F. rzp. 3410-126-3/10 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Pobieranie 148.05 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar148.05 Kb.

F.RZP.3410-126-3/10SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Urzędu Miasta Siedlce.NIESPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ SPOWODUJE WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
LUB ODRZUCENIE OFERTY

zgodnie z art. 24 i 89 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawa zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I LOKALIZACJA

Miasto Siedlce zwane dalej Zamawiającym, działając na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn.zm.) zwanej dalej w skrócie Ustawą oraz na podstawie Zarządzenia
Nr 142/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20.04.2010 r. w sprawie wdrożenia procesów w systemie zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta Siedlce, ogłasza postępowanie w trybie: przetargu nieograniczonego na:


Ochrona biologiczna Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku pomiędzy ulicami Gen. J. Bema i B. Prusa przed gawronami (corvus frugilegus) w Siedlcach. Płoszenie gawronów z użyciem technik sokolniczych na terenie Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku.
  1. MIEJSCE REALIZACJI (lokalizacja)


Park Miejski „Aleksandria” oraz Stary Park pomiędzy ul. gen. J. Bema
i ul. B. Prusa w Siedlcach. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZAS REALIZACJI

Przedmiotem zamówienia jest ochrona biologiczna Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku pomiędzy ul. gen. J. Bema i ul. B. Prusa w Siedlcach.

powierzchnia Parku Miejskiego „Aleksandria” - 11,32 ha

powierzchnia Starego Parku pomiędzy ul. B. Prusa i ul. gen. J. Bema - 3,38 ha

Nazwa i kod CPV

98390000-3 - inne usługi

77313000-7 - usługi utrzymania parków


  1. Szczegółowy zakres prac

Płoszenie gawronów z użyciem technik sokolniczych na terenie Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku pomiędzy ul. B. Prusa i ul. gen. J. Bema w Siedlcach.

Płoszenie gawronów Corvus frugilegus z użyciem technik sokolniczych w okresie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2011 r. do 30 kwietnia 2011r. na terenie Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku pomiędzy ul. Gen. J. Bema i ul. B. Prusa w Siedlcach zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Łączna ilość godzin płoszenia wynosi 760.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia płoszenia będą ustalane w tygodniowych przedziałach z inspektorem nadzoru i będą obejmowały m.in. wschody i zachody słońca.Wykonawca powinien posiadać wymagane odrębnymi przepisami zaświadczenie o rejestracji ptaków drapieżnych.

  1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

od dnia 01.02.2011 r. do dnia 30.04.2011 r.


    1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy oraz spełniają warunki, dotyczące:
   1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na przetrzymywanie ptaków z podrodziny: Sokoły (Falconinae) lub podrodziny: Jastrzębie (Accipitrinae), jeśli zostaną one użyte przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia;


   1. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
   1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 3 szt. sokołów (z wyłączeniem sokołów małych typu pustułka, kobuz, drzemlik),

 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje w celu realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. co najmniej 2 osobową obsługą sokolniczą, w tym co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum średnie wykształcenie o kierunku biologia lub pokrewne;
   1. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

4.1. Na potwierdzenie spełniania warunków potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej do oferty należy dołączyć:
4.1.1. Koncesje, zezwolenia lub licencje.
4.1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik Nr 4.


   1. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Załącznik Nr 5.

4.1.4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy. Załącznik Nr 3.4.2 Na potwierdzenie spełniania warunków potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć:
4.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Załącznik Nr 2.
4.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
4.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


   1. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.3. Inne dokumenty, nie wymienione w pkt. 4.1. i 4.2.


   1. Zaświadczenie o zgłoszeniu posiadanych ptaków do rejestru zwierząt gatunków wymienionych z załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i ssaków;


Dokumenty, o których mowa w pkt 4 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienie (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ). Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.


  1. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym,
że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
I. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

II. Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w podpunkcie 1b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie I, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu II stosuje się odpowiednio.
  1. Zamawiający żąda wykazania, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
  1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę w postaci pisemnej, w języku polskim (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy) w zamkniętej i opieczętowanej pieczęcią firmy kopercie z napisem:
Nazwa (firma) wykonawcy

Adres wykonawcy

Oferta.

Przetarg nieograniczony.

Ochrona biologiczna Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku pomiędzy ulicami Gen. J. Bema i B. Prusa przed gawronami (corvus frugilegus) w Siedlcach. Płoszenie gawronów z użyciem technik sokolniczych na terenie Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku.Nie otwierać przed dniem 04.01.2010r. do godz. 10:00

należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Siedlce, pokój Nr 30,Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce

do dnia 04.01.2010 r. do godz. 9.45

W przypadku braku danych opisujących kopertę z ofertą wg podanego wyżej wzoru, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową jednak bezwarunkowo decyduje data


i godzina dostarczenia (wpisane na potwierdzeniu odbioru) przesyłki (oferty) wskazanego w adresie Zamawiającego określonego powyżej.

PRACOWNICY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIENI DO UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
Do kontaktów z wykonawcami upoważnione są:

Jowita Leszczyńska – wz. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych

Ilona Szarek - Inspektor


Sposób porozumiewania się:

Oświadczenia i dokumenty zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z uwzględnieniem faktu, że oferta przekazywana jest w formie pisemnej. Fakt otrzymania oświadczeń, zawiadomień i wniosków przesłanych faksem lub elektronicznie należy niezwłocznie potwierdzić tą samą drogą. Oświadczenie, zawiadomienia i wnioski powinny być adresowane na:

Prezydent Miasta Siedlce

Skwer Niepodległości 2

08-110 Siedlce

Referat Zamówień Publicznych

Fax.: (025) 643 07 18

e-mail:rzp@um.siedlce.pl i ilona.szarek@um.siedlce.pl

z dopiskiem: Ochrona biologiczna Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku pomiędzy ulicami Gen. J. Bema i B. Prusa przed gawronami (corvus frugilegus) w Siedlcach. Płoszenie gawronów z użyciem technik sokolniczych na terenie Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.

6. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2010 r. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta Siedlce, pokój nr 3Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, określonym powyżej, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.7. TERMINY WPŁAT, WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERTY
  1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  3. Ofertę pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

  4. Oferta pod rygorem odrzucenia musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ i Ustawą. Zaleca się przygotowanie oferty na drukach wg wzorów stanowiących załączniki SIWZ bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w załączonych wzorach druków. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami tejże SIWZ.

  5. Oferta powinna obejmować całość zamówienia i oferować jedną cenę ryczałtową.

  6. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

  7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty.

  8. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia podane
   w punkcie 4 niniejszej SIWZ oraz jeśli dotyczy Pełnomocnictwo – Załącznik Nr 1.

  9. Oferty wykonawców wykluczonych jak również oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.

  10. Oferty wspólnie składane przez wykonawców występujących wspólnie (w tym spółki cywilne) winny spełniać następujące wymagania:

 1. Wykonawcy występujący wspólnie jak również wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli podmiotów udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to, należy załączyć do składanej oferty. Wzór takiego pełnomocnictwa stanowi Załącznik Nr 1. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa do poszczególnych czynności. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

 2. Oferta wspólna winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika określonego w pełnomocnictwie, o którym mowa w punkcie powyżej.

 3. Wypełniając formularz ofertowy w miejscu „pieczęć adresowa Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 4. Oferta wspólna niezależnie od kompletu dokumentów wymaganych niniejszą SIWZ, jakie składa Pełnomocnik winna dodatkowo zawierać od poszczególnych wykonawców występujących wspólnie, następujące dokumenty: odpis z właściwego rejestru i/lub oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 ustawy (Załącznik Nr 2), zaświadczenie właściwego naczelnika US, zaświadczenie z ZUS lub KRUS.

 5. Natomiast oferta składana przez spółkę cywilną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące dokumenty: oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 2), zaświadczenie właściwego naczelnika US, zaświadczenie z ZUS lub KRUS.

 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 Pzp – Załącznik nr 2 mogą złożyć bądź poszczególni wykonawcy występujący wspólnie jak również wspólnicy spółki cywilnej, bądź w ich imieniu ustanowiony pełnomocnik.

 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane będzie ich łączne posiadanie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia. Dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie danego warunku. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pkt.4.1.) powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  1. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za spełniającą warunki podane w niniejszej SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny ofert. Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawcą przekaże do akceptacji Zamawiającemu projekt tejże umowy- art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

  2. Wykonawcy związani są złożonymi ofertami przez okres 30 dni od wyznaczonego przez zamawiającego terminu złożenia ofert. W wyjątkowych okolicznościach, jednak przed upływem terminu związania złożoną ofertą, wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Brak zgody wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą skutkować będzie jego wykluczeniem z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy).  1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

  2. W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa się prawo polskie z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

  3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
  1. Formularz oferty zawiera:


Cenę w układzie: cena brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Cena oferty cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom chyba, że potrzeba zmiany lub korekty wynikała będzie ze zmiany przepisów prawa.
Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego. Wykonawca może zaproponować tylko jedna cenę – całkowitą (za wykonanie zamówienia ogółem) i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.


Cena powinna obejmować wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zapewniające przekazanie obiektu do użytkowania. Cenę oferty należy podać uwzględniając zakres prac o którym mowa w pkt 2.1. SIWZ oraz inne koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, a także koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów.

Cena końcowa oferty będzie podana przez Wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN). Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.

 1. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE.


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:


  1. Kryterium oceny ofert : Najniższa cena - 100 %

  2. Sposób oceny ofert.

Oferta z najniższa ceną otrzymuje 10 pkt.


Kolejne oferty uzyskują punktację według następującego obliczenia:
Cena oferty najkorzystniejszej

-------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt.

Cena oferty badanej ( rozpatrywanej)
Przy ocenie ofert pod względem kryterium ceny, będzie brana pod uwagę cena z naliczeniem podatku VAT tj. cena brutto. Wszystkie oceny członków komisji przetargowej zostaną wpisane do protokołu i podsumowane.


 1. ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
  1. Informacja o wyborze oferty.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed upływem okresu związania ofertą, zamawiający zawiadomi o wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.


  1. Unieważnienie postępowania.

W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający zawiadomi o tym fakcie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – art. 93 ust. 3 Pzp.


 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY
  1. Wzór umowy określający warunki na jakich zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowi - Załącznik Nr 6.

  2. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 94 ust. 1 Ustawy Pzp. - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania faksem/drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art.94 ust.2 Ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony na piśmie o terminie i miejscu podpisania umowy. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wzór tejże umowy (art.647 KC).

  1. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy:

   1. w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia określonej w § 8 ust. 1 umowy, z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, spowodowanej zmianą wysokości podatku od towarów i usług.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.


  1. Od Wykonawców zarejestrowanych w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej, Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy odpisu aktualnego zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli takie zaświadczenie nie zostało dołączone do oferty.


 1. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy


 1. ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


 1. MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE TYLKO DLA WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50% PRACOWNIKÓW STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


 1. INFORMACJE DOTYCZACE FINANSOWANIA PROJEKTU/ PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Zamawiający informuje, że zamówienie nie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej.


 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 

  1. Rodzaje środków ochrony prawnej:

   1. Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

Do odwołania stosuje się art. 180 – 198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


   1. Skarga do sądu – przysługuje na orzeczenie Izby. Do skargi do sądu stosuje się przepisy art. 198a – 198g ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Do SIWZ załącza się:

 1. Wzór pełnomocnictwa – Załącznik nr 1.

 2. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2.

 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowania – Załącznik nr 3.

 4. Wykaz osób – Załącznik Nr 4

 5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – Załącznik Nr 5.

 6. Wzór umowy – Załącznik nr 6.Sprawę prowadzi:

Ilona Szarek - Inspektor

Formularz oferty str. 1/2
..........................................................

/pieczęć adresowa wykonawcy;

w przypadku konsorcjum należy podać dane

Wykonawców tworzących konsorcjum /

URZĄD MIASTA SIEDLCE

Skwer Niepodległości 2


08-110 SIEDLCE
O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Ochrona biologiczna Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku pomiędzy ulicami Gen. J. Bema i B. Prusa przed gawronami (corvus frugilegus) w Siedlcach. Płoszenie gawronów z użyciem technik sokolniczych na terenie Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku.
oferujemy wykonanie zamówienie na warunkach jak niżej:

1. Całkowita ofertowa ryczałtowa cena wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT wynosi ……………………………………………….… zł (słownie: ……………………………………...…........................ zł)
Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek od towarów i usług VAT, a także wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
2.Termin realizacji zamówienia:

od dnia 01.02.2011 r. do dnia 30.04.2011 r.
3. Warunki płatności:

W pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności określone we wzorze umowy.


5. Oświadczamy, że wykonamy/nie wykonamy całość zamówienia siłami własnymi.1

Następujące prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

.……………………………………………………………………………………………................

…………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................


6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także wzorem umowy oraz wszystkimi innymi dokumentami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich warunkami.

7. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: ...................................................................

Adres: ...................................................................................

Formularz oferty str. 2/2
Telefon: ............................. fax: ............................. e-mail: ..........................................
Integralną część oferty stanowią:

 1. Pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi wyznaczonemu do reprezentowania wykonawców/ wspólników (załączyć do ofert składanych przez wykonawców występujących wspólnie jak i przez spółki cywilne) - Załącznik Nr 1.

 2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. - Załącznik Nr 2

 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ustawy Pzp. - Załącznik Nr 3

 4. Wykaz osób – Załącznik Nr 4

 5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – Załącznik Nr 5.

 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

 8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS.

Imię ………………..Nazwisko…………..……..


Miejsce i data .......................... Podpis .................................................................

/umocowany przedstawiciel wykonawcy określony w dokumencie rejestrowym/Załącznik Nr 1

L. dz. ...............................................

.........................................................

[Miejscowość, data]PEŁNOMOCNICTWO

I. My, niżej wyszczególnieni wykonawcy / wspólnicy: *)

1. ..........................................................................................................................................................

[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez: a)....................................................................................................................

b) ...................................................................................................................2. ..........................................................................................................................................................

[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:

a) ...................................................................................................

b) ...................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................

[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:

a) ...................................................................................................

b) ...................................................................................................

występujący wspólnie / występujący jako spółka cywilna,*) składamy ofertę wspólną


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:

Ochrona biologiczna Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku pomiędzy ulicami Gen. J. Bema i B. Prusa przed gawronami (corvus frugilegus) w Siedlcach. Płoszenie gawronów z użyciem technik sokolniczych na terenie Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku.


II. Oświadczam/y, że na Pełnomocnika reprezentującego wykonawców występujących wspólnie / wspólników,*) w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*) / o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia przyszłej umowy*) został wyznaczony:

1. Pełnomocnik ......................................................................................................................

[pełna nazwa Pełnomocnika]

2. Pełnomocnik określony w punkcie II.1 jako nasz przedstawiciel jest upoważniony do reprezentowania wszystkich wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu


o udzielenie zamówienia*)/ do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zaciągania zobowiązań w ich imieniu*).

Podpis wykonawcy/ów / wspólnika/ów udzielającego/ych pełnomocnictwa: *)

1. a) ...................................................... b)..........................................................

2. a) ...................................................... b) .........................................................

3. a) ...................................................... b) ........................................................

*)niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2

............................................................

/pieczęć adresowa wykonawcy/
OŚWIADCZENIE 1

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:


Ochrona biologiczna Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku pomiędzy ulicami Gen. J. Bema i B. Prusa przed gawronami (corvus frugilegus) w Siedlcach. Płoszenie gawronów z użyciem technik sokolniczych na terenie Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku.
zgodnie z art.44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie
1 ...........................................................................................................................................

2. …………………………………………………………………………………………...

3.. ………………………………………………………………………………..................

/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

oświadczam, że:

brak w stosunku do mnie /wykonawcy/ każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się


o udzielenie zmówienia* podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp*.

Imię.......…………… Nazwisko…………….………..

Miejsce i data ........................................ Podpis ....................................................................

/osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

1 Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Załącznik Nr 3

............................................................

/pieczęć adresowa wykonawcy/

OŚWIADCZENIE 1

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1


ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Ochrona biologiczna Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku pomiędzy ulicami Gen. J. Bema i B. Prusa przed gawronami (corvus frugilegus) w Siedlcach. Płoszenie gawronów z użyciem technik sokolniczych na terenie Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku.
zgodnie z art.44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie
1 ...........................................................................................................................................

2. …………………………………………………………………………………………...

3.. ………………………………………………………………………………..................

/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

oświadczam, że:
spełniam/y* warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania*;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia*;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej*.


Imię.......…………… Nazwisko…………….………..

Miejsce i data ........................................ Podpis ..................................................................../osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

1 Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik w imieniu Wykonawcy.
Załącznik Nr 4
............................................................

/pieczęć adresowa wykonawcy/
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług


Ochrona biologiczna Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku pomiędzy ulicami Gen. J. Bema i B. Prusa przed gawronami (corvus frugilegus) w Siedlcach. Płoszenie gawronów z użyciem technik sokolniczych na terenie Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku.

Lp.

Imię i nazwisko


Zakres wyko-nywanych czynności

Doświadczenie


Opis zawodowych kwalifikacji,

wykształcenie

Podstawa dysponowania osobami

1.
2.

* Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, w celu udowodnienia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia winien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Miejsce i data …………………………..……

Imię ……………… Nazwisko …………………


Podpis …………………….…………………………………………..

/podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik Nr 5


............................................................

/pieczęć adresowa wykonawcy/
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia

Ochrona biologiczna Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku pomiędzy ulicami Gen. J. Bema i B. Prusa przed gawronami (corvus frugilegus) w Siedlcach. Płoszenie gawronów z użyciem technik sokolniczych na terenie Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku.Lp.


Narzędzia, wyposażenie zakładu, urządzenia techniczne

Ilość


Podstawa dysponowania

Uwagi

1.

Sokół (z wyłączeniem sokołów małych typu pustułka, kobuz, drzemlik)

3 szt

* Jeżeli Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów, w celu udowodnienia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia winien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Miejsce i data …………………………..……

Imię ……………… Nazwisko …………………

Podpis …………………….…………………………………………../podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy/
Załącznik nr 6
UMOWA Nr F.RZP.3420-…/10/GK- Wzór
zawarta w dniu ..................................... pomiędzy Miastem Siedlce, z siedzibą Skwer Niepodległości 2, posiadającym: NIP 821-252-54-09, REGON 711581765 zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM", reprezentowanym przez:

……………………………………………..………………………………………………………

a...............................................................................................................................z siedzibą.................................................................................... .......posiadającym:

NIP ...............................................REGON ....................................... wpisaną jest do.............................................................................................................................zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowaną przez: …….......................................

na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty WYKONAWCY
w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:
§ 1


 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest PŁOSZENIE GAWRONÓW Z UŻYCIEM TECHNIK SOKOLNICZYCH NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO „ALEKSANDRIA” I STAREGO PARKU POMIĘDZY ULICAMI B. PRUSA I GEN. J. BEMA W SIEDLCACH.

 2. Zakres podmiotu zamówienia obejmuje płoszenie gawronów Corvus frugilegus z użyciem technik sokolniczych w okresie od dnia 1 lutego 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. na terenie Parku Miejskiego „Aleksandria” i Starego Parku pomiędzy ul. gen. J. Bema i ul. B. Prusa w Siedlcach zgodnie z ustalonym harmonogramem. Łączna ilość godzin płoszenia 760. Godziny rozpoczęcia i zakończenia płoszenia będą ustalane w tygodniowych przedziałach z inspektorem nadzoru i będą obejmowały m.in. wschody i zachody słońca.

 3. Wykonawca posiada wymagane odrębnymi przepisami zaświadczenie
  o rejestracji posiadanych ptaków.

 4. Wykonawca posiada wymagane odrębnymi przepisami zezwolenie na transport, przetrzymywanie, chów i hodowlę posiadanych zwierząt objętych ochroną gatunkową.


§ 2

ZAMAWIAJĄCY posiada zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


w Warszawie z dnia 20 października 2009 r. znak: RDOŚ-14-WST-1-s-MO-6631-156/09 na płoszenie gawrona Corvus frugileus z użyciem technik sokolniczych.
§ 3

 1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy.

 2. WYKONAWCA posiada zezwolenie na przetrzymywanie ptaków drapieżnych.

 3. WYKONAWCA dysponuje przynajmniej 3 sokołami (z wyłączeniem sokołów małych typu pustułka, kobuz, drzemlik) i zapewni co najmniej dwuosobową obsługę sokolniczą.


§ 4

Osobami do kontaktu w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO są:

Beata Szymani – referent Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej, nr tel. 25 644-54-09,

Jarosław Paciorek – inspektor Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej, nr tel. 25 644-54-09,

a ze strony WYKONAWCY ……………………………………………………………………….,

nr tel. …………………………………


§ 5

WYKONAWCA zobowiązany jest założyć dziennik prac zarejestrowany u ZAMAWIAJĄCEGO zawierający w szczególności rodzaj wykonywanych prac, datę wykonania prac, podpis jednej z osób wskazanych przez Zamawiającego w §4 niniejszej umowy.


§ 6

ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez WYKONAWCĘ sokołów lub ich okaleczenia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.


§7

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1.02.2011r. do dnia 30.04.2011r.


§ 8

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się na kwotę ................................... brutto zł (słownie złotych:..............................................)

 2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w 2 ratach. Pierwsza rata stanowiąca 50% wynagrodzenia płatna od dnia 15 marca 2011 r.

 1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez osobę wskazaną przez ZAMAWIAJACEGO w §4 niniejszej umowy.

 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie przekazane w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury na konto Wykonawcy w Banku……………………… ……………………………….nr konta……………………………………………………….


§ 9

 1. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi wykonanie przedmiotu zamówienia, niezgodnie z §1 ust. 2 niniejszej umowy, zgłosi zastrzeżenia telefonicznie do osoby ze strony WYKONAWCY, określonej w §4 umowy.

 2. ZAMAWIAJĄCY potwierdzi zastrzeżenia, zgłoszone telefonicznie, wpisem do dziennika prac, określonego w §5 umowy oraz wyznaczy termin wykonania nieodebranych prac oraz ilość godzin do wykonania nieodebranej części zamówienia.

 3. Jeżeli w terminie wyznaczonym w ust. 2 nie zostaną wykonane prace, określone w ust. 1 ZAMAWIAJACY, może:

  1. obniżyć proporcjonalnie wynagrodzenie WYKONAWCY, stosując stawkę godzinową obliczoną według wzoru:

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia

------------------------------------------------------------------

760 godzin  1. powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo WYKONAWCY, stosując obliczoną w ust. 3 lit. a) stawkę godzinową,

  2. odstąpić od umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.


§ 10

 1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne :

 1. za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w §7 umowy, w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy, którego niewykonanie dotyczy, za każdy dzień zwłoki,

 2. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.


§ 11

    1. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia określonej w § 8 ust. 1 umowy, z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, spowodowanej zmianą wysokości podatku od towarów i usług.

    2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.


§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.).


§ 13

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
1 Niepotrzebne skreślić
Pobieranie 148.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna