Egzamin z Polityki Pieniężnej Imię i nazwisko: Nr indeksuPobieranie 21.17 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar21.17 Kb.

Egzamin z Polityki Pieniężnej

Imię i nazwisko: Nr indeksu
............................................... ....................

/15


Studium Dyplomowe

Termin 2


11.02.2008

Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Należy zaznaczyć ją tak, żeby nie było wątpliwości o co chodzi. Za każdą poprawną odpowiedź jest 1 punkt. Pytania są łatwe, zatem powodzenia!

 1. Divisia to

 1. agregat kredytowy

 2. agregat monetarny

 3. wynik dzielenia agregatów monetarnych przez kredytowe

 4. wynik mnożenia agregatów monetarnych przez kredytowe

 5. system zabezpieczeń, który pozwala bankowi centralnemu zachować zdolność operacyjną w przypadku zaniku napięcia
 1. Jeżeli projekcja inflacji sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych wskazuje, że z 90% prawdopodobieństwem w horyzoncie 8 kwartałów inflacja ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego, to można się spodziewać

 1. Interwencji przeciw deprecjacji kursu

 2. Wzrostu nadpłynności sektora bankowego

 3. Obniżek stóp procentowych

 4. Podwyżek stóp procentowych

 5. Braku reakcji banku, ponieważ w horyzoncie 8 kwartałów nie jest on w stanie wpływać na inflację
 1. W gospodarce otwartej ze swobodą przepływów kapitałowych jednoczesna kontrola kursu walutowego i podaży pieniądza

 1. jest podstawowym zadaniem banku centralnego

 2. jest w zasadzie niemożliwa i daje się pogodzić jedynie w krótkim okresie za pomocą operacji sterylizacyjnych

 3. określana jest mianem crawling peg

 4. żadne z powyższych
 1. Przyczyn występowania nominalnych sztywności nie wyjaśnia

 1. Teoria kosztów menu

 2. Model Lucasa

 3. Występowanie kontraktów płacowych

 4. Teoria realnego cyklu koniunkturalnego

 5. Odpowiedzi B i D są poprawne

 6. Odpowiedzi B, C i D są poprawne
 1. Maksymalna reakcja stopy inflacji na podniesienie przez Bank centralny stóp procentowych

 1. następuje zwykle później, niż maksymalna reakcja PKB

 2. następuje zwykle po upływie 2-3 miesięcy od podniesienia stóp

 3. inflacja nie reaguje na zmiany stóp procentowych

 4. występuje tylko w gospodarce otwartej
 1. Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to

 1. przedział od 1 do 3%

 2. 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań o +/- 1 punkt procentowy

 3. inflacja poniżej 2,5%

 4. Narodowy Bank Polski nie wyznacza obecnie celu inflacyjnego
 1. Transakcje REPO

 1. są wykorzystywane przez bank centralny w ramach operacji otwartego rynku

 2. zawsze mają 1 tygodniowy okres zapadalności

 3. pozwalają bankowi centralnemu na sterowanie krótkoterminowymi stopami procentowymi

 4. odpowiedzi A i C są poprawne
 1. Kanał kursowy jest najszybszym kanałem transmisji monetarnej, ponieważ:

 1. zmiany kursu wywierają bezpośredni wpływ na popyt zagranicy na nasze towary

 2. zmiany kursu wywierają bezpośredni wpływ na ceny towarów importowanych

 3. rynek walutowy jest bardziej efektywny niż rynek pieniężny

 4. kanał kursowy wcale nie jest najszybszy

 1. Teoria parytetu siły nabywczej mówi że

 1. takie same dobra powinny kosztować w różnych krajach tyle samo; w długim okresie kurs walutowy zależy od ogólnego poziomu cen w dwóch krajach

 2. o poziomie kursu walutowego decydują różnice w stopach procentowych pomiędzy dwoma krajami; w długim okresie kurs walutowy zależy od ogólnego poziomu cen w dwóch krajach

 3. takie same dobra powinny kosztować w różnych krajach tyle samo; o poziomie kursu walutowego decydują różnice w stopach procentowych pomiędzy dwoma krajami

 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
 1. Dwa filary na których wsparta jest polityka pieniężna EBC to:

 1. sztywny kurs walutowy i cel inflacyjny (nieco poniżej 2%)

 2. sztywny kurs walutowy i dopuszczalna stopa wzrostu agregatu M3 (4,5%)

 3. dopuszczalna stopa wzrostu agregatu M3 (4,5%) i cel inflacyjny (nieco poniżej 2%)

 4. żadne z powyższych
 1. Jednym z warunków (wg Traktatu z Maastricht) przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej jest

 1. utrzymanie złotego w przedziale +/- 15% wokół parytetu wyznaczonego względem koszyka dolara i euro

 2. zapewnienie odpowiedniej zbieżności cykli koniunkturalnych, co pozwala na uniknięcie wstrząsów asymetrycznych

 3. utrzymanie deficytu budżetu centralnego poniżej 3% PKB

 4. utrzymanie odpowiednio niskich stóp procentowych na pieniężnym rynku międzybankowym

 5. żadne z powyższych
 1. Bank centralny chce zmniejszyć stopę inflacji do 4% przy spodziewanym wzroście PKB o 5% oraz wzroście szybkości obiegu pieniądza o 1%. Może on zatem dopuścić do wzrostu podaży pieniądza o

 1. 10%

 2. 0%

 3. 8%

 4. 2%

 5. Nie można policzyć z uwagi na brak danych
 1. Wzrost deficytu budżetowego zazwyczaj prowadzi do

 1. spadku długoterminowych stóp procentowych, ponieważ inwestorzy oczekują niższych podatków w przyszłości

 2. spadku długoterminowych stóp procentowych, ponieważ inwestorzy oczekują wyższych podatków w przyszłości

 3. wzrostu długoterminowych stóp procentowych

 4. wzrost deficytu nie wpływa na stopy procentowe
 1. WIBOR T/N to

 1. przeciętna stopa oprocentowania kredytów w warszawskich bankach komercyjnych

 2. przeciętna stopa oprocentowania jednodniowych (od jutra do pojutrza) pożyczek na warszawskim rynku międzybankowym

 3. przeciętna stopa oprocentowania jednomiesięcznych pożyczek na warszawskim rynku międzybankowym

 4. przeciętna stopa oprocentowania jednodniowych (od dziś do jutra) pożyczek na warszawskim rynku międzybankowym
 1. Polityka pieniężna w krótkim okresie jest neutralna, co oznacza, że

 1. bank centralny może sterować poziomem realnej aktywności gospodarczej tylko w krótkim okresie

 2. krótkookresowo istnieje możliwość pogodzenia sterowania kursem walutowym i podażą pieniądza dzięki wykorzystaniu operacji sterylizacyjnych

 3. obie powyższe odpowiedzi są poprawne

 4. pytanie jest bezzasadne ponieważ polityka pieniężna jest neutralna wyłącznie w długim okresie
PP SD 2008-zima-2


Pobieranie 21.17 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna