Export import sp. Z o o. baśniowa 3 lok 410Pobieranie 11.11 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar11.11 Kb.

AMEX

EXPORT - IMPORT sp. Z o.o.

baśniowa 3 lok 410

02-349 warszawa / poland

TEL.: **48 22 824 12 32, 668 90 94

FAX.: **48 22 659 84 11

e-mail: amex@amexwars.pl

NIP: 526-00-16-667, krs0000153404

sąd rejonowy dla m.st. warszawy w warszawie

XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU

SĄDOWEGO

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50.000 ZŁ

STRONA

Warszawa dn.13.08.2009

Szanowny Pan Jan Kryczka


dot przetargu nr 2/W3/UJ/2009] część 1.

Protest Amex do odpowiedzi udzielonej na nasze zapytanie co do programowalności procesu regeneracji układu oczyszczania gazu.

Na podstawie art.180 ust.2 - Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia , w którym powzięto wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia- wnosimy protest. Odpowiedzi na nasze pytanie udzielono dnia 11sierpnia/ ogłoszono 12 sierpnia 2009.

Nie można nazywać programowaniem czynności, która jest zwykłym zadawaniem / nastawianiem parametru. Przez program rozumie się cykl operacji, które są powiązane ze sobą logicznie. Programowalność to coś więcej niż zmiana jednego lub dwóch parametrów procesu. Programowalność oznacza, że ma się możliwość dokonywania zmian w programie i realizowania różnych  funkcji w innej kolejności i w różnych chwilach  czasowych. To tak jak różnica między robotem a automatem.


Według najlepszych informacji producenta oferowanych przez nas komór producenci nie dają możliwości ingerencji przebieg procesu regeneracji. Nie ma technicznego uzasadnienia ingerować w proces, który został optymalnie zaprogramowany i przetestowany w fabryce. Po co nastawiać docelowy poziom tlenu kiedy w ciągu nocy układ filtrów jest zregenerowany w 100% i można dłużej używać komory z mniejszą zawartością tlenu. To samo dotyczy nastawiania natężenia przepływu gazu w układzie regeneracji. Czy użytkownik może mieć jakąkolwiek wiedzę na temat przebiegu procesu regenerowania się filtrów pracujących w układzie oczyszczania gazu w komorze ? Nie ma i jest to zupełnie nieuzasadnione.
Chcę podkreślić, że w czasie prac w  komorze działa tylko układ oczyszczania gazu komory i tu można nastawiać natężenie przepływu gazu i poziomy alarmu zawartości O2 i H2O. Po nasyceniu filtrów O2 i H2O praca w komorze nie jest możliwa. Użytkownik wyłącza układ oczyszczania (cyrkulację) gazu i załącza odrębny zewnętrzny do komory układ regenerowania filtrów zasilany z butli z mieszaniną gazu obojętnego i H2. I tu już proces spalania wodoru w tlenie i osuszania filtrów przebiega automatycznie i optymalnie według ustawień producenta.
Być może  Zamawiający pomylił układ regeneracji z układem oczyszczania.

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28 sierpnia 2009. Producent komory, którą chcemy zaoferować zamknął zakład w sezonie urlopowym do 23 sierpnia. Chcemy uzyskać odpowiedź od naszego producenta , czy wykona układ regeneracji z możliwością nastawiania  natężenia przepływu i docelowego poziomu tlenu. Pomysł trochę absurdalny ale skoro takie są wymagania należy zapytać.


Prosimy też o możliwość recenzowania cech programowalności procesu regeneracji komory, która będzie zakupiona przez Politechnikę Łódzką w wyniku niniejszego postępowania przetargowego.
Prosimy o dostęp do zakupionej komory i możliwość sprawdzenia jej funkcji rzeczywistych i opisanych w instrukcji obsługi przez przedstawicieli naszej firmy.

Z poważaniem

Krzysztof Bill/ prokurent Amex

Załącznik

                Łódź, dn.  2009-08-11

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania nr 2/W3/UJ/2009 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocniczej aparatury badawczej dla Wydziału Chemicznego  Politechniki Łódzkiej

                W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ otrzymane w piśmie z dnia 7.08.2009 r. oraz zgodnie z zapisem art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia::

1. Pytanie odnośnie punktu 11. specyfikacji komory (pkt  4.1 Część 1 SIWZ)

Zamawiający wymaga zaoferowania systemu regenerowanego z programowalną automatyczną regeneracją. Prosimy uprzejmie Zamawiającego o podanie jakie dokładnie parametry systemu automatycznej regeneracji  mają być  programowalne przez operatora komory.Odp: Zamawiający wymaga, aby programowalne były następujące parametry:

 

    1. natężenie przepływu gazu;    2. docelowa zawartość tlenu.

.

Pobieranie 11.11 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna