Ekologia I ochrona środowiska test Sprawdzający Test składa się ze 100 pytań zamkniętych oraz z zadań otwartych. Za każdą prawidłową odpowiedź w pierwszej części można uzyskać 1 punkt. Pamiętaj, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa !Pobieranie 162.17 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar162.17 Kb.


EKOLOGIA i OCHRONA ŚRODOWISKA
Test Sprawdzający
Test składa się ze 100 pytań zamkniętych oraz z zadań otwartych. Za każdą prawidłową odpowiedź w pierwszej części można uzyskać 1 punkt. Pamiętaj, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa ! Przy każdym zadaniu w drugiej części testu (zadania otwarte) w nawiasie widnieje maksymalna liczba punktów jaką możesz uzyskać za poszczególne zadanie.
Życzę powodzenia !
1.Termin ekologia został wprowadzony przez niemieckiego zoologa Haeckel'a w (roku):


 1. 1842

b) 1869

c) 1989


d) 1751
2.Nauka o mszakach to:
a) briologia

b) ichtiologia

c) entomologia

d) ornitologia


3.Dział ekologii zajmujący się badaniem wzajemnego oddziaływania środowiska abiotycznego na poszczególne organizmy i na odwrót to:
a) biomologia

b) synekologia

c) autekologia

d) sozologia


4.Termin sozologia zaproponował(-a):
a) Walery Goetel

b) Władysław Szafer

c) Ewa Symonnides

d) Paweł Skawiński


5.Do czynników abiotycznych nie można zaliczyć:
a) światła

b) wysokiego poziomu konkurencji

c) temperatury

d) wiatrów


6.Ze względu na odczyn (pH) gleby rośliny możemy podzielić na:
a) heliofile, skiofile

b) hydrofity, higrofity, kserofity

c) acydofile i bazofile

d) kalcyfile, nitrofile, halofity

7.Terminy "krzywa esowata" i "krzywa jotowata" odnoszą się bezpośrednio do:
a) wzrostu liczebności populacji w czasie

b) zagęszczenia populacji

c) śmiertelności

d) przeżywania


8.Wypukła krzywa przeżywania charakterystyczna jest dla:
a) roślin

b) zebry


c) mięczaków

d) żółwi
9.Wybierz łańcuch troficzny, który jest graficznym przedstawieniem łańcucha detrytusowego:


a) obumarłe liście roślin wodnychnicienielarwy owadówtraszka

b) fitoplanktonzooplanktonuklejaszczupak

c) igły sosnylarwy owadawilgakuna

d) koniczynaślimakjaszczurkajastrząb


10.Wybierz organizm będący monofagiem:
a) świnia

b) koala


c) niedźwiedź

d) człowiek


11.Wybierz ekosystem heterotroficzny:
a) las

b) łąka


c) jaskinia

d) jezioro


12.Bakterie przekształcające w cyklu bigeochemicznym azotu azotyny w azotany to bakterie z rodzaju:
a) Nitrosomonas

b) Rhizobium

c) Nitrobacter

d) Clostridium


13.Produkcja ekosystemu mierzona szybkością fotosyntezy, czyli ilością wytworzonej przez

producentów materii organicznej, łącznie z tą częścią materii, która zużyta zostaje w procesie oddychania to:


a) produkcja pierwotna brutto

b) produkcja pierwotna netto

c) produkcja netto pomniejszona o straty związane z wydalaniem

d) produkcja brutto powiększona o ilość energii dostarczanej w ciągu roku


14.Grupa zwierząt odżywiających się padłymi zwierzętami to:

a) koprofagi

b) nekrofagi

c) detrytofagi

d) pasożyty
15.Organizmy roślinne i zwierzęce żyjące w powierzchniowych warstwach gleby to:
a) edafon

b) podszyt

c) runo leśne

d) drzewostan


16.Stopniowe osłabianie natężenia światła w miarę przenikania do głębszych warstw wody to:
a) przemiana adiabatyczna

b) downwelling

c) ekstynkcja światła

d) adsorcja światła


17.Ubytek wody z powierzchni gleby do atmosfery to:
a) ewapotranspiracja

b) ewaporacja

c) transpiracja

d) respiracja


18.Strefa przejściowa pomiędzy dwoma lub kilkoma sąsiadującymi ze sobą ekosystemami to:
a) ekotyp

b) ekoton

c) efekt styku

d) edafotop


19.Do naturalnego ekosystemu lądowego nie można zaliczyć:
a) pustyni

b) pola uprawnego

c) jeziora

d) półpustyni


20.Słowo fauna oznaczające wszystkie gatunki zwierząt traktowane jako całość występująca

na danym obszarze pochodzi od:


a) dwóch greckich słów

b) imienia rzymskiego bożka pasterzy i trzód

c) nazwy pierwszego ssaka lądowego

d) nazwy wymarłego już żółwia


21.Gatunek łatwo przystosowujący się do różnych warunków środowiska to gatunek:
a) ubikwistyczny

b) kosmopolityczny

c) wskaźnikowy

d) narażony na wyginięcie


22.Greenpeace to międzynarodowa organizacja ekologiczna założona w 1971 roku w:
a) Kanadzie

b) USA


c) Szwecji

d) Anglii


23.Zwierzęta odżywiające się krwią innych zwierząt to:
a) higrofity

b) hemikryptofity

c) hematofagi

d) helofity


24.Świadome i celowe wprowadzenie przez człowieka wybranych organizmów jako nowego

elementu danej biocenozy na tereny leżące poza areałem ich stałego występowania to:


a) reintrodukcja

b) introdukcja

c) restytucja

d) izolacja ekologiczna


25.Strefa jeziora w której procesy syntezy i rozkładu równoważą się to:
a) strefa eufotyczna

b) strefa kompensacyjna

c) strefa dysfotyczna

d) pelegial


26.W biocenozie jeziora do producentów należą rośliny, które można podzielić między innymi

na rośliny: wynurzone z wody, o liściach pływających i całkowicie zanurzone. Rośliny

o liściach pływających określa termin:
a) elodeidy

b) helofity

c) nimfeidy

d) amfifity


27.Grążel żółty należący do roślin o liściach pływających:
a) podlega ochronie ścisłej

b) podlega ochronie częściowej

c) nie podlega ochronie

d) jest to gatunek reliktowy nie występujący na terenie Polski


28.Nauka o śródlądowych zbiornikach wodnych w tym o jeziorach to:
a) limnologia

b) hydrologia

c) glacjologia

d) patomologia

29.Organizmy zasiedlające podłoże piaszczyste to:
a) profundal

b) litoral

c) psammofile

d) psammofity


30.Polskim Parkiem Narodowym należącym do międzynarodowej sieci PAN Parks jest:
a) Poleski PN

b) Karkonoski PN

c) Bieszczadzki PN

d) Tatrzański PN


31.Wojewódzi Inspektor Ochrony Środowiska wyznaczył obszar 500 ha w województwie

małopolskim w celu utworzenia Parku Narodowego. Obszar odznacza się odpowiednimi walorami

przyrodniczymi i środowiskowymi. Park ten:
a) powstanie

b) nie powstanie, ponieważ WIOŚ nie ma odpowiednich kompetencji, aby utworzyć PN

c) nie powstanie, ponieważ obszar jest zbyt mały

d) odpowiedzi b i c są poprawne


32.Jezioro to jest jeziorem ubogim w związki organiczne i mineralne, głębokim oraz

przezroczystym. Opis dotyczy jeziora:


a) oligotroficznego

b) mezotroficznego

c) eutroficznego

d) dystroficznego


33.Termin określający zwierzęta wszystkożerne to:
a) eurybionty

b) monofagi

c) pantofagi

d) peryfiton


34.Ostatni Żubr nizinny padł w puszczy Białowieskiej w:
a) 1627 roku

b) 1949 roku

c) 1919 roku

d) 1989 roku


35.Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody formą ochrony przyrody nie jest:
a) nadleśnictwo

b) obszar NATURA 2000

c) pomnik przyrody

d) zespół przyrodniczo-krajobrazowy

35."Najnowsza" ustawa o ochronie przyrody została uchwalona:
a) 16 kwietnia 2004 roku

b) 16 października 1991 roku

c) 15 maja 2001 roku

d) 13 lutego 2003 roku


36.Najmłodszym Parkiem Narodowym Polski jest:
a) PN Bory Tucholskie

b) PN Ujście Warty

c) Bieszczadzki PN

d) Ojcowski PN


37.Dawka pochłonięta promieniowania wyrażana w J na kg masy ciała to:
a) Sivert

b) Dobson

c) Grey

d) Becquerel


38.Wybierz nazwę obszaru nie będącego "ekologicznym obszarem zagrożenia" w Polsce:
a) Jurajski

b) Tarnowski

c) Turoszowski

d) Szczeciński


39.Fale dźwiękowe mieszczące się w zakresie poniżej 16 Hz to:
a) ultradźwięki

b) infradźwięki

c) dźwięki ponadtonowe

d) dźwięki subtonowe


40.Parkiem narodowym, który swymi zadaniami obejmuje przede wszystkim ochronę

gatunkową rysia oraz wilka jest:


a) Ojcowski PN

b) Bieszczadzki PN

c) Tatrzański PN

d) Roztoczański PN


41.Istniejące w Polsce parki narodowe chronią przyrodę i krajobraz najważniejszych

regionów geograficznych. Do parków narodowych chroniących pasmo "młodych" gór polskich

nie możemy zaliczyć:
a) Karkonoskiego PN

b) Tatrzańskiego PN

c) Babiogórskiego PN

d) Bieszczadzkiego PN

42.Zielone Płuca Polski obejmujące makroregion północno-wschodniej Polski powstały w:
a) 1989 r

b) 1985 r

c) 1983 r

d) 1998 r


43.Czerwona księga to wydawnictwo ukazujące się od 1966 roku publikowane przez:
a) LOP

b) FAO


c) IUCN

d) UNEP
44.Zgodnie z określeniami i symboliką stosowaną w "Czerwonej księdze" gatunki narażone

na wyginięcie oznacza się symbolem:
a) Ex

b) V


c) ExP

d) I
45.Skażenie ryb rtęcią, wywołane odpadami z fabryki Chisso, w Japonii miało miejsce w:


a) 1953 roku

b) 1984 roku

c) 1986 roku

d) 1976 roku


46.Punktem zwrotnym w rozwoju międzynarodowego prawa ochrony środowiska była konferencja

sztokholmska Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w czerwcu 1972 roku. Hasło, które jej

"przyświecało" to:
a) Człowiek i jego środowisko

b) Szczyt Ziemi

c) Środowisko i rozwój

d) Kierunki zrównoważonego rozwoju lasów, ich ochrony i użytkowania


47.Wybierz Park Narodowy, który nie bierze udziału w programie "Man and Biosphere":
a) Tatrzański PN

b) PN "Ujście Warty"

c) Bieszczadzki PN

d) Babiogórski PN


48.Poziom dźwięku wyrażany jest w:
a) dobsonach

b) decybelach

c) hercach

d) sivertach

49.Beztlenowy proces fizycznego i chemicznego rozkładu masy organicznej przebiegający

na drodze termicznej (500-800C) to :


a) mokre spalanie

b) kompostowanie

c) piroliza

d) neutralizacja chemiczna


50.Środki powodujące opóźnienie wzrostu roślin to:


 1. fungicydy

b) nematodycydy

c) retardanty

d) akarycydy
51. Aktualnie Rezerwatami biosfery w ramach programu UNESCO „Man and the Biosphere” w Polsce jest:


 1. 5 parków narodowych

 2. 6 parków narodowych

 3. 7 parków narodowych

 4. 15 parków narodowych

52. IUCN wyznaczyła w Buenos Aires, w styczniu 1994 roku 6 kategorii obszarów chronionych, w zależności od stopnia ochrony. Większość Parków Narodowych Polski znajduje się w:
 1. I kategorii

 2. II kategorii

 3. III kategorii

 4. VI kategorii

53. Właściwie historię Białowieskiego Parku Narodowego należałoby liczyć od roku 1921, kiedy to:
 1. utworzono Park Narodowy w Białowieży

 2. w Puszczy Białowieskiej powstało leśnictwo „Rezerwat”

 3. park restytuowano

 4. Władysław Szafer oraz Marian Raciborski założyli rezerwat „Słońsk”

54. Za pierwszy rezerwat przyrody w Polsce, uznaje się założony w roku 1826 rezerwat:
 1. cisów w Wierzchlesie w Borach Tucholskich

 2. Pamiątka Pieniacka

 3. Starodrzew Bukowy w Złoczewskiem

 4. Raj w Tatrach

55. Do obiektowych form ochrony konserwatorskiej nie zaliczymy:
 1. pomnika przyrody

 2. stanowiska dokumentacyjnego

 3. zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

 4. korytarza ekologicznego

56. Najstarszym Parkiem Narodowym na świecie jest Park Narodowy Yellowstone, w Górach Skalistych w USA utworzony w roku:
 1. 1978

 2. 1872

 3. 1856

 4. 1936

57. Skrót DDT oznacza:
 1. Doraźnodostosowawcze Tetrachlory

 2. Dichlorodifenylotrichloroetan

 3. Dualodichlorotetraedryle

 4. Dobitnie działające terapeutyki

58. Najbardziej wrażliwym porostem jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki spośród niżej wymienionych jest:
 1. miesznica proszkowta,

 2. złotorost ścienny

 3. granicznik płucnik

 4. mąklik otrębiasty

59. IUCN to skrót:
 1. Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa

 2. Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska

 3. Światowej Unii Ochrony Przyrody

 4. Międzynarodowej Rady do Badań Morza

60. Który z poniższych aktów prawnych przyjęto podczas konferencji w Johannesburgu w 2002 roku (RIO+10):
 1. Człowiek i jego środowisko

 2. Nowa Karta Ziemi

 3. Agenda 21

 4. Środowisko i rozwój

61. Który z poniżej wymienionych gatunków ryb został aklimatyzowany w Polsce jako gatunek ryby roślinożernej:
 1. amur biały

 2. karp królewski

 3. jesiotr zachodni

 4. ciernik pospolity

62. W który z przedstawionych poniżej ekosystemów P/R > 1 (P- produkcja pierwotna brutto, R- energia zużywana przez biocenozę na oddychania):
 1. stepy

 2. stawy

 3. bogate pokarmowo jeziora

 4. nieoczyszczone ścieki


63. Powyższy schemat przedstawia:
 1. łańcuch troficzny

 2. łańcuch pokarmowy

 3. obieg materii

 4. sieć pokarmową

64. Na wyżej przedstawionym schemacie do więcej niż jednego poziomu troficznego zaliczyć można gatunki:
 1. A i B

 2. B i D

 3. D, E i G

 4. B i E

65. W wyniku procesu eutrofizacji jezior nie następuje:
 1. występowanie w nadmiarze substancji organicznych

 2. zmiana mikroklimatu wód powierzchniowych

 3. rozwój organizmów saprobiontycznych

 4. zwiększanie się biomasy zwierząt

66. Pozyskiwanie węgla brunatnego w Polsce odbywa się głównie metodą:
 1. odwiertów

 2. głębinową

 3. odkrywkową

 4. otworową

67. Skrót GOP oznacza:
 1. Górnośląski Okręg Przemysłowy

 2. Główne Odpady Pedosfery

 3. Górski Obszar Połonin

 4. Główna Ochrona Przeciwpowodziowa

68. Który z podanych poniżej pierwiastków ma najbardziej „niszczycielską moc” wobec ozonu znajdującego się w stratosferze:
 1. azot

 2. cynk

 3. chlor

 4. brom

69. Ekologia jest nauką zajmującą się badaniami na szczeblu ponadorganizmalnym. Przedmiotem zainteresowania ekologów nie jest:
 1. populacja

 2. osobnik

 3. biocenoza

 4. ekosystem

70. W latach czterdziestych XIX wieku Justus Liebig wykrył, że rozwój organizmu zależy od tej substancji, która występuje w najmniejszej, tj. niewystarczającej ilości. Swoje doświadczenia Liebig przeprowadził na:
 1. zwierzętach

 2. protistach

 3. bakteriach

 4. roślinach

71. Łączna masa organizmów danej biocenozy to:
 1. biomasa

 2. monoklina

 3. izomasa

 4. agrocenoza

72. Wybierz jedną z dyrektyw, która nie jest podstawą prawną obszarów chronionych NATURA 2000:
 1. „Habitatowa”

 2. „Ptasia”

 3. „Siedliskowa”

 4. „Lęgowa”

73. Czym różnią się wskaźniki LD 50 oraz LC 50 ?
 1. tym, że LD odnosi się do kręgowców, a LC do bezkręgowców

 2. tym, że LD odnosi się do organizmów prokariotycznych, a LC do eukariotycznych

 3. tym, że LD to dawka śmiertelna dla 50% osobników, a LC to stężenie śmiertelne dla 50 % osobników

 4. tym, że LD to dawka śmiertelna dla 50% osobników, a LC to dawka powodująca ostre zatrucie dla 50% osobników

74. Na oznaczenie pojemności środowiska przyjęto umownie używać litery:
 1. „K”

 2. „r”

 3. „D”

 4. „E”

75. Proces sukcesji może być stymulowany przez czynniki:
 1. autogeniczne

 2. allogeniczne

 3. pochodzące z wnętrza danego ekosystemu

 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

76. Symbolem organizacji WWF (Word Wildlife Fund) jest:
 1. panda

 2. koala

 3. żubr

 4. lew

77. Efekt cieplarniany to zjawisko będące skutkiem:
 1. stosowania pestycydów i wycinania lasów

 2. stosowania CFC i spalania wysokoenergetycznych paliw kopalnych

 3. stosowania CFC i wycinania lasów

 4. wycinania lasów i spalania wysokoenergetycznych paliw kopalnych

78. Neuston to:
 1. organizmy biernie unoszące się w toni wodnej

 2. organizmy aktywnie pływające

 3. organizmy żyjąca na powierzchni wody, wykorzystujące jej napięcie powierzchniowe

 4. zespół organizmów związanych z dnem zbiornika wodnego

79. Pelagial to zespół organizmów:
 1. otwarte wody zbiornika wodnego

 2. strefa przydenna zbiornika wodnego

 3. strefa przybrzeżna zbiornika wodnego

 4. strefa głębinowa morza i oceanu

80. Bakterie przyswajające azot atmosferyczny to:
 1. Rhizobium, Azotobacter, Clostridium pasteurianum

 2. Rhizobium, Nitrosomonas, Azotobacter

 3. Azotobacter, Clostridium pasteurianum, Nitrosomonas

 4. Rhizobium, Nitrosomonas, Clostridium pasteurianum

81. Schemat przedstawia poziomy organizacji życia na ziemi (częściowo). W miejsca X i Y należy wpisać:


komórka  tkanka  narząd  układ narządów  organizm  X  biocenoza  Y  biom


 1. X - biosfera, Y - ekosystem

 2. X – populacja, Y – ekosystem

 3. X – ekosystem, Y – populacja

 4. X – populacja, Y – biosfera

82. Metanotrofy zużywają metan jako donor elektronów oraz jako jedyne źródło węgla. Wszystkie są tlenowcami i występują pospolicie na lądach i w wodach, także w pobliżu złóż węglowodorów. Niektóre żyją jako symbionty zwierząt (w skrzelach małży, którym dostarczają większości węgla). Metanotrofem jest:
 1. Nitrosococcus

 2. Nitrosomonas

 3. Nitrobacter

 4. Methylomonas

83. W roku 1977 odkryto głębinowe ekosystemy morskie, których byt jest niezależny od energii słonecznej, a polega jedynie na wykorzystaniu energii zredukowanych związków chemicznych, pochodzących z głębi Ziemi. Nazwa tego ekosystemu to:
 1. komin wodny

 2. oaza głębinowa

 3. cieplica głębinowa (źródło hydrotermalne)

 4. brak prawidłowej odpowiedzi

84. Która z wymienionej poniżej rośliny nie przeprowadza fotosyntezy typu C4:
 1. sosna

 2. kukurydza

 3. trzcina cukrowa

 4. sorgo

85. Jednym z cyklów biogeochemicznych jest cykl obiegu siarki. Ważnym jego elementem powodującym, że jest to cykl typu pełnego jest proces redukcji siarki do siarkowodoru odbywający się z udziałem bakterii beztlenowych. Ta reakcja nosi nazwę:
 1. karbonalizacji

 2. desulfuryzacji

 3. nitryfikacji

 4. denitryfikacji

86. Ostateczna postać ekosystemu, która wykształca się w określonych warunkach klimatyczno-ekologicznych to stadium klimaksu. W strefie klimatycznej, w której znajduje się Polska tym ekosystemem tym jest:
 1. żyzne pole uprawne

 2. rafa koralowa

 3. las iglasty

 4. las liściasty

87. Szafran spiski, zwany potocznie krokusem, objęty ochroną gatunkową rośnie w:
 1. Gorcach

 2. Tatrach

 3. Karkonoszach

 4. dwie z powyższych odpowiedzi są poprawne

88. Aktualnie najwyższym resortem zajmującym się ochroną środowiska w Polsce jest:
 1. Ministerstwo Środowiska

 2. Ministerstwo Ochrony Środowiska

 3. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Leśnych i Górnictwa

 4. Ministerstwo Ochrony Przyrody i Środowiska

89. Morskie Oko i Czarny Staw to jeziora, które możemy podziwiać, wędrując ścieżkami:
 1. Magurskiego PN

 2. Tatrzańskiego PN

 3. Mazurskiego PN

 4. PN Borów Tucholskich

90. Liga Ochrony Przyrody to organizacja utworzona w roku:
 1. 1925

 2. 1965

 3. 1989

 4. 1928

91. Pierwszym prezesem Ligi Ochrony Przyrody został:
 1. Władysław Szafer

 2. Walery Goetel

 3. Józef Mrozewicz

 4. Jan Gwalbert Pawlikowski

92. Największą zdolnością do samoregulacji charakteryzują się biocenozy:
 1. całkowicie sztuczne

 2. naturalne, w które człowiek nie ingeruje

 3. naturalne, w które człowiek ingeruje

 4. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

93. Obecność bakterii oraz pierwotniaków w żołądku organizmów należących do grupy przeżuwaczy to klasyczny przykład zjawiska zwanego:
 1. mutualizmu

 2. komensalizmu

 3. protokooperacji

 4. helotyzmu

94. Które z wymienionych pierwiastków krążą w cyklu typu sedymentacyjnego:
 1. siarka i żelazo

 2. azot i węgiel

 3. azot i tlen

 4. tlen i fosfor

95. Który z wymienionych poniżej gatunków drzew charakteryzuje się największą odpornością na zanieczyszczenia:
 1. buk

 2. sosna

 3. jodła

 4. świerk

96. Do cenionych roślin glebotwórczych należą:
 1. grochodrzew, łubin, nostrzyk czarny

 2. nostrzyk biały, owies, babka

 3. grochodrzew, łubin, nostrzyk biały

 4. nostrzyk biały, bez biały, łubin

97. W roku 1627 w Polsce padł ostatni Tur. Oryginalny głaz-pomnik upamiętniający ten fakt, znajduje się w:
 1. Ojcowie

 2. Hajnówce

 3. Tucholi

 4. Jaktorowie

98. Symbol Ojcowskiego Parku Narodowego to:
 1. Brama Krakowska

 2. Maczuga Herkulesa

 3. Niepylak Apollo

 4. Nietoperz

99. W którym z wymienionych ekosystemów można najczęściej spodziewać się obecności reliktów polodowcowych ?:
 1. bór sosnowy

 2. las liściasty

 3. łąka

 4. torfowisko

100. Stefan Żeromski był miłośnikiem przyrody, zaangażowanym głównie w ochronę:
 1. Tatrzańskiego PN

 2. Białowieskiego PN

 3. Świętokrzyskiego PN

 4. Wolińskiego PN


ZADANIA „OTWARTE”


1. (1 punkt)
Wstaw w schemat znaki: > lub < oraz + lub -, w taki sposób aby powstał schemat poprawnie obrazujący zjawisko synergizmu.


2. (1 punkt)
W dwóch antagonistycznie oddziałujących na siebie populacji, samoregulacja ich liczebności odbywa się na drodze sprzężenie zwrotnego” Uzupełnij poniższy schemat wstawiając w odpowiednie miejsca znaki + oraz – tak, aby mógł on obrazować to zjawisko.


3. (7 punktów. 1 pkt za jeden prawidłowo uzupełniony wiersz)
Uzupełnij poniższą tabelę dotyczącą typów oddziaływań pomiędzy populacjami dwóch gatunków używając następujących symboli: + - korzystny wpływ, - - wpływ niekorzystny, ograniczający liczebność, 0 – brak wpływu.Rodzaj oddziaływań

Wynik oddziaływania na siebie populacji

Gatunek A

Gatunek B

neutralizm

0

0

konkurencjaamensalizmpasożytnictwodrapieżnictwokomensalizmprotokooperacjamutualizm
4. (10 punktów)
Odpowiedz na poniższe pytania wykorzystując w tym celu przedstawioną poniżej tabelę oraz własną wiedzę.


Nazwa Parku Narodowego

Rok utworzenia

Powierzchnia w hektarach

Babiogórski

1954

3 392

Białowieski

1948 (1932)

10 502

Biebrzański

1993

59 223

Bieszczadzki

1973

29 202

Bory Tucholskie

1996

4 798

Drawieński

1990

11 342

Gorczański

1981

7 030

Gór Stołowych

1993

6 340

Kampinoski

1959

38 544

Karkonoski

1959

5 575

Magurski

1995

19 962

Narwiański

1996

7 350

Ojcowski

1956

2 146

Pieniński

1932

2 346

Polski

1990

9 762

Roztoczański

1974

8 482

Słowiński

1967

18 619

Świętokrzyski

1950

7 632

Tatrzański

1954

21 164

Ujście Warty

2001

7 956

Wielkopolski

1957

7 584

Wigierski

1989

15 085

Woliński

1960

10 937 1. Ile parków narodowych istniało w Polsce do roku 2000 ?

……………………………………………………………………………………………………......
 1. Ile polskich parków narodowych posiada powierzchnię większą niż 15 000 ha ?

……………………………………………………………………………………………………......
 1. Podaj ile polskich parków narodowych uczestniczy w programie UNESCO „Man and the Biosphere” oraz wypisz je.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Podaj ile polskich parków narodowych jest objętych konwencją o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodnego oraz wymień te parki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Napisz jak potocznie nazywana jest konwencja o której mowa w podpunkcie d oraz napisz w jakim kraju i w którym roku została ona uchwalona.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 1. Wymień największy oraz najmniejszy park narodowy w Polsce

……………………………………………………………………………………………………......
 1. Uszereguj podane poniżej parki narodowe od najmłodszego do najstarszego.

Bieszczadzki, Biebrzański, Słowiński, Białowieski, Ojcowski oraz Gorczański.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
5. (5 punktów)
Rozwiń następujące skróty w języku polskim:

LOP - ………………………………………………………………………………………………...


NFOŚiGW - ………………………………………………………………………………………….
PKE- ……………………………………………………………………………………………….
OZE - ……………………………………………………………………………………………….
WHO -………………………………………………………………………………………………..
6. (3 punkty)
Wymień 3 najważniejsze metody oczyszczania ścieków:


 • …………………………………………………………………………………………….....
 • …………………………………………………………………………………………….....
 • …………………………………………………………………………………………….....7. (3 punkty)
Przeczytaj uważnie poniższy tekst oraz odpowiedz na pytania.

Inne pospólstwo grzybów, pogardzone w braku

Dla szkodliwości, albo niedobrego smaku;

Lecz nie są bez użytku: one zwierza pasą

I gniazdem są owadów i gajów okrasą.
Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz
ks. III Umizgi


a) Na podstawie powyższego tekstu wymień dwa argumenty opowiadające się za ogromną rolą jaką grzyby odgrywają w przyrodzie oraz gospodarce człowieka:
 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Podaj tą cechę charakteryzującą ekosystem dla której duże znaczenie ma obecność grzybów jak i innych destruentów.

…………………………………………………………………………………………………...


8. (1 punkt)
Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytanie
Strategia tego typu opłaca się w warunkach niestabilnych, nieprzewidywalnych, skrajnych, gdzie wiele organizmów ginie w sposób przypadkowy, na przykład od suszy czy mrozu, gdzie warunki bytowania zmieniają się tak, jak między zimą i latem w naszym klimacie. Takie środowiska bywają stosunkowo puste, konkurencja nie jest nasilona”
Jaki typ strategii rozrodczej opisuje powyższy tekst ?
..............................................................................................................................................................
9. (6 punktów)
Przyporządkuj podanym stosunkom pokarmowym odpowiednie przykłady, wpisując poniżej odpowiednie cyfry przy literach opisujących rodzaj kooperacji.


 1. Mutualizm 1) rekin i podnawka

 2. Protokooperacja 2) hiena i sęp

 3. Pasożytnictwo 3) termit i wiciowiec

 4. Drapieżnictwo 4) człowiek i przywra krwi (Shistosoma hematobium)

 5. Komensalizm 5) rak pustelnik i ukwiał

 6. Konkurencja 6) kot i mysz

A …. B …. C …. D …. E …. F ….10. (7 punktów)
W wykropkowane miejsca wpisz cyfry, które odpowiadają poniższym wyrażeniom:
1) sukcesja pierwotna, 2) produktywność pierwotna, 3) produktywność wtórna, 4) sera, 5) biom, 6) klimaks, 7) sukcesja wtórna
A) ostateczna postać ekosystemu, która wykształca się w określonych warunkach klimatyczno-ekologicznych,

B) przyrost biomasy autotrofów w jednostce czasu,

C) zespoły ekosystemów określonego obszaru geograficznego,

D) szereg przejściowych stadiów sukcesji,

E) rozwijanie się biocenozy na terenie niezajętym wcześniej przez żadną inną biocenozę,

F) przyrost biomasy heterotrofów w jednostce czasu,G) rozwijanie się biocenozy na terenie zajętym wcześniej przez inną biocenozę.
A …. B …. C…. D …. E …. F …. G ….

11. (4 punkty)
Wymień cztery Parki Narodowe znajdujące się w makroregionie południowo-wschodniej Polski:


 • …………………………………………………………………………………………………

 • …………………………………………………………………………………………………

 • …………………………………………………………………………………………………

 • …………………………………………………………………………………………………
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna