Electro-technical operationsPobieranie 65.61 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar65.61 Kb.ZESZYT PRAC ELEKTRYCZNYCH

dla KANDYDATÓW NA DYPLOM OFICERA ELEKTROAUTOMATYKA OKRĘTOWEGO

ZGODNIE Z KONWENCJĄ STCW 1978, ZE ZMIANAMI 2010

ELECTRO-TECHNICAL OPERATIONS

WORKbook

for CANDIDATES FOR CERTIFICATION AS ELECTRO-TECHNICAL OFFICER

as required by the stcw convention 1978, AMENDED 2010Kandydat na oficera

Officer trainee

Imię i Nazwisko:

Full name:

Adres zamieszkania:

Home address:

Tel:

Mobile:

Email:


Morska jednostka edukacyjna

University / College / Training Centre

Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

Gdynia Maritime University, Marine Electrical Engineering Faculty,

ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

Tel/fax: + 48 58 621 99 38

Email: wedt@am. gdynia.pl

Imię i nazwisko osoby nadzorującej praktyki

Full name of the authorized training supervisor


Zeszyt prac elektrycznych zaliczono z wynikiem:

Electro-technical operations workbook accepted with the following result:

Data

Date

Podpis

Signature


W przypadku znalezienia tego zeszytu, uprasza się o jego zwrot na jeden z podanych wyżej adresów

If this electro-technical operations workbook is found please return it to any one of the above


SPIS TREŚCI Str.


Contents Page


SPIS TREŚCI Str. 3

1.Wskazówki prowadzenia zeszytu prac elektrycznych 6

1. Electro-Technical Operations Workbook Guidance 6

2. Wpisy do zeszytu 10

2. Workbook entries 10

2.1 Funkcja: Elektrotechnika, elektronika i automatyka na poziomie operacyjnym 10

2.1 Function: Electrical, electronic and control engineering at the operational level 10

2.1.1 Kompetencja: Nadzór pracy systemów elektrycznych, elektronicznych i sterowania 10

2.1.1 Competence: Monitor the operation of electrical, electronic and control systems 10

2.1.2 Kompetencja: Nadzór pracy automatyki napędu głównego i urządzeń pomocniczych 11

2.1.2 Competence: Monitor the operation of automatic control systems of propulsion and auxiliary machinery 11

2.1.3 Kompetencja: Obsługa generatorów i systemu rozdziału energii elektrycznej 12

2.1.3 Competence: Operate generators and distribution systems 12

2.1.4 Kompetencja: Obsługa i konserwacja systemów energetycznych o napięciu powyżej 1000 V 13

2.1.4 Competence: Operate and maintain power systems in excess of 1,000 volts 13

2.1.5 Kompetencja: Obsługa komputerów i sieci komputerowych na statkach 14

2.1.5 Competence:Operate computers and computer networks on ships 14

2.1.6 Kompetencja: Język angielski w mowie i w piśmie 15

2.1.6 Competence: Use English in written and oral form 15

2.2 Funkcja: Konserwacje i naprawy na poziomie operacyjnym 17

2.2 Function: Maintenance and repair at the operational level 17

2.2.1 Kompetencja: Konserwacja i naprawy wyposażenia elektrycznego i elektronicznego 17

2.2.1 Competence: Maintenance and repair of electrical and electronic equipment 17

2.2.2 Kompetencja: Konserwacja i naprawy układów automatyki i sterowania napędu głównego i urządzeń pomocniczych 18

2.2.2 Competence: Maintenance and repair of automation and control systems of main propulsion and auxiliary machinery 18

2.2.3 Kompetencja: Konserwacja i naprawy wyposażenia nawigacyjnego na mostku i okrętowych systemów łączności 19

2.2.3 Competence: Maintenance and repair of bridge navigation equipment and ship communication systems 19

2.2.4 Kompetencja: Konserwacja i naprawy wyposażenia elektrycznego, elektronicznego oraz układów sterowania urządzeń pokładowych i przeładunkowych 20

2.2.4 Competence: Maintenance and repair of electrical, electronic and control systems of deck machinery and cargo-handling equipment 20

2.2.5 Kompetencja: Konserwacja i naprawy układów sterowania i bezpieczeństwa wyposażenia hotelowego 21

2.2.5 Competence: Maintenance and repair of control and safety systems of hotel equipment 21

2.3 Funkcja: Kontrola eksploatacji statku i ochrona osób przebywających na statku na poziomie operacyjnym 22

2.3 Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at operational level 22

2.3.1 Kompetencja: Zapewnienie zgodności z wymaganiami zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska morskiego 22

2.3.1 Competence: Ensure compliance with pollution-prevention requirements 22

2.3.2 Kompetencja: Zapobieganie, kontrola i walka z pożarami na statkach 23

2.3.2 Competence: Prevent, control and fight fire on board 23

2.3.3 Kompetencja: Obsługa wyposażenia ratunkowego 24

2.3.3 Competence: Operate life saving appliances 24

2.3.4 Kompetencja: Zastosowanie pierwszej pomocy medycznej na statkach 25

2.3.4 Competence: Apply medical first aid on board ship 25

2.3.5 Kompetencja: Zastosowanie umiejętności kierowania i pracy w zespołach 26

2.3.5 Competence: Application of leadership and teamworking skills 26

2.3.6 Kompetencja: Współdziałanie dla bezpieczeństwa załogi i statku 27

2.3.6 Competence: Contribute to the safety of personnel and ship 27
1.Wskazówki prowadzenia zeszytu prac elektrycznych

1. Electro-Technical Operations Workbook Guidance

Zeszyt prac elektrycznych jest integralną częścią Książki Praktyk Morskich (KPM).

Jego celem jest umożliwienie praktykantowi odnotowywania przykładów stosownych obliczeń, obserwacji, schematów, szkiców, zdarzeń i czynności wiążących się z jego obowiązkami i szkoleniem na statku.

Zeszyt będzie dodatkowym źródłem informacji oraz podstawą do stwierdzenia dla oficerów i innych osób uprawnionych do potwierdzania wykonania zadań w KPM, że poszczególne zadanie zostało wykonane przez praktykanta profesjonalnie.
Zanim zostanie podjęta decyzja o zaliczeniu praktyki, ww. zapisy, wspomagające potwierdzenie zadań w KPM, będą przeanalizowane przez osobę nadzorującą praktykę w uczelni morskiej / ośrodku szkoleniowym.
Przed skierowaniem na praktykę, instytucja prowadząca szkolenie (uczelnia morska / ośrodek szkoleniowy) może przekazać praktykantowi dodatkowe wskazówki dotyczące programu, czy harmonogramu szkolenia.

Zeszyt zapisany na osobnych kartkach lub jako odrębny notatnik, może być dołączony na końcu KPM.Sposób korzystania z zeszytu
Należy podawać przykłady własnych obliczeń i wykonywanych osobiście prac, które w niektórych przypadkach mogą okazać się niezbędne do zaliczenia zadań w KPM.

Trzeba rejestrować wydarzenia nie spotykane na co dzień, praktykant może nigdy nie trafić na statek, na którym podwiesza się kotwicę lub wyciąga się wał śrubowy, a jeżeli tak, to powinien opisać swój udział!
 • Zeszyt nie jest miejscem do codziennych wpisów

 • Powinno się rejestrować w nim przykłady stosownych obliczeń, schematów itp.

 • Nie należy przepisywać tekstów z książek lub kopiować dużych fragmentów podręczników obsługi, czy instrukcji fabrycznych

 • Zeszyt ten posłuży do oceny praktykanta, powinien jednak być prowadzony na tyle szczegółowo, aby w przyszłości mógł być również wykorzystany jako źródło informacji na potrzeby szkolenia i kariery zawodowej

Wpisy do zeszytu
W celu łatwiejszego wyszukiwania, zeszyt powinien być podzielony na części odpowiadające głównym sekcjom zawierającym zadania do wykonania w KPM. Każdy wpis powinien zawierać:


 • Datę

 • Nazwisko i stanowisko oficera potwierdzającego wykonanie zadania

Każda z sekcji może być kontynuowana na paru stronach i zawierać wpisy dot. różnych zadań na paru statkach.

Po zakończeniu wpisów w zeszycie należy zaktualizować spis treści.
Wszystkie obliczenia powinny być pokazane w całości, łącznie z wszystkimi notatkami. Nie należy zamieszczać długich, szczegółowych opisów wydarzeń i prac, ale powinno się użyć:


 • punktorów i krótkich uwag,

 • podpisanych zdjęć,

 • wyraźnych, czystych i dokładnych schematów oraz szkiców.


Przykłady różnych wpisów
Poniżej podano przykłady, co należy zapisywać:

lista ta ani nie jest skończona ani wyczerpująca i praktykant powinien podjąć decyzję, w którym miejscu dokonać wpisu.


Scenariusze ćwiczeń z zakresu Bezpieczeństwa - Zagrożenia i ochrona


 • Jaki był cel ćwiczeń?

 • Jaką rolę praktykant odgrywał podczas ćwiczeń?

 • Co zostało podkreślone podczas omówienia ćwiczeń, tzn. co poszło dobrze, a co poszło źle?


Konserwacja okrętowych urządzeń mechanicznych i elektrycznych


 • Jaka konserwacja została przeprowadzona?

 • Dlaczego została wykonana?

 • Jaki był udział praktykanta?

 • Czy były wykonane jakieś dodatkowe, nie planowane wcześniej prace - jeśli tak, to dlaczego?

Przykłady konserwacji okrętowych urządzeń mechanicznych i elektrycznych mogą dotyczyć:
- konserwacji i prób wielu różnych rodzajów urządzeń;

- planowej konserwacji silnika głównego i pomocniczych;

- kontroli stanu technicznego urządzeń w siłowni;

- remontów awaryjnych - dlaczego wystąpiło uszkodzenie?


Prace elektryczne


 • Jakie prace zostały przeprowadzone?

 • Dlaczego zostały wykonane?

 • Jaki był udział praktykanta?

 • Czy były wykonane jakieś dodatkowe, nie planowane wcześniej prace - jeśli tak, to dlaczego?

Przykłady prac elektrycznych mogą dotyczyć:


- przygotowania i uruchomienia generatora napędzanego silnikiem spalinowym lub turbiną parową;

- sterowania pracą różnych elektrycznych układów napędowych;

- prób różnych alarmów i wyłączania samoczynnego - dlaczego i jak często należy je sprawdzać?

- wykonywania zmian nastaw w różnych systemach - powody zmian nastaw;

- procedur, których należy przestrzegać w zależności od różnych czynności obsługowych;

- prac w obszarach niebezpiecznych - dlaczego jest to obszar niebezpieczny i jakie środki bezpieczeństwa należy podjąć przed przystąpieniem do pracy;- kalibrowania i dopasowywania różnych urządzeń - dlaczego i jak często należy je wykonywać?
Zarządzanie pracami na statku


 • przydzielanie prac do wykonania w ciągu dnia,

 • przykłady pracy zespołowej,

 • kontakty z personelem lądowym,

 • udział praktykanta w realizacji procedur kodu ISM na statku.
The Electro-Technical Operations Workbook is an integral part of the TRB. Its purpose is to provide you with a place to record examples of relevant calculations, observations, diagrams, sketches, events and activities arising from your duties and training undertaken on a vessel. This will provide information and evidence for officers and other personnel authorised to sign off tasks in your TRB to judge when a particular task can be signed off as proficient.


This supporting evidence for tasks in the TRB will be checked by the University / Training Centre authorized training supervisor prior to a final decision of onboard training acceptance.

Further details may be given to you by your training provider (college/university) prior to commencing your sea service, with regard to the particular training programme or scheme you are undertaking. The workbook can be added as loose leaf pages into the TRB in this section, or may be a separate notebook provided for the purpose.


Use of the Workbook
You are being asked for examples of your calculations and your experience which in some cases are necessary to show completion of tasks in your TRB. Record the unusual - you may never be on a vessel that hangs off an anchor or pulls the tail shaft but if you do then record your involvement!

 • Your workbook is not intended to be a daily dairy

 • It is a place to keep examples of relevant calculations, diagrams etc

 • You are not expected to rewrite text books or copy large sections of operational manuals or makers’ instructions

 • As well as being used for assessment your workbook should be well-referenced as it may be used for information later in your training and your on going career


Workbook entries
For easy referencing the workbook should be divided into sections corresponding to the main task sections in the TRB. Each of your entries must include: • Date

 • Name and rank of confirming officerEach section may be continued on a couple of pages and contain entries regarding various tasks on several ships.

After completion of the entries in the workbook you need to update table of contents.
All calculations must be shown in full, together with all the working. You do not need to provide lengthy, detailed descriptions of events or activities, but you should use:


 • bullet points and short notes,

 • labelled photographs,

 • neat, tidy and accurate diagrams and sketches.Examples of Types of Entries
Examples are given below of what should be recorded: this list is neither definitive nor exhaustive and you are expected to exercise your judgement in what you include.
Safety - Emergency and security drill scenarios • What was the intention of the drill?

 • What part did you play in the drill?
 • What was noted at the debriefing – i.e. What went well? What went wrong?Marine Engineering and Electro-Technical Maintenance


 • What maintenance was being carried out?

 • Why was it being carried out?

 • What was your involvement?

 • Was there additional work carried out above that expected – if so why?


Examples of marine engineering and electro-technical maintenance include:
- maintenance and testing of a range of different sorts of equipment;

- planned maintenance of main/auxiliary engines;

- condition monitoring of engine room machinery;

- breakdown maintenance – why did the failure occur?

Electro-Technical Operations


 • What activity was being carried out?

 • Why was it being carried out?

 • What was your involvement?

 • Was there additional work carried out above that expected – if so why?Examples of electro-technical operations include:
- preparing and running diesel or steam generator;

- operating various electrical propulsion systems;

- testing various alarms and trips – why and how often do they need testing?

- making adjustments to various systems – the reasons for adjustments;

- the procedures to be followed with regard to various operational activities;

- hazardous area working – why is it a hazardous area and what precautions need to be taken when working in one;

- calibrating and aligning various equipment - why and how often does this need to be done?

Operational Management


 • arranging daily tasks,

 • examples of teamwork,

 • involvement with shore personnel,

 • your involvement with the ship's ISM System.


2. Wpisy do zeszytu

2. Workbook entries
2.1 Funkcja: Elektrotechnika, elektronika i automatyka na poziomie operacyjnym

2.1 Function: Electrical, electronic and control engineering at the operational level
2.1.1 Kompetencja: Nadzór pracy systemów elektrycznych, elektronicznych i sterowania

2.1.1 Competence: Monitor the operation of electrical, electronic and control systems2.1.2 Kompetencja: Nadzór pracy automatyki napędu głównego i urządzeń pomocniczych

2.1.2 Competence: Monitor the operation of automatic control systems of propulsion and auxiliary machinery2.1.3 Kompetencja: Obsługa generatorów i systemu rozdziału energii elektrycznej

2.1.3 Competence: Operate generators and distribution systems2.1.4 Kompetencja: Obsługa i konserwacja systemów energetycznych o napięciu powyżej 1000 V

2.1.4 Competence: Operate and maintain power systems in excess of 1,000 volts2.1.5 Kompetencja: Obsługa komputerów i sieci komputerowych na statkach

2.1.5 Competence:Operate computers and computer networks on ships2.1.6 Kompetencja: Język angielski w mowie i w piśmie

2.1.6 Competence: Use English in written and oral form


2.1.7 Kompetencja: Użytkowanie urządzeń łączności wewnętrznej

2.1.7 Competence: Use internal communication systems

2.2 Funkcja: Konserwacje i naprawy na poziomie operacyjnym

2.2 Function: Maintenance and repair at the operational level
2.2.1 Kompetencja: Konserwacja i naprawy wyposażenia elektrycznego i elektronicznego

2.2.1 Competence: Maintenance and repair of electrical and electronic equipment2.2.2 Kompetencja: Konserwacja i naprawy układów automatyki i sterowania napędu głównego i urządzeń pomocniczych

2.2.2 Competence: Maintenance and repair of automation and control systems of main propulsion and auxiliary machinery2.2.3 Kompetencja: Konserwacja i naprawy wyposażenia nawigacyjnego na mostku i okrętowych systemów łączności

2.2.3 Competence: Maintenance and repair of bridge navigation equipment and ship communication systems2.2.4 Kompetencja: Konserwacja i naprawy wyposażenia elektrycznego, elektronicznego oraz układów sterowania urządzeń pokładowych i przeładunkowych

2.2.4 Competence: Maintenance and repair of electrical, electronic and control systems of deck machinery and cargo-handling equipment2.2.5 Kompetencja: Konserwacja i naprawy układów sterowania i bezpieczeństwa wyposażenia hotelowego

2.2.5 Competence: Maintenance and repair of control and safety systems of hotel equipment

2.3 Funkcja: Kontrola eksploatacji statku i ochrona osób przebywających na statku na poziomie operacyjnym

2.3 Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at operational level

2.3.1 Kompetencja: Zapewnienie zgodności z wymaganiami zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska morskiego

2.3.1 Competence: Ensure compliance with pollution-prevention requirements2.3.2 Kompetencja: Zapobieganie, kontrola i walka z pożarami na statkach

2.3.2 Competence: Prevent, control and fight fire on board2.3.3 Kompetencja: Obsługa wyposażenia ratunkowego

2.3.3 Competence: Operate life saving appliances2.3.4 Kompetencja: Zastosowanie pierwszej pomocy medycznej na statkach

2.3.4 Competence: Apply medical first aid on board ship2.3.5 Kompetencja: Zastosowanie umiejętności kierowania i pracy w zespołach

2.3.5 Competence: Application of leadership and teamworking skills2.3.6 Kompetencja: Współdziałanie dla bezpieczeństwa załogi i statku

2.3.6 Competence: Contribute to the safety of personnel and ship
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna