Etniczność w języku – aspekty etnolingwistyczne i socjolingwistycznePobieranie 18.14 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar18.14 Kb.
Załącznik nr 4
Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia na studiach podyplomowych


Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia*)

Etniczność w języku – aspekty etnolingwistyczne i socjolingwistyczne

Język przedmiotu/modułu kształcenia*)

Polski

Efekty kształcenia dla przedmiotu/modułu kształcenia*)

(wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne)

Wiedza:

K_W13 uświadamia sobie różnice w językowym obrazie świata zawartym w języku, którego uczy a językach słuchaczy, którzy uczestniczą w sytuacji lekcyjnej

KG_W02 umie zdefiniować pojęcie językowy obraz świata

Umiejętności:

K_U03 umie wychwycić stereotyp i prototyp językowy w wizji świata przekazywanej a w podręcznikach do nauki języka jako obcego

KG_U01 potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną dotyczącą językowego obrazu świata zawartego w leksyce, frazeologii i strukturach gramatycznych danego języka na proces nauczania języka polskiego jako obcego

Kompetencje społeczne:

K_K12 jest propagatorem poprawnej polszczyzny w swoim środowisku społecznym i zawodowym

K_K10 potrafi podjąć dyskusję, ocenić wypowiedź i uargumentować swój sąd w ramach różnych interakcji społecznych

K_K08 rozumie fenomen wielokulturowości, zdaje sobie sprawę z doniosłości przenikania się wpływów kulturowychSemestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany

III

Forma realizacji zajęć

wykład (10h)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów

wykład (10h)


Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*)

2 ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

metoda podająca, heureza, metoda poglądowa wsparta prezentacją multimedialną

Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy

opracowanie pisemne przykładów niewspółmierności językowej i definicji kognitywnej

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu/modułu*), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia

ocena

aktywna obecność na zajęciach, kolokwium ustne, analiza stereotypów w wybranym podręcznikuTreści programowe przedmiotu/modułu kształcenia*)

 • definicja i historia pojęcia: językowy obraz świata;

 • hipotezy relatywizmu językowego i uniwersalizmu językowego a relacje między światem rzeczywistym, konceptualizującymi go kategoriami semantycznymi i ich strukturalizacjami językowymi;

 • potoczny i naukowy obraz świata a modelowanie i kategoryzowanie;

 • językowy obraz świata zawarty w leksyce, frazeologii i strukturach gramatycznych danego języka;

 • niewspółmierność leksykalna w różnych językach; kulturowe uwarunkowania definiowania znaczeń leksemów w nauczaniu języka obcego; metafory językowe a zachowania językowe, świat kultury, zwyczajów i wyobrażeń ludzi mówiących danym językiem;

 • stereotyp i prototyp językowy a wizja świata przekazywana w podręcznikach do nauki języka jako obcego;

 • komunikacja międzykulturowa a etnocentryzm i skrypty kulturowe (polskie skrypty kulturowe, etykieta językowa, grzecznościowe strategie konwersacyjne, agonistyka czy empatia, emocjonalność, płeć w kulturze)

Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej

 • Bartmiński J. Językowe podstawy obrazu świata., Lublin 2006

 • Bartmiński J. Stereotypy mieszkaja w jezyku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2007

 • Językowy obraz świata i kultura, „Język a Kultura”, t. 13, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.

 • Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin1999, wyd. II, popr.

 • Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Warszawa 1998.

 • Pease A., Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z gestów, Warszawa 1997.

 • Piętkowa R., Językowy obraz świata i stereotypy a nauczanie języka polskiego, w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.

 • Piętkowa R., O kulturowych uwarunkowaniach definiowania leksemów w nauczaniu języka obcego, „Postscriptum” 2002, nr 2-3 (42-43), s. 97-106.

 • Sapir E., Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, Warszawa 1978.

 • Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, „Język a Kultura”, t. 12, red. Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński, Wrocław 1998.

 • Wierzbicka A., Język – umysł – kultura. Wybór prac, red. J. Bartmiński, Warszawa 1999.

 • Wierzbicka A., Uniwersalne pojęcia ludzkie i ich konfiguracje w różnych kulturach, „Etnolingwistyka” 1991, nr 4, s.7-40.

 • Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.

*) moduł kształcenia to szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna