Federacja na rzecz Reintegracji SpołecznejPobieranie 70.56 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar70.56 Kb.

Federacja na rzecz

Reintegracji Społecznej

SPRAWOZDANIE

Z CYKLU KONFERENCJI


RODZINA ZASTĘPCZA DLA DZIECI BEZ PRZYSZŁOŚCI”9-27 marca 2009r.

Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej w marcu 2009 roku zorganizowała szósty już cykl konferencji poświęcony „dzieciom bez przyszłości” poświęcony rodzinnej opiece zastępczej. Był on kontynuacją organizowanych w latach 2003-2008 cykli konferencji pod wspólnymi tytułami „Dzieci bez przyszłości”, „Dzieci bez przyszłości w szkole”, „Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości”, „Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości” i „Rodzina dzieci bez przyszłości” poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci


i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania
i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach tych wzięło udział łącznie ponad 5.700 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich mediów oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami ze środowisk wykluczonych.

W Polsce nadal dziesiątki tysięcy dzieci wychowuje się w domach dziecka i zakładach resocjalizacyjnych


i pomimo niżu demograficznego ich liczba szybko rośnie. Część z nich trafia do placówek z powodu poważnych problemów, uzależnień i bezradności rodziców ale coraz więcej z powodu konsekwencji biedy oraz niepowodzeń szkolnych, wynikających w istocie z niewydolności systemu edukacji. Niestety wiele z nich to dzieci małe, którym do rozwoju niezbędna jest więź emocjonalna. W placówkach kadra przychodzi tylko na dyżury, często się zmienia, ze względu na liczbę dzieci nie może też koncentrować się na poszczególnych z nich. Stałe są tylko inne dzieci
ale to dzieci poobijane, pourażane o słabych i destrukcyjnych wzorcach. Wśród nich dominują zwykle oparte
na przemocy zasady „drugiego życia”. Do takich warunków dziecko przystosowuje się stając się agresywne lub bierne i apatyczne. Dlatego placówki są wylęgarnią biernych, uzależnionych i zdemoralizowanych dorosłych. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w domu dziecka wynosi 3-5 tysięcy złotych, w zakładzie 5-10 tysięcy.

Alternatywą umieszczania dzieci w placówkach miały być rodziny zastępcze. Szczególne nadzieje wiązano


z niespokrewnionymi, dobrze funkcjonującymi rodzinami, które mając własne dzieci mogą dodatkowo zaopiekować się 1-2 dzieci pozbawionych opieki naturalnej rodziny. Inną formą takiej pomocy miały być zawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Mogłyby one uzyskując specjalistyczne przygotowanie zajmować się dziećmi wymagającymi szczególnej pomocy lub stwarzającymi znaczne trudności wychowawcze. Niestety realizacja tej idei napotyka wiele trudności i dzisiaj można mówić o jej kryzysie. Coraz trudniej pozyskać chętnych na rodziców zastępczych a wiele istniejących rodzin zastępczych rozwiązuje się oddając dzieci do domów dziecka lub zakładów. Konieczna więc staje się wnikliwa analiza przyczyn tych trudności oraz znalezienie skutecznych rozwiązań.

Rozwój rodzinnej opieki zastępczej napotyka na znaczne trudności i problemy. Rozwiązanie ich


i umożliwienie rozwoju rodzinnej opieki zastępczej wymaga wprowadzenia wielu zmian. Przede wszystkim podstawową formą zapewniania dzieciom zaniedbanym socjalnie i wychowawczo warunków prawidłowego rozwoju powinna być profesjonalna i wszechstronna pomoc rodzinie w kryzysie a nie zabieranie jej dzieci.
Gdy taka pomoc zawodzi dzieci mogą być kierowane do rodziny zastępczej jeżeli wyrażą na to zgodę i zostaną
do tego odpowiednio przygotowane. Fachowego przygotowania, przeszkolenia i wspierania wymagają także opiekunowie zastępczy. Pomoc społeczna powinna przede wszystkim wspierać rodziny zastępcze i traktować je jak partnerów.

Zależy nam na tym, by wypracowany model rodzinnej opieki zastępczej i wiedza dotycząca problematyki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dotarły do jak najszerszego grona profesjonalistów oraz osób mających wpływ na rozwijanie systemu wspierania rodziny naturalnej i pieczy zastępczej. Zwiększa to szansę kompleksowych zmian w obszarze pomocy rodzinom i dzieciom ze środowisk zmarginalizowanych.

W związku z tym Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej w okresie 09-27.03. 2009 r. zorganizowała
w całej Polsce cykl 21 konferencji poświęconych upowszechnianiu efektywnego modelu rodzinnej opieki zastępczej, niezbędnych warunków jego realizacji oraz prezentacji dobrych praktyk w tej dziedzinie: „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości”:
1. 09.03.2009 Kartuzy

2. 10.03.2009 Elbląg

3. 11.03.2009 Słupsk

4. 12.03.2009 Wrocław

5. 13.03.2009 Warszawa

6. 16.06.2009 Biała Podlaska

7. 16.03.2009 Katowice

8. 17.03.2009 Wołomin

9. 17.03.2009 Bielsko-Biała

10. 18.03.2009 Sosnowiec

11. 18.03.2009 Płock

12. 18.03.2009 Krotoszyn

13. 19.03.2009 Piaseczno

14. 19.03.2009 Dębica

15. 19.03.2009 Białystok

16. 20.03.2009 Lipno

17. 20.03.2009 Wałbrzych

18. 23.03.2009 Pruszków

19 24.03.2009 Chełm

20. 26.03.2009 Łódź

21. 27.03.2009 Przemyśl
W konferencjach wzięło udział łącznie 2.206 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej
i samorządowej, środowisk akademickich oraz placówek publicznych i organizacji pozarządowych działających
na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk marginalizowanych.

W trakcie konferencji oraz na stronie internetowej Federacji upowszechniany też był list otwarty do Premiera RP o podjęcie prac nad przyjęciem projektowanej ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej


nad dzieckiem.

Rząd RP, w ramach poszukiwania oszczędności, podjął decyzję o odsunięciu w czasie wejścia w życie przygotowywanej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Proponowane w założeniach do ustawy rozwiązania dawały nadzieję na efektywną pomoc dzieciom i rodzinom wykluczonym stwarzając tym samym szansę na pozostanie dzieci w środowisku lokalnym, bez konieczności umieszczania ich w placówkach. Ta kompleksowa ustawa umożliwiłaby powstanie


po raz pierwszy realnych form bezpośredniej wszechstronnej pomocy rodzinie w kryzysie. Wyciągając wnioski
z dotychczasowych doświadczeń, twórcy ustawy zaproponowali mechanizmy wsparcia i rozwoju rodzinnej opieki zastępczej oraz stopniowe ograniczanie form opieki instytucjonalnej.

W ramach tej akcji uczestnicy konferencji oraz osoby zainteresowane wprowadzaniem zmian w systemie pomocy społecznej w Polsce przesłali do kancelarii Premiera RP kilka tysięcy listów popierających wznowienie prac nad ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.Cykl konferencji objęty został patronatami:
Minister Pracy i Polityki Społecznej Pani Jolanty Fedak

Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka


oraz patronatem medialnym:
Gazety Wyborczej

Radia TOK FM


Poszczególne konferencje zostały objęte honorowymi patronatami i wsparciem przez:
Wojewodę Lubelskiego Panią Genowefę Tokarską

Wojewodę Łódzkiego Panią Jolantę Chełmińską

Wojewodę Podlaskiego Pana Macieja Żywno

Wojewodę Śląskiego Pana Zygmunta Łukaszczyka

Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Włodzimierza Fisiaka

Prezydenta Miasta Biała Podlaska Pana Andrzeja Czapskiego

Prezydent Miasta Chełm Panią Agatę Fisz

Prezydenta Miasta Łodzi Pana Jerzego Kropiwnickiego

Prezydenta Miasta Słupska Pana Macieja Kobylińskiego

Prezydent M. ST. Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Waltz

Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza

Starostę Bialskiego Pana Tadeusza Łazowskiego

Starostę Elbląskiego Pana Sławomira Jezierskiego

Starostę Kartuskiego Panią Janinę Kwiecień

Starostę Krotoszyńskiego Pana Leszka Kulkę

Starostę Powiatu Lipnowskiego Pana Krzysztofa Baranowskiego

Starostę Powiatu Pruszkowskiego Panią Elżbietę Smolińską

Starostę Powiatu Wołomińskiego Pana Macieja Urmanowskiego

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Pana Józefa Zalewskiego

Rzecznika Praw Ucznia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy Pana Andrzeja Gralaka


oraz patronatem medialnym:

Gościa Niedzielnego

Kuriera Południowego

Piaseczyńskiej Telewizji Internetowej

Radia Bon Ton

Radia Gdańsk

Super Tygodnia Chełmskiego

TV Białystok

Tygodnika Chełmskiego „Kresy”

Tygodnika Lokalnego „Nowy Tydzień”


Współorganizatorzy i sponsorzy:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PWSZ w Płocku Chełmski Dom Kultury

Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Fundacja BRE Banku, Warszawa

Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”, Katowice

Fundacja Ernst&Young, Warszawa

Fundacja Pomocy Dzieciom Happy Kids

Fundacja Pro Bono Poloniae, Warszawa

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Ja i mój dom”

Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Piasecznie

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Pruszkowie

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wołominie

Instytut Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego

Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk” w Pruszkowie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Chełmie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Podlaskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Dać Nadzieję”

Południowo-Zachodnia SKOK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Sektor3 Wrocław

Starostwo Powiatowe w Przemyślu

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Rodzicielstwa Zastępczego „Nowy Dom”, Katowice

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, Katowice

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Przystanek”, Wrocław

Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „proFamilia”, Elbląg

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Komarnie

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Łodzi

Stowarzyszenie Zstępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku-Białej

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”

Urząd Miasta i miny Piaseczno

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Zespół Szkół im. R. Traugutta w Lipnie


Informacje i publikacje w mediach i portalach internetowych


 1. www.wiadomosci.ngo.pl „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 28.02.09

 2. www.ops.pl Cykl konferencji „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 28.02.09

 3. www.brpd.gov.pl patronat Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka 28.02.09

 4. Super Tydzień Chełmski „Przyszłość dla rodziny” 02.03.09

 5. www.agora.pl Cykl konferencji „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 04.03.09

 6. www.niebieskalinia.pl „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 04.03.09

 7. www.mopr.slupsk.pl – informacja o konferencji 04.03.09

 8. www.ptp.org.pl Cykl konferencji „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 04.03.09

 9. Forum Rodzinnej Opieki Zastępczej „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 04.03.09

 10. www.charaktery.eu „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 04.03.09

 11. www.dzieckokrzwdzone.pl „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 04.03.09

 12. www.wykluczenie.pl „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 04.03.09

 13. www.polskaterapia.pl „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 04.03.09

 14. www.humanitas.edu.pl – informacja o konferencji w Sosnowcu 05.03.09

 15. www.nowydom.org.pl – informacja o konferencji w Sosnowcu 05.03.09

 16. www.esil.pl „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 06.03.09

 17. Gazeta Wyborcza Trójmiasto „Rozmowy dla dobra dzieci” 09.03.09

 18. Express Kaszubski „Nikt nie chce cudzych dzieci” 09.03.09

 19. Tok FM „Ustawa ta obniży koszty pomocy społecznej” 09.03.09

 20. Tygodnik Chełmski „Szansa dla tych bez miłości” 09.03.09

 21. Nowy Tydzień „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 09.03.09

 22. Super Tydzień Chełmski „Przyjdź na konferencję” 09.03.09

 23. www.um.piekary.pl „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 10.03.09

 24. Kanał 6 Telewizja Słupsk „Stworzyć rodzinę” 11.03.09

 25. www.kartuzy.info „Rodzina zastępcza potrzebna od zaraz” 11.03.09

 26. Radio Gdańsk „Rodziny zastępcze poszukiwane” 11.03.09

 27. Radio Koszalin „Konferencja na temat rodzin zastępczych” 11.03.09

 28. Telewizja Gdańsk - informacja o konferencji 11.03.09

 29. Głos Pomorza – informacja o konferencji 11.03.09

 30. Dziennik Bałtycki - informacja o konferencji 11.03.09

 31. Telewizja Vektra Słupsk - informacja o konferencji 11.03.09

 32. Nasze Miasto – informacja o konferencji w Słupsku 11.03.09

 33. Zbliżenia – informacja o konferencji w Słupsku 11.03.09

 34. Gazeta Pomorska „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 12.03.09

 35. Dziennik Słupski „Przyszłość rodzin zastępczych” 12.03.09

 36. Gazeta Wyborcza Wrocław „By pomóc dzieciom, wspierajmy całe rodziny” 12.03.09

 37. Informacje Regionalne – informacja o konferencji w Krotoszynie 12.03.09

 38. www.pwszplock.pl – informacja o konferencji 12.03.09

 39. Gazeta Wyborcza Katowice „Rodzina zastępcza to nie wypad do McDonaldsa” 13.03.09

 40. www.naszemiasto.pl „W tym roku ma powstać grupa wsparcia dla rodziców” 13.03.09

 41. www.diecezja.bielsko.pl – informacja o konferencji 13.03.09

 42. Radio Tok FM „Zamknijmy wszystkie domy dziecka” 13.03.09

 43. Polsat – wiadomości – informacja o konferencji 13.03.09

 44. 1PPR – informacja o konferencji 13.03.09

 45. www.blizejslaska.pl „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 15.03.09

 46. Dziennik Zachodni – informacja o konferencji w Sosnowcu 15.03.09

 47. Nowy Tydzień „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 16.03.09

 48. Tygodnik Wałbrzyski – informacja o konferencji 16.03.09

 49. TV Białystok – informacja o konferencji 16.03.09

 50. www.uni.lodz.pl – informacja o konferencji 16.03.09

 51. www.wroclaw.pl „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości 17.03.09

 52. Dziennik Zachodni „Konferencja o rodzinach zastępczych w Sosnowcu” 17.03.09

 53. www.polskatimes.pl „Konferencja o rodzinach zastępczych w Sosnowcu” 17.03.09

 54. www.esil.pl „Prof. Kelvin Browne na WSH” 17.03.09

 55. www.um.sosnowiec „Prof. Kelvin Browne na WSH” 17.03.09

 56. www.zaglebie.info „Prof. Kelvin Browne na WSH” 17.03.09

 57. www.e-sosnowiec.pl „Światowej sławy psycholog w Sosnowcu” 17.03.09

 58. www.wiadomoscizaglebia.pl „Rodziny do zadań specjalnych” 17.03.09

 59. Gazeta Wyborcza Katowice „Pijana czy w grobie – mama zawsze obecna” 17.03.09

 60. Tygodnik Podlaski Nr 12 (62) „Wysłali list do premiera” 17.03.09

 61. Gościniec Bialski – informacja o konferencji 17.03.09

 62. Radio Katowice – wywiad z B.Kaczmarczyk-Wichar i E.Orpikiem 17.03.09

 63. Dziennik Zachodni „Promują zastępcze rodziny” 18.03.09

 64. ITV Super-Nowa „Konferencja o rodzinie” 18.03.09

 65. Radio Bielsko „Rodziny zastępcze nie mają wsparcia” 18.03.09

 66. Sygnały Płockie – informacja o konferencji 18.03.09

 67. Gazeta Krotoszyńska – informacja o konferencji 18.03.09

 68. Gość Niedzielny – informacja o konferencji w Bielsku-Białej 18.03.09

 69. Gazeta Wyborcza Płock „Szansa dla rodzin” 19.03.09

 70. Gazeta Wyborcza Białystok „Rodzina dla dzieci bez przyszłości” 19.03.09

 71. www.bialystokonline.pl „Trudna sytuacja rodzin zastępczych” 19.03.09

 72. Małopolska Telewizja Kablowa – informacja o konferencji 19.03.09

 73. www.naszemiasto.pl „Rodzice zastępczy są bezcenni” 19.03.09

 74. Sygnały Płockie „Pytam, czy zdjąć buty” 19.03.09

 75. www.e-sosnowiec.pl „Dzieci bez przyszłości?” 19.03.09

 76. www.wrotapodlasia.pl „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 19.03.09

 77. Polskie Radio Białystok „Trudna sytuacja rodzin zastępczych” 19.03.09

 78. www.bilystok.jard.pl „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 20.03.09

 79. Telewizja kablowa „Podgórze” – informacja o konferencji 20.03.09

 80. www.brpd.gov.pl O przyszłość „Dzieci bez przyszłości” 20.03.09

 81. TOK FM Rozmowy o pomaganiu „O troskach i blaskach rodzicielstwa zastępczego” 23.03.09

 82. Radio Bon Ton - zapowiedzi konferencji w Chełmie 23.03.09

 83. www.lublin.com.pl „Konferencja nt. rodzinnej opieki zastępczej” 23.03.09

 84. www.sektor3.wroclaw.pl – informacja o konferencji 23.03.09

 85. TOK FM Blog FM rozmowa z Markiem Licińskim 24.03.09

 86. Gazeta Wyborcza „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 24.03.09

 87. Dziennik Wschodni: „Przyszłość w jaśniejszych barwach” 24.03.09

 88. Radio Lublin - relacje z konferencji w Chełmie 24.03.09

 89. Radio Bon Ton - relacje z konferencji w Chełmie jako TEMAT DNIA 24.03.09

 90. Dziennik Wschodni „Pomoc dla dzieci na zakręcie” 25.03.09

 91. Gazeta Wyborcza: „Rodziny zastępcze to nie narzędzia” 25.03.09

 92. Gazeta Wyborcza: „Dzieci nie mogą czekać, ale rząd nie da im lepszej pieczy” 25.03.09

 93. www.diecezja.sosnowiec.pl – informacja o konferencji 25.03.09

 94. Województwo Powiat Region „Rodzina zastępcza jak własna” 27.03.09

 95. www.uw.lublin.pl „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” 28.03.09

 96. Wieści Podwarszawskie – informacja o konferencji w Wołominie 29.03.09

 97. Tygodnik Chełmski „Jaki dom jest najlepszy?” 30.03.09

 98. Super Tydzień Chełmski „Polityka prorodzinna to mit” 30.03.09

 99. Życie Podkarpackie „Pomoc państwa to fikcja” 01.04.09

 100. www.e-prawnik.pl „O przyszłość dzieci bez przyszłości” 07.04.09

 101. www.eChelm.pl „O rodzinie zastępczej” 11.04.09

 102. Bez Toastu „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” I-II.09


Przemówienia otwierające wygłosili m.in.:

Marek Michalak - Minister Rzecznik Praw Dziecka

Alina Wiśniewska - Dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych MIPS

Henryka Strojnowska - Wicewojewoda Lublina

Piotr Wojciechowski - Starosta Powiatu Lipnowskiego

Elżbieta Smolińska - Starosta Powiatu Pruszkowskiego

Stanisław Mościcki - Zastępca Prezydenta Chełma

Andrzej Kaczmarczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

Włodzimierz Paszyński - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Wykłady i prezentacje przeprowadzili przedstawiciele:

środowisk akademickich:

dr hab.Marek Andrzejewski - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin

mgr Irena Brodzińska - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Przemyśl

prof. Kevin Browne - Centrum Psychologii Rodzinnej i Sądowej Uniwersytetu w Birmingham

dr Teresa Chmiel - Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Wrocław

mgr Ewa Gawlik - Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec

dr Agnieszka Golczyńska-Grondas - Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Łódź

mgr Joanna Gorczowska - Haringey Children and Young People’s Services Londyn

dr Beata Gumienny - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Przemyśl

mgr Paulina Kamińska - Akademia Pomorska Słupsk

dr Arkadiusz Kamiński - Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław

prof. dr Jerzy Kopel - rektor Wyższej Szkoły Humanitas Sosnowiec

dr Gabriela Machaczek - Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Wrocław

dr Aleksander Mańka - Wyższa Szkoła Administracji Bielsko Biała

dr Zbigniew Marten - Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec

prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz - Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

mgr Agnieszka Łaba - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Przemyśl

dr Adam Roter - Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego Katowice

dr Marek Rymsza - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW Warszawa

dr Sławomir Solecki - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Przemyśl

dr Ida Szwed - Wydział Psychologii Uniwersytetu Śląskiego Katowice

instytucji publicznych i samorządowych:

Zofia Al-Hiali - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Biała Podlaska

Urszula Bieniek - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Wrocław

Anna Borkowska - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Płock

Daria Chalecka - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Słupsk

Jan Chmielewski - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Wrocław

Mirosław Chyba - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock

Jolanta Ciżmowska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wałbrzych

Monika Dąbrowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Krotoszyn

Andrzej Gralak - Rzecznik Praw Ucznia Kuratorium Oświaty Bydgoszcz

Bożena Jabłońska - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Łomża

Ewa Joachimowicz - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Chełm

Anna Józefiak-Materna - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wrocław

Mirosław Kaczmarek - Biuro Rzecznika Praw Dziecka Warszawa

Lucyna Kozaczuk - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Chełm

Marzena Machała-Pniewska - Rzecznik Praw Ucznia i Dziecka Kuratorium Oświaty Płock

Krystyna Malec - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Słupsk

Anna Milińska - Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PWSZ Płock

Anna Mucha - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Wrocław

Barbara Olszewska - Sąd Rejonowy Wołomin

Sławomir Orych - Sąd Rejonowy Wołomin

Sylwester Pajęcki - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Wrocław

Ewelina Pałubicka-Dybka - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Bytów

Katarzyna Sadowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Koszalin

Jolanta Piotrowska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łódź

Andrzej Piotrowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Krotoszyn

Maria Surwiłło - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Słupsk

Elżbieta Winnicka - Gimnazjum w Tłuchowie Tłuchowo

Katarzyna Wirkus - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Bytów

Anna Wójcik - Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Sosnowiec

Mirosława Zielony - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Koszalin

Renata Zych-Kordus - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Krotoszyn

rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, organizacji rodziców zastępczych

Jerzy Berliński - Rodzinny Dom Dziecka Piastów

Zdzisław Brewiński - Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM Łódź

Jolanta Cyrganowicz - rodzina zastępcza Słupsk

Elżbieta Czerkacz - Rodzinny Dom Dziecka Białystok

Danuta Czudecka - Stowarzyszenie Nowy Dom Dębica

Joanna Gruszczyńska - Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych Warszawa

Ewa Jendro - Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Sosnowiec

Magdalena Koczaj - Stowarzyszenie Nowy Dom Dębica

Olaf Kosmacz - zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego Słupsk

Robert Kotuła - Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Katowice

Krzysztof Kowalski - rodzina zastępcza Słupsk

Beata Kropka - Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Nowy Dom Katowice

Aneta Kryszczyńska - Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” Białystok

Agnieszka Kwiecień - Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Wałbrzych

Andrzej Łabędź - Niepubliczny Ośrodek Rodzin Zastępczych Bytom

Danuta Łanik - Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Elblągu

Witosław Madej - Rodzinny Dom Dziecka Łódź

Sławomir Maj - Rodzinny Dom Dziecka Bohukaly

Barbara Martysiuk - rodzina zastępcza Urszulin

Izabela Mendoń - Pogotowie Rodzinne Alojzów

Magdalena Niezabitowska - rodzina zastępcza Żywiec

Marek Niezabitowski - rodzina zastępcza Żywiec

Wiesław Paszewski - zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza Dębica

Izabela Ratyńska - Fundacja Rodzin Adopcyjnych Warszawa

Katarzyna Rucińska - Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Elblag

Jolanta Sadlik - rodzina zastępcza Zamarski

Paweł Sadlik - rodzina zastępcza Zamarski

Agata Patyk - Stowarzyszenie Nowy Dom Dębica

Paweł Policzew - rodzina zastępcza Zabrze

Kinga Salak-Policzew - rodzina zastępcza Zabrze

Rozalia Stec-Dąbrowska - rodzina zastępcza wielodzietna Dębica

Arkadiusz Stępień - zawodowa rodzina wielodzietna Gołubie

Elżbieta Sukiennik-Garkowska - Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 Płock

Elżbieta Szałkiewicz - Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Elbląg

Iwona Szmigiel - Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Łódź

Grzegorz Tęcza - rodzina zastępcza Skoczów

Magdalena Tęcza - rodzina zastępcza Skoczów

Krystyna Turaj - zawodowa rodzina zastępcza Wałbrzych

Paweł Urbanowicz - Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Poznań

Maria Wąszewska-Berlińska - Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych Warszawa

Anna Wilk - Rodzinny Dom Dziecka Kraśnik

Jarosław Wojtasiński - Dom Rodzinny Żabce

Ewa Wróbel - Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Wałbrzychorganizacji pozarządowych:

Paweł Burski - TRAD „Szansa” Łódź

Leszek Czyżewski - Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „proFamilia Elbląg

Jan Dąbkowski - Towarzystwo Resocjalizacyjne Warszawa

Marek Dziekan - Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej Warszawa

Ewa Janus - psycholog Wałbrzych

Katarzyna Jeżowska-Kwaśny - Polskie Towarzystwo Psychologiczne Bielsko-Biała

Alicja Jedrzejczak - pedagog Wrocław

Barbara Kaczmarczyk-Wichary - Stowarzyszenie „Dom Aniołów Stróżów” Katowice

Aleksander Kartasiński - Fundacja Happy Kids Łódź

Marzena Kłapcia - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Bielsko-Biała

Marzena Kukawska- Makuła - Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Komarnie Komarno

Marek Kuszewski - Fundacja Happy Kids Łódź

Dorota Kuszneruk - Stowarzyszenie Amicis Biała Podlaska

Marek Liciński - Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej Warszawa

Krzysztof Liszcz - Pracownia Edukacyjna „AKSJOMAT” Toruń

Joanna Luberadzka - Fundacja „Przyjaciółka” Warszawa

Katarzyna Łazowska - Stowarzyszenie Amicis Biała Podlaska

Marzena Malawska - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Przemyśl

Paweł Niewodowski - Towarzystwo Resocjalizacyjne Białystok

Edward Orpik - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Warszawa

Anna Orzechowska - Powiślańskie Towarzystwo Społeczne Warszawa

Beata Radkiewicz - Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Komarnie Komarno

Michał Rokosz - Fundacja „Gniazdo” Katowice

Beata Pawluk - Stowarzyszenie Amicis Biała Podlaska

Jarosław Pleta - T.R.A.D. „Szansa” Marki

Sławomir Skirtun - TRAD „Szansa” Łódź

Alida Sokołowska - Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tecza Serc” Szczecin

Dorota Sokołowska - Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Komarnie Komarno

Kinga Sowińska - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Bielsko-Biała

Katarzyna Szarańska - Fundacja Ernst$Young Warszawa

Tomasz Szelągowski - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Białystok

Agnieszka Szulak - Stowarzyszenie Amicis Biała Podlaska

Renata Szymula - Stowarzyszenie „Przystanek” Wrocław

Dariusz Wasiński - Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „ proFamilia” Elbląg

Aleksandra Wnuk - Fundacja Ernst$Young WarszawaMonika Wodzińska - Fundacja Ernst&Young Warszawa

Ryszard Wołoszyn - Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości Przemyśl

Pobieranie 70.56 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna