Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych gerontologia społeczna z elementami geriatrii informacje ogólnePobieranie 30.6 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar30.6 Kb.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

dla studiów podyplomowych
GERONTOLOGIA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI GERIATRII

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Jednostka prowadząca studia: Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB  1. Umiejscowienie studiów w obszarze/obszarach kształcenia (z uwzględnieniem dziedziny/dziedzin nauki): studia przyporządkowane są do obszaru nauk społecznych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
  1. Ogólne cele kształcenia: celem studiów jest pomoc w uzyskaniu kompetencji i kwalifikacji potrzebnych do rozwiązywania problemów środowiska osób starszych poprzez przygotowanie słuchaczy do pracy z seniorami, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, które sprawią, że poradzą sobie z wyzwaniami tej specjalności. Z uwagi na specyfikę tej fazy rozwoju człowieka, absolwent studiów zdobedzie wiedzę o charakterystycznych cechach wieku podeszłego, podstawowych metodach w zakresie kształtowania umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym, analizowania i interpretowania potrzeb seniorów, a także będzie doskonalił umiejętności praktyczne przygotowujące do pracy z osobami starszymi, w tym do aktywizowania seniorów.
  1. Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia uwzględniono zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego: po ukończeniu 2- semestralnych studiów podyplomowych kwalifikacje absolwenta odpowiadają aktualnym i przyszłym potrzebom rynku pracy. Studia są odpowiedzią na pogłębiające się procesy zmian demograficznych, wskazujących na postępujące tendencje starzenia się społeczeństwa i wzrastające potrzeby opieki i pielęgnacji osób starszych z uwzględnieniem edukacji zdrowotnej i rehahabilitacji, zagospodarowania czasu wolnego (terapia zajęciowa), specyfiki komunikowania się z seniorami i członkami ich rodzin. Absolwenci zostana przygotowani do pracy w placówkach ukierunkowanych na pomoc seniorom, takich jak: dzienne domy opieki, domy pomocy społecznej, placówki kulturalne i kluby seniora, samorządy lokalne realizujące projekty skierowane do osób starszych.  1. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych, prawnych, medycznych i humanistycznych studiów wyższych na poziomie co najmniej I stopnia, zajmujących się w swej codziennej pracy osobami starszymi (specjalista w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej, lekarz, pielęgniarka, psycholog, socjolog, specjalista rehabilitacji, kurator sądowy itp.).Symbol

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:
WIEDZA

SP_W01

Ma wiedzę ogólną z zakresu istoty, przyczyn i konsekwencji procesu starzenia

SP_W02

Zna istotę problemów poruszanych w obszarze gerontologii społecznej

SP_W03

Zna zagrożenia społeczne wieku geriatrycznego: ageizm, nadużycia, problemy prawa rodzinnego, socjalnego, spadkowego

SP_W04

Zna najczęstsze schorzenia wieku starszego

SP_W05

Zna zasady edukacji w zdrowiu i chorobie osób starszych i jego opiekunów

SP_W06

Ma wiedzę z zakresu opieki i pielęgnowania człowieka starego
z uwzględnieniem jego opiekunów

SP_W07

Jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych

SP_W08

Zna podstawy psychologii w zakresie zachowania człowieka starego, uwarunkowań jego prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania

SP_W09

Zna problematykę relacji człowiek stary – środowisko społeczne

SP_W10

Potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji

SP_W11

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego
i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów

SP_W12

Zna zasady rehabilitacji i aktywizacji człowieka objętego opieką geriatryczną

SP_W13

Potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań

SP_W14

Zna przepisy prawne dotyczące funkcjonowania osób starych
UMIEJĘTNOŚCI

SP_U01

Ocenia wpływ choroby i innych sytuacji trudnych na stan fizyczny, psychiczny i funkcjonowanie społeczne człowieka starego

SP_U02

Rozumie procesy poznawcze i różnicuje zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne u osób starych

SP_U03

Projektuje i realizuje w warunkach symulowanych elementarne formy pomocy psychologicznej nad człowiekiem starym

SP_U04

Prognozuje wpływ choroby na stan psychiczny człowieka starego oraz zależności somatopsychiczne

SP_U05

Formułuje psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka starego

SP_U06

Wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej, niewerbalnej
i parawerbalnej w opiece nad człowiekiem starym

SP_U07

Formułuje warunki prawidłowej komunikacji z człowiekiem starym i jego opiekunami

SP_U08

Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia ludzi starych

SP_U09

Opracowuje projekty działań prozdrowotnych w środowisku zamieszkania dla ludzi starych

SP_U10

Potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań

SP_U11

Posiada umiejętność stosowania przepisów prawa dotyczących funkcjonowania osób starych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

SP_K01

Krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych

SP_K02

Rozwiązuje dylematy etyczne w pracy z człowiekiem starym

SP_K03

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach pracujących z ludźmi starymi. Jest w stanie porozumiewać się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

SP_K04

Potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów

SP_K05

Jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia osób o odmiennym położeniu społecznym

SP_K06

Potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role

SP_K07

Potrafi samodzielnie uzupełnić swoją wiedzę dzięki znajomości źródeł danych

……………………………………………………(pieczątka i podpis Dziekana)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna