Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53Pobieranie 318.42 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar318.42 Kb.
1   2   3

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i nie odrzucił ofert.
Część 14

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 11 276,28 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 28/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

6


PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław


11 276,28 zł

100,00

2

10


Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96

05-500 Stara Iwiczna


11 387,52 zl

99,02

3

1


Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice


11 523,60 zł

97,85

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i nie odrzucił ofert.

Część 15

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 138 456,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

9


Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska


138 456,00 zł

100,00


Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i nie odrzucił ofert.Część 16

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 3 267,19 zł (słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 19/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

6


PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław


3 267,19 zł

100,00

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i nie odrzucił ofert.
Część 17

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 228 323,88 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 88/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

6


PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław


228 323,88 zł

100,00

2

1


Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice


232 657,92 zł

98,13

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i nie odrzucił ofert
Część 18

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 16 527,46 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 46/100).

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

13


Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa


16 527,46 zł

100,00

2

10


Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96

05-500 Stara Iwiczna


Oferta odrzucona


Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i odrzucił 1 ofertę.


Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż: „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”, informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił odrzucić ofertę złożoną przez firmę:

Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96

05-500 Stara Iwiczna

UZASADNIENIE

Zamawiający w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w części 18 - HIALURONIC ACID1. POZ. 1 Zamawiający wymagał ”… HIALURONIC ACID ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ 0.016/2 ML 3 AMP”, natomiast Wykonawca zaoferował: Suplasyn inj.20mg/2 ml x 1 amp.strzyk. Grunenthal wyceniono 3 amp.strzyk” Zamawiający wymagał produktu leczniczego, a Wykonawca zaoferował wyrób medyczny. Wyrób medyczny zaoferowany przez Wykonawcę jest poza tym w niezgodnej dawce z wymaganiami Zamawiającego.


Część 19

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 8 500,03 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 03/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

13


Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska


8 500,03 zł

100,00

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i nie odrzucił ofert.
Część 20

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 7 136,42 zł (słownie: siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 42/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

6


PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław


7 136,42 zł

100,00

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i nie odrzucił ofert.
Część 21
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), informujemy, iż Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Część 22

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

6


PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław


Oferta odrzucona

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i odrzucił 1 ofertę.Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż: „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”, informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił odrzucić ofertę złożoną przez firmę:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

UZASADNIENIE

Zamawiający w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w części 22 DOXORUBICIN 2 poz. 1 Zamawiający wymagał:

„zaoferowania produktów zgodnych z n/w dokumentami:

1. Zarządzenie Nr 41/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

2. Zarządzenie nr 42/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

3. Zarządzenie nr 43/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

4. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 28.08.2012 r. w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 01.09.2012 r. w szczególności w zakresie oferowania produktów wskazanych w tych dokumentach konkretnych producentów. W tym wypadku Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych lub oferowania zamienników”, natomiast Wykonawca zaoferował produkty lecznicze nie uwzględnione w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2012 r. Oferent wycenił zatem produkt leczniczy niezgodny z SIWZ.
Część 23

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 203 223,60 zł (słownie: dwieście trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote 60/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

13


Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska


203 223,60 zł

100,00


Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i nie odrzucił ofert.
Część 24
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), informujemy, iż Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Część 25

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 8 386,96 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 96/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

12


Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa


8 386,96 zł

100,00

2

6


PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

 9 133,17 zł


91,82

3

1


Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice


Oferta odrzucona


Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i odrzucił 1 ofertę.


Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż: „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”, informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił odrzucić ofertę złożoną przez firmę:
Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

UZASADNIENIE

Zamawiający w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w części 25 GALENA POZ. 1 Zamawiający wymagał ”… ACIDUM ASCORBICUM 0,1 G/ML KROPLE DOUSTNE BUTELKA 30 ML”, natomiast Wykonawca zaoferował VitaCea krople 30 ml - Aflofarm. Wykonawca zaoferował środek spożywczy specjalnego przeznaczenia niezgodny z SIWZ. Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia zaoferowany przez Wykonawcę nie znajduje się w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający wymagał produktu leczniczego.Część 26

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 19 444,32 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 32/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

12


Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa


19 444,32 zł

100,00

2

6


PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław


19 649,95 zł

98,95

3

1


Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice


20 181,52 zł

96,34

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i nie odrzucił ofert.

Część 28

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto 11 540,23 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 23/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów

1

13Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa11 540,23 zł

100,00
1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna