Ekonomia- nauka poddająca analizie sposób podejmowania decyzji gospod społ. do realizacji celów konsumpcyjnych i produkcyjnych, oraz badająca następstwa tych decyzji Model ekonomicznyPobieranie 27.97 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar27.97 Kb.

Ekonomia- nauka poddająca analizie sposób podejmowania decyzji gospod. społ. do realizacji celów konsumpcyjnych i produkcyjnych, oraz badająca następstwa tych decyzji

Model ekonomiczny- to zbiór założeń tworzący uproszczony schemat fragmentu lub całości gospodarki, do analizy rzeczywistości gospod.

Teoria ekonomiczna-zbiór twierdzeń wyjaśniających zjawiska i procesy zawarte w modelach ekonomicznych

Makroekonomia-bada całą gospodarkę i zachodzące w niej zjawiska, oraz bada wielkości nazywane agregatami gospod.

Mikroekonomia-bada zjawiska i procesy gosp. na poszczególnych rynkach.

Krótki okres gospodarowania- oznacza że wzrost podaży zostaje osiągnięty przy założeniu że jeden czynnik wytwórczy jest stały (kapitał)

Długi okres gospod.-polega na tym że zmianie ulegają wszystkie nakłady czynników wytwórczych.

Proces gospodarowania - ciągłe przekształcanie czynników produkcji w dobra i usługi oraz nieustanne zużywanie wyprodukowanych dóbr i usług; jest proces produkcji, podziału i konsumpcji dóbr i usług

Gospodarstwa domowe - właściciele wszystkich czynników produkcji: ziemi, pracy i kapitału; są również konsumentami dóbr i usług finalnych

Przedsiębiorstwa - uczestnik procesu gospodarczego, który wykorzystuje produkcyjnie udostępnione mu prze gospodarstwa domowe zasoby produkcyjne; celem firmy jest maksymalizacja zysku prowadząca do podniesienia wartości rynkowej firmy i tym samym do maksymalizacji dochodów właścicieli przedsiębiorstwa

Sektor publiczny - to rząd oraz jego organy terenowe; sektor publiczny nie prowadzi działalności produkcyjnej ani inwestycyjnej; zajmuje się redystrybucją dochodów uzyskanym za pomocą podatków obciążających inne podmioty gospodarcze; uzyskane środki przeznacza na zakup dóbr i usług dla sfery budżetowej oraz na płatności transferowe, Sektor zewnętrzny - oddziałuje na gospodarkę każdego kraju prowadzącego wymianę z zagranicą; wpływ ten może być zarówno pozytywny (przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i podniesienia poziomu życia) jak i negatywny(przy zbyt dużym napływie dóbr i usług zagranicznych ograniczającym popyt na dobra i usługi krajowe

Czynniki produkcji - to ziemia, praca i kapitał; w zamian za udostępnianie czynników produkcji gospodarstwa domowe otrzymują wynagrodzenie(praca), np. czynsz dzierżawny(ziemia) lub np. zysk(kapitał)

Prawo malejącej produktywności – mówi o tym, iż stopniowe zwiększanie jednego czynnika prod. przy zachowaniu pozostałych czynników przynosi coraz mniejszy efekt produkcji oraz wyższe koszty.

Krzywa możliwości produkcyjnych ilość dwóch dóbr jakie można wytworzyć w danym czasie jeżeli w pełni wykorzystane są posiadane czynniki

Koszt alternatywny to wrat. kosztu utraconych korzyści
Obieg okrężny dochodu w gospodarce - ogólny model gospodarki wyjaśniający zachodzące w makroskali procesy gospodarcze; przedstawia krążenie dóbr, usług i pieniędzy między gospodarstwami domowymi, przedsiębiorstwami, sektorem publicznym i sektorem zewnętrznym

Produkt krajowy brutto - wartość strumienia nowych dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym czasie przez czynniki produkcji zlokalizowane na terenie danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem

Wartość dodana – to przyrost wart. dóbr w wyniku danego procesu prod.Dobra finalne - dobra i usługi nabywane przez ostatecznych użytkowników, nie podlegające dalszej obróbce ani odsprzedaży

Produkty pośrednie - dobra i usługi nabywane w celu ich dalszego przetwarzania, których wartość wchodzi w dobra l usługi finalne sprzedawane ostatecznym użytkownikom

Konsumpcja (C) - wydatki na dobra i usługi finalne w celu zaspokojeni potrzebnie mające charakteru inwestycyjnego

Inwestycje (I) - zakup dóbr kapitałowych(inwestycyjnych), które są używane do produkcji innych dóbr i usług

Inwestycje odtworzeniowe - inwestycje przeznaczone na zastąpienie zużytych składników Kapitału, które nie powiększają możliwości wytwórczych w przyszłości

Inwestycje netto - inwestycje przyczyniające się do powiększenia rozmiaru działalności gospodarczej w przyszłości oraz majątku produkcyjnego kraju

Inwestycje brutto - całość inwestycji w gospodarce równa sumie inwestycji netto i inwestycji odtworzeniowych

Inwestycje niezamierzone - nieprzewidywalne zakupy dóbr i usług(np., powiększenie zapasów produkcyjnych przez wyprodukowane a niesprzedane dobra

Oszczędności (S) - część dochodu gospodarstw domowych nie przeznaczona na konsumpcję

Zakupy rządowe (G) - wydatki państwa dokonywane przez szczeble centralny i lokalny na rynku towarów i usług finalnych

Płatności transferowe (B) - wydatki budżetu państwa na rzecz pewnych osób fizycznych lub prawnych, w zamian za które nie wymaga żadnych dóbr i usług

Podatki - obowiązkowe świadczenie pieniężne nakładane przez rząd na inne podmioty gospodarcze stanowiące dochód państwa;

Podatki bezpośrednie (Td) - podatki bezpośrednio obciążające dochód gospodarstw domowych powodujące zmniejszenie kwoty dochodu z udostępnienia czynników produkcji;

Podatki pośrednie (Te) - podatki pośrednio obciążające dochód gospodarstw domowych wówczas gdy wydają one dochód na zakup towarów i usług zaspokajających ich potrzeby; m.in. podatek od wartości dodanej, akcyza, cło

PKB w cenach rynkowych – miara produkcji krajowej łącznie z podatkami

PKB=C+I+GPKB w cenach czynników wytwór. miara PKB bez podatków pośrednich

Y=C+I+I+G-TeDochód rozporządzalny - wartość, którą gosp.domowe mogą wydać na konsumpcję lub oszczędności, dochód bez podatków

Deficyt budżetowy - saldo finansowe dochodów i wydatków państwa; --rzeczywisty: to faktyczna różnica między dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym;

-strukturalny: to hipotetyczny deficyt jaki wystąpiłby przy założeniu, że wydatki państwa i stopy

podatkowe nie zmieniły się, natomiast gospodarka znajduje się w stanie pełnego zatrudnienia czynników produkcji jest wielkością obliczaną szacunkowo);

-cykliczny(koniunkturalny): to deficyt będący skutkiem wpływu cyklu koniunkturalnego na dochody i wydatki budżetu państwa, jest różnicą między deficytem rzeczywistym a strukturalnymEksport (X) - polega na sprzedawaniu za granicę dóbr, usług, zasobów oraz przekazywaniu dochodów

Eksport netto (NX) - różnica między eksportem a importem danej gospodarki

Import (Z) - polega na kupowaniu za granicą dóbr, usług i zasobów oraz sprowadzaniu dochodów

Produkt Narodowy Brutto -jest miarą aktywności gospodarczej całego narodu, wlicza się więc do niego produkcję powstałą jako rezultat wykorzystania czynników produkcji danego narodu bez względu na ich lokalizację;

Produkt Narodowy Netto - wyraża wielkość produktu narodowego z potrąceniem tej części produkcji, która jest niezbędna do odtworzenia zużytych dóbr kapitałowych;

Dochód Narodowy - jest równy sumie wynagrodzeń czynników produkcji, będących własnością obywateli danego kraju i Jest produkt narodowy netto pomniejszony o podatki pośrednie czyli produkt narodowy netto w cenach czynników produkcji

Nominalny PNB wyrażony w cenach bieżących obowiązujących na danym etapie produkcji.

Realny PNB wyrażony za pomocą cen stałych

Deflator PNB stosunek realnego PNB do realnego PNB

Produkcja potencjalna - produkcja przy pełnym wykorzystaniu wszystkich czynników produkcji; jest realna wielkość produkcji jaką można uzyskać przy dostępnym kapitale produkcyjnym i zasobach pracy

Popyt globalny - ogólny popyt na towary i usługi w danej gospodarce przy danym poziomie cen

AD=C+I


Globalne wydatki konsumpc. są suma autonomicznych wydatków oraz wydatków zależnych od dochodu, będących iloczynem KSK oraz dochodu rozporządzalnego

Konsumpcja autonomiczna - konsumpcja, której poziom nie zależy od bieżącego poziomu dochodu; jest to minimalny poziom konsumpcji potrzebny do przeżycia i pokrycia wydatków stałych

Krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK) - to część dodatkowej jednostki dochodu, którą gospodarstwa domowe zamierzają przeznaczyć na konsumpcję

Funkcja konsumpcji - pokazuje wielkość zamierzonych wydatków konsumpcyjnych przy każdym poziomie dochodu rozporządzalnego


Krańcowa skłonność do oszczędzania (KSO) - to część dodatkowej jednostki dochodu, którą gospodarstwa domowe zamierzają przeznaczyć na oszczędności

Paradoks zapobiegliwości - zjawisko polegające na zmianie zamierzonych oszczędności przy każdym poziomie dochodu, które prowadzi do zmiany poziomu dochodu równowagi bez zmiany poziomu oszczędności w punkcie równowagi; oszczędności nadal muszą być równe planowanym inwestycjom

Polityka fiskalna - polityka państwa polegająca na zmianie wysokości i struktury wydatków państwowych i polityki podatkowej w celu realizacji określonych zadań gospodarczych, najczęściej stabilizacji gospodarki na założonym poziomie produkcji i zatrudnienia

Automatyczne stabilizatory - mają za zadanie zmniejszenie wpływu zmian w popycie globalnym na poziom produkcji i dochodu (przyczyniają się do złagodzenia amplitudy wahań koniunktury gospodarczej są to min, progresywny system podatkowy, podatki od wartości dodanej, zasiłki dla bezrobotnych oraz inne wydatki socjalne, te instrumenty są uruchamiane automatycznie i nie potrzeba żadnej decyzji

Instrumenty dyskrecjonalne (aktywna polityka fiskalna) - są uruchamiane na określony czas i w określonym celu; wymagają przy tym decyzji rządu lub parlamentu; np. okresowa obniżka podatków dochodowych, ulgi inwestycyjne, specjalne strefy ekonomiczne

Efekt wypierania wydatków prywatnych -zjawisko wywołane deficytem budżetowym; polega na ograniczeniu prywatnych inwestycji

wywołanym potrzebą finansowania deficytu budżetowegoMnożnik zrównoważonego budżetu - jest to mnożnik pokazujący, iż identyczna zmiana wydatków państwa i wpływów podatkowych przy niezmienionej wysokości wydatków inwestycyjnych powoduje zmianę poziomu dochodu równowagi o wielkość odpowiadającą zmianie rozmiarów wydatków państwa

Budżet państwa - zestawienie dochodów i wydatków państwa w określonym czasie

Deficyt rzeczywisty faktyczna różnica między dochodami a wydatkami

Deficyt strukturalny obliczany szacunkowo jaki by wystąpił przy stałych wpływach i wydatkach państwa, a gosp. jest w stanie pełnego zatrudnienia czynników wytwórczych.

Deficyt cykliczny - jest wpływem cyklu koniunkturalnego.

Funkcje pieniądza:

 1. środek wymiany

 2. miernik wartości

 3. środek przechowywania wart.

 4. miernik odroczonych płatności

System bankowy skonstruowany jest na zasadzie dwuszczeblowej

 1. bank centralny

 2. bank komercyjny

Bank centralny wpływa na realizację polityki pieniężnej i stabilizacji systemu bankowego. pełni funkcje

 1. banku państwa

 2. banku emisyjnego

 3. banku bankówBanki komercyjne mają charakter banków uniwersalnych świadczących usługi

 • przyjmowanie depozytów

 • udzielanie kredytów

 • prowadzenie rach. i rozliczeń

 • emitowanie pap. wart.

 • obrót wierzytelnościami pienięż.

Płynność szybkość z jaką instrument finansowy może być zamieniony na pieniądz/

Agregat M1 to got, depozyty na żądanie, mierzy zasób pieniądza jako środka wymiany

Agregat M2 mierzy zasoby pieniądza jako siły nabywczej

Agregat M3 obejmuje jeszcze szerszy zasób pieniądza, w jego skład wchodzą depozyty długoterm.

Proces kreacji pieniądza banki komercyjne kreują pieniądz tworząc wkłady pochodne a wart. tych wkładów jest większa od wkładu pierwotnego

Baza monetarna to pieniądz banku centralnego , zasób pieniądza znajdujący się w obiegu poza bankowym oraz w posiadani syst. bankowego

Operacje otwartego rynku to skup lub sprzedaż przez bank centralny papie. wart. aby zmienić płynność banków

Stopy procentowe banku centralnego wyznaczają cenę pieniądza.

Polityka refinansowa bank centralny pełni funkcję ostatniej szansy udzielając kredytu refinansowego

Polityka kursowa- bak centarny za jego pomocą wprowadza równowagę na rynku walutowym

Popyt na pieniądz – realna wartość pieniądza wyrażona wart. towarów i usług jakie mogą być nabyte.

Motyw transakcyjny utrzymywanie pewnych zasobów got. ułatwiających bieżącą realizację konsumpcji

Motyw przezorności podmioty utrzymują pewien zasób pieniądza ze względu na nieoczekiwane wydatki.

Motyw portfelowy polega na rozstrzygnięciu jak rozdzielić dochód pomiędzy zasoby pieniądza a inne alternatywne formy jego utrzymania.
Pobieranie 27.97 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna