Egzamin pisemny: Zjawiska powierzchniowe I kataliza przemysłowa – tcc4243. prof. J. Walendziewski, PytaniaPobieranie 13.17 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar13.17 Kb.
Egzamin pisemny: Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa – TCC4243. prof. J. Walendziewski,
Pytania

1. Ogólne

1. Definicja katalizy i katalizatora

2. Energia swobodna a samorzutność reakcji

3. Energia aktywacji reakcji katalizowanych

4. Energia aktywacji a ciepło reakcji

5. Przykłady zastosowań katalizy w przemyśle chemicznym i naftowym

7. Podstawowe rodzaje reakcji katalizowanych

8. Zdefiniować funkcję i podstawowe wymagania w stosunku do nośnika katalizatorów

9. Zdefiniować funkcję i podstawowe wymagania w stosunku do fazy aktywnej

10. Zdefiniować funkcję i podstawowe wymagania w stosunku do promotorów, przykłady

11. Aktywność katalizatorów i korzyści wynikające z jej zwiększenia

12. Selektywność katalizatorów i korzyści wynikające z jej zwiększenia

13. Dezaktywacja katalizatorów i jej przyczyny

14. Pojęcie regeneracji i regeneratywności katalizatorów

15. Podział katalizy ze względu na fazę

16. Heterogenizacja katalizatorów homogenicznych2. Kinetyka


17. Postać ogólna równania kinetycznego

18. Definicja rzędu reakcji

19. Definicja stałej szybkości reakcji – zależność od temperatury

20. Równanie szybkości reakcji zerowego rzędu

21. Równanie szybkości reakcji I rzędu

22. Równanie szybkości reakcji II rzędu

23. Równanie szybkości reakcji III rzędu

24. Równanie szybkości reakcji odwracalnych

25. Wymiar stałej szybkości reakcji

26. Analiza równań kinetycznych metodą całkową I

27. Analiza równań kinetycznych metodą różniczkową

29. Charakterystyka i przykłady układu heterogenicznego

30. Charakterystyka etapów reakcji katalizowanej w układzie heterogenicznym

31. Czynniki limitujące przebieg reakcji katalizowanej w układzie heterogennym i ich identyfikacja (kryteria temperaturowe i kryterium burzliwości)

32. Czynniki ograniczające wpływ dyfuzji zewnętrznej do ziarna katalizatora

33. Czynniki ograniczające wpływ dyfuzji wewnętrznej w ziarnie katalizatora3. Preparatyka


35. Podział katalizatorów ze względu na sposób wytwarzana i ilość składników

36. Etapy wytwarzania nośników katalizatorów jednoskładnikowych (ogólnie)

37. Scharakteryzować etap wytrącania prekursorów nośników

38. Metody formowania nośników i katalizatorów

39. Metodyka nanoszenia metali aktywnych na nośnik, wymienić

40. Impregnacja jako metoda osadzania metali aktywnych na nośniku

41. Wytrącanie jako metoda osadzania metali aktywnych na nośniku

42. Adsorpcja i wymiana jonowa jako metoda osadzania metali aktywnych na nośniku

43. Rola aktywacji katalizatora i przykłady

44. Przykład przemysłowej produkcji katalizatora

45. Katalizatory jonitowe, synteza i wymiana jonowa

4. Właściwości


46. Metody oceny składu jakościowego i ilościowego nośników i katalizatorów

47. Metody derywatograficzne i rentgenograficzne oceny składu jakościowego nośników i katalizatorów

48. Właściwości ziarna nośników i katalizatorów

49. Właściwości mechaniczne nośników i katalizatorów

50. Adsorpcja chemiczna w porównaniu z adsorpcją fizyczną

51. BET jako metoda oznaczania powierzchni właściwej

52. Dystrybucja rozmiaru porów

54. Dyspersja fazy aktywnej i metody jej wyznaczania

55. Kwasowość powierzchni katalizatorów i metody jej wyznaczania

5.Mechanizmy


56. Teoria zderzeń aktywnych – założenia, ograniczenia stosowalności

57. Teoria stanu przejściowego

58. Relacja produkt przejściowy – stan przejściowy

59. Kryteria doboru katalizatora

60. Projektowanie procesu katalitycznego
6. Homogenna
61. Zalety i wady katalizy homogenicznej

62. Rodzaje reakcji homogenicznych

63. Reakcje homogeniczne w rozcieńczonych roztworów silnych kwasów – specyficzna kataliza kwasowa

64. Wpływ pH roztworu na wartość stałej szybkości reakcji, omówić

65. Wpływ stężenia kwasu na wartość stałej szybkości reakcji

66. Ogólna kataliza kwasowa I

67. Zależność stałej szybkości reakcji od mocy kwasu w przypadku ogólnej katalizy kwasowej

68. Reakcja homogeniczna uzgodniona a etapowa, podać przykłady

69. Reakcja homogeniczna z przeniesieniem elektronu

70. Homogeniczna kataliza metaloorganiczna

71. Katalizator metaloorganiczny – budowa, struktura

72. Rodzaje ligandów, omówić

73. Reakcje kompleksów metali przejściowych w procesie katalitycznym
7. Adsorpcja


  1. Definicja adsorpcja, absorpcja.

  2. Podobieństwo wymagań stawianych katalizatorom i adsorbentom.

  3. Rodzaje adsorbentów.

  4. Różnica pomiędzy adsorpcją fizyczną a chemiczną

  5. Adsorpcja w układzie ciało stałe-gaz.

  6. Adsorpcja w układzie ciecz-gaz.

  7. Adsorpcja jonowymienna

LITERATURA

notatki z wykładów

B. Grzybowska – Świerkosz, Elementy katalizy heterogenicznej

J. Barcicki – Podstawy katalizy heterogenicznej

F. Pruchnik – Kataliza homogeniczna

K. Schwetlick – Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji

J. Ościk - Adsorpcja

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna