Etap IV obejmuje: remont instalacji elektrycznej I piętra Etap V obejmujePobieranie 32.19 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar32.19 Kb.
Załącznik nr 7

WZÓR UMOWYUMOWA NR /2008
zawarta w dniu …………… 2008 roku w Łodzi pomiędzy: Kuratorium Oświaty w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, al. Kościuszki 120a zwanym dalej „Zamawiającym”, które reprezentują:

  1. Wiesławą Zewald - Łódzki Kurator Oświaty

  2. Krystyna Laczek - Główna Księgowa

a firmą ............................................... z siedzibą w ...................................................................................

wpisaną (do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS) pod numerem ............................... w ............

reprezentowaną przez :

.................................................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa następującej treści.
§ 1.
1. Umowa niniejsza jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Kuratorium Oświaty w Łodzi al. Kościuszki 120a gdzie:Etap IV obejmuje:

- remont instalacji elektrycznej I piętraEtap V obejmuje:

- remont instalacji elektrycznej II piętra

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

stanowiących załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.


3. Szczegółowe dane określające przedmiot zamówienia zawierają: projekt , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz SIWZ.

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym


w ofercie.

5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego


w SIWZ.
§ 2.
1. Wykonawca wykona roboty silami własnymi zgodnie z harmonogramem prac przedłożonym w dniu

podpisania umowy.

2. Dopuszczenie do robot Podwykonawcy bez wiedzy i zgody Zamawiającego spowoduje odstąpienie od

umowy.
§ 3.


1. Zamawiający udostępnia Wykonawcy sukcesywnie max 2 pomieszczenia do remontu w miarę postępu prac.

2. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Wykonawcę jest

.....................................................................................................................................

§ 4.
1. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i

odbioru, pod nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. dla tego

rodzaju robót budowlanych.

2. Przy wykonaniu robót należy stosować materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie, posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty.

3.Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oferowanych usług.


§ 5.
Strony wyznaczają do kontaktu w sprawach dotyczących prowadzenia remontu w budynku Kuratorium Oświaty w Łodzi swoich przedstawicieli w osobach:
z ramienia Zamawiającego: ................................... nr telefonu …………………. ……………………….

z ramienia Wykonawcy: ................................................ nr telefonu......................................................


§ 6.
1 Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień ……………………………………………

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………………………

3. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował zgodnie z harmonogramem prac załączonym do oferty.
§ 7.
1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne (brutto) w kwocie …………. (słownie: …………………………………………………………złotych) zgodnie z formularzem ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy.

3. Wykonawca zapłaci wynagrodzenie w terminie 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę faktury VAT wystawionej po podpisaniu przez strony umowy protokołu zdawczo - odbiorczego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.


§ 8.
1. W związku z brakiem możliwości przerwania pracy Kuratorium Oświaty w Łodzi Wykonawca zobowiązany jest ograniczyć do minimum uciążliwość dla interesantów oraz dla pracowników związanych z doprowadzeniem awaryjnych źródeł zasilania do urządzeń elektrycznych.

3. Wykonawca dostarczy i użyje i wszelkie materiały niezbędne do ochrony urządzeń


i wyposażenia w remontowanych pomieszczeniach. Przygotuje pomieszczenia do prowadzenia robót i na własny koszt zabezpieczy przed zniszczeniem i uszkodzeniem sieć komputerową, urządzenia i wyposażenie znajdujące się w remontowanych pomieszczeniach . Za ewentualne powstanie szkody odpowiedzialność materialną ponosi Wykonawca. Usunięcie szkody nastąpi poprzez jej naprawę a jeśli to okaże się niemożliwe to poprzez wymianę uszkodzonego sprzętu na nowy taki sam lub równoważny.

4. Wszelkie niezbędne zgody, pozwolenia, uzgodnienia leżą po stronie Wykonawcy, także związane z tym

opłaty – jeżeli są wymagane ( np. wyłączenie zasilania przez zakład energetyczny)

4. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć ciągłość pracy wszystkich urządzeń zainstalowanych w

pomieszczeniach, w szczególności pracę komputerów i serwera. Wszelkie wyłączenia np.: zasilania powinny być przez Wykonawcę uzgadniane z pracownikiem Zamawiającego wskazanym w § 5.

5. Wykonawca ma obowiązek stosować przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska.

6. Remont pomieszczeń nie może wpływać niekorzystnie na środowisko naturalne.

Wszystkie zdemontowane elementy nie nadające się już do wykorzystania oraz powstałe w wyniku

robót odpady po wcześniejszej segregacji powinny zostać natychmiast usunięte z miejsca

prowadzonych robót ( na koszt wykonawcy ) aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa

środowiska i osób trzecich.

7. Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy prowadzonych robót oraz oznaczyć i

zabezpieczyć miejsce remontu (w razie konieczności wyznaczyć i zabezpieczyć ciąg komunikacyjny )

8. Szczególna uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo przeciwpożarowe przy prowadzonych pracach ,

Wykonawca powinien zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z przepisami

przeciwpożarowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym w wyniku jego działalności.
§ 9.
1. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne od wad.

2. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy.

Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych robót oraz użytych materiałów, instalacji oraz urządzeń i obejmuje całość przedmiotu umowy.

3. Gwarancja jakości dotyczy i obejmuje :

całość przedmiotu umowy, instalacji i robót budowlanych

• okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez ich

producentów i liczone będą również od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia lub etapu

zamówienia

• wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołem odbioru końcowego

• czas trwania gwarancji i obsługi serwisowej wynosi ............ miesięcy, licząc od daty odbioru

końcowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza

uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, określonych w kodeksie

cywilnym.

4. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (usuniecie awarii, wady, niesprawności) w okresie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

5. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, które Wykonawca w ramach umowy gwarancji

zobowiązany będzie usunąć, okres gwarancji zostanie automatycznie przedłużony o czas potrzebny na

usuniecie wady.
§ 10.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem do protokołu odbioru.
§ 11
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umowy w przypadku nieuzasadnionej zwłoki od ustalonego terminu wykonania za każdy dzień zwłoki do 14 dnia natomiast od 15-go dnia w wysokości 1 % od wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy gdy Zamawiający odstąpi od

umowy z powodu okoliczności zależnych od Wykonawcy przed rozpoczęciem robót.

4. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy gdy Zamawiający odstąpi od

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na etapie realizacji

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§ 12
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu

Cywilnego.

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.


§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 14
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

………………………………….. ……………………………
………………………………….. ……………………………

Pobieranie 32.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna