Ejsmont Imiona: Zbigniew Data urodzenia: 15 luty 1951 rPobieranie 24.99 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar24.99 Kb.
Curriculum Vitae


 1. Nazwisko: Ejsmont

 2. Imiona: Zbigniew

 3. Data urodzenia: 15 luty 1951 r.

 4. Narodowość: polska

 5. Wykształcenie: wyższe

Instytucja: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Data: 1976

Kwalifikacje: magister

Instytucja: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Data: 1982

Kwalifikacje: Doktor nauk ekonomicznych 1. Znajomość języków

język czytanie mówienie pisanie

polski język ojczysty

rosyjski dobra dobra dobra

angielski dobra dostateczna dobra 1. Przynależność do organizacji zawodowych

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

członek od 1984 r.

Prezes PTE Oddział w Białymstoku, od 2001 r., w październiku 2005 r. wybrany na kolejną kadencję


 1. Inne umiejętności

analiza koniunktury przy wykorzystaniu metod statystycznych i ekonometrycznych

analiza konkurencyjności w skali mikro i makro

zarządzanie firmą


 1. Przebieg pracy naukowej

1980-1982 – Instytut Finansów, Warszawa

1982-1997–Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku

1996 – do chwili obecnej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

1997-1999 – Instytut Marketingu i Zarządzania, Politechnika Białostocka 1. Inne zatrudnienia

1990-1995 – Biatel s.c.

Biatel sp. z o.o.

(dyrektor przedsiębiorstwa)

od 1999 zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIATEL S.A.od 2003 Przewodniczący rady Nadzorczej BIATEL S.A.

  1. – Białostocka Szkoła Biznesu

1997-1999 – Royal s.c. (Biuro Turystyczne w Białymstoku, współwłaściciel)

 1. Kluczowe kwalifikacje

 • mikro i makroekonomia

 • międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • analiza koniunktury gospodarczej

 • zarządzanie przedsiębiorstwem

 • teoria i polityka kursu walutowego

 • rozwój regionalny i transgraniczny 1. Kontakty zagraniczne

  • 1989 – do chwili obecnej, corocznie wykłady gościnne na uniwersytecie im. Janki Kupaly w Grodnie

  • 1991 – staż naukowy: University of Glasgow (Fundacja DEKABAN)

  • od 1999 r. – koordynacja współpracy naukowej z Filiami Białoruskiego Państwowego Ekonomicznego Uniwersytetu w Mińsku:

   • Pińsku

   • Bobrujsku

    • od 1999 r. – koordynacja współpracy WSE w ramach AIESEC

    • od 2001 r. – współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś

 2. Aktualne zatrudnienie Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, rektor


I. Wykaz publikacji naukowych: 1. (współautor J. Rogowski) Foreign Trade and National Economy – Analysis of Selected Dependencies by Use of Soft-Model” Modelling Simulation & Control” AMSE Press, vol. 10, No 1, 1987

 2. (współautor J.Rogowski) The Foreign Trade Structure and Economic Development, „Modelling, Simulation & Control”, AMSE Press, vol. 17, No 1, 1989

 3. System gospodarczy, [w:] K. Meredyk (red.) Zarys teorii ekonomii , WSzFiZ Białystok 1995

 4. Koniunktura gospodarcza, [w:] K. Meredyk (red.) Zarys teorii ekonomii , WSzFiZ Białystok 1995

 5. Handel i międzynarodowy podział pracy, [w:] K. Meredyk (red.) Zarys teorii ekonomii , WSzFiZ Białystok 1995

 6. (współautorzy: J. Grabowiecki, H. Wnorowski) Przemysł mleczarski – eksport regionu północno-wschodniego. Przygotowania do europejskiej konkurencji, „Rynki Zagraniczne” 1998 nr 25

 7. Rynek pracy w Polsce wobec integracji z krajami Unii Europejskiej, [w:] R. Horodeński (red.) Gospodarka zasobami pracy, Wyd. WSE, Białystok 1998

 8. (współautorzy: J. Grabowiecki, H. Wnorowski) Możliwości rozwoju eksportu regionu północno-wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem artykułów mleczarskich, OPTIMUM. „Studia Ekonomiczne” UwB, Białystok 1999 nr 3

 9. Idea euroriegionów w warunkach Polski północno-wschodniej, „Studia Regionalne. Central and Eastern Europe Regional Studies” 1999 nr 1, Wyd. WSE, Białystok 1999

 10. (współautor J. Grabowiecki, H. Wnorowski) Uwarunkowania rozwoju eksportu regionu w okresie dostosowawczym do integracji z Unią Europejską i współpracy z rynkami wschodnimi (na przykładzie regionu północno-wschodniego), [w:] R. Horodeński, M. Rościszewski (red.), Wschodnia strefa aktywności gospodarczej, Wyd. WSE, Białystok 1999

 11. (współautor H. Wnorowski), Wielostronny system handlu światowego a suwerenność państwa, [w:] Z. Ejsmont (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2000

 12. Asymetrie rozwoju regionalnego, [w:] R. Horodeński (red.), Strategia rozwoju pogranicza wschodniego Polski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2000

 13. Konkurencyjność polskiego eksportu żywności w latach 90-tych XX w., [w:] H. Podedworny, H. Wnorowski (red.), Gospodarka rolno-żywnościowa Polski wobec wyzwań przyszłości, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2001

 14. Wymiana handlowa Polski z krajami bałtyckimi i Wspólnotą Niepodległych Państw. Podstawowe tendencje i problemy, [w:] H. Podedworny, H. Wnorowski, J. Grabowiecki (red.), Współpraca gospodarcza Polska-Wschód. Uwarunkowania i perspektywy, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2001

 15. Handel zagraniczny Polski w warunkach gospodarki otwartej, [w:] Geopolitical and Economic Research on the Central and Eastern Europe, 2001, nr 1

 16. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie, [w:] R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Województwo Podlaskie u progu XXI w., Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2001

 17. Jednostka wobec procesów integracyjnych, [w:] R. Horodeński, E. Ozorowski (red.), Człowiek – Etyka – Ekonomia, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2001

 18. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie, [w:] Województwo podlaskie u progu XXI wieku, R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 2001

 19. O pewnych cechach wymiany handlowej z krajami Europy Wschodniej w ostatnich dekadach XX wieku, [w:] W.Bieńkowski, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (red.) Współpraca transgraniczna Polski z krajami Bałtyckimi, Białorusi i Rosji – Obwód Kaliningradzki, Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, PTE O/Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, 2002

 20. Wybrane problemy kreacji i akumulacji kapitału ludzkiego, Publikator 2002, nr 9

 21. Czynniki zewnętrzne a jakość edukacji, [w:] J. Dietl., Z. Sapijaszko (red.), Zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym, Łódź 2002

 22. Edukacja jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie woj. Podlaskiego), [w:] B. Mickiewicz (red. Naukowy), Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów wiejskich (t. II), Akademia Rolnicza w Szczecinie, Białoruska Akademia Rolnicza w Gorkach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2002

 23. O postulacie tworzenia nowych specjalności i specjalizacji, [w:] Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce: stan obecny i propozycje zmian, Fundacja Promocji i Aktywizacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2002

 24. Asymetrie rozwoju regionalnego na przykładzie północno-wschodnich obszarów Polski, BPUE Filia w Bobrujsku, Zeszyty Naukowe, 2003

 25. Rynek pracy i bezrobocie w różnych układach regionalnych, [w:] R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, IPiSS, WSE, Białystok-Warszawa 2003, cz. III, r. I

 26. Selected problem of economic education in Poland (including rural areas) – głos w dyskusji, AAEA Annual Meeting, Montreal 27-30.07.2003.

 27. The position of Poland in today’s Europe – closer to the center or on the periphery?, Geopolitical & Economic Research on Central & Eastern Europe, Vol. 4/2004

 28. Współpraca gospodarcza z zagranicą, [w:] R. Horodeński (red.), Polityka ekonomiczna. Fakty, tendencje, dylematy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, 2004

 29. (współautor H. Wnorowski), Zagraniczna polityka ekonomiczna i jej instrumenty, [w:] R. Horodeński (red.), Polityka ekonomiczna. Fakty, tendencje, dylematy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, 2004

 30. Polityka gospodarcza a proces integracji Polski z unia Europejską, [w:] R. Horodeński (red.), Polityka ekonomiczna. Fakty, tendencje, dylematy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, 2004

 31. Rola handlu zagranicznego Polski w procesie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki, [w:] H. Ćwikliński (red.), Transformacje polskiej gospodarki. Ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2005.

 32. Bliżej centrum czy peryferii? [w:] Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje; PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, 6/2004

 33. Wymiana handlowa Polski z Europą Wschodnią w okresie transformacji na tle tendencji ogólnych (złożone do druku)

 34. Pieniądz i wojna: inflacja w sytuacji napięć militarnych i politycznych (współautor R. Horodeński) – w druku

 35. O potrzebie polityki regionalnej na rzecz rozwoju Ściany Wschodniej (współautor R. Horodeński) – w druku

 36. Z. Ejsmont, M. Muczyński, B. Plago, Analiza potrzeb eksporterów podlaskich firm [w:] Barometr nastrojów gospodarczych w województwie podlaskim, IV kwartał 2004 (współautor)

 37. Proces transformacji a zmiany strukturalne handlu zagranicznego Polski, [w:] H.Ćwikliński (red.), Transformacja polskiej gospodarki. Ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, Wyd.UG Gdańsk, 2005

 38. współautor R.Cz.Horodeński, Uwarunkowania rozwoju województw wschodnich (podlaskie, lubelskie, podkarpackie), [w:] A.Stasiak, R.Horodeński, Przestrzenne aspekty rozwoju wsi polskiej z uwzględnieniem obszarów depresji społeczno-gospodarczej, PAN KPZK, Studia tom CXV, Warszawa 2005

 39. Udział w pracach nad „Barometrem nastrojów gospodarczych województwa podlaskiego)” w latach 2002-2004 – łącznie 11 artykułów

Wszystkich publikacji ogółem około 70.Złożone do druku


 1. Rynek czynników produkcji, [w:] J.Sienkiewicz (red.), Zagadnienia i ćwiczenia z mikroekonomii, r.XIV, WSE Białystok – w druku

 2. Teoria cyklu koniunkturalnego, [w:] Z.Ejsmont, J.Sienkiewicz (red.), Zagadnienia i ćwiczenia z makroekonomii ,r.XI, WSE Białystok – w druku

 3. Handel międzynarodowy, [w:] Z.Ejsmont, J.Sienkiewicz, Zagadnienia i ćwiczenia z makroekonomii, r.XIV, WSE Białystok – w druku

 

II. Udział w konferencjach naukowych 

 1. Współczesne problemy społecznej gospodarki rynkowej, WSE Białystok, 19.04.2005

 2. Przestrzenne aspekty rozwoju obszarów wsi polskiej z uwzględnieniem obszarów depresji społeczno-gospodarczej, KPZK PAN, WSE Białystok, Radzików k/Błonia, 25-26.04.2005

 3. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, AE Wrocław, 23.06.2005

 4. Nowe uwarunkowania instytucjonalne a rozwój współpracy gospodarczej z krajami bałtyckimi, Białorusią, Rosją - Obwód Kaliningradzki i Ukrainą, Wydział Ekonomiczny UwB, Augustów, 12-14.06.2005

 


 Liczba wypromowanych prac dyplomowych i magisterskich około 350.

Pobieranie 24.99 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna