Ewa Głogowska-Nowak Liceum Ogólnokształcące Nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu ul. Krucza 49 adres do korespondencji: ul. Orzechowa 25/8Pobieranie 80.35 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar80.35 Kb.


Ewa Głogowska-Nowak

Liceum Ogólnokształcące Nr VII

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

we Wrocławiu

ul. Krucza 49

adres do korespondencji:

ul. Orzechowa 25/8

50-540 Wrocław

tel. 691 843 773

Motto:

Uczeń powinien mieć wpływ na własny rozwój i współuczestniczyć w nim. Współuczestniczyć bowiem, znaczy proponować i tworzyć.Człowiek będący współautorem działania jest w nie osobiście zaangażowany i świadomie aktywny.”
   1. Ewa Czerska, Ewa Sprawka


 1. Projekt edukacyjny
przeznaczony dla uczennic

Liceum Ogólnokształcącego Nr VII

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

we Wrocławiu

Spis treści:

strona


Wstęp ............................................................................................................................. 3

Cel projektu ................................................................................................................... 4

Czas trwania i przeznaczenie projektu .......................................................................... 4

Baza sportowa szkoły .................................................................................................... 4

Realizacja projektu ......................................................................................................... 5

I Zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym ....................................................................... 5

II Zajęcia fakultatywne ................................................................................................... 7

III Edukacja zdrowotna .................................................................................................. 9

Ocena z wychowania fizycznego ................................................................................... 10

Ewaluacja ....................................................................................................................... 10

Załącznik nr 1 - Program zajęć fakultatywnych - aerobik ............................................ 11

Załącznik nr 2 – Ankieta ............................................................................................... 14
  1. WSTĘP
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego niesie ze sobą nowe wyzwania, wymaga dużego wysiłku intelektualnego i organizacyjnego, ale z pewnością też może zwiększyć szanse na sukces pedagogiczny w szerszym wymiarze, satysfakcję z pracy, podnieść prestiż nauczyciela wychowania fizycznego w szkole.

Zastanowienia wymaga strategia działania nauczyciela, jak nie zatracić dotychczasowych osiągnięć w zakresie kształcenia i wychowania, przy jednoczesnej koncentracji na treściach dotyczących zwiększonego zakresu edukacji zdrowotnej.
Pomysł opracowania i wdrożenia podobnego do prezentowanego niżej zamysłu pedagogicznego zrodził się przed laty wraz z wprowadzeniem trzeciej godziny lekcyjnej wychowania fizycznego w ciągu tygodnia (1996). Wówczas eksperymentalnie w VII LO we Wrocławiu wprowadzono wariant dwóch godzin zajęć w tradycyjnym układzie oraz trzeciej godziny według swobodnego wyboru przez ucznia treści i czasu zajęć („Lider” Nr 5, 1997).

Przyświecała nam wówczas demelowska idea „podniesienia ucznia do godności podmiotu – przekształcenia edukacji w autoedukację”, „kształtowanie postaw permanentnego, aktywnego udziału w wybranej formie zajęć ruchowych”.

Eksperyment prowadzony był przez dwa lata, po czym władze szkolne nie zgodziły się na jego kontynuowanie, ponieważ w planie lekcyjnym niektórych uczniów pojawiły się „okienka”.

Nowa podstawa programowa daje nauczycielom możliwość powrotu do wcześniej podjętych działań (ta sama idea), tym bardziej, ze doświadczenia i obserwacje nauczycieli były ze wszech miar pozytywne i zachęcające do kontynuowania podjętej inicjatywy.

Danie młodzieży możliwości wyboru zajęć i współdecydowania o tym, co i jak robić, wyraźnie zwiększyło aktywność na lekcjach, stworzyło atmosferę wyzwalającą inicjatywę i współodpowiedzialność za własny rozwój i sprawność fizyczną. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że chętnie robi się to, co się lubi, co przynosi satysfakcję i radość z ruchu.

Pragnąc wówczas utwierdzić się w przekonaniu co do słuszności poczynionych obserwacji, przeprowadzono wśród wszystkich uczestników zajęć sondaż ankietowy mający na celu zasięgnięcie opinii młodzieży na temat realizowanego systemu trzeciej godziny zajęć wychowania fizycznego. Zdecydowana większość uczniów (ok. 70%) była zadowolona z wprowadzonego systemu wf w szkole („Lider” Nr 5, 1997).Cel projektu:
Przygotowanie do całożyciowej aktywności fizycznej oraz ochrona i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych poprzez:

 1. uświadomienie potrzeby całożyciowej aktywności fizycznej,

 2. stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia,

 3. działanie jako krytyczny konsument sportu,

 4. umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego (podstawa programowa – wychowanie fizyczne IV etap).


Czas trwania i przeznaczenie projektu:
Realizacja projektu przewidziana jest na trzyletni cykl obejmujący edukację wszystkich klas w szkołach ponadgimnazjalnych. Projekt w szczególności skierowany jest do uczennic LO Nr VII we Wrocławiu.
Baza sportowa szkoły:
Szkoła posiada cztery sale sportowe, w tym pełnowymiarowa do koszykówki oraz w pełni wyposażoną siłownię. Boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę, skocznię lekkoatletyczną, bieżnię i rzutnię. Pięć szatni uczniowskich z pełnym węzłem sanitarnym, dwa magazyny sprzętu sportowego, dobrze wyposażone i pokój nauczycieli wychowania fizycznego.
Realizacja projektu:

Realizacja godzin wychowania fizycznego z podziałem na:


I. jedna godzina zajęć dla wszystkich uczniów prowadzona w systemie klasowo-lekcyjnym z przeznaczeniem jej na diagnozę sprawności i aktywności fizycznej, trening zdrowotny, bezpieczną aktywność fizyczną i higienę osobistą,

II. dwie godziny zajęć fakultatywnych do wyboru przez ucznia, prowadzone w systemie międzyklasowym z przeznaczeniem ich na “sporty” całego życia i wypoczynek,

III. jeden semestr dwóch godzin fakultatywnych z edukacją zdrowotną.

I.  Cel zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym:

Naczelnym celem zajęć obligatoryjnych jest kształtowanie pozytywnego stosunku do własnego ciała. Lekcje te przyjmą charakter instruktażowy, wskazujący kierunek samokształcenia i samodoskonalenia w oparciu głównie o samokontrolę i samoocenę. Godzinę tę winno się przeznaczyć na nauczanie jak dbać o własne zdrowie, sprawność fizyczną, jak się relaksować, jak programować i organizować sobie zajęcia ruchowe, z jak największym pożytkiem dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Na podstawie doświadczeń stwierdzić mogę, że bardzo pomocne w tego typu zajęciach, są odpowiednie materiały dydaktyczne dla uczniów, które przygotowuje nauczyciel i uczniowie (załącznik 3 - Jak rozwijać sprawność fizyczną?, załącznik 4 - Oceń postawę swojego ciała i wydolność fizyczną, załącznik 5 - przykładowy konspekt zajęć ).


Godzina zajęć obligatoryjnych obejmować będzie:


 • diagnozę rozwoju fizycznego:

wysokość ciała, masa ciała, pojemność życiowa płuc, wydolność układu krążenia, postawę ciała - stosując: pomiary antropometryczne, siatki centylowe, spirometrię, testy wydolnościowe, ocenę wad postawy z dominacją samokontroli i samooceny,


 • diagnozę sprawności i aktywności fizycznej:

 • stosując: obserwację, Indeks K. Zuchory, EUROFIT, profile sprawności fizycznej, wdrażanie uczniów do samokontroli i samooceny,
 • zajęcia ruchowe uwzględniające troskę o zdrowie, w tym:

 • ćwiczenia kształtujące właściwości kondycyjne i koordynacyjne,

 • trening relaksacyjny,

 • ćwiczenia kompensacyjne,

 • ćwiczenia korekcyjne,

 • podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych, zabaw i gier rekreacyjnych, różne formy zajęć ogólnorozwojowych. konkurencji lekkoatletycznych a także tańce, ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne i skoki.


Wymagania szczegółowe dotyczące diagnozy rozwoju fizycznego:

Uczennica:

 • wie, jakie znaczenie ma stan rozwoju fizycznego dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz prawidłowego funkcjonowania organizmu,

 • wykazuje dbałość o rozwój własnego ciała,

 • potrafi dokonać pomiaru wysokości i masy ciała korzystając z siatek centylowych,

 • potrafi obliczyć wskaźnik Rohrera i na jego postawie określić typ budowy własnego ciała,

 • potrafi dokonać pomiaru pojemności życiowej płuc i ocenić jej poziom (spiromertia),

 • potrafi dokonać samokontroli tętna przed i po wysiłku,

 • umie ocenić własną wydolność fizyczną na podstawie testu Ruffiera,

 • potrafi określić typ postawy swojego ciała i dokonać jego oceny.


Wymagania szczegółowe dotyczące diagnozy sprawności fizycznej:

Uczennica:

 • wie, jakie właściwości motoryczne (kondycyjne i koordynacyjne) mają wpływ się na sprawność fizyczną,

 • wie, że odpowiednia sprawność fizyczna to przejaw prawidłowego rozwoju fizycznego i dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego,

 • przejawia potrzebę stałego rozwijania sprawności fizycznej,

 • potrafi dokonać diagnozy własnej sprawności fizycznej ( korzystając z Indeksu K. Zuchory, EUROFIT'u), sporządzić jej profil, ocenić ją.


Wymagania szczegółowe dotyczące zajęć ruchowych uwzględniających troskę o zdrowie:

Uczennica:

 • potrafi dobrać i wykonać ćwiczenia kształtujące właściwości kondycyjne i koordynacyjne z wykorzystaniem zestawów ćwiczeń opracowanych przez siebie dla siebie i innych,

 • zna techniki relaksacyjne,

 • potrafi przeprowadzić trening relaksacyjny według wybranej przez siebie techniki,

 • potrafi opracować i przeprowadzić ćwiczenia kompensacyjne,

 • potrafi dobrać i przeprowadzić ćwiczenia przeciwdziałające i korygujące wady postawy,

 • zna i potrafi poprawnie wykonać podstawowe elementy techniki gier zespołowych, zabaw ruchowych i gier rekreacyjnych,

 • zna i potrafi zastosować w działaniu zasady taktyki gier zespołowych, zabaw ruchowych i gier rekreacyjnych,

 • zna i potrafi poprawnie wykonać podstawowe elementy techniki konkurencji lekkoatletycznych, tańców, ćwiczeń zwinnościowo-akrobatyczne i skoków oraz różnorodnych form zajęć ogólnorozwojowych,

 • potrafi zorganizować imprezę sportową, rekreacyjną, turystyczną,

 • potrafi pełnić rolę sędziego podczas zajęć o charakterze sportowym, rekreacyjnym.II. Zajęcia fakultatywne

Szansę na poprawę stanu zdrowia i poziomu kultury fizycznej młodzieży szkolnej, a tym samym w przyszłości całego społeczeństwa, osobiście dostrzegam w podejmowaniu prób wychodzenia naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom młodzieży. Koniecznym jest uwzględnianie podstawowych, współczesnych tendencji w wf: • partnerstwo w planowaniu działań, realizacji i ocenianiu efektów,

 • autoedukacja, samokształcenie w dziedzinie sprawności fizycznej i umiejętności,

 • autokreacja rozumiana jako samodzielność w wyborze celów i modelu zdrowego stylu życia (załącznik nr 1).

Możliwości takie stwarzają fakultety, pozwalające na realizację tak ważnej zasady indywidualizacji w procesie wf. Fakultety powinny spełniać jeszcze jedną, niezwykle ważną rolę w naszych smutnych szkołach: nieść radość i satysfakcję z ruchu, z uczestnictwa w wybranych formach aktywności fizycznej.
Cele zajęć fakultatywnych:


 1. spełnianie oczekiwań uczniów wobec wf poprzez umożliwienie im udziału w preferowanych przez siebie zajęciach ruchowych,

 2. doskonalenie techniki i taktyki wybranej dyscypliny sportu lub zadań ruchowych wynikających z charakteru innych form aktywności ruchowej,

 3. rozwijanie samodzielności i kreatywności,

 4. kształtowanie i doskonalenie umiejętności opracowania programu aktywności fizycznej dostosowanego do własnych potrzeb, możliwości, zainteresowań tak, by jego realizacja dostarczała jak największej satysfakcji i radości z ruchu,

 5. wdrażanie uczniów do samokształcenia w wybranych formach aktywności ruchowej,

 6. nauka i doskonalenie umiejętności współorganizowania zajęć ruchowych, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i sędziowanie,

 7. nabycie umiejętności podporządkowania się regulaminom, przepisom i zasadzie “czystej gry”,

 8. przygotowanie do wyboru “sportów” całego życia,

 9. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne i innych bezpieczeństwo i zdrowie,

 10. kształtowanie prozdrowotnego stylu życia.


Zasady organizacji zajęć fakultatywnych:


 1. fakultety uwzględniają potrzeby, uzdolnienia , możliwości i zainteresowania uczniów, bazę szkoły i środowiska lokalnego oraz tradycje szkoły,

 2. ustalenie rodzaju fakultetów powinno poprzedzić staranne rozeznanie (sondaż ankietowy) wśród uczniów co do preferencji rodzaju zajęć ruchowych,

 3. propozycje zajęć uwzględniają formę aktywności ruchowej, czas i miejsce odbywania zajęć oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego.

 4. uczeń świadomie i samodzielnie dokonuje wyboru zajęć, a jego deklaracja powinna dotyczyć całego roku szkolnego,

 5. zajęcia prowadzone są w grupach międzyoddziałowych, z możliwością komasowania godzin.


Propozycje zajęć fakultatywnych dla uczniów (w oparciu o wyniki corocznych ankiet przeprowadzanych wśród uczniów LO Nr VII):

 • koszykówka

 • siatkówka

 • piłka nożna

 • unihokej

 • badminton

 • tańce towarzyskie, ludowe i taniec nowoczesny

 • aerobik

 • zajęcia w siłowni

 • narciarstwo

 • turystyka

 • ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.

  1. Edukacja zdrowotna


Edukacja zdrowotna nierozerwalnie wiąże się z wychowaniem fizycznym. W tym projekcie realizowana jest wielotorowo, wiele jej zagadnień znajduje się w innych blokach tematycznych, jednakże istotna jej część realizowana będzie podczas zajęć fakultatywnych przez jeden semestr. Wówczas, w toku zajęć więcej czasu, niż na tradycyjnej lekcji przeznaczonego będzie na zagadnienia dotyczące edukacji zdrowotnej. Tematyka związana z edukacją zdrowotną będzie realizowana w poszczególnych częściach lekcji w korelacji z realizowanymi zadaniami.
Cele edukacji zdrowotnej:

1. kształtowanie postaw prozdrowotnych, uznanie życia , a tym samym, zdrowia, za wartość najwyższą, poszanowanie zdrowia swojego i innych ludzi.2. wyposażenie uczniów w zasób wiedzy niezbędnej do podejmowania samodzielnych decyzji i działań w sprawach swojego zdrowia, tworzenia sprzyjającego mu środowiska.

 1. kształtowanie umiejętności i nawyków związanych ze zdrowym stylem życia.


Wymagania szczegółowe dotyczące edukacji zdrowotnej:

Uczennica:

 1. wyjaśnia dlaczego życie jest naczelną wartością człowieka i wyjaśnia związek między życiem a zdrowiem,

 2. wie czym jest zdrowie i co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi,

 3. wyjaśnia na czym polega samokontrola zdrowia i jakie znaczenie ma profilaktyka w jego zachowaniu,

 4. zna sposoby pielęgnacji ciała dla zdrowia i urody,

 5. akceptuje własne ciało, ze świadomością możliwego kształtowania własnej sylwetki - umie określić własny typ budowy ciała

- zna ćwiczenia kształtujące sylwetkę,

 1. umie wyjaśnić wpływ wyglądu zewnętrznego (sylwetka, postawa ciała) na postrzeganie innych ludzi i przez innych (komunikacja niewerbalna w nawiązywaniu przyjaźni, w miłości, w ubieganiu się o pracę, itp.),

 2. umie krytycznie postrzegać prezentowane przez media mody związane z ciałem, sylwetką, zdrowiem (leki, suplementy diety, kosmetyki, itp.),

 3. umie dokonać samoobserwacji i samooceny samopoczucia psychicznego oraz zna środki ograniczania i redukowania napięć psychicznych (zna skutki zachwianej równowagi psychicznej np. bulimia, anoreksja),

 4. umie wyjaśnić pojęcie “zdrowej żywności “ oraz wpływ ubocznych skutków rozwoju cywilizacji na jakość zdrowotną produktów rolnych,

 5. wie, jakie są zasady właściwego żywienia,

 6. potrafi omówić następstwa hałasu i zna sposoby jego ograniczania,

 7. potrafi udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (zranienia, urazy kości i stawów, krwotoki).


Ocena z wychowania fizycznego:
Komponenty oceny:


 1. Umiejętności samokontroli i samooceny stanu rozwoju fizycznego.

 2. Umiejętności samokontroli i samooceny poziomu sprawności fizycznej.

 3. Umiejętność opracowania i przeprowadzenia zajęć ruchowych kształtujących prawidłową postawę ciała, sprawność fizyczną i ruchową.

 4. Wiadomości i umiejętności sprzyjające zdrowiu psychicznemu, fizycznemu i społecznemu.

 5. Wiadomości i umiejętności z różnych dyscyplin sportowych i form rekreacji dla samodoskonalenia i możliwości uczestnictwa w nich poza szkołą.

 6. Postawa zaangażowania w dbałość o własny rozwój fizyczny i sprawność , dbałość o higienę i bezpieczeństwo swoje i innych, aktywne uczestnictwo w życiu sportowo-rekreacyjnym szkoły, frekwencja na zajęciach.


Ewaluacja:
Analiza i interpretacja zebranych informacji na temat:

 1. jakości kształceniawymagania programowe, kompetencje i osiągnięcia uczniów;

techniki: obserwacje, sprawdziany, testy, z dominacją samokontroli i samooceny,


 1. jakości i organizacji zajęć – spełnienie oczekiwań uczniów i ich rodziców;

techniki: obserwacje, rozmowy, wywiady, ankiety.

Załącznik nr 1.
Na podstawie obserwacji i doświadczeń stwierdzić należy duże zainteresowanie wśród dziewcząt zajęciami ruchowymi przy muzyce. Z pewnością zajęcia aerobiku znajdą się w ofercie szkoły, stąd niżej przygotowany program. W podobny sposób programowane będą inne zajęcia fakultatywne.


Program zajęć fakultatywnych

 • aerobik


Cele ogólne:

 1. kształtowanie postawy akceptacji konieczności dbania przez całe życie o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

 2. wdrażanie i inspirowanie do kreatywnej aktywności ruchowej,

 3. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne i innych bezpieczeństwo oraz zdrowie,

 4. zaspokajanie potrzeb dotyczących doskonalenia umiejętności, pogłębiania wiedzy, odprężenia psychicznego, przeżywania radości z ruchu przy muzyce i satysfakcji z działania w grupie (akceptacja, integracja),

 5. wspieranie harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

 6. kompensowanie braku ruchu,

 7. kształtowanie cech osobowości (systematyczność, dążenie do osiągania sukcesów),

 8. kształtowanie i rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, harmonii, estetyki i ekspresji ruchu.

Wymagania szczegółowe:

Uczennica:

 • wie, że aerobik jest jednym ze sposobów przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i patologiom społecznym,

 • wie, że aerobik może kształtować sylwetkę,

 • zapozna się z różnymi formami zajęć ruchowych przy muzyce,

 • zna tok zajęć ruchowych przy muzyce,

 • potrafi wykonać podstawowe kroki aerobiku w rytmie,

 • potrafi wykonać ćwiczenia kształtujące ramion, nóg, szyi, tułowia, w rytmie,

 • potrafi wykonać układy taneczne indywidualne, dwójkowe, zespołowe,

 • potrafi zastosować ćwiczenia do kształtowania wybranych grup mięśniowych i koordynacji ruchowej,

 • umie dobrać ćwiczenia do własnych potrzeb (kształtowanie słabszych grup mięśniowych),

 • potrafi współpracować w zespole, podporządkować się wspólnemu celowi,

 • wykazuje inwencję twórczą w opracowywaniu układów tanecznych dla siebie i koleżanek,

 • chętnie współdziała w planowaniu, realizacji i ocenianiu podczas zajęć, a tym samym rozwija autoedukacyjną aktywność,

 • kształtuje nawyki aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia,

 • wie, jak dbać o higienę ciała i zdrowo się odżywiać.

W realizacji wyżej wymienionych celów niezbędne jest wdrażanie uczennic do kreatywnej aktywności ruchowej poprzez ich usamodzielnianie. Założyć należy systematyczne zwiększanie samodzielnie prowadzonych fragmentów zajęć, aż do całościowego ich prowadzenia. Tak by uczennice w klasie pierwszej prowadziły około 25% zajęć, w klasie drugiej 50%, a w trzeciej by samodzielnie prowadzone zajęcia stanowiły już 75% i więcej. Konieczne jest tu stosowanie zasady stopniowania trudności (w oparciu o wiedzę dotyczącą podstaw metodyczno-organizacyjnych zajęć aerobiku) np.: • przygotowanie i prowadzenie rozgrzewki indywidualnej

 • współnauczanie, sprawne uczennice uczą mniej sprawne,

 • współocenianie i ocenianie (samoocena i ocena innych),

 • opracowanie i przeprowadzenie ćwiczeń kształtujących określone grupy mięśniowe,

 • opracowanie i przeprowadzenie zestawu ćwiczeń doskonalących umiejętności w aerobiku,

 • opracowanie i przeprowadzenie ćwiczeń rozciągających, oddechowych i relaksacyjnych,

rozwiązywanie problemów poprzez modyfikowanie, wykorzystując inwencję własną, własną interpretację ruchową:

- tworzenie własnych wersji układów tanecznych, • umiejętność doboru ćwiczeń do proponowanej muzyki i odwrotnie,

 • prowadzenie zajęć według własnej inwencji i pomysłów.Treści kształcenia:

Aerobik :

 1. Ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu ( biegi, podskoki, obroty w takt muzyki).

 2. Nauka podstawowych kroków aerobiku.

3. Ćwiczenia kształtujące ramion, nóg, szyi, tułowia w różnych pozycjach wyjściowych:

 • w postawie,

 • w klęku,

 • w siadzie,

 • w podporze leżąc przodem, bokiem,

 • w leżeniu przodem, bokiem, tyłem.

4. Nauka układów tanecznych.

 1. Ćwiczenia rozciągające, oddechowe.


Stretching:

 1. Ćwiczenia ramion.

 2. Ćwiczenia kręgosłupa szyjnego.

 3. Ćwiczenia obręczy barkowej i klatki piersiowej.

 4. Ćwiczenia nóg.

 5. Ćwiczenia bioder.

 6. Ćwiczenia tułowia.


Ewaluacja:

Analiza i interpretacja informacji na temat:

- frekwencji uczennic na zajęciach,

- wyników oceniania i samooceniania przez uczennice wymagań programowych, • wypowiedzi uczennic zawartych w ankiecie (załącznik nr 2).


Załącznik nr2.

Ankieta

Ankieta jest anonimowa i dotyczy zajęć fakultatywnych prowadzonych w naszej szkole. Uzyskane odpowiedzi pozwolą ocenić ich poziom, uatrakcyjnić je, a także wprowadzić zmiany zgodnie z oczekiwaniami uczniów.

Podkreśl właściwe odpowiedzi.


 1. Czy jesteś zadowolony/zadowolona z wprowadzenia zajęć fakultatywnych w wychowaniu fizycznym?

a. tak

b. raczej tak

c. trudno powiedzieć

d. raczej nie

e. nie


 1. Jaki rodzaj zajęć fakultatywnych wybrałeś/wybrałaś?

..........................................................

 1. Czy jest to preferowane przez Ciebie forma aktywności ruchowej?

a. tak

b. nie


Jeśli nie, dlaczego ją wybrałeś/wybrałaś?

.............................................................................................................................. 1. Czy forma i sposób prowadzenia zajęć odpowiada Ci?

a. tak

b. raczej tak

c. trudno powiedzieć

d. raczej nie

e. nie


 1. Czy podczas zajęć masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań?

a. tak

b. raczej tak

c. trudno powiedzieć

d. raczej nie

e. nie


 1. Czy podczas zajęć fakultatywnych doskonalisz swoje umiejętności?

a. tak

b. raczej tak

c. trudno powiedzieć

d. raczej nie

e. nie


 1. Czy podczas zajęć masz możliwość realizowania własnych pomysłów, możesz wykazać się samodzielnością i kreatywnością?

a. tak

b. raczej tak

c. trudno powiedzieć

d. raczej nie

e. nie


 1. Czy umiesz przeprowadzić dla siebie i kolegów, koleżanek rozgrzewkę, przygotować organizm do wysiłku?

a. tak

b. raczej tak

c. trudno powiedzieć

d. raczej nie

e. nie


 1. Czy wiesz jak doskonalić własne umiejętności?

a. tak

b. raczej tak

c. trudno powiedzieć

d. raczej nie

e. nie


 1. Czy umiesz zaplanować i przeprowadzić zajęcia ruchowe (zgodne z wybranym przez Ciebie fakultetem) dla siebie i kolegów, koleżanek?

a. tak

b. raczej tak

c. trudno powiedzieć

d. raczej nie

e. nie


 1. Czy wiesz, jak doskonalić swoje umiejętności?

a. tak

b. raczej tak

c. trudno powiedzieć

d. raczej nie

e. nie


 1. Czy podczas zajęć ruchowych zwracasz uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych?

a. tak

b. raczej tak

c. trudno powiedzieć

d. raczej nie

e. nie


 1. Czy dbasz o higienę ciała w czasie i po wysiłku fizycznym?

a. tak

b. raczej tak

c. trudno powiedzieć

d. raczej nie

e. nie

Jeśli tak, w jaki sposób?......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Czy po zajęciach fakultatywnych odczuwasz jakieś zmiany fizyczne, psychiczne?

a. tak

b. raczej tak

c. trudno powiedzieć

d. raczej nie

e. nie

Jeśli tak, to jakie?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 1. Czy udział w zajęciach fakultatywnych sprawia Ci radość i dostarcza satysfakcji?

a. tak

b. raczej tak

c. trudno powiedzieć

d. raczej nie

e. nie


 1. Czy w przyszłości, poza szkołą chciałbyś/chciałabyś uczestniczyć w wybranej przez siebie formie aktywności fizycznej?

a. tak

b. raczej tak

c. trudno powiedzieć

d. raczej niee. nie: ~dszs -> doc08 09
doc08 09 -> Sprawozdanie z posiedzenia komisji wojewódzkiej programu animator sportu dzieci I młodzieży w województiwe dolnośLĄskim
doc08 09 -> Szkolny związek sportowy „dolny śLĄsk „
doc08 09 -> Termin: 4 I 15 czerwca 2009 miejsce: KĄpielisko „kormoran” osir legnica, ul. Kąpielowa 1
doc08 09 -> Indywidualne mistrzostwa la
doc08 09 -> Szkolny związek sportowy „dolny śLĄsk „
doc08 09 -> 7 Lutego w „SŁowie sportowym” na kolumnie „Sport w szkole m in
doc08 09 -> Szkolny związek sportowy „dolny śLĄsk „
doc08 09 -> Finał dolnośLĄskiej licealiady młodzieży w piłce ręcznej chłopców lubin 07. 04. 2009 r hala II lo lubin, Aleja Niepodległości 31
doc08 09 -> Szkolny związek sportowy „dolny śLĄsk „
doc08 09 -> Nauczyciel wychowania fizycznego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna