Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53Pobieranie 318.42 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar318.42 Kb.
  1   2   3
MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI

w Warszawie Sp. z o.o.

03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8

www.bip.brodnowski.pl

FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53


NIP 524-26-88-913 REGON 141983460
Warszawa, dnia 12.02.2013 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/73/09/2012.

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił:


Część 1

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:Covidien Polska Sp. z o.o.,

Al. Jerozolimskie 162,

02-342 Warszawa, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 98 409,60 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięć złotych 60/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

5


Covidien Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa98 409,60 zł

100,00

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i  nie odrzucił ofert.

Część 2

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:Asclepios S.A,

ul. Hubska 44,

50-502 Wrocław, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 2 449,44 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych 44/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

7


Asclepios S.A

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław


2 449,44 zł

100,00

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i  nie odrzucił ofert.
Część 3

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 32 556,21 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 21/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

12


Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa


32 556,21 zł

100,00

2

6


PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław


35 490,18 zł

91,73

3

10


Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96

05-500 Stara Iwiczna


35 990,87 zł

90,45

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i  nie odrzucił ofert.

Część 4

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:Asclepios S.A,

ul. Hubska 44,

50-502 Wrocław, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 9 434,88 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 88/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

7


Asclepios S.A

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław


9 434,88 zł

100,00

2

6


PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław


Oferta odrzucona

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i odrzucił 1 ofertę.


Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż: „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”, informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił odrzucić ofertę złożoną przez firmę:
PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

UZASADNIENIE

Zamawiający w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w części 4 Cisplatin poz. 1 i 2 Zamawiający wymagał:

„zaoferowania produktów zgodnych z n/w dokumentami:

1. Zarządzenie Nr 41/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

2. Zarządzenie nr 42/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

3. Zarządzenie nr 43/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

4. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 28.08.2012 r. w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 01.09.2012 r. w szczególności w zakresie oferowania produktów wskazanych w tych dokumentach konkretnych producentów. W tym wypadku Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych lub oferowania zamienników”, natomiast Wykonawca zaoferował produkty lecznicze nie uwzględnione w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2012 r. Oferent wycenił zatem produkt leczniczy niezgodny z SIWZ.
Część 5

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 9 814,39 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czternaście złotych 39/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

6


PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław


9 814,39 zł

100,00

2

1


Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice


10 369,30 zł

94,64

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i  nie odrzucił ofert.
Część 6

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 1 876,60 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 60/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

6


PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław


1 876,60 zł

100,00


3


12


Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa


1 939,68 zł

96,74

2

10


Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96

05-500 Stara Iwiczna


1 968,62 zł

95,32

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i  nie odrzucił ofert.

Część 7
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), informujemy, iż Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Część 8
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

6


PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław


Oferta odrzucona

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i odrzucił 1 ofertę.


Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż: „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”, informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił odrzucić ofertę złożoną przez firmę:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

UZASADNIENIE

Zamawiający w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w części 8 FLUOROURACIL poz. 1 Zamawiający wymagał:

„zaoferowania produktów zgodnych z n/w dokumentami:

1. Zarządzenie Nr 41/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

2. Zarządzenie nr 42/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

3. Zarządzenie nr 43/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

4. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 28.08.2012 r. w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 01.09.2012 r. w szczególności w zakresie oferowania produktów wskazanych w tych dokumentach konkretnych producentów. W tym wypadku Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych lub oferowania zamienników”, natomiast Wykonawca zaoferował produkty lecznicze nie uwzględnione w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2012 r. Oferent wycenił zatem produkt leczniczy niezgodny z SIWZ.

Część 9
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), informujemy, iż Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Część 10

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 1 252,80 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dwa złote 80/100).

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

12


Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa


1 252,80 zł

100,00


2

1

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice


1 274,62 zł

98,28

3

6


PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław


Oferta odrzucona

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i odrzucił 1 ofertę.


Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż: „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”, informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił odrzucić ofertę złożoną przez firmę:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

UZASADNIENIE

Zamawiający w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w części 10 MITOMYCIN poz. 1 Zamawiający wymagał:

„zaoferowania produktów zgodnych z n/w dokumentami:

1. Zarządzenie Nr 41/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

2. Zarządzenie nr 42/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

3. Zarządzenie nr 43/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

4. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 28.08.2012 r. w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 01.09.2012 r. w szczególności w zakresie oferowania produktów wskazanych w tych dokumentach konkretnych producentów. W tym wypadku Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych lub oferowania zamienników”, natomiast Wykonawca zaoferował produkty lecznicze nie uwzględnione w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2012 r. Oferent wycenił zatem produkt leczniczy niezgodny z SIWZ.

Część 11

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 1 012,61 zł (słownie: jeden tysiąc dwanaście złotych 61/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

6


PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław


1 012,61 zł

100,00


2

1

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice


1 023,67 zł

98,91

3

7


Asclepios S.A

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław


1 099,87 zł

92,06
  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna