Filharmonia podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) przetarg ograniczony na dostawę pnPobieranie 0.86 Mb.
Strona1/8
Data08.05.2016
Rozmiar0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
FILHARMONIA PODKARPACKA im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA (SIWZ)
przetarg ograniczony na dostawę pn.:

Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Zamówienie realizowane przy pomocy dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.”
Numer ogłoszenia: 297782 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011

Rzeszów, wrzesień 2011r.
I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego

ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów,

woj. podkarpackie,

tel. 017 8628408, faks 017 8622333

adres strony internetowej: www.filharmonia.rzeszow.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), o wartości zamówienia, łącznie z pozostałymi zamówieniami w rodzaju instrumenty muzyczne, nie przekraczającej kwot określonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1795) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
2. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części Specyfikacji:

SIWZ):


a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm),

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1796) w sprawie średniego

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych: Zadanie nr 1. Instrument lutniczy mistrzowski skrzypce, smyczek, futerał (1szt.) Zadanie nr 2. Instrument lutniczy mistrzowski altówka, futerał (1 szt.) Zadanie nr 3. Instrument lutniczy mistrzowski wiolonczela, smyczek, futerał (1szt.) Zadanie nr 4. Puzon tenorowo basowy, futerał (2 szt.) Zadanie nr 5. Trąbka, futerał (6.szt) Zadanie nr 6. Instrumenty perkusyjne Zadanie nr 7. Akcesoria do instrumentów muzycznych Zadanie nr 8. Smyczki (13 szt.).wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i możliwością świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego. Instrument ma być kompletny, sprawny i gotowy do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia; wymagania stawiane przez Zamawiającego), który stanowi integralną część SIWZ.
3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także odpowiednie opakowanie i ubezpieczenie instrumentu w czasie dostawy do siedziby Zamawiającego (Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie ul. Chopina 30 35-959 Rzeszów ) oraz transport i dostawa do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na instrument na okres (liczony od daty potwierdzonego protokołem przyjęcia instrumentu): minimum 2 lata, zagwarantowania czasu oczekiwania na przybycie lub reakcję serwisu do 48 godzin w dni robocze (serwis dostępny co najmniej 5 dni roboczych w tygodniu) od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny oraz możliwość świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego. Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy instrumentu w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii.
6. W okresie gwarancyjnym, jeżeli nie ma możliwości naprawy instrumentu w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt odbiera instrument i dostarcza do serwisu lub Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, samodzielnie dostarcza instrument do Wykonawcy lub do serwisu (w miejsce wskazane przez Wykonawcę) na koszt Wykonawcy. W okresie pogwarancyjnym Zamawiający na własny koszt dostarcza instrument do Wykonawcy lub do serwisu (w miejsce wskazane przez Wykonawcę).
7. Po naprawie Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrument do Zamawiającego.
8. Koszty transportu (związane z naprawą gwarancyjną instrumentu) oraz związane z tym ryzyko utraty lub zniszczenia instrumentu ponosi Wykonawca.
9. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie podzielono na 8 części. Wykonawca składa ofertę na części określone przez Wykonawcę we wniosku o dopuszczenie udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
12. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie instrumentu lub jego części – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem artystycznym, wykonawczym, funkcjonalnym, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.
13. Za równoważny, w stosunku do wskazanego instrumentu muzycznego, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę instrument, który pod względem artystycznym, wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem:

a) artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym – Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych i dźwiękowych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, takich jak przy użyciu puzonu o parametrach referencyjnych,

b) technicznym i użytkowym – Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument, o podanych parametrach referencyjnych.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (UMOWY) I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

1. Termin wykonania zamówienia – dostawa instrumentu muzycznego licząc od daty podpisania umowy.


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Skrzypce. Okres w dniach: 14.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Altówka. Okres w dniach: 14.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wiolonczela. Okres w dniach: 14.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Puzon. Zakończenie: 23.12.2011.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Trąbka. Zakończenie: 23.12.2011.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Instrumenty perkusyjne. Zakończenie: 23.12.2011.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Akcesoria muzyczne. Okres w dniach: 30.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Smyczki. Okres w dniach: 14.


2. Czas oczekiwania na przybycie lub reakcję serwisu wynosi do 48 godzin w dni robocze (serwis dostępny co najmniej 5 dni roboczych w tygodniu) od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
3. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego:

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego

ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów,

woj. podkarpackie,


IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY – WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, OŚWIADCZEŃ, INFORMACJI I WYKAZÓW I INNYCH ZAŁĄCZNIKÓW

Oferta winna zawierać:

1. Wypełniony załącznik: „Formularz ofertowo-cenowy” - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Wypełniony załącznik: „Opis przedmiotu zamówienia; wymagania stawiane przez Zamawiającego” – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
3. Wypełniony załącznik: „Formularz ofertowy-oświadczenie ofertowe” – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
4. Oferowany przez Wykonawcę instrument w ilości w zależności od części zamówienia zgodnie z pkt. X ust 22 (wraz z „Protokołem przekazania instrumentu muzycznego” – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; „Protokół przekazania instrumentu muzycznego” należy załączyć do oferty oraz drugi egzemplarz należy załączyć do instrumentu) w celu oceny jakości oferowanego instrumentu; oferowany instrument stanowi integralną część oferty;
5. Pisemne zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów)
6. W celu ustalenia zasad reprezentacji: pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów złożonych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta i załączniki do niej winny być złożone w formie pisemnej i napisane w języku polskim w sposób trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych (według załączników określonych w SIWZ).


2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
3. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór – załącznik do SIWZ, dokumenty te sporządza się według tych wzorów.
4. Wszystkie wzory - załączniki określone w SIWZ należy wypełnić bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian, ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy dane nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Wykonawca składa ofertę na części określone przez Wykonawcę we wniosku o dopuszczenie udziału w postępowaniu.
8. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
9. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego zapisu.
10. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Każdy dokument stanowiący ofertę lub załącznik do niej musi być czytelny.
11. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
13. Oferta winna być trwale zabezpieczona uniemożliwiając zmianę jej zawartości.
14. Złożone w ramach oferty dokumenty nie podlegają zwrotowi.
15. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami („Protokół przekazania instrumentu muzycznego” – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ - należy załączyć do ofert oraz drugi egzemplarz należy załączyć do oferowanego instrumentu) – należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetarg dotyczy: „Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Zamówienie realizowane przy pomocy dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie otwierać przed 14.09.2011r. godz. 12.30”.

Dostarczone instrumenty stanowiące integralną część oferty winien być oznaczony danymi Wykonawcy wraz z opisem tematu, którego przetarg dotyczy:

Instrument stanowiący integralną część oferty przetargowej na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Zamówienie realizowane przy pomocy dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie używać przed 14.09.2011r. godz. 12.30”.
16. W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
18. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych, mających lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
19. W ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
20. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostać wyraźnie oznaczone zastrzeżeniem Wykonawcy, pod rygorem uznania, że stanowią one informacje jawne.
21. W ramach prowadzonego postępowania Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium jakość instrumentu muzycznego na podstawie próbki, którą stanowić będzie test - proces badawczy instrumentu muzycznego dostarczonego wraz z ofertą. Ocena jakości oferowanego instrumentu będzie dokonywana przez trzech biegłych (powołanych w celu oceny jakości).
22. W celu przeprowadzenia testu Wykonawca wraz z ofertą dostarczy instrument muzyczny dla każdej części zgodnie z przyporządkowaniem poniżej:

CZĘŚĆ Nr: 1 – Skrzypce szt. 1 poz.1 wg załącznika nr 2 do SIWZ

CZĘŚĆ Nr: 2 - Altówka. szt. 1 poz.1 wg załącznika nr 2 do SIWZ

CZĘŚĆ Nr: 3 - Wiolonczela. szt. 1 poz.1 wg załącznika nr 2 do SIWZ

CZĘŚĆ Nr: 4 - Puzon. szt. 2 poz. 1,2 wg załącznika nr 2 do SIWZ

CZĘŚĆ Nr: 5 - Trąbka. szt. 2 poz. 1,2 wg załącznika nr 2 do SIWZ

CZĘŚĆ Nr: 6 – Zestaw jazzowy komplet. poz. 3,13 wg załącznika nr 2 do SIWZ

CZĘŚĆ Nr: 7 - Akcesoria muzyczne szt. 1 poz. 1 wg załącznika nr 2 do SIWZ

CZĘŚĆ Nr: 8 - Smyczki. szt. 13 poz.1-13 wg załącznika nr 2 do SIWZ
Dostarczony instrument ma być tym instrumentem, który będzie przedmiotem zakupu, w przypadku wyboru danej oferty przez Zamawiającego.
23. Oferowany przez Wykonawcę instrument (wraz z „Protokołem przekazania instrumentu muzycznego” - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) winien być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert.
23. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w teście ponosi Wykonawca, w szczególności koszty związane z dostarczeniem i odebraniem instrumentu. Instrumenty dostarczone przez Wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, będą mogły być odebrane po terminie przewidzianym na wniesienie odwołania, o ile nie zostanie w niniejszej sprawie wniesione odwołanie.
24. Test będzie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego tj. Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
25. W razie niedostarczenia oferowanego przez Wykonawcę instrumentu Zamawiający odrzuci ofertę danego Wykonawcy.
XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Cała korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona będzie w języku polskim.
2. Zgodnie z wyborem Zamawiającego w niniejszym postępowaniu – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem poniższego punktu 3, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zamawiający wymaga zachowania formy pisemnej dla niżej wymienionych czynności, dla których nie dopuszcza formy

faksowej ani drogą elektroniczną:

a) złożenie oferty,

b) zmiana/wycofanie oferty,

c) uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na

zasadach określonych w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


4. Adres do korespondencji:

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego

ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie,

tel. 017 8628408, faks 017 8622333

adres poczty elektronicznej: sekretariat@filharmonia.rzeszow.pl

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.


5. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia następującą osobę:

Janusz Jakubiec, telefon: (17) 86-22-333, tel. komórkowy: 603 086 140, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00,


6. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo

zamówień publicznych.


8. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, stając się automatycznie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy. W takiej sytuacji, jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zaś jeżeli zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lecz w wyniku tej zmiany niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający również przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie

wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.


XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w „Formularzu ofertowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.


2. Cena oferty musi być podana cyfrowo w PLN. Wszystkie kwoty mają być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceną danej oferty jest kwota wyrażona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług – podana przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowo-cenowym” dla przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: ewentualne cło, koszty odpowiedniego opakowania i ubezpieczenia instrumentu muzycznego w czasie dostawy do siedziby Zamawiającego (Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów), koszty transportu i dostawy instrumentu do

siedziby Zamawiającego, łącznie z wszystkimi ewentualnymi kosztami udzielenia gwarancji na instrument, zagwarantowania czasu oczekiwania na przybycie lub reakcję serwisu oraz realizacji serwisu.


5. Ewentualne upusty i rabaty proponowane przez Wykonawcę należy uwzględnić w cenie.
6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
7. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej PLN.
XIII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed upływem terminu do składania ofert.


2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3. Wycofana oferta bez otwierania zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
4. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 14 dni, który rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać osobiście lub przez posłańca (pocztą) - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego -w zamkniętych kopertach w pokoju nr 213 – sekretariat Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie (ul. Chopina 30, 35-103 Rzeszów), do dnia 14.11.2011r. do godz. 12.00.


2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

XVII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie (ul. Chopina 30, 35-103 Rzeszów) pokój nr 201 dnia 14.11.2011r. o godz. 12:30.
2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Wykonawców.
XVIII. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty otwarte zostaną zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z niniejszą SIWZ nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Oferty oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria zawarte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

6. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XIX. SPRAWDZENIE OFERT, OKREŚLENIE ICH ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI, POWODY ODRZUCENIA OFERTY

1. Oferta, złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, oceniana będzie w oparciu o zasady i kryteria zawarte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.


2. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi, czy oferta została prawidłowo podpisana, czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert.

O poprawkach omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę (art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych), jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.Pobieranie 0.86 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna