Europejska Grupa ds. Perfuzji Sercowo-NaczyniowejPobieranie 148.81 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar148.81 Kb.
Europejska Grupa ds. Perfuzji Sercowo-Naczyniowej
PRZEWODNICZĄCY: Prof. Dr Dietrich Birnbaum


POPRAWIONE WYMAGANIA DO ODNOWIENIA

CERTYFIKATU / LICENCJI – OD STYCZNIA 2004

Celem programu odnawiania licencji prowadzonego przez Europejską Grupę d/s. Perfuzji Sercowo-Naczyniowej (dalej: EBCP – od ang. The European Board of Cardiovascular Perfusion) jest zapewnienie, że wszyscy perfuzjoniści kliniczni posiadający licencję ECCP (Europejska Licencja Perfuzji Sercowo-Naczyniowej) po pierwsze są zatrudnieniu jako perfuzjoniści kliniczni, po drugie wykonują minimalną założoną ilość zabiegów krążenia pozaustrojowego (ECC – extracorporeal circulation) w ciągu roku, i po trzecie dokładają starań aby pogłębiać swoją wiedzę i pozostawać na bieżąco w dziedzinie zagadnień związanych z rozwojem klinicznych i naukowych aspektów zawodu perfuzjonisty.

Wymagania dotyczące odnowienia licencji zostały zmienione od stycznia 2004 roku aby dostosować je do istniejących europejskich i zagranicznych programów odnawiania licencji. Minimalna ilość punktów, którą trzeba uzyskać została zmniejszona ze 100 do 40 punktów w ciągu roku (szczegółowe informacje zawarte są w następnych paragrafach). Minimalna wymagana rocznie ilość punktów w ramach kształcenia podyplomowego pozostaje taka sama, tj. 40 punktów rocznie. Punkty niezbędne do odnawiania licencji mogą również być zdobywane poprzez piastowanie funkcji przewodniczącego lub moderatora podczas konferencji lub seminariów. Wewnętrzne programy dokształcania zostały doprecyzowane i przygotowana została lista uznawanych konferencji międzynarodowych. EBCP uważa, że wymagania dotyczące odnawiania licencji nie przekraczają poziomu dla przeciętnego praktykującego perfuzjonisty.


Wszyscy perfuzjoniści, którzy posiadają Europejską Licencję Perfuzji Sercowo-Naczyniowej (ECCP) są zobowiązani do odnawiania licencji co 3 lata. Okres odnawiania licencji dotyczy roku kalendarzowego, tj. od stycznia do grudnia. Np. perfuzjoniści, którzy odnowili licencję we wrześniu 2002, będą zobowiązani do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej ich aktywność kliniczną i kształcenie podyplomowe (formularz I do IV) do krajowych centrów EBCP do grudnia 2005.
Po prawidłowym ukończeniu odnawiania licencji każdy perfuzjonista otrzyma kartę odnowienia licencji EBCP zawierającą imię, nazwisko, numer ECCP, okres ważności licencji z wyznaczoną datą kolejnego odnowienia. Karta może służyć perfuzjoniście jako dowód dla pracodawcy, określający okres ważności posiadanej licencji. Nowa karta wydawana będzie każdorazowo przy kolejnych odnowieniach licencji.
Opłata za odnowienie licencji ważnej trzy lata wynosi 48 Euro. Płatność może być dokonana za pomocą karty kredytowej lub czekiem bankowym. Krajowe centra lub stowarzyszenia mogą również organizować wspólne płatności, które mogą być realizowane bankowym przelewem elektronicznym.
Od stycznia 2004 istnieje nowy rejestr licencji dostępny na stronie internetowej ECCP, zawierający listę wszystkich posiadaczy aktualnych licencji ECCP uzyskanych zarówno w drodze egzaminu, jak i procesu odnowienia licencji. (Perfuzjoniści, którzy nie życzą sobie, żeby ich dane osobowe publikowane były na w/w. liście, powinni zaznaczyć to w odpowiednim miejscu w dostarczonym formularzu odnowienia licencji – formularz nr 1). Rejestr licencji jest ogólnie dostępny w Europie dla tych, którzy mają prawo wiedzieć, czy perfuzjonista posiadający licencję ECCP podtrzymuje swoją wiedzą zawodową i praktyczne umiejętności kliniczne. Ponadto, szpitale zatrudniające perfuzjonistę ułatwiają kształcenie podyplomowe i podtrzymywanie jakości praktyki medycznej w zgodzie ze standardami ISO 9000, dzięki czemu mają przywilej dostępu do wydawanych przez EBCP potwierdzeń ważności europejskich licencji ich pracowników.


  1. Wymagania dotyczące zatrudnienia:

Zatrudnienie na pozycji perfuzjonisty klinicznego musi być potwierdzone poprzez podpis i pieczęć szpitalnego działu personalnego. W razie braku zatrudnienia na pozycji perfuzjonisty klinicznego:

a. W czasie odnawiania licencji – do 18 miesięcy: Tymczasowe odnowienie licencji będzie przyznane na jeden rok podczas, gdy perfuzjonista będzie zobowiązany do przedsięwzięcia 6 miesięcznego ponownego stażu wprowadzającego do wykonywania perfuzji w zatrudniającej go instytucji i złożenie dokumentów poświadczających prawidłowe wykonanie 30 ECC w księdze/rejestrze EBCP, potwierdzonych przez przełożonego/głównego perfuzjonistę.

b. Powyżej 18 miesięcy do 4 lat: Perfuzjonista będzie zobowiązany do przedsięwzięcia 6 miesięcznego ponownego stażu wprowadzającego do wykonywania perfuzji, złożenie dokumentów poświadczających oraz prawidłowe złożenie pisemnego egzaminu w EBCP.

c. Ponad 4 lata: Perfuzjonista jest zobowiązany do przedsięwzięcia starannie nadzorowanego 6 miesięcznego ponownego stażu wprowadzającego do wykonywania perfuzji, przeprowadzona będzie pełna procedura egzaminacyjna zawierająca część pisemną, praktyczną oraz egzamin ustny. Dodatkowo prawidłowe wykonanie 100 ECC w księdze/rejestrze EBCP, potwierdzonych przez przełożonego/głównego perfuzjonistę.
  1. Aktywność kliniczna:

Wymagana jest minimalna ilość 40 punktów rocznie, z których 30 punktów muszą stanowić ECC w chirurgii kardiologicznej. Jeśli perfuzjonista nie wykona minimalnej wymaganej ilości 30 ECC, dodatkowe 10 punktów może uzyskać, jak wskazano w tabeli poniżej. Jest to, oczywiście, możliwość osiągnięcia minimalnej ilości punktów wymaganych do odnowienia licencji poprzez złożenie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie 40 ECC bez innej działalności klinicznej.
ECC w chirurgii serca (minimum 30 p-któw/rok)

1 punkt/wykonanie

Ogółem 10 p-któw może być przyznane za następujące aktywności:
Nadzorowane wykonanie perfuzji

1 punkt/wykonanie

ECC w onkologii

1 punkt/wykonanie

ECC w neurochirurgii

1 punkt/wykonanie

ECMO/VAD:

1 punkt/wykonanie/ zaangażowanie perfuzjonisty

Asystowanie przy ECC w OPCAB

½ punktu/wykonanie

ECC w badaniach

½ punktu/wykonanie  1. Kształcenie podyplomowe perfuzjonisty:

Wymagane jest minimum 40 punktów rocznie i musi być udokumentowane. Każda aktywność powinna być wymieniona przy użyciu formularzy II i III wraz ze wskazaniem dowodów w postaci potwierdzeń uczestniczenia w seminariach/konferencjach (lista uczestników lub pokwitowanie rejestracji); kopia publikacji lub doniesienia z datą i tytułem publikacji; potwierdzenie przez głównego perfuzjonistę dla wewnętrznych prezentacji i kursów.

Punkty odnowienia licencji są przyznawane jak poniżej:
Obecność bierna

a. Wewnętrzne konferencje, seminaria, warsztaty 1 punkt

b. Krajowe kongresy, seminaria, warsztaty 4 punkty

c. Międzynarodowe kongresy, seminaria, warsztaty 8 punktów


Obecność czynna

d. Wewnętrzne prezentacje, seminaria, warsztaty 2 punkty

e. Krajowe prezentacje, seminaria, warsztaty 3 punkty

f. Moderator na krajowym kongresie 3 punkty

g. Międzynarodowe prezentacje, seminaria, warsztaty 5 punktów

h. Moderator na międzynarodowym kongresie 5 punktów


Publikacje

i. Opublikowane streszczenia (abstrakty) 1 punkt

j. Piśmiennictwo bez polityki wydawniczej 4 punkty

k. Piśmiennictwo przestrzegające polityki wydawniczej 8 punktów


20 punktów rocznie za samokształcenie jest przyznawane bez udokumentowania. Taka aktywność jest uznawana przez EBCP jako wykonywana przez każdego poważnego perfuzjonistę i nie będzie wymagała udowodnienia. Prezentacje na kongresach umożliwiają perfuzjoniście zdobycie punktów zarówno jako czynne i bierne uczestnictwo.
Lista wewnętrznych aktywności, poprzez które można uzyskać punkty została teraz bardziej precyzyjnie określona przez EBCP, aby uznać różnorodne zawodowe działania wykonywane przez perfuzjonistów, które trudno zakwalifikować pod wyjściowymi pojęciami uczestnictwa biernego lub czynnego, a które mają udział w kształceniu perfuzjonisty. Są one wymienione w formularzu II.

Wewnętrzne: Własne kształcenie podyplomowe - aktywności

Konsultacje z przełożonymi nt. wybranych przypadków bierne/1 punkt

Dyskusje w małych grupach, konferencje nt. śmiertelności i zachorowalności bierne/1 punkt

Klub czytelniczy bierne/1punkt, czynne/2 punkty

Przygotowanie i recenzowanie danych kontroli jakości bierne/1 punkt

Wykorzystanie elektronicznych baz danych w opiece nad pacjentem
bierne/1 punkt/dokumentację 10 pacjentów
Uwaga: nie dotyczy rutynowej dokumentacji danych ECC

Aktywności związane z samooceną (okresowe szkolenia) bierne/1 punkt

Prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego aktywne/2 punkty/wykład

Piśmiennictwo medyczne (tłumaczenia, prace nie zaliczane do autorstwa badawczego) aktywne/2 punkty

Telekonferencje, nie przygotowane jako oficjalne kształcenie podyplomowe bierne/1 punkt

Użycie specjalnych materiałów (‘enduring’) do samokształcenia* bierne/1 punkt


* EBCP określa w/w materiały (‘enduring’) jako drukowane, nagrywane lub komputerowe materiały instruktażowe, które mogą być używane przez pewien okres czasu w różnych lokalizacjach, i które same przez się stanowią planowane kształcenie medyczne. Przykłady takich materiałów dla niezależnego samokształcenia perfuzjonisty, to: programowane teksty, edukacyjne nagrania audio i video, internetowe CME i inne wspomagane komputerowo materiały instruktażowe, które używane są pojedynczo, bądź w połączeniu z materiałami drukowanymi. Nie zalicza się tu ‘materiałów referencyjnych’, takich jak podręczniki, czasopisma, skrypty, ponieważ są one zawarte w 20 punktach za ‘samokształcenie’.


Kongresy krajowe i międzynarodowe

Aby ograniczyć nieporozumienia związane z definicją kongresu krajowego i międzynarodowego, EBCP określiło listę kongresów, które uznawane będą jako międzynarodowe. Krajowe towarzystwa, które chciałyby podnieść rangę organizowanych przez nich kongresów mogą zwracać się do EBCP używając formularzy dostępnych na stronie internetowej EBCP.


KONGRESY MIĘDZYNARODOWE

AACP American Academy of Cardiovascular Perfusion

AATS American Academy of Thoracic Surgeons

AHA American Heart Association

AMSECT American Society of Extra-Corporeal Technology

ASAIO American Society of Artificial Organs

EACTA European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists

EACTS European Association of Cardiothoracic Surgeons

EBCP European Board of Cardiovascular Perfusion

ESAO European Society of Artificial Organs

ESCS European Society for Cardiovascular Surgery

FECECT Foundation European Circulation Extra-Corporeal Tech.


ISAO International Society of Artificial Organs

ISCTS International Society of Cardiothoracic Surgeons

SCA Society of Cardiovascular Anaesthesiologists

STS Society Thoracic Surgeons

Hammersmith Workshop

Mechanisms of Perfusion

Pathophysiology and Techniques CREF/ San Diego

Uwaga: Lokalne i krajowe kongresy w języku innym niż angielski, seminaria, kursy i warsztaty tak jak publikacje inne niż w języku angielskim muszą być zweryfikowane przez krajowych delegatów lub krajowe stowarzyszenie perfuzjonistów. EBCP będzie weryfikowało międzynarodowe działania i publikacje w języku angielskim. Przełożony perfuzjonista będzie weryfikował działania związane z nauczaniem.

  1. Niepowodzenie odnowienia licencji:

Aby otrzymać odnowienie licencji, perfuzjonista któremu nie uda się złożyć w terminie dokumentacji musi złożyć wymagane dokumenty za poprzednie trzy lata oraz za czas, który upłynął od wymaganego terminu. Odnowienie licencji zostanie wydane tylko na pozostały czas wyjściowego 3-letniego okresu odnowienia licencji., np. dla dokumentów złożonych jeden rok po terminie – na pozostałe dwa lata tego 3-letniego okresu. Opłata za okres, który upłynął bez odnowionej licencji również będzie pobierana.
W sprawie jakichkolwiek dodatkowych pytań, proszę kontaktować się w pierwszej kolejności z krajowym delegatem. Jeśli dalsza pomoc będzie potrzebna, proszę pisać do Sekretarza w Podkomitecie Licencji:

Ms. Else Nygreen
The European Board of Cardiovascular Perfusion
Sentraloperasjonsavdelingen
Haukeland Universitets Sykehus
N-5021 Bergen
NORWAY

Email to: elny@haukeland.no
Metoda płatności dla EBCP

  • W załączeniu czek na 48 Euro płatny dla EBCP. Przekazy pocztowe i elektroniczne transfery niestety nie mogą być zaakceptowane przez EBCP.

Karta Kredytowa:

 MasterCard/Eurocard

 Visa
Numer Karty Kredytowej (Zawierający 16 cyfr!):

Imię i nazwisko tak jak wydrukowane na karcie:

Data ważności Karty:


___________________________________

___________________________________
Data: ____________ Podpis: __________________________________________________


Wszystkie informacje zawarte w tym formularzu będą zachowane jako poufne przez EBCP i zostaną zniszczone po otrzymaniu płatności.


ODNOWIENIE LICENCJI EBCP Formularz I


Okres odnowienia licencji: Styczeń 2006 do Grudzień 2006
PROSZĘ CZYTELNIE WYPEŁNIAĆ CZARNYM TUSZEM LUB MASZYNOWO

Imię (imiona):_______________Nazwisko (nazwiska):_________________________


Adres domowy:


Ulica:________________________________________________________

Kod pocztowy/Miasto:_________________________Państwo:_____________________

Tel:_______________________ E-mail: ______________________________

Fax: __________________________________________________________

Adres miejsca pracy:

Szpital:______________________________________________________

Oddział:___________________________________________________

Ulica:_______________________________________________________

Kod pocztowy/Miasto:________________________Państwo:_____________________

Tel: ______________________________Fax:_______________________


Podpis perfuzjonisty: _______________Data: _______________________Warunki zatrudnienia: (konieczne aktualne zatrudnienie na stanowisku perfuzjonisty)

Ilość miesięcy zatrudnienia w ostatnich trzech latach:___________

Obecnie zatrudniony w szpitalu wymienionym powyżej: tak nie (jeśli ‘nie’, na odwrocie strony należy podać powód)

Imię/ Nazwa Pracodawcy:_________________________________________________

Podpis i pieczątka Kierownika Personalnego:_________________________

ٱ Nie wyrażam zgody na umieszczenie mojego imienia/ nazwiska na corocznie uaktualnianej liście posiadaczy licencji ECCP na stronie internetowej EBCP.

ODNOWIENIE LICENCJI EBCP Formularz Ia

Aktywność kliniczna


Okres odnowienia licencji: Styczeń 2006 do Grudzień 2006


Data

Procedura

Perfuzjonista

Punkty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40PODYPLOMOWE KSZTAŁCENIE PERFUZJONISTY Formularz II

Obecność na: kongres/ seminarium/ kurs


Okres odnowienia licencji: Styczeń 2006 do Grudzień 2006
Data:____________________Miejsce:___________________________________________
Nazwa (Kongres, Seminarium, Kurs):

___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

Instytucja organizująca:_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Podpis Głównego Perfuzjonisty lub Dyrektora Medycznego: ___________________________________Kongres, Seminarium, Kurs w języku innym niż angielski: weryfikacja Krajowego Delegata/ Stowarzyszenia:
Podpis i pieczątka Sekretariatu:________________________________________________

Data:____________________Miejsce:___________________________________________
Nazwa (Kongres, Seminarium, Kurs):

___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

Instytucja organizująca:_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Podpis Głównego Perfuzjonisty lub Dyrektora Medycznego: ___________________________________Kongres, Seminarium, Kurs w języku innym niż angielski: weryfikacja Krajowego Delegata/ Stowarzyszenia:
Podpis i pieczątka Sekretariatu:________________________________________________

Data:____________________Miejsce:___________________________________________
Nazwa (Kongres, Seminarium, Kurs):

___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

Instytucja organizująca:_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Podpis Głównego Perfuzjonisty lub Dyrektora Medycznego: ___________________________________Kongres, Seminarium, Kurs w języku innym niż angielski: weryfikacja Krajowego Delegata i Stowarzyszenia:
Podpis i pieczątka Sekretariatu:________________________________________________

Data:____________________Miejsce:___________________________________________
Nazwa (Kongres, Seminarium, Kurs):

___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

Instytucja organizująca:_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Podpis Głównego Perfuzjonisty lub Dyrektora Medycznego: ___________________________________Kongres, Seminarium, Kurs w języku innym niż angielski: weryfikacja Krajowego Delegata/ Stowarzyszenia:
Podpis i pieczątka Sekretariatu:________________________________________________


KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PERFUZJONISTY Formularz III
Prezentacje i pisemne publikacje

Okres odnowienia licencji: Styczeń 2006 do Grudzień 2006


Tytuł czasopisma, data, tom, strona publikacji/ lub nazwa, miejsce i data prezentacji:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Proszę dołączyć kopię opublikowanego streszczenia albo artykułu w wersji opublikowanej.

Weryfikacja Krajowego Delegata/ Stowarzyszenia dla potwierdzenia publikacji w języku innym niż angielski:


(Podpis i pieczątka Sekretariatu) ____________________________________________________

Tytuł czasopisma, data, tom, strona publikacji/ lub nazwa, miejsce i data prezentacji:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Proszę dołączyć kopię opublikowanego streszczenia albo artykułu w wersji opublikowanej.
Weryfikacja Krajowego Delegata/ Stowarzyszenia dla potwierdzenia publikacji w języku innym niż angielski:
(Podpis i pieczątka Sekretariatu)____________________________________________________Tytuł czasopisma, data, tom, strona publikacji/ lub nazwa, miejsce i data prezentacji:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Proszę dołączyć kopię opublikowanego streszczenia albo artykułu w wersji opublikowanej.
Weryfikacja Krajowego Delegata/ Stowarzyszenia dla potwierdzenia publikacji w języku innym niż angielski:
(Podpis i pieczątka Sekretariatu) ____________________________________________________


Tytuł czasopisma, data, tom, strona publikacji/ lub nazwa, miejsce i data prezentacji:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Proszę dołączyć kopię opublikowanego streszczenia albo artykułu w wersji opublikowanej.

Weryfikacja Krajowego Delegata/ Stowarzyszenia dla potwierdzenia publikacji w języku innym niż angielski:


(Podpis i pieczątka Sekretariatu) ____________________________________________________
ODNOWIENIE LICENCJI Formularz IV


Okres odnowienia licencji: Styczeń 2006 do Grudzień 2008
AKTYWNOŚCI KLINICZNE:

2006

2007

2008

ECC w chirurgii serca (1 punkt/ wykonanie)


Całkowita ilość 10 punktów może zostać zebrana dzięki następującym aktywnościom:

Nadzorowanie ECC (1 punkt/ wykonanie)
ECC w onkologii (1 punkt/ wykonanie)


ECC w neurochirurgii (1 punkt/ wykonanie)


ECMO/VAD (1 punkt/ wykonanie/ perfuzjonista zaangażowany)Asystowanie przy ECC dla OPCAB (½ punktu/ wykonanie)


ECC badaniach (½ punktu/ wykonanie)


Razem (minimum 40 punktów/ rok)


KSZTAŁCENIE PODYPLOWE:

2006

2007

2008

Obecość biernaa. Wewnętrzne konferencje, seminaria, warsztaty (1 punkt)


b. Krajowe kongresy, seminaria, warsztaty (4 punkty)


c. Międzynarodowe kongresy, seminaria, warsztaty (8 punktów)

Obecność czynnad. Wewnętrzne prezentacje, seminaria, warsztaty (2 punkty)e. Krajowe prezentacje, seminaria, warsztaty (3 punkty)f. Moderator na krajowym kongresie (3 punkty)g. Międzynarodowe prezentacje, seminaria, warsztaty(5punktów)h. Moderator na międzynarodowym kongresie (5 punktów)


Publikacje


i. Opublikowane streszczenia (abstrakty) (1 punkt)j. Piśmiennictwo bez polityki wydawniczej (4 punkty)k. Piśmiennictwo przestrzegające

polityki wydawniczej (8 punktów)
Wewnętrzne kształcenie podyplomowe/ aktywności

Jak udokumentowane w formularzu II ( razem)
Samokształcenie: 20 punktów może być przyznane bez składania dowodówRazem (min. 40 punktów/ rok)Oświadczam, że wszystkie dane wprowadzone do dokumentacji odnowienia licencji EBCP zostały zweryfikowane jako zgodne z prawdą.

Personalia Przełożonego Perfuzjonistylub Szefa Departamentu:____________________________________________________
Podpis: ____________________________________ Data: ________________________


: images -> stories
stories -> Konkurs wiedzy o janie pawle II
stories -> Atlas (Rok wydania) Skala
stories -> Hit Jazz Band spis utworów
stories -> Embassy of vietnam
stories -> Raport przygotowany przez Manfreda Nowaka, specjalnego sprawozdawcę onz ds tortur oraz Martina Scheinina, specjalnego sprawozdawcę onz ds ds promocji I ochrony praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu z 26 stycznia 2010 r
stories -> Tajne więzienia cia na terytorium Polski
stories -> Konferencja „Wojna z Terroryzmem a Prawa Człowieka”, 14 grudnia 2009 Adam Bodnar, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka wpia uw, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
stories -> Spzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
stories -> Nr Sekcja Badanie P. I

Pobieranie 148.81 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna