Egzamin wstępny do 2 slo 2012 rPobieranie 64.02 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar64.02 Kb.

Egzamin wstępny do 2 SLO 2012 r.
POLSKI

Część I Przeczytaj uważnie podane niżej (2) teksty i odpowiedz na związane z nimi pytania.Tekst 1: Mieczysław Jastrun, Mit śródziemnomorski
Starożytna Grecja to raj filologów. Ziemia Obiecana poetów, zawdzięcza swoją niebywałą karierę w dziejach ducha ludzkiego nie tylko rzeczywistym ogromnym wartościom, ale również owemu „blaskowi kłamstwa”, który oślepił oczy tych wszystkich, którzy ujrzeli w niej spełnienie marzeń o marmurowym, jeśli nie złotym, wieku ludzkości. Ale wystarczy przeczytać epopeje Homera bez zamroczenia, by odczytać w nich wszystkie zbrodnie naszych czasów w zawiązku, opowiedziane uwodzącym językiem poezji. (…) Ci wszyscy bogom podobni bohaterowie dopuszczają się czynów ohydnych, powodowani egoizmem, chciwością łupu, zazdrością, nienawiścią. Opisy śmierci bohaterów są u Homera na ogół zbywane dość schematycznie, natomiast interesuje go naprawdę wygląd i cena zbroi. Toteż słynne pożegnanie Hektora z Andromachą cytowane jest tylekroć jako dowód, że ten boski ślepiec miał jednak „ludzkie serce” w piersi. Ale wymordowanie zalotników przez Odysa i ohydna zemsta na służebnych dziewczynach (...) nie świadczą o jakimś zmyśle etycznym poety, który solidaryzuje się przecież z tymi zbrodniami i uznaje je za sprawiedliwe i dokonane z pomocą bogów. Właśnie Olimp, wyobrażony na podobieństwo ludzkie, ukazuje cały prymitywizm ówczesnych Greków. To wczesny okres kultury greckiej. Ale tragedie pełne są tak przeraźliwych zbrodni, że stały się klasycznymi przykładami okrucieństwa natury ludzkiej. No to cóż z tego? Tym wspanialej świadczą o znawstwie człowieka, w tym przecież ich nieśmiertelność.

Tak, ale właśnie one przeczą uproszczonemu obrazowi antycznej Grecji. (…) Można podziwiać rzeźbę antyczną, ale trzeba czytać proces Sokratesa i „Historię wojny peloponeskiej” Tukidydesa, żeby otrząsnąć się z fałszywej wizji (...). Trzeba przeczytać tę spokojną, obiektywną książkę pisarza, skazanego przez ateński sąd na wygnanie, aby odnaleźć w miniaturze śródziemnomorskiej wszystkie szaleństwa, zdrady, wreszcie ludobójstwa naszego czasu.


Tekst 2: Konstanty Ildefons Gałczyński, Tragiczny koniec mitologii

Teatrzyk „Zielona Gęś”

ma zaszczyt przedstawić

Autora swego piórem srogim

„Tragiczny koniec mitologii”

Osoby:

LEDA – ślubna małżonka Tyndara

JOWISZ – znany erotoman

& PATELNIA


LEDA:

Jowiszu! Ach!

JOWISZ (ponury, z patelnią ukrytą w fałdach chlamidy):

Co dalej?

LEDA:

Jowiszu, ach, jaki piękny byłeś pod postacią łabędzia! Tak mnie całowałeś! Tak mnie całowałeś!JOWISZ:

I co dalej? Dość tej liryki! Ja się pytam, gdzie te jaja oraz ile sztuk?

LEDA:

Tu są, ukochany. Tu. Trzy sztuki. Słownie trzy. Tak jak to podają wszystkie podręczniki mitologii starożytnej. I kolejność wypadków ta sama. Najprzód przemieniłeś się w łabędzia. Potem ta noc w Zakopanem. A teraz jeszcze chwila i z 3 mitologicznych jajek wykluje się troje naszych mitologicznych dziatek: Kastor, Polluks i Helena.JOWISZ (b. ponury, manewruje nerwowo patelnią ukrytą w fałdach chlamidy):

Dość!


(wyjmuje spod pachy patelnię, włącza kuchenkę elektryczną i z trzech mitologicznych jajek pitrasi realistyczną jajecznicę ze szczypiorkiem).

LEDA:


Cóżeś uczynił, nieszczęsny?

JOWISZ:


To, co mi nakazywało sumienie mego Jowiszowego żołądka. Jesteś kretynką, Ledo. Ale chyba zrozumiesz, że z Kastora i Polluksa pożytek żaden, a co do Heleny, to konsekwencje wiadome: wojna trojańska. A my wojen mamy absolutnie dość.

(rąbie jajecznicę)


K u r t y n a

spada
Odpowiedz na pytania do tekstów, dbając o sens odpowiedzi i precyzję języka.
 1. Co jest tematem wypowiedzi Jastruna? Podkreśl najwłaściwszą odpowiedź. (2 pkt)

a/ treść „Iliady” i „Odysei”;

b/ przyczyny okrucieństwa w kulturze greckiej;

c/ polemika z niektórymi poglądami na temat kultury greckiej.


2. W 4-5 powiązanych ze sobą zdaniach przedstaw poglądy Jastruna na temat kultury greckiej. Postaraj się jak najdokładniej je zrekonstruować. (5 pkt)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

3.Wyjaśnij znaczenie słów: (3 pkt)


zalotnik ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
prymitywizm ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
zmysł etyczny ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
4. Wyjaśnij jednym zdaniem, jak rozumiesz sformułowania: (4 pkt)
a/ ”blask kłamstwa”, który oślepił [niektórych czytelników Homera]
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
b/ boski ślepiec miał ludzkie serce w piersi
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
5. Co Jastrun sądzi na temat związku starożytności i współczesności? Napisz w dwóch zdaniach. (2 pkt)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
6. Co jest tematem utworu Gałczyńskiego? Podkreśl jedną odpowiedź, a następnie uzasadnij ją: (1pkt+3 pkt)
a/ opis śniadania Jowisza;

b/ przedstawienie punktów widzenia Ledy i Jowisza;

c/ dekonstrukcja mitu i żart

Uzasadnienie:


……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
7. Biorąc pod uwagę sposób mówienia i zachowanie bohaterów, scharakteryzuj krótko Ledę i Jowisza: (3 pkt)

Leda …………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Jowisz ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
8. Wypisz z tekstu Gałczyńskiego cztery wyrazy potoczne. (1 pkt)

……………………………………………………………………………………………………….


9. Napisz w jednym zdaniu, czemu służy ich użycie w tekście. (2 pkt)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
10. Wyjaśnij, jak rozumiesz znaczenie i sens użycia słowa „tragiczny” w tytule utworu Gałczyńskiego? (3 pkt)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

11. Wymień trzy najważniejsze różnice między tekstami Jastruna i Gałczyńskiego, biorąc pod uwagę ich formę i treść. (3 pkt)


a/ …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
b/ …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
c/ …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
12.Czy dostrzegasz związek między obydwoma tekstami? Odpowiedz, wymieniając dwie łączące je myśli lub motywy. (2 pkt)
a/ ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
b/ …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Część II. Napisz wypracowanie (1,5 – 2 strony) na jeden z tematów. Podkreśl wybrany temat. (16 pkt)


 1. Wybierz dowolny motyw z mitologii i – w dowolnej formie literackiej – przedstaw go w sposób przypominający charakterem utwór Gałczyńskiego.

 2. Czy zgadzasz się z poglądami Mieczysława Jastruna na temat starożytności grecko-rzymskiej? Przedstaw swoje stanowisko, posługując się przykładami i – ewentualnie – opiniami innych znawców.

 3. Raje, arkadie, ziemie obiecane... Czy są człowiekowi potrzebne? Przedstaw własną opowieść na ten temat w formie rozprawki lub opowiadania.

Matematyka
ZADANIE 1
Samochód po zatankowaniu do pełna baku o pojemności 40 litrów wyruszył ze stacji benzynowej, a następnie jechał ze stałą prędkością 90km/h. Na przejechanie każdych 100 kilometrów samochód zużywa 8 litrów benzyny.

 1. Zapisz za pomocą wzoru zależność y - objętości benzyny w baku wyrażonej w litrach od x - liczby przejechanych kilometrów.

 2. Narysuj wykres tej zależności, uwzględniając warunki opisane w zadaniu.

 3. Ile benzyny zostało w baku po 4 godzinach jazdy?

ZADANIE 2

Rozwiąż:


 1. nierówność 

 2. równanie 

ZADANIE 3
W wiadrze jest solanka dziesięcioprocentowa, a w beczce solanka dwuprocentowa. Gdybyśmy przelali połowę zawartości wiadra do beczki, to otrzymalibyśmy 40kg trzyprocentowej solanki. Ile solanki jest w wiadrze, a ile w beczce?
ZADANIE 4

W trójkącie prostokątnym ABC, w którym kąt ACB jest prosty, =10cm i =15cm poprowadzono dwusieczną kąta prostego. Dwusieczna ta przecina przeciwprostokątną AB

w punkcie D. Oblicz długość odcinka CD.
ZADANIE 5

Wysokość ostrosłupa czworokątnego prawidłowego jest równa 6. Kąt między krawędzią boczną i podstawą wynosi 600. Oblicz objętość i pole całkowite tej bryły.ANGIELSKI
Please read carefully the instructions. If in doubt, ask the teacher for help.

GOOD LUCK!
A. Read the following descriptions of three people and match them with the appropriate set of adjectives. There is one additional set. (3)


 1. My sister Virginia seems to be a different person every day! Sometimes she will be buying presents for everyone, and at other times she resents spending even the smallest amount of money. One day she will do whatever people tell her to do, the next day she refuses to even listen to them, especially once she’s made her mind about something.
 1. Robert is easily frightened, especially of his boss, which is probably why he’s never late for work. He is often so concern with his own thoughts that he forgets things. On the other hand, he works hard and is somebody you can trust and depend on at all times.
 1. Richard says he wants to be Prime Minister one day, but I doubt he would be a good politician. Why? Well, for a start he always tells the truth. Secondly, he gets on well with everybody, and everyone likes him. And above all, he is very tolerant of other people.
 1. stoical, witty, impulsive, garrulous, gregarious

 2. reliable, punctual, industrious, timid, absent-minded

 3. mean, obstinate, generous, changeable, obedient

 4. popular, honest, ambitious, open-minded, friendly

1 ……………… 2 ….……………. 3………………


B. For the following sentences, choose the most appropriate word or expression in bold. (7)


 1. London is a very busy city, nevertheless/whereas/ however/despite towns like Oxford and Cambridge are slightly more relaxed.

 2. Don’t forget to make/play/have/take plenty of exercise if you want to stay fit.

 3. He had good aspects/prospects/perspectives/views for the future.

 4. It is usual/regular/usual/common to find dolphins in all the world’s major seas.

 5. When his mother died out/passed away/passed out/died away, he dropped his studies.

 6. When Lucy announced/told/agreed/claimed that she was going to move abroad as she was bored with her life, we weren’t surprised.

 7. Trees are planted close together to stop large masses of snow from producing/adding/building up/increasing .


C. Complete the following sentences with an appropriate form of the word given. (7)


 1. He completed the course and was able to fill one of the (vacant)

……………………….. at the company.
 1. Smart phones are becoming (increase)………………………… common.
 1. After a close (analyze) ………………………. of the phenomenon, they identified potential risks. 1. Everybody enjoys his company as his enthusiasm is (infect) ………………………. .
 1. There are also (explain) ……………………… notes with the diagram.
 1. I’m afraid this metaphor may be completely (comprehend)

………………………………. for beginners.


D. Complete the gaps in the following sentences with one suitable word. (7)


 1. Unemployment is particularly high ……………………. young men under 25.
 1. This is entertainment to suit ……………………. age and interest.
 1. Statistics show that a large ……………………. of students are indifferent to traditional sports.
 1. I object …………………. people smoking in public places.
 1. Everybody knows about it, don’t …………………?
 1. Not only ……………..….. she speak four languages but also has three degrees.
 1. I look forward to …………………… from you soon.E. Complete with the suitable forms of the verbs given. (8)


 1. Q: So when (you/meet)……………………………………..?

A: Oh, I (know) ………………………….. her for 5 years now.
 1. I wish (he/tell) ……………………………. me that earlier. I (waste not)

………………………………… my time then.
 1. We (complete) …………………………… the task by tomorrow unless problems

(arise) ……………. .
 1. We (made) …………………………. to arrive earlier. The boss is said (come)

………………….………….. unexpectedly.

: wgrane pliki
wgrane pliki -> OŚwiadczenie
wgrane pliki -> Terminy konsultacji opiekunów specjalności w okresie od 12. 11. 2012 r do 23. 11. 2012 r. Nazwa specjalności/modułu: Zaawansowana analiza ekonomiczna I finansowa Nazwa specjalności/modułu: advanced economic and financial analysis
wgrane pliki -> Terminy konsultacji opiekunów specjalności w okresie od 12-23. 11. 2012 r. Nazwa specjalności: Modelowanie i prognozowanie działalności przedsiębiorstw na rynku europejskim
wgrane pliki -> Egzamin wstępny 2013 r
wgrane pliki -> Protokół 15. 12. 2014r. Komisji Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ ds przewodu habilitacyjnego dr Izabeli Desperak, adiunkta na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ
wgrane pliki -> The answer is behind the flower
wgrane pliki -> Solista-pianista
wgrane pliki -> DO: Sekretariatu Generalnego Rady Europy Avenue de l’Europe f-67075 strasbourg cedex od: Naczelnej Rady Adwokackiej ul. Świętojerska 16
wgrane pliki -> Zamieszczanie obowiązkowe / Obligatory announcement Zamieszczanie nieobowiązkowe / Non-obligatory announcement
wgrane pliki -> Cormac Callanan1, ceo, Aconite Solutions, Dublin Stephen Mason

Pobieranie 64.02 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna