Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów WiejskichPobieranie 15.52 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar15.52 Kb.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów WiejskichInstrukcja

do Ankiety monitorującej wartości

osiągniętych wskaźników rezultatu

WAŻNE: Powyższa ankieta składana jest przez Beneficjentów, którzy zrealizowali projekty inwestycyjne (otrzymali płatność ostateczną) i złożyli już jedną ankietę w biurze Fundacji Biebrzańskiej, w której określili osiągnięte wartości wskaźników produktu i rezultatu.

Powyższa ankieta monitoruje jedynie wartości wskaźników rezultatu w kolejnych latach po zakończeniu realizacji projektu.

Ankieta jest składana odrębnie dla każdego zrealizowanego projektu. Należy wypełnić wszystkie pola w ankiecie (w przypadku punktów, które nie dotyczą beneficjenta proszą wstawić kreskę lub „nie dotyczy”) na podstawie danych z umowy o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność.

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej do biura Fundacji Biebrzańskiej w terminie 7 dni od daty jej otrzymania (Fundacja Biebrzańska wysyła ankiety do Beneficjentów, którzy rozliczyli projekt).


Obowiązek wypełnienia ankiet wynika z zapisów Umowy o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: małych projektów, odnowy i rozwoju wsi, różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, które to umowy beneficjenci podpisywali w Urzędzie Marszałkowskim lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Instrukcja wypełnienia poszczególnych punktów Ankiety:


Rok sprawozdawczy – wypełnia beneficjent wpisując rok, za który podawane są wartości osiągniętych wskaźników rezultatu.


  1. Dane beneficjenta oraz dane dotyczące projektu – prosimy o wypełnienie odpowiednich pól tabeli. W części dotyczącej Umowy o przyznanie pomocy, podpisanej przez beneficjenta w Urzędzie Marszałkowskim („Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”) lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa („Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”) prosimy o podanie danych z podpisanych umów. Jeśli były podpisane aneksy do umów, prosimy o umieszczenie również tych danych w tabeli.

Grupa docelowa do której była/jest skierowana zrealizowana operacja – należy postawić znak „x” w odpowiednim polu. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól lub dopisanie innej grupy docelowej.


  1. Informacje dotyczące zrealizowanych przedsięwzięć oraz osiągniętych wskaźników rezultatu w wyniku realizacji operacji.Wypełniając ankietę w części dotyczącej osiągniętych wskaźników rezultatu w ramach zrealizowanych projektów, należy uzupełnić jedynie tę część, która dotyczy przedsięwzięcia w ramach którego Państwa projekt został wybrany do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Radę Fundacji Biebrzańskiej. Każdy beneficjent wypełnia jedynie dane dotyczące wskaźników jednego z czterech przedsięwzięć (I. Wyspy aktywności, II. Biebrzańskie ekomuzea, III. Bagna biebrzańskie – to wciąga lub IV. Biznes na bagnie).

Przykład: jeśli projekt został wybrany do realizacji w ramach I przedsięwzięcia: Wyspy aktywności, należy wypełnić tylko tę część ankiety (w odniesieniu do wskaźników), pozostałe przedsięwzięcia pozostawiamy niewypełnione (wstawiamy kreski lub „nie dotyczy”).
Przedsięwzięcie I: Wyspy aktywności
Wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba osób korzystających z wybudowanych /przebudowanych /wyremontowanych i/lub wyposażonych obiektów – należy określić liczbę osób w okresie sprawozdawczym na podstawie danych beneficjenta, list, prowadzonych rejestrów, itp.

  2. Liczba spotkań (imprez, zawodów, warsztatów) lokalnej społeczności w wybudowanych /przebudowanych /wyremontowanych obiektach - należy określić liczbę spotkań w okresie sprawozdawczym na podstawie danych beneficjenta, list, prowadzonych rejestrów, itp.

  3. Liczba uczestników imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych zrealizowanych w ramach "małych projektów" – ( w tym widzów), dane szacunkowe beneficjenta, listy uczestników, itp.Przedsięwzięcie II: Biebrzańskie Ekomuzea
Wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba osób do których trafiły publikacje dotyczące dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru LGD – należy podać liczbę osób do których trafiły publikacje;

  2. Liczba uczestników wydarzeń (imprezy, spotkania, warsztaty, konkursy) promujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe terenu LGD - dane szacunkowe beneficjenta, listy uczestników, itp.

  3. Liczba osób korzystających z przebudowanych/wyremontowanych obiektów zachowujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe wsi realizowanych w ramach wdrażania LSR - należy określić liczbę osób w okresie sprawozdawczym na podstawie danych beneficjenta, list, prowadzonych rejestrów, itp.Przedsięwzięcie III: Bagna Biebrzańskie – to wciąga
Wskaźniki rezultatu:

  1. liczba osób korzystających z nowych/ zmodernizowanych/ odnowionych obiektów małej infrastruktury turystycznej i gospodarstw agroturystycznych zrealizowanych w ramach wdrażania LSR - należy określić liczbę osób w okresie sprawozdawczym na podstawie danych beneficjenta, list, prowadzonych rejestrów, itp.

Przedsięwzięcie IV: Biznes na bagnie
Wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba osób, które skorzystały z usług okołorolniczych i dla ludności (poza sektorem turystycznym) – na podstawie własnych danych (np. list osób korzystających z usług, rejestrów własnych beneficjenta) należy określić liczbę odbiorców usług świadczonych w ramach zrealizowanego projektu.


Ankieta powinna zostać podpisana przez beneficjenta projektu lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta. Na podstawie wypełnionych ankiet Fundacja Biebrzańska będzie sporządzała sprawozdania dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Fundacji Biebrzańskiej.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna