Europol: unijne centrum wspierania współpracy organów ścigania i szkoleń w zakresie egzekwowania prawaPobieranie 15.34 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar15.34 Kb.Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 27 marca 2013 r.Europol: unijne centrum wspierania współpracy organów ścigania i szkoleń w zakresie egzekwowania prawa

W dniu dzisiejszym Komisja zaproponowała wprowadzenie rozwiązań, które sprawią, że unijna agencja egzekwowania prawa (Europol) stanie się bardziej skuteczna w zbieraniu informacji, ich analizie i dzieleniu się nimi z państwami członkowskimi. Dzięki proponowanym zmianom Europol będzie w stanie udzielać bardziej konkretnego i ukierunkowanego wsparcia krajowym organom ścigania podczas współpracy transgranicznej oraz dochodzeń. Jednocześnie wniosek ma na celu zwiększenie zakresu odpowiedzialności Europolu przed Parlamentem Europejskim i parlamentami narodowymi oraz poprawę ochrony danych osobowych.

Nowe rozporządzenie pogłębia związek między szkoleniami a wspieraniem współpracy operacyjnej przez połączenie Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) z Europolem i przekazanie Europolowi zadań w zakresie prowadzenia wspólnych szkoleń i programów wymiany dla policji i innych funkcjonariuszy organów ścigania.

„Unia Europejska potrzebuje skutecznej i oszczędnej agencji zdolnej wesprzeć państwa członkowskie w zwalczaniu poważnej przestępczości transgranicznej i terroryzmu, zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony obywateli i ochrony legalnego obrotu gospodarczego. Nasze propozycje zmierzają do wzmocnienia roli Europolu jako europejskiej agencji egzekwowania prawa, poprawy ochrony danych osobowych, zwiększenia zakresu odpowiedzialności Europolu przed Parlamentem Europejskim i parlamentami narodowymi oraz zapewnienia jakości i spójności szkoleń oferowanych funkcjonariuszom operacyjnym”, powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za administrację i stosunki międzyinstytucjonalne, stwierdził natomiast: „W tych trudnych dla gospodarki i budżetu czasach, wszystkie instytucje i agencje UE muszą dołożyć starań na rzecz usprawnienia swojej działalności. Proponowana reforma Europolu jest dowodem na to, że możliwe jest wprowadzenie oszczędności przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności. Jest to dobry początek dla planowanych działań UE, które mają zmierzać do poprawy funkcjonowania agencji zdecentralizowanych.”

Obecnie działania sieci przestępczości zorganizowanej są bardziej złożone, różnorodne i zglobalizowane niż kiedykolwiek wcześniej. Poważne przestępstwa, takie jak handel ludźmi, narkotykami i bronią palną, korupcja, oszustwa popełniane za pomocą kart płatniczych, cyberprzestępczość oraz przestępstwa terrorystyczne powodują poważne szkody dla ofiar, przynoszą duże straty gospodarcze i podważają poczucie bezpieczeństwa obywateli. Aby państwa członkowskie mogły w odpowiedni sposób sprostać tym zagrożeniom, zasadnicze znaczenie mają sprawna współpraca transgraniczna, efektywne wykorzystywanie informacji i analiz oraz odpowiednie wsparcie operacyjne dochodzeń.Komisja zaproponowała rozwiązania, które mają wzmocnić rolę Europolu jako europejskiej agencji egzekwowania prawa:

  • Nowe rozporządzenie rozszerza i precyzyjnie określa zobowiązanie państw członkowskich do przekazywania Europolowi danych, tak by mógł on rzeczywiście stać się centrum wymiany informacji oraz analiz dotyczących poważnych przestępstw dla całej UE. W rozporządzeniu przewidziano również pomoc finansową ukierunkowaną na wsparcie dochodzeń. Europol będzie składać coroczne sprawozdania na temat ilości i jakości danych dostarczanych przez państwa członkowskie.

  • Aby Europol mógł lepiej określać powiązania między danymi będącymi już w jego posiadaniu, a następnie je analizować, zmodyfikowana zostanie struktura przetwarzania danych. Europejski Inspektor Ochrony Danych zostanie upoważniony do zewnętrznej kontroli ochrony danych w Europolu, a prawa osób poszkodowanych w wyniku przetwarzania danych przez Europol zostaną rozszerzone.

  • Aby wykorzystać efekt synergii i spowodować wzrost wydajności, rozporządzenie łączy Europol i CEPOL w jedną agencję, której siedziba znajdować się będzie w siedzibie głównej Europolu w Hadze (Holandia). Połączenie wiedzy fachowej Europolu na temat współpracy operacyjnej organów ścigania i wiedzy ekspertów CEPOL-u w zakresie kształcenia i szkolenia przyczyni się do zacieśnienia więzi między obiema dziedzinami. Funkcje administracyjne w tych dwóch agencjach nie będą już powielane, a uzyskane w ten sposób oszczędności zostaną ponownie zainwestowane w szkolenia. Zmiany te są również wynikiem zeszłorocznego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie agencji zdecentralizowanych. Tak zwane „wspólne podejście” ma na celu poprawę spójności, skuteczności, odpowiedzialności i przejrzystości wszystkich agencji, w tym także poszukiwanie synergii i – w stosownych przypadkach – połączenie agencji.

  • Wreszcie, w celu zwiększenia kontroli parlamentarnej Europolu, strategiczny wieloletni program prac Europolu będzie konsultowany z Parlamentem Europejskim i parlamentami narodowymi. Zarówno Parlament Europejski, jak i parlamenty narodowe, otrzymywać będą corocznie informacje w ramach rocznych sprawozdań z działalności i końcowych sprawozdań finansowych, jak również oceny zagrożenia, analizy strategiczne i ogólne sprawozdania sytuacyjne.

Kontekst

W ramach programu sztokholmskiego Rada Europejska wezwała Europol do przeprowadzenia zmian, które sprawią, że „stanie się on centrum wymiany informacji między organami ścigania państw członkowskich, dostawcą usług i platformą dla organów ścigania”. Rada Europejska wezwała również do ustanowienia europejskich systemów szkolenia i programów wymiany dla wszystkich właściwych funkcjonariuszy organów ścigania na szczeblu krajowym i unijnym.

W dniu dzisiejszym Komisja przyjęła:

  • Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Ścigania i Szkolenia w Zakresie Egzekwowania Prawa (Europol) uchylającego decyzję Rady 2009/371/WSiSW (ustanawiającą Europol) oraz 2005/681/WSiSW (ustanawiającą CEPOL).

  • Komunikat w sprawie europejskiego systemu szkoleń w zakresie egzekwowania prawa (LETS).

W momencie przyjęcia nowego rozporządzenia przez Parlament Europejski i Radę Europol stanie się odpowiedzialny za wdrażanie europejskiego systemu szkoleń w zakresie egzekwowania prawa. Siedziba CEPOL-u w Bramshill w Zjednoczonym Królestwie ma zostać zamknięta w 2014 r. Władze brytyjskie ogłosiły, że zamknięcie siedziby zostanie przeprowadzone w taki sposób, aby działania prowadzone przez CEPOL mogły być kontynuowane bez jakichkolwiek zakłóceń.

Zjednoczone Królestwo i Irlandia mogą wziąć udział w przyjęciu i stosowaniu rozporządzenia, którego dotyczy wniosek, powiadamiając Radę na piśmie o takim zamiarze (w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym wniosek rozporządzenia został przedstawiony Radzie). Dania nie uczestniczy w środkach na podstawie części trzeciej tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), do jakich należy rozporządzenie, którego dotyczy omawiany wniosek.Przydatne linki

MEMO/13/286

Link do wniosku

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström

Komisarz Malmström na TwitterzeStrona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych

DG do Spraw Wewnętrznych na TwitterzeWspólne oświadczenie i wspólne podejście w sprawie agencji

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)IP/13/284

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna