European Judicial Training NetworkPobieranie 257.92 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar257.92 Kb.

European Judicial Training Network

Réseau Européen de Formation Judiciaire


PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PROGRAMU WYMIANY DLA WŁADZ SĄDOWNICZYCH

Marzec 2011

Z poparciem Unii Europejskiej

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości-wydział Programu Wymiany

Rue du Luxembourg 16

B-1000 Brusselswww.ejtn.eu

SPIS TREŚCI


I. WPROWADZENIE 3

Założona 13 października 2000r. Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) jest organizacją o charakterze non-profit (AISBL) z siedzibą w Brukseli i składa się z instytucji w szczególności odpowiedzialnych za szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej (UE). Obecnie posiada ona 32 członków z 27 Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz 9 obserwatorów, wśród których znajdziemy instytucje Unii Europejskiej oraz Rady Europy. 3

EJTN ma na celu zainicjowanie i rozwój programów szkoleniowych o prawdziwie europejskim wymiarze dla pracowników europejskiego wymiaru sprawiedliwości. Obejmuje to analizę i identyfikowanie potrzeb szkoleniowych, opracowywanie programów i metod wspólnych szkoleń, rozwój wymian i dzielenie się doświadczeniami w dziedzinie szkoleń sądowniczych, koordynowanie programów oraz dostarczanie ekspertyz i know-how na temat szkoleń. 3

II. RODZAJE INICJATYW 5

III. PROCEDURA SELEKCJI 10

IV. PRZED, W TRAKCIE I PO SZKOLENIU 11

V. WARUNKI FINANSOWE 12

VI. KONTAKTY 15
I.WPROWADZENIEEuropejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości

Założona 13 października 2000r. Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) jest organizacją o charakterze non-profit (AISBL) z siedzibą w Brukseli i składa się z instytucji w szczególności odpowiedzialnych za szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej (UE). Obecnie posiada ona 32 członków1 z 27 Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz 9 obserwatorów2, wśród których znajdziemy instytucje Unii Europejskiej oraz Rady Europy.

EJTN ma na celu zainicjowanie i rozwój programów szkoleniowych o prawdziwie europejskim wymiarze dla pracowników europejskiego wymiaru sprawiedliwości. Obejmuje to analizę i identyfikowanie potrzeb szkoleniowych, opracowywanie programów i metod wspólnych szkoleń, rozwój wymian i dzielenie się doświadczeniami w dziedzinie szkoleń sądowniczych, koordynowanie programów oraz dostarczanie ekspertyz i know-how na temat szkoleń.


Aby móc wykonywać swoje czynności, EJTN założyła stały sekretariat w Brukseli. Aby dowiedzieć się więcej o EJTN i jej działalności prosimy odwiedzić stronę internetową www.ejtn.eu.

Program Wymiany

Programu Wymiany został stworzony z inicjatywy Parlamentu Europejskiego3 i szósty rok z kolei finansowany przez Komisję Europejską, jego głównym celem jest rozwój wzajemnego zaufania pomiędzy władzami sądowniczymi i poczucia przynależności do wspólnej europejskiej sfery sądowniczej w celu wspierania wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych poprzez lepsze poznanie siebie nawzajem i współpracę.

Pierwszy Program Wymiany został wprowadzony w 2005r przez dwóch członków EJTN (Francuską Szkołę Sędziowsko-Prokuratorska i Naczelną Radę Sądownictwa Republiki Włoskiej). Od 2006r EJTN jest osobiście odpowiedzialna za jego realizację. W tymże roku została ona uznana przez Komisję Europejską4 za de facto monopol w realizacji Programu Wymiany.

Od czasu realizacji pierwszego Programu Wymiany, około 2200 sędziów i prokuratorów (włączając przyszłych sędziów i prokuratorów), wykładowców sądowych i członków Rady Sądownictwa uczestniczyło w wymianie. Liczba wymian i partnerów stopniowo rośnie od pierwszego roku realizacji.

W 2011 EJTN zrealizuje Program Wymiany we współpracy z 34 instytucjami z 25 państw. W EJTN 4 osoby są odpowiedzialne za realizację Programu.
Liczba uczestników 2009-2011.

Różne rodzaje wymian są oferowane w zależności od długości i ilości uczestników, funkcji uczestników (zobacz sekcję II, aby uzyskać więcej informacji).Rozkład wymian w zależności od kategorii

(Program Wymiany zrealizowany w 2010)
II.RODZAJE INICJATYW


Ogólnymi wymogami dla wszystkich wymian są:

  • Silna motywacja zawodowa

  • Dobra znajomość języka wymaganego do wzięcia udziału w inicjatywie.

 • Wymiany krótkookresowe

Dla sędziów i prokuratorów

Głównym celem tego rodzaju wymian jest umożliwienie uczestnikom wzięcia udziału w pracy ich odpowiedników w innym państwie UE lub kraju kandydującym i zapoznanie się z systemem sądowniczym innym niż ich własny, zrozumienie jak on funkcjonuje a zatem ocena własnej pracy zawodowej. Takie wymiany organizowane są w oparciu o dwa projekty: • Wymiany one-to-one (indywidualne)

Opis: sędzia/prokurator odwiedzający ma swojego odpowiednika w czasie codziennych zajęć w sądzie/prokuraturze kraju goszczącego. Sędzia/prokurator może brać udział w przesłuchaniach sądowych, przeglądać akta i być w stanie dyskutować o sprawach ze współpracownikami w jurysdykcji goszczącej… W większości przypadków wymiany one-to-one odbywają się w języku kraju goszczącego (zobacz tabelę dostępnych języków w poszczególnych krajach na str. 7).

Okres trwania: 2 tygodnie (10 dni roboczych)

Osoby zainteresowane: Przyszli sędziowie i prokuratorzy, sędziowie i prokuratorzy sądów zwykłych i administracyjnych pierwszej i drugiej instancji.

Opis: odwiedzający sędzia/prokurator jest goszczony w kraju goszczącym przez grupę sędziów/prokuratorów z innych krajów UE/krajów kandydujących. W większości przypadków wymiany grupowe są organizowane w języku innym niż język kraju goszczącego (zazwyczaj w angielskim lub francuskim- zobacz tabelę dostępnych języków w poszczególnych krajach na str. 7).

Ogólnym ustaleniem jest to, że w czasie pierwszego tygodnia, grupa uczestników jest zapoznawana z systemem sądowniczym kraju goszczącego, natomiast podczas drugiego tygodnia jest ona rozdzielona na kilka sądów/prokuratur w celu wykonywania bardziej szczegółowych czynności.Okres trwania: 2 tygodnie (10 dni roboczych)

Osoby zainteresowane: Przyszli sędziowie i prokuratorzy, sędziowie i prokuratorzy sądów zwykłych i administracyjnych pierwszej i drugiej instancji.

Dla wykładowców
Opis: wykładowcy sądowi są goszczeni przez instytucje szkoleń pracowników wymiaru sprawiedliwości innego kraju. Biorą oni udział we wstępnych/ustawicznych sesjach szkoleń pracowników wymiaru sprawiedliwości poświęconych sędziom i prokuratorom oraz zapoznają się z następującymi rzeczami: metodologią szkoleń, narzędziami pedagogicznymi, programami szkoleń, najlepszymi praktykami oraz jakimikolwiek inicjatywami szkoleniowymi podejmowanymi w kraju goszczącym. Wykładowcy mogą uczestniczyć w wymianach „one-to-one” albo/jak również w wymianach grupowych. Wymiana odbywa się w języku urzędowym państwa goszczącego lub w języku wspólnym dla uczestników wymiany (zobacz tabelę dostępnych języków w poszczególnych krajach na str. 8).

Okres trwania: Od jednego do dwóch tygodni

Osoby zainteresowane: wykładowcy sądowi do szkoleń wstępnych i ustawicznych na szczeblu narodowym bądź zdecentralizowanym.

 • Wymiany długookresowe

Opis: Wymiany długoterminowe są organizowane w Eurojust, w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości i w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Uczestnicy będą przydzieleni do urzędu krajowego (Eurojust), gabinetu Członka Trybunału (ETS) lub do sekretariatu (ETPCz) a oni pomogą im w wykonywaniu przydzielonych im zadań. Zapoznają się, więc z pracą, procedurami oraz decyzjami tych organów w całej Europie. Gdy powrócą do swoich krajów mogą zostać poproszeni, aby szerzyć wiedzę zdobytą w okresie szkolenia uczestnicząc w wydarzeniach narodowych.

Okres trwania: 3 miesiące w Eurojust, natomiast w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka w zależności do tego, kiedy zaczyna się wymiana, moze trwac aż do 12 miesięcy.

Osoby zainteresowane: W Eurojust uczestnikiem musi być czynny zawodowo prokurator lub sędzia (najlepiej sędzia śledczy) z kraju bedacego czlonkiem UE, który pracuje na szczeblu państwowym, gdzie zajmuje się odezwami sądowymi i innymi rodzajami współpracy sądowej oraz posiada przynajmniej trzyletnie doświadczenie w dziedzinie prawa karnego.

W Europejskim Trybunale Sprawiedliwości uczestnikiem musi być sędzia lub prokurator z kraju bedacego czlonkiem UE, posiadający, co najmniej roczne doświadczenie, jako sędzia/prokurator, zapoznany z prawem wspólnotowym oraz posiadający dobrą znajomość języka francuskiego jak również innego języka UE.

W Europejskim Trybunale Praw Człowieka uczestnikiem powinien być sędzia (sądu zwykłego lub administracyjnego) lub prokurator posiadający od 7 do 10 lat doświadczenia zawodowego i perfekcyjną znajomość języka francuskiego lub angielskiego.

 • Wizyty naukowe

W organach europejskich lub sprawach europejskich

Opis: wizyty naukowe w organach europejskich, takich jak Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz wizyty naukowe w konkretnej tematyce w wymiarze europejskim mają na celu zapoznanie uczestników z tematem wizyty naukowej w ramach sesji teoretycznej, jak również praktycznej. Wizyty naukowe odbywają się w języku angielskim lub francuskim.

Okres trwania: 1 tydzień (4 / 5 dni)

Osoby zainteresowane: przyszli sędziowie i prokuratorzy, sędziowie i prokuratorzy z 1 i 2 instancji sądów powszechnych i administracyjnych, jak również sędziowie Sądu Najwyższego.
Wizyty kształcenia wstępnego

Opis: uczestnicy dowiadują się o odpowiednikach szkoleń i systemów rekrutacji, jak również na temat organizacji wymiaru sprawiedliwości i procedur państwa przyjmującego. Uczestniczą aktywnie w przesłuchaniach i wykonują badania próbne w kwestiach wspólnych prawa.

Okres trwania: 1 tydzień

Osoby zainteresowane: przyszli sędziowie i prokuratorzy kształceniu wstępnym.

 

Lista krajów uczestniczących i języków, w których odbywają się szkolenia dla sędziów i prokuratorówPaństwa goszczące I ilość dostępnych miejsc

Wymiany indywidualne

Wymiany grupowe

Sędziowie / Sądy zwykłe

Sędziowie / Sądy administracyjne

Prokuratorzy (wszystkich szczebli)

Sędziowie / Sądy zwykłe

Sędziowie / Sądy administracyjne

Prokuratorzy (wszystkich szczebli)

Austria

26

-

DE-EN

-

DE - EN

-

DE - EN

Belgia

20

FR - NL

-

FR - NL

-

-

-

Bułgaria

5

-

-

-

EN

-

EN

Chorwacja

8

-

-

-

EN

 

EN

Czechy

4

EN - CZ

EN - CZ

EN-CZ -

-

-

-

Dania

6

-

-

-

EN

-

-

Estonia

11

-

-

-

EN – DE*- RU*

EN – DE*- RU*

EN

Finlandia

10

-

-

-

EN

EN

EN

Francja

55

FR

FR

FR

-

-

-

Niemcy

80

DE

DE

DE

EN - FR

EN - FR

EN - FR

Węgry

3

EN-DE

EN-DE

-

-

-

-

Włochy

88

IT

IT

IT

EN - FR

IT - EN - FR

EN - FR

Luksemburg

4

FR

FR

FR

-

-

-

Holandia

20

-

-

-

EN

-

EN

Norwegia

6

-

-

-

EN

-

-

Polska

40

PL – EN - ES

-

PL – EN - ES

EN

-

EN

Portugalia

15

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Republika Macedonii

15

-

-

-

EN

-

EN

Rumunia

52

RO – EN - FR

RO – EN - FR

RO – EN - FR

EN - FR

EN - FR

EN - FR

Słowenia

10

SL

SL

SL

SL - EN

SL - EN

SL - EN

Hiszpania

90

ES

ES

ES

EN

EN

-

Szwecja

6

SE - EN

SE - EN

SE - EN

-

-

-

Wielka Brytania (Anglia i Walia)

4

EN

-

-

-

-

-

Lista krajów uczestniczących i języków, w których odbywają się szkolenia dla wykładowców

Państwa goszczące I ilość dostępnych miejsc

Języki robocze

Austria

1

DE - EN

Belgia

5

FR - NL

Chorwacja

2

EN

Czechy

1

EN - CZ

Estonia

2

EN

Francja

5

FR

Niemcy

4

DE

Włochy

6

IT

Holandia

2

NL - EN

Polska

2

PL - EN

Portugalia

6

EN

Rumunia

5

EN - FR

Słowenia

1

SI

Hiszpania

3

ES

Wielka Brytania (Anglia i Walia)

2

EN

Wielka Brytania (Szkocja)

1

EN


III.PROCEDURA SELEKCJI5Wezwanie do składania podań

ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJINiewypełniony wniosek

SędziowieProkuratorzy

WykładowcyWypełniony wniosekSELEKCJA WSTĘPNA

Wnioski selekcji wstępnej

PRZYDZIAŁ

W zależności od dostępnych miejsc
POWIADOMIENIEWnioski wybranych uczestników

Powiadomienie o zakwalifikowaniu
UczestnikIV.PRZED, W TRAKCIE I PO SZKOLENIU


1) Przydział uczestników

- EJTN
• Przydziela i powiadamia wyselekcjonowanych uczestników wysyłając im praktyczne informacje dotyczące wymiany.

- Instytucja zapraszająca i punkt kontaktowy
• kontaktują się by jak najlepiej przygotować wymianę.
• Informują EJTN o terminach (i miejscu) wymiany, po ich ustaleniu.

- uczestnik


• Kontaktuje koordynatora w sądzie goszczącym by ustalić datę wymiany, jeśli nie zostało to ustalone przez krajową instytucję.
• Informuje EJTN, jak również punkt kontaktowy w państwie przyjmującym w określonych terminach.

DOTYCZY UCZESTNIKOW WYMIAN KROTKOOKRESOWYCH W CALEJ EUROPIE: wszystkie wymiany muszą trwać dwa tygodnie (10 dni roboczych). Jeżeli ze względów zawodowych lub innych uczestnik musi skrócić swoją wymianę zobowiązany jest uprzednio poprosić o zgodę EJTN wysyłając email odpowiednio to usprawiedliwiający (exchanges@ejt.eu). Wymiany powinny mieć miejsce od poniedziałku do piątku, jest to ogólnie przyjęta zasada.2) Przed szkoleniem

- Uczestnik • Organizuje swoją podróż i wysyła poprawnie wypełnione polecenie wyjazdu do EJTN (exchanges@ejt.eu) wraz z kopią biletu za transport najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia.

- EJTN

 • Wypłaca uczestnikowi pierwszą ratę (zobacz sekcję V, aby uzyskać więcej informacji) zwykle przynajmniej 2 tygodnie przed wymianą.

 • Wysyla uczestnikowi informacje dotyczaca dokumentow wymaganych po odbytym szkoleniu.

 • Na prosbe uczestnika odsyla jej/jego polecenie wyjazdu podpisane przez Sekretarza Generalnego EJTN.


3. W trakcie szkolenia

- Uczestnik • Powinien przestrzegać warunków programu (programu szkoleń, zawartości…).

4. W przeciągu miesiąca po wymianie

- Uczestnik • Przesyla do EJTN swój raport i ankietę ewaluacyjną (exchanges@ejt.eu).

 • Wysyła do EJTN dowód kosztów transportu, dołączając oryginalne karty pokładowe; aby uzyskać więcej informacji na temat dokumentów niezbednych do wysłania, przeczytaj listę kontrolną w załączniku.

- Koordynator

 • Wysyła do EJTN ankietę ewaluacyjną dla koordynatorów.

5. W przeciągu 6 miesięcy po wymianie

- EJTN


 • Dokonuje ostatniej płatności uczestnikowi (zobacz sekcję V) na podstawie rachunku dokumentów, które należy wysłać po wymianie.

 • Wysyła uczestnikowi certyfikat udziału.

V.WARUNKI FINANSOWE


 1. Kwoty - koszty kwalifikowane

a) Koszty podróży

Łączne koszty kwalifikowane nie powinny przekroczyć 400 Euro.

Można się ubiegać o zwrot kosztów przewyższających tę kwotę, jeżeli zostaną one należycie uzasadnione (skomplikowana trasa, wyspa…) poprzez napisanie noty wyjaśniającej. Prośbę taką należy skierować do EJTN (exchanges@ejtn.eu) w celu wyrażenia zgody na zwrot dodatkowej kwoty przez EJTN przed dokonaniem jakichkolwiek zobowiązan finansowych. Koszty wynikłe z nadbagażu lub ubezpieczenia podróży w żadnym wypadku nie podlegają zwrotowi.

Koszty podróży związane z Programem Wymiany poniesione przez uczestników są zwracane na podstawie najbardziej rentownych środków transportu pomiędzy instytucją w kraju pochodzenia a miejscem wymiany w kraju goszczącym.

W zależności od tego, jakim środkiem transportu Pan/Pani podróżował/-a, zwrotu dokonuje się w następujący sposób:

- podróż samolotem: koszt biletu w klasie ekonomicznej

- podróż koleją: koszt biletu w pierwszej klasie na najkrótszej trasie

- podróż prywatnym samochodem: odpowiednik kosztu za bilet kolejowy pierwszej klasy wyliczony po najkrótszej trasie. Jeśli podróż samochodem wydłuża okres wymiany, dzienna dieta wyliczona zostanie na podstawie najkrótszej podróży koleją. Uczestnicy, którzy zdecydowali się użyć własnego samochodu w ramach Programu ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki z udziałem ich samochodu lub osób trzecich.

Wszystkie koszty podróży muszą być uzasadnione, łącznie z dostarczeniem oryginalnych kart pokładowych.

b) Diety (dzienne dodatki)Poniższa tabela zawiera kwoty dziennej diety wypłacanej przez EJTN w zależności od kraju wymiany. Diety pokrywają zakwaterowanie, wyżywienie, podróże lokalne (jak transport z lotniska do centrum miasta) w ramach miejsca wymiany i inne wydatki.

Państwo

Dzienna

Państwo

Dzienna

Państwo

Dzienna

Państwo

Dzienna

dieta w Euro

dieta w Euro

dieta w Euro

dieta w Euro

Wymiany długookresowe

115

Dania

202,5

Włochy

172,5

Polska

162,75

Estonia

135,75

Łotwa

158,25

Portugalia

153

Austria

168,75

Finlandia

183

Litwa

137,25

Rumunia

166,5

Belgia

174

Francja

183,75

Luksemburg

177,75

Słowacja

153,75

Bułgaria

170,25

Niemcy

156

Macedonia (BJRM)

108,75

Słowenia

135

Chorwacja

175,5

Grecja

166,5

Malta

153,75

Hiszpania

159

Cypr

178,5

Węgry

166,5

Holandia

197,25

Szwecja

192,75

Czechy

172,5

Irlandia

190,5

Norwegia

193,5

Wielka Brytania

207

Ilość dziennych diet zależy od długości pobytu. Nie może ona w żadnym razie przekraczać 14 dni w przypadku wymiany dwutygodniowej (10 dni wymiany + 2 dni weekendu pomiędzy + dzień przed wymianą, jeśli dotyczy + dzień po wymianie, jeśli dotyczy) i 7 dni (5 dni wymiany + dzień przed wymianą, jeśli dotyczy + dzień po wymianie, jeśli dotyczy) w przypadku jednotygodniowych szkoleń 6.2) Procedura płatności

Uwaga: szczegółowe procedury płatności w odniesieniu do wymian długookresowych. Uczestnicy zostaną poinformowani w odpowiednim czasie.

Płatność jest dokonywana w dwóch ratach i pokrywa dwa rodzaje wydatków: podróż i diety. 1. Pierwsza rata (finansowanie wstępne)

Pierwsza wypłata stanowi 80% łącznej kwoty diet. Finansowanie wstępne dokonuje się na konto bankowe podane na poleceniu wyjazdu zazwyczaj na przynajmniej 2 tygodnie przed wymianą. Zostanie Pan/Pani poinformowany/-a o tej płatności przez EJTN.

 1. Druga rata (ostatnia płatność)

W przeciągu 6 miesięcy po wymianie i po otrzymaniu przez EJTN wymaganych dokumentów EJTN dokona ostatniej płatności. Kwota ostatniej płatności to:

- 20% łącznej kwoty diet

- wydatki związane z podróżą do maksymalnej kwoty 400 Euro. Wymagane dokumenty to:

Uwaga: Szczególne procedury dla uczestników z instytucji, które pokrywają koszty podróży

Niektóre narodowe instytucje zapewniają bilety na transport dla swoich uczestników. W takim przypadku prosimy o zaznaczenie tego w Pana/Pani poleceniu wyjazdu i formularzu zwrotu kosztów.

EJTN zwróci koszty podróży bezpośrednio instytucji a więc uczestnik otrzyma jedynie wypłatę diet.

Dowód podróży musi być jednak wysłany do EJTN.

3) Wymagane dokumenty do wypłaty

Wymagane dokumenty są następujące:

- raport z wymiany i jego streszczenie po angielsku bądź francusku, jeśli to możliwe7

- ankieta ewaluacyjna

- formularz zwrotu kosztów

- następujące dokumenty podróży w zależności od tego jak Pan/Pani podróżował/-a: • Jeśli podróżował/-a Pan/Pani samolotem:

 • Faktura z firmy lotu

 • Kopia biletu lotniczego

 • Oryginał wszystkich kart pokładowych związanych z Pana/-i podróżą

 • Jeśli podróżował/-a Pan/Pani pociągiem:

 • Faktura z firmy kolejowej

 • Oryginalny bilet kolejowy

 • Jeśli podróżował/-a Pan/Pani prywatnym samochodem:

 • Dokument z firmy kolejowej podający cenę biletu pierwszej klasy pomiędzy miejscem instytucji w Pana/Pani kraju i miejscem instytucji goszczącej.

VI.KONTAKTYWYDZIAŁ PROGRAMU WYMIANY W EJTN


exchanges@ejtn.eu

Tel.:+32.2.280.22.42
OSOBY DO KONTAKU W KRAJACH GOSZCZĄCYCH

Country

Instytucja

Kompetencja

Godność osoby do kontaktu

Adres email

Telefon

Austria

Bundesministerium für Justiz

Sędziowie zwykli, prokuratorzy, wykładowcy

Pan Alexander PIRKER

alexander.pirker@justiz.gv.at

+43 1 52152 2231

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (UVS)

Sędziowie administracyjni

Pani Susanna GAMAUF-BOIGNER

susanna.gamauf-boigner@uvs.wien.gv.at

+43 140 003 87 82

Belgia

Institut de Formation Judiciaire/Instituut voor gerechtelijke opleiding

Sędziowie zwykli, prokuratorzy, wykładowcy

Pani Hilde VAN LINDT

hilde.vanlindt@igo-ifj.be

+32 2 518 49 52
Conseil du Contentieux des Etrangers/Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Sędziowie administracyjni

Pan Jean HUYS

Jean.Huys@ibz.fgov.be
Bułgaria

National Institute of Justice

Sędziowie zwykli, prokuratorzy, wykładowcy

Pan Stoil PASHKUNOV

 pashkunov@nij.bg

+359 2 935 91 00

Czechy

Justicni Akademie

Sędziowie zwykli i administracyjni, prokuratorzy, wykładowcy

Pani Renata Vystrcilova

rvystrcilova@akademie.justice.cz

+420 573 505 175

Dania

Domstolsstyrelsen

Sędziowie zwykli

Pani Maria Rye TARP

MAT@domstolsstyrelsen.dk

+45 70 10 33 22

+45 33 92 95 47Estonia

Prosecutor's Office of Estonia

Prokuratorzy, wykładowcy

Pani Kristel PRAUN

Kristel.praun@prokuratuur.ee

+372 6139 401

Supreme Court of Estonia

Sędziowie zwykli i administracyjni

Pan Tanel KASK

tanel.kask@riigikohus.ee

+372 7 309 075

Pan Aare Pere

aare.pere@riigikohus.ee

+372 7 309 088

Finlandia

Oikeusministeriö

Sędziowie zwykli i administracyjni, prokuratorzy

Pan Jorma HIRVONEN

jorma.hirvonen@om.fi

+358 50 55 44 762

Pani Suvi KIESILAINE

suvi.kiesilainen@om.fi

+358 9 1606 75 45

Francja

Ecole Nationale de la Magistrature

Sędziowie zwykli, prokuratorzy, wykładowcy

Pan Anthony MANWARING

anthony.manwaring@justice.fr

 +33 1 44 41 88 34

Pani Myriam ELEORE

myriam.eleore@justice.fr

+33 1 44 41 99 54

Conseil d'Etat

Sędziowie administracyjni

Pani Nathalie LAURENT-ATTHALIN

nathalie.laurent-atthalin@conseil-etat.fr

+33 1 40 20 83 46

Niemcy

Bundesministerium der Justiz

Sędziowie zwykli i administracyjni, prokuratorzy

Dr Christian SCHERNITZKY

schernitzky-ch@bmj.bund.de

+49 30 2025 9671

Włochy

Consiglio Superiore della Magistratura

Sędziowie zwykli, prokuratorzy, wykładowcy

Pan Gianluca GRASSO

g.grasso@cosmag.it

+39 06 444 91 407

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

Sędziowie administracyjni

Pan Giovanni TULUMELLO

g.tulumello@giustizia-amministrativa.it

+39 320 79 83 750

Lukaemburg

Ministère de la Justice du Grand-Duché du Luxembourg

Sędziowie zwykli i administracyjni, prokuratorzy

Pan Yves HUBERTY

yves.huberty@mj.etat.lu

+352 247 84 017

Holandia

Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

Sędziowie zwykli, prokuratorzy, wykładowcy

Pani Nathalie GLIME

Glime@ssr.nl

ssr.international@ssr.nl

+31 575 59 53 00

Pani Ineke WIJNGAARD

i.wijngaard@kssp.gov.pl

+31 575 59 53 50

Polska

National School of the Judiciary

Sędziowie zwykli, prokuratorzy, wykładowcy

Pan Wojciech POSTULSKI

w.postulski@kssip.gov.pl

+48 81 440 87 15

Pani Agnieszka KONOPKA

a.konopka@kssip.gov.pl

+48 81 440 87 16

Portugalia

Centro de Estudos Judiciarios

Sędziowie zwykli i administracyjni, prokuratorzy, wykładowcy

Pan Alexandre COELHO

Coordenador-dri@mail.mf.pt

+351 21 884 56 00

Rumunia

National Institute of Magistracy

Sędziowie zwykli i administracyjni, prokuratorzy, wykładowcy

Pani Diana MIHAILA

dilica@just.ro

+40 21 407 62 53

Słowenia

Ministry of Justice Judicial Training Center

Sędziowie zwykli i administracyjni, prokuratorzy

Pani Jurka PAVLOVCIC-ILOVAR

Jurka.pavlovcic-ilovar@gov.si

+386 1 369 52 38

Hiszpania

Escuela Judicial Española

Sędziowie zwykli i administracyjni, wykładowcy

Pan Francisco PUIG BLANES

francisco.puig@cgpj.es

+34 93 406 73 75

Centro de Estudios Jurídicos

Prokuratorzy

Pani Lourdes MONTILLA

l.montilla@mju.es

+34 1 505 8861

Szwecja

National Courts Administration

Sędziowie zwykli, prokuratorzy, wykładowcy

Pani Janita FRÖDEN

janita.froden@dom.se

+46 (0) 36 15 53 23 95

Pani Ann-Marie BASUN

Ann-marie.basun@dom.se

+46 85 41 669 13

Wielka Brytania – Anglia i Walia

Judicial Study Board of England and Wales

Sędziowie zwykli

Pani Marie WRIGHT

marie.wright@judiciary.gsi.gov.uk

JIRinbox@judiciary.gsi.gov.uk

+44 20 7073 1618

Wielka Brytania- Szkocja

Judicial Studies Committee

Sędziowie zwykli

Sheriff Tom WELSH

judicialstudies@scotcourts.gov.uk

 

ZAŁĄCZNIK

LISTA KONTROLNA DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU WYMIANY

Poniżej znajduje się lista rzeczy, które Pan/Pani musi zrobić, oraz dokumentów, które Pan/Pani musi wysłać w różnych etapach przed, w trakcie i po szkoleniu. Proszę upewnić się, że o niczym Pan/Pani nie zapomniał/-a. 1. Po tym jak EJTN poinformuje Pana/Panią o kraju, w którym odbędzie się wymiana (dotyczy jedynie uczestników wymian krótkookresowych):

 Osoba do kontaktu kraju goszczącego skontaktuje się z Panem/Panią w sprawie wymiany. W innym wypadku należy skontaktować się z nią w celu uzyskania informacji dotyczących goszczącej jurysdykcji, terminów wymiany i danych kontaktowych Pana/Pani koordynatora.

 Proszę skontaktować się ze swoim koordynatorem w goszczącej jurysdykcji aby ustalić szczegóły wymiany (daty, jeśli jeszcze nie zostały ustalone z osobą do kontaktu, plan, treść, itd.)

 Proszę poinformować EJTN i, jeśli dotyczy, osobę do kontaktu w kraju goszczącym o terminie wymiany, gdy tylko będzie on Panu/Pani znany.


 1. Przed szkoleniem

 Należy zarezerwować swój transport i zakwaterowanie

 Należy wysłać odpowiednio wypełnione polecenie podróży do EJTN wraz z kopią biletów transportu (exchanges@ejtn.eu)

 Należy sprawdzić u swojego pracodawcy, czy w czasie całego szkolenia nadal będzie Pan/Pani objęty/-a systemem ubezpieczeń społecznych właściwym dla danej administracji krajowej oraz czy będzie on pokrywać wydatki na zdrowie poniesione za granicą.

 Należy upewnić się, czy jest Pan/Pani ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków, na wypadek śmierci, na wypadek inwalidztwa 1. W przeciągu miesiąca po wymianie

Następujące dokumenty muszą być wysłane do Wydziału Programu Wymiany EJTN (exchanges@ejtn.eu) w celu dokonania ostatniej płatności:

 raport z Pana/Pani wymiany i jego streszczenie po angielsku lub francusku, jeśli to możliwe (niewymagane od uczestników wizyt kształcenia wstępnego


 ankietę ewaluacyjną
 formularz zwrotu kosztów
 następujące dokumenty podróży w zależności od tego jak Pan/Pani podróżował/-a:

 • Jeśli podróżował/-a Pan/Pani samolotem:

 Faktura z firmy lotu

 Kopia biletu lotniczego

 Oryginał wszystkich kart pokładowych związanych z Pana/-i podróżą


 • Jeśli podróżował/-a Pan/Pani pociągiem:

 Faktura z firmy kolejowej

 Oryginalny bilet kolejowy • Jeśli podróżował/-a Pan/Pani prywatnym samochodem:

 Dokument z firmy kolejowej podający cenę biletu pierwszej klasy pomiędzy miejscem instytucji w Pana/Pani kraju i miejscem instytucji goszczącej.

1 Austria (Bundesministerium für Justiz); Belgia (Institut de Formation Judiciaire); Bułgaria (National Institute of Justice); Cypr (Supreme Court); Czechy (Justiční akademie); Dania (Domstolsstyrelsen); Estonia (Supreme Court); Finland (Oikeusministeriö); Francja (Ecole Nationale de la Magistrature); Niemcy (Bundesministerium für Justiz); Grecja (National School of Judges); Węgry (Office of the Prosecutor General, Office of the National Council for the Judiciary); Irlandia (Judicial Studies Institute); Włochy (Consiglio Superiore della Magistratura); Łotwa (Latvian Judicial Training Centre); Litwa (Ministry of Justice); Luksemburg (Ministry of Justice); Malta (Judicial Studies Committee); Holandia (Studiecentrum Rechtspleging); Polska (National School of Judiciary and Public Prosecution); Portugalia (Centro de Estudos Judiciarios); Rumunia (National Institute of Magistracy); Słowacja (Judicial Academy); Słowenia (Ministry of Justice); Hiszpania (Centro de Estudios Juridicos, Escuela Judicial Consejo General del Poder Judicial); Szwecja (Domstolsverket); Wielka Brytania (Judicial Studies Committee of Scotland, Judicial Studies Board of England & Wales, Judicial Studies Board for Northern Ireland); Academy of European Law (ERA).

2 Instytucje UE, Rada Europy, Centre for Judicial and Prosecutorial Training of Bosnia and Herzegovina, Centre for Judicial and Prosecutorial Training in the Republic of Srpska, Office of the Prosecutor General of Estonia, Judicial Academy of Croatia, Prosecutor General’s Office of Lithuania, Academy for Training of Judges and Prosecutors of the Republic of Macedonia and the National Courts Administration of Norway.

3 Uchwała Parlamentu Europejskiego (A5-0039/2003) w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2004.

4 Decyzja Komisji Europejskiej, 11 czerwca 2006

5 Procedura ta nie ma zastosowania to wizyt kształcenia wstępnego.

6 Szczegółowe przepisy maja zastosowanie do określonych działań. W takich przypadkach uczestnicy zostaną poinformowani przez sekretariat EJTN

7 Dokument ten nie jest wymagany od uczestników wizyt naukowych.Pobieranie 257.92 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna