Europejski Komitet Ekonomiczno-SpołecznyPobieranie 42 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar42 Kb.PL


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny


Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

tel. +32 25469011 — faks +32 25134893 — internet: http://www.eesc.europa.eu


SOC/448
Wkład osób starszych w życie społeczne
i ich udział w nim


Bruksela, 29 maja 2012 r.
DOKUMENT ROBOCZY
Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa
w sprawie
wkładu osób starszych w życie społeczne i ich udziału w nim
(opinia z inicjatywy własnej)

_____________
Sprawozdawca: Maureen O’NEILL

_____________
Do członków grupy analitycznej ds. wkładu osób starszych w życie społeczne i ich udziału w nim

(Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa)


UWAGA: Niniejszy dokument będzie omawiany na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2012 r. o godz. 9.30.

Dokument przekazany do tłumaczenia:


Administrator: Judite Berkemeier
Grupa analityczna ds.

Przewodniczący:

Xavier VERBOVEN (BE-II)

wkładu osób starszych w życie społeczne i ich udziału w nimSprawozdawca:

Maureen O’NEILL (UK-III)Członkowie: pp.BALON (PL-III)

BATUT (FR-II)

CSUPORT (HU-I)

DRBALOVÁ (CZ-I)

GREIF (AT-II)

HEINISCH (DE-III)

KINDBERG (DK-III)

KLASNIC (AT-I)

KRZAKLEWSKI (PL-II)

MANOLIU (RO-I)

MCKNIGHT (UK-II)

PÄÄRENDSON (EE-I)

TRANTINA (CZ-III)Ekspert:
Maciej Kucharczyk (z ramienia sprawozdawcy)

Dnia 19 stycznia 2012 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny postanowił, zgodnie z art. 29 ust. 2 regulaminu wewnętrznego, opracować opinię z inicjatywy własnej w sprawie


wkładu osób starszych w życie społeczne i ich udziału w nim.
Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię … r.
Na... sesji plenarnej w dniach … (posiedzenie z ...) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, stosunkiem głosów ... do ... – ... osób wstrzymało się od głosu – przyjął następującą opinię:
*
* *

Niniejszy wstępny projekt ma na celu przedstawienie kluczowych kwestii, które zostaną omówione podczas wysłuchania oraz dostarczenie ram do dyskusji na pierwszym posiedzeniu grupy analitycznej, aby można było uzupełnić i dodać informacje oraz podać konkretne przykłady do zamieszczenia w załączniku.1.Wstęp

„Ludzie starsi są częścią społeczeństwa, a nie wyrzutkami”11.1W wizji aktywnego i zdrowego starzenia się przedstawionej na posiedzeniu grupy sterującej ds. aktywnego starzenia się stwierdzono: „Aktywne i zdrowe starzenie się jest procesem optymalizacji możliwości w zakresie zdrowia, uczestnictwa i bezpieczeństwa w celu podwyższenia jakości życia ludzi w miarę procesu starzenia się. Dotyczy to zarówno jednostek, jak i grup ludności. Zdrowie obejmuje dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne oraz dobrobyt społeczny. Słowo »aktywne« dotyczy stałego udziału w życiu gospodarczym, kulturalnym, duchowym i obywatelskim, a nie tylko zdolności do aktywności fizycznej czy przynależności do siły roboczej”2.
1.2Celem niniejszej opinii jest ukazanie obecnego stanu aktywnego zaangażowania osób starszych w życie społeczeństwa we wszystkich państwach członkowskich, rozważenie barier hamujących to zaangażowanie oraz podkreślenie, że powinno ono trwać przez całe życie. Dlatego też budowa Europy przyjaznej dla osób starszych3 wymaga działań u podstaw i perspektywy długoterminowej.
1.3Obecnie w Europie mieszka 85 milionów osób powyżej 65. roku życia; liczba ta wzrośnie do 151 milionów w 2060 r. Należy skupić się nie tylko na wieku chronologicznym, lecz uwzględnić i budować zdolność do uczestnictwa bez względu na wiek oraz uznać fakt, że nawet jeśli osoby starsze (zdefiniowane na potrzeby niniejszej opinii jako osoby w wieku powyżej 65 lat) doświadczają ograniczeń zdrowotnych, nie zawsze uniemożliwia im to zaangażowanie.
1.4Należy zmienić język stosowany do opisu starzejącego się społeczeństwa, aby wyeliminować określanie rosnącej grupy ludzi starszych „srebrnym tsunami” i innymi apokaliptycznymi wyrażeniami oraz by uwzględnić i docenić ich stały wkład we wszystkie sfery życia społeczeństwa.
1.5Bez tej zmiany nadal będzie utrzymywać się dyskryminacja ze względu na wiek, szkodliwa dla wizerunku osób starszych, którzy mogą wycofywać się z życia społecznego, co z kolei prowadzi do utraty ważnego wkładu i zwiększa napięcia międzypokoleniowe. Powinniśmy uczcić sukces, jakim jest dłuższe i zdrowsze życie.
1.6Negatywne postawy wobec osób starszych prowadzą do ignorowania ich roli jako pracowników, konsumentów i uczestników projektów społecznościowych oraz opiekunów dla innych. Negatywne postrzeganie osób starszych jest szkodliwe, ponieważ dyskryminacja podważa szacunek dla samego siebie i jest barierą dla większego zaangażowania, a tym samym hamuje wkład osób starszych w gospodarkę.
1.7Walka z dyskryminacją ze względu na wiek poprzez przepisy prawne, działania organów kierowniczych i inne środki powinna być zatem priorytetem w promowaniu aktywnego starzenia się i uwalnianiu potencjału osób starszych do odgrywania pełnej roli w rozwoju kapitału społecznego i gospodarczego danego kraju.
1.8Powinniśmy podać w wątpliwość pogląd, że po 65. roku życia stajemy się odbiorcami usług i nie wnosimy wkładu i że w oparciu o wiek określony przez rząd osoby starsze stają się nagle jednolitą grupą, jakby nie charakteryzowały jej (wciąż jednak występujące) różnice poglądów, poziomu energii, doświadczeń, uprzedzeń, potrzeb i pragnień. Wszyscy się starzejemy, a sprostanie oczekiwaniom osób, które w 2060 r. osiągną 65. rok życia będzie wymagało stałych dostosowań.
1.9Niemożliwe jest rozpatrywanie dobrego samopoczucia i zdrowia osób starszych pomijając kluczowe strategie w zakresie dochodów, zdrowia i opieki społecznej. Kwestie te podkreśla się w powiązaniu z możliwymi barierami utrudniającymi uczestnictwo.


Proponowane kolejne rozdziały, by podkreślić kluczowe kwestie do dyskusji i dalszego opracowania:

2.Sprawy obywatelskie

 • Starsi ludzie częściej głosują w wyborach

 • Są demokratycznie wybranymi członkami rządu (np. najstarszy poseł do Parlamentu Europejskiego ma 84 lata)

 • Stanowią siłę polityczną (grey power)3.Udział w podejmowaniu decyzji

 • Wpływ na usługi w charakterze współproducentów

 • Zdolność poszczególnych osób do wpływania na dotyczące ich decyzje

 • Zaangażowanie w sprawy społeczności

 • Badania4.Opieka

 • Jako nieformalni opiekunowie dla członków rodziny – starszych i młodszych

 • Jako dziadkowie, umożliwiający dzieciom kontynuację pracy zawodowej5.Wolontariat

 • Formalny i nieformalny (kultura, środowisko naturalne, opieka, polityka, kościół)6.Wkład gospodarczy

 • Płacenie podatków

 • Oszczędności

 • Wspieranie dzieci

 • Oszczędności dla państwa dzięki świadczeniu opieki nieformalnej

 • Siła nabywcza7.Zatrudnienie

 • Dalsza praca po 65 roku życia8.Uczenie się przez całe życie

 • Stały rozwój osobisty

 • Nauka związana z zatrudnieniem

 • Nauka związana z wolontariatem9.Rola ICT

 • Czaty

 • Sprawy bieżące

 • Pomoc w prowadzeniu niezależnego życia, ale nie w izolacji od kontaktów osobistych10.Społeczne i gospodarcze korzyści z aktywności osób starszych

 • Model obliczeniowy11.Bariery dla uczestnictwa

 • Postawy dyskryminacyjne

 • Procesy i struktury

 • Żargon

 • Świadomość ich istnienia i komunikowanie o nich

 • Wykształcenie

 • Dochody

 • Brak zachęt

 • Napięcia międzypokoleniowe

 • Problem włączenia cyfrowego i rozwoju umiejętności posługiwania się technologiami cyfrowymi

 • Problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym

 • Transport


Załącznik z przykładami: Celem jest zilustrowanie każdego rozdziału przykładami, a także podkreślenie wkładu ludzi bez względu na ich zdolność działania.
Źródła: zob. bibliografia w przypisie 44.
_____________1 Sondaż WHO.

2 „Strategiczny plan wdrożenia europejskiego partnerstwa innowacyjnego”, Komisja Europejska, 7.11.2011.

3 „Manifest zainteresowanych podmiotów na rzecz przyjaznej osobom starszym Unii Europejskiej do 2020 r.”, Europejska Platforma AGE, 2011 r.

4„Grey matters – a survey of ageism across Europe Eurage 2011”, Age UK; „Gold Age Pensioners”, Women Royal Voluntary Service UK, 2011; „Active Ageing and solidarity between generations 2012”, Eurostat; „Guide for Civil Dialogue promoting older people’s social inclusion 2010”, Age Platform Europe; „Living Longer, Working Better – Active Ageing in Europe”, Eurofound; „Volunteering by older people in the EU 2011”, Eurofound.

SOC/448 – R/CESE 1214/2012 EN – AW(MPS)/sd .../...


Pobieranie 42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna