twórczą posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),

  2. realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych);

3) w zakresie recepcji sztuki:

  1. rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka, jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografia, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową,

  2. rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej).

Edukacja społeczna.

Uczeń kończący klasę III

odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym; 1. identyfikuje się ze swój ą rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; rozumie co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania;

 2. wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;

 3. jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie maj ą równe prawa;

 4. zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach;

 5. zna najbliższą oko lice, j ej ważniejsze obiekty, tradycje; wie w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność;

 6. zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata;

 7. wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;

 8. zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

Edukacja przyrodnicza.

Uczeń kończący klasę III

obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem; 1. opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, łące i zbiornikach wodnych;

 2. nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;

 3. wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;

 4. wyjaśnią zależności funkcjonowania przyrody od pór roku;

 5. podejmuj e działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);

 6. zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:

 1. wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi,

 2. znaczenie powietrza i wody dla życia,

 3. znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny);

 1. nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek);

 2. zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza;

 3. dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź, itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

Edukacja matematyczna.

Uczeń kończący klasę III

 1. liczy (w przód i w tył) od danej liczby po l, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;

 2. zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;

 3. porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);

 4. dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;

 5. podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia;

 6. rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);

 7. rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);

 8. wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności;

 9. mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry);

 10. waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych);

 11. odmierza płyny różnymi miarkami; używa okres leń: litr, pół litra, ćwierć litra;

 12. odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera);

 13. odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;

 14. podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;

 15. odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);

 16. rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);

 17. rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

Zajęcia komputerowe.

Uczeń kończący klasę III

 1. umie obsługiwać komputer:

 1. posługuje się myszą i klawiaturą,

 2. poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;

 1. posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;

 2. wyszukuje i korzysta z informacji:

 1. przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły),

 2. dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie,

 3. odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;

4. tworzy teksty i rysunki:

 1. wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,

 2. wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;

5) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:

 1. wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne,

 2. mas wiadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,

 3. stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

Zajęcia techniczne

Uczeń kończący klasę III

1) zna środowisko techniczne na tyle, że: 1. orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku (,jak to zrobiono?"): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego,

 2. rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa),

 3. określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie);

2) realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:

 1. przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia,

 2. rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej,

 3. posiada umiejętności:

  • odmierzania potrzebnej ilości materiału,

  • cięcia papieru, tektury itp.,

  • montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków,

  • w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów;

3) dba o bezpieczeństwo własne i innych:

 1. utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,

 2. właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych,

 3. wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

Uczeń kończący klasę III

1) w zakresie sprawności fizycznej: 1. realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,

 2. umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa;

2) w zakresie treningu zdrowotnego:

 1. przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,

 2. skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,

 3. wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie;

3) w zakresie sportów całego życia i wypoczynku:

  1. posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,

  2. jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach,

  1. bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,

  2. wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości;

4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:

  1. dba o higienę osobistą i czystość odzieży,

  2. wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna,

  3. wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem,

  4. dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole,

  5. przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,

  6. potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
Pobieranie 124.21 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna