Filologia polskaPobieranie 39.54 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar39.54 Kb.
FILOLOGIA POLSKA
OFERTA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 – SEM. LETNI
DLA STUDENTÓW POLONISTYKI I POZOSTAŁYCH KIERUNKÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
DLA STUDENTÓW POLONISTYKI:

REJESTRACJA W USOS ORAZ ZAPISY U PROWADZĄCYCH - NA ZAJĘCIACH – W TERMINIE:

15 – 29.02.2016


DLA POZOSTAŁYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU:

ZAPISY U PROWADZĄCYCH – NA ZAJĘCIACH – W TERMINIE: 15 – 29.02.2016


dr Katarzyna Badowska - Stare wcielenia człowieka nowego – Adam, Kain, Narcyz, Orfeusz i Hermafrodyt w literaturze od połowy XIX w. do współczesności

ćwiczenia konwersatoryjne ||30 godz.

warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach, ocena przygotowanych minireferatów

Zajęcia poświęcone będą omówieniu dzieł literackich, w których figura człowieka nowoczesnego wpisana została w zreinterpretowany i ożywający na nowo arche-tekst biblijny i mityczny. Przyjrzymy się utworom prezentującym podmiot nowoczesny jako uwikłany w kulturowe maski, naznaczony pęknięciem i tęskniący za ideałem coincidentia oppositorum (Hermafrodyt), powtarzający archetypowe modele błądzenia i upadku (Adam), zazdrości i zdrady (Kain), samouwielbienia i autopoznania (Narcyz), utraty i żałoby (Orfeusz). Analizie poddane zostaną m.in.: Dzieci nędzy S. Przybyszewskiego, Kain G. Byrona, Kain J. Saramago lub Abel Sanchez. Opowieść o namiętności M. de Unamuno, Traktat o Narcyzie A. Gide’a, Tamten człowiek L. Belmonta, Sonety do Orfeusza R.M. Rilkego, Orfeusz i Eurydyka Cz. Miłosza, Pan Wenus Rachilde.wtorek 15.15-16.45 s. 2.49


dr Maria Berkan-Jabłońska - Kultura doby romantyzmu

ćwiczenia konwersatoryjne ||30 godz. ( ze szczególnym uwzględnieniem studentów II roku )- warunki zaliczenia: aktywny udział na zajęciach


Celem zajęć jest prezentacja najważniejszych, obok literatury, zjawisk kulturowych okresu romantyzmu, m.in.: obyczajów, mody, sztuki, muzyki, kuchni, podróży, epistolografii; próba przybliżenia człowiekowi XXI w. codziennego życia sprzed blisko dwustu lat. Przedmiotem analiz będą dokumenty z I połowy XIX wieku, np. pamiętniki, dzienniki, listy, czasopisma, obrazy i ryciny, a także filmy współczesne nawiązujące do czasów romantyzmu.

czwartek 15.15-16.45 s. 32

dr Bartłomiej Cieśla - Warsztaty interpunkcyjne

ćwiczenia konwersatoryjne||30 godz.

Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z regułami polskiej interpunkcji. Zasady formułowane w leksykonach omówione zostaną na przykładzie wielorodnych gatunkowo tekstów, od użytkowych po literackie. Silny akcent położony będzie na część praktyczną – ćwiczenia interpunkcyjne mające utrwalać i doskonalić zdobywaną wiedzę teoretyczną. Analiza współczesnej normy interpunkcyjnej poprzedzona zostanie przypomnieniem historii polskiej pisowni.

 warunek zaliczenia: złożenie pracy zaliczeniowej podsumowującej wiedzę zdobytą na zajęciach (ćwiczenie i

nterpunkcyjne)

środa 15.15-16.45 s. 2.05


dr Małgorzata Domagalska -Tam już nie ma żadnej rzeki. Obraz Zagłady w literaturze.
ćwiczenia konwersatoryjne

warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach


Celem konwersatorium jest nie tylko przybliżenie problematyki Zagłady i jej reprezentacji, lecz także ukazanie zaginionego świata polskich Żydów. Tragiczne doświadczenie Szoah znalazło swój wyraz na kartach poezji i prozy. Dzieła poświęcone Zagładzie pociągają za sobą nie tylko refleksję nad istotą Holokaustu, jego miejscem w historii, lecz także nad złem i jego konsekwencjach. Przed badaczem literatury stawiają pytanie: jak opowiadać o
Zagładzie. Przed człowiekiem - jak może sprostać temu doświadczeniu i czy jest to w ogóle możliwe. Lektura polsko i obcojęzycznych dzieł poetyckich, prozatorskich, biograficznych pozwoli uczestnikom konwersatorium na podjęcie tych rozważań.
Konwersatorium, prowadzone w bloku B, przeznaczone jest studentów i doktorantów zainteresowanych problematyką, aczkolwiek wskazane byłoby uczestnictwo w zajęciach poprzedzających Kaci i ofiary. Rozmowy o Holokauście.

środa 15.15-16.45 s. 2.44

dr Karolina Goławska - Redakcja i opracowanie techniczne tekstów naukowych

ćwiczenia konwesatoryjne|| 30 godz
Opis zajęć:

Podstawowe efekty kształcenia:

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie:


 • podstaw budowy formalnej tekstów naukowych i prac (rocznych, licencjackich, magisterskich, doktorskich),

 • zasad układu pracy, w tym m.in. kształtu strony tytułowej, podziału na części, rozdziały, podrozdziały i ich usytuowania oraz oznakowania; rodzaju czcionki, stosowania systemu tytułów, przypisów, żywej paginy,

 • zasad sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej oraz spisów treści (także tabel, wykresów itp.),

 • zasad umieszczania w pracy cytatów, a także – w miarę potrzeby – wyliczeń, rysunków, tabel, wykresów itp.

 • zasad pisowni,

 • podstawowych zasad korekty tekstów i posługiwania się znakami korektorskimi,
  a także – zależnie od potrzeb i możliwości uczestników – umiejętności w zakresie korekty elektronicznej, w tym wstawiania komentarzy, akceptowania zmian itp.,

 • podstaw kompozycji tekstu naukowego,

 • umiejętności konstruowania dokumentów w edytorze tekstowym i zarządzania treścią,

 • przygotowania pracy do druku i publikacji wersji elektronicznej.


poniedziałek 17.00-18.30 s. 0.14

dr Agnieszka Janiak-Staszek – Nie znani - uznani

ćwiczenia konwersatoryjne ||30 godz.

warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach
Zajęcia będą poświęcone nieznanym tekstom uznanych XIX-wiecznych twórców, takich jak: Stendhal, Balzac, Zola, Sienkiewicz, Reymont, Prus, Conrad. Celem jest „odświeżenie”  wizerunku literatów, czasem ich „odbrązowienie”. Zajęcia analityczne uatrakcyjnią projekcje filmowe.

środa 15.15-16.45 s. 2.17


dr hab. Marzena Karwowska – Modele antropologiczne w literaturze i kulturze.

ćwiczenia konwersatoryjne || 30 godz.

Warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach.
Przedmiot zainteresowania stanowić będą teoretyczne modele człowieka od antyku do czasów nowożytnych. Wśród omawianych zagadnień pojawią się: wierzeniowe źródła teorii człowieka, modele antropologiczne w ujęciu diachronicznym (od starożytności do współczesności), charakterystyka wybranych modeli antropologicznych (homo symbolicus, homo patiens, Cogito Marzyciela, homo religiosus), definicja człowieka w kategoriach kultury, człowiek transcendujący płeć. Dopełnieniem dyskusji wokół tekstów teoretycznych z zakresu antropologii będzie analiza i interpretacja wybranych utworów literackich, stanowiących przykłady artystycznych konkretyzacji omawianych modeli antropologicznych. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich studentów zainteresowanych pograniczem literaturoznawstwa, filozofii i kulturoznawstwa.
środa 15.15-16.45 s. 2.04


dr Karolina Kołodziej – Niewierni. Obraz zdrady w literaturze i filmie

ćwiczenia konwersatoryjne || 30 godz.


warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach

Celem konwersatorium będzie próba odpowiedzi na pytanie: jak zmieniała się społeczna ocena zdrady? Kto i dlaczego zdradza? Co zdrada zmienia w zdradzającym, a co w zdradzanym. Analizie poddane zostaną utwory literackie (m.in. Szkarłatna litera, Niebezpieczne związki, Anna Karenina, Nieznośna lekkość bytu) oraz filmy (Niewierna, Piękność dnia, Absolwent, Wiek niewinności).wtorek 15.15-16.45 s. 2.54

dr Anita Pawłowska — „Damą być…” – etykieta językowa dawniej i dziś
ćwiczenia konwersatoryjne || 30 godz.

warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach


Cele zajęć:

1. Wprowadzenie elementów teorii i historii: podstawowe pojęcia i terminy; geneza współczesnych form etykiety językowej. Etykieta językowa jako element kultury polskiej dawnej i współczesnej.

2. Ćwiczenia praktyczne w formułowaniu różnych gatunkowo wypowiedzi potrzebnych
w praktyce życia codziennego, spełniających warunki stosowności i grzeczności.

Poruszane zagadnienia: 1. Świadomość językowa współczesnych Polaków.

 2. Etykieta językowa jako składnik triady aksjologicznej: dobro – piękno – prawda.

 3. Strategie grzecznościowe.

 4. Wybrane elementy staropolskiej, średniopolskiej i nowopolskiej etykiety językowej.

 5. Tendencje rozwojowe polskiej etykiety językowej XX wieku.

 6. Grzeczność w komunikowaniu interpersonalnym.

 7. Grzeczność w komunikowaniu publicznym.

 8. Etykieta językowa a wzory kultury.

wtorek 15.15-16.45 s. 0.01

 
dr Joanna Raźny - Warsztaty biograficzne

ćwiczenia konwersatoryjne|| 30 godz.
warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach

   Zajęcia mają przybliżyć słuchaczom tradycję, specyfikę oraz mistrzowskie realizacje wybranych gatunków z obszaru piśmiennictwa auto/biograficznego (autobiografia, pamiętnik, wspomnienie, dziennik, wywiad-rzeka, list, blog, opowieść biograficzna). Literatura dokumentu osobistego jako źródło poznania realiów historycznych i mentalności przedstawicieli ukazywanej epoki, a z drugiej strony psychologii indywiduum i kolei jego losu; różne typy postaw autorskich (obserwacja zewnętrznych wydarzeń, wyznanie duchowych rozterek, refleksyjna analiza zjawisk, gra konwencjami); zmienność ról odbiorcy (pisanie „dla siebie”, świadectwo składane współczesnym i potomnym); pamięć autobiograficzna; rola metafory w opowiadaniu historii własnego życia; czas wewnętrzny a czas historyczny; transgresje biograficzne — oto niektóre spośród tematów proponowanej refleksji. Uczestnicy konwersatorium spróbują swoich sił w zakresie twórczego konstruowania opowieści o życiu oraz jako genealodzy.   


wtorek 15.15-16.45 s. 32

 
dr hab. prof. UŁ Marek Rosiak – Elementy filozofiii dla humanistów

ćwiczenia konwersatoryjne || 30 godz.

Warunki zaliczenia: aktywność na zajęciach i praca własna w oparciu o materiał zajęć.

Problematyka: Określenia i podziały filozofii. Najważniejsze przełomy w filozofii. Szkoły filozoficzne. Filozofia polska XX w. Podstawowe zagadnienia metafizyki: natura rzeczywistości – spór monizmu z pluralizmem, materializmu ze spirytualizmem, idealizmu metafizycznego z realizmem, zagadnienie związku koniecznego i jego rozumienie na koncepcję metafizyki. Podstawowe zagadnienia teorii poznania: realizm a idealizm epistemologiczny, natywizm a empiryzm w odmianie genetycznej i metodologicznej, transcendentalny idealizm Kanta. Zwyrodnienia filozofii: sofiści, Hegel, Heidegger.

Metody dydaktyczne: Konwersatorium, analiza przykładów, zadania do samodzielnego rozwiązania.

Warunki zaliczenia: Aktywność na zajęciach i praca własna w oparciu o materiał zajęć.

Literatura: Ajdukiewicz K, Zagadnienia i kierunki filozofii,

Czeżowski T, O metafizyce, jej kierynkch i zagadnieniach

(dla chętnych:) Tatarkiewicz W, Historia filozofii, tt. I-III


czwartek 15.15-16.45 s. 2.57
prof. dr hab. Maria Wichowa – Literatura a zabawa w dobie staropolskiej

ćwiczenia konwersatoryjne|| 30 godz.

I. Literatura jako ważny element życia towarzyskiego: jej zadania ludyczne i dokumentarne zarazem. Literacie opisy:


 1. biesiady

 2. gościny króla u magnata

 3. łowów

 4. wesela

 5. chrzcin

 6. pogrzebu

 7. staropolskiej miłości

II. Literatura a zabawa 1. Poesis artificiosa i jej gatunki: - akrostych, raki, makaron, anagram, echo

 2. Gatunki służące zabawie towarzyskiej: anegdota, facecja, zagadka, przysłowie, panegiryk, pamflet, paszkwil, mowa weselna, okolicznościowa, kazanie konceptystyczne, komizm, parodia, trawestacja, dowcip.

 3. Rzeczpospolita babińska

 4. Staropolskie „córy” Rzeczypospolitej babińskiej

 5. Zabawa maskaradowa, mistyfikacja, tradycja karnawałowa

 6. Literatura sowiźrzalska: „Świat na opak”

 7. literatura popularna a kultura ludyczna
  - kalendarze jako źródło literackiej zabawy
  - pamiętniki jako źródło wiedzy o kulturze ludycznej

 8. Elementy ludyczne w Nowych Atenach ks. Benedykta Chmielowskiego.


czwartek 15.15-16.45 s. 2.05

prof. dr hab. Barbara Wolska - Zakazane obszary literatury na przykładzie tematów i form poezji czasów Oświecenia

ćwiczenia konwersatoryjne||30 godz.

Zajęcia przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza dla Studentów studiów licencjackich i magisterskich Filologii Polskiej, interesujących się literaturą Oświecenia, a także życiem obyczajowym i politycznym 2. połowy XVIII wieku, odzwierciedlonym w poezji tego okresu.

Przedmiotem rozważań będą wybrane utwory z czasów Oświecenia, reprezentujące kilka kręgów tematycznych i form literackich (anegdota, pamflet obyczajowy i polityczny; epigramat satyryczny; wierszowany reportaż, tropiący ciemne strony obyczajowości ówczesnej Warszawy):

1) antyklerykalne wiersze nt. obyczajowości erotycznej duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Odsłaniały one dobre zorientowanie księży w sprawach seksu, udział duchownych w przygodach erotycznych, poświadczających zainteresowanie i witalność. Postaci, zdarzenia i sytuacje ze sfery seksualności, sytuowane w tym środowisku, ukazywane były zwykle w sposób humorystyczny, co stanowiło jedną ze strategii przekraczania obyczajowego tabu, stosowaną przez autorów tych tekstów i służyło rozbrajaniu przez śmiech zakazów, odnoszących się do ukrywanych oficjalnie sfer aktywności ludzkiej. Humor służył rozrywce i rozbawieniu, a satyryczna krytyka o podłożu libertyńskim: ukazaniu kontrastu między oficjalną nauką i etyką kościelną, a obyczajami duchownych.

2) utwory, ujawniające wstydliwe przypadki intymne i prywatne zdarzenia konkretnie wskazanych osób publicznych, obnażające bulwersujące przypadki z ich życia (autentyczne lub insynuowane). Zwraca tu uwagę zasięg personalny krytyki. Taką strategię obserwujemy często w okolicznościowej poezji politycznej Oświecenia, gdyż nagłaśniane w utworach wydarzenia prywatne znanych postaci miały na celu zdezawuowanie tych osób jako przeciwników politycznych, stawały się powszechnie komentowanymi sprawami publicznymi. Podawanie gorszących szczegółów życia osób publicznych było wypróbowaną bronią w walce o wpływy i opinię, jak o tym świadczą zarówno pamflety polityczne oraz np. Zagadki sejmowe, w których odsłaniano bulwersujące szczegóły z życia uczestników Sejmu Wielkiego portretowanych w tych krótkich epigramatach, jak i pamflety obyczajowe, zmierzające do ośmieszenia osób sprawujących funkcje publiczne.

3) wspomniane zostaną też dość obszerne wierszowane oświeceniowe „przewodniki” po warszawskich domach rozkoszy (jak je określił we wstępie do edycji Edmund Rabowicz). Twórcy tych ciekawych pod względem socjologiczno-obyczajowym utworów formułowali swe reportażowe zgoła obserwacje na temat swobody seksualnej w stolicy w sposób weredyczny i prowokacyjnie dosadny.

Na zajęciach podjęte będą zagadnienia dotyczące różnych sposobów przekraczania tabu obyczajowego i językowego w ulotnej poezji obyczajowej i politycznej oraz funkcjonowania form literackich nieakceptowanych przez poetykę klasycystyczną, jako atakujących imiennie osoby lub instytucje, wyrażających „zakazane”, tabuizowane treści, podejmujące tematy, uznawane za nieprzyzwoite czy niestosowne i posługujące się takimi leksykalnymi określeniami, jak pospolite sformułowania, wyrażenia i zwroty, wyrazy trywialne, przekleństwa, połajanki, wulgaryzmy (używane, wbrew tabu, w mówionym języku potocznym, lecz niemile widziane w poezji). Ta warstwa językowa to przejaw manifestacyjnego łamania zakazów językowych w obrębie „zakazanej” problematyki: 1) mającego źródła libertyńskie; 2) reprezentującego lub naśladującego literacką kulturę szlachecką (tzw. folklor szlachecki); 3) kontynuującego tradycję wierszy staropolskich, operujących rubaszną dosłownością i wulgarnością, pisanych „dobrym towarzyszom g’woli”.czwartek 15.15-16.45 s. 2.49

dr hab. prof. UŁ Ewa Woźniak , dr hab. Magdalena Pietrzak - Ona i on w języku

ćwiczenia konwersatoryjne || 30 godz.Warunki zaliczenia - przygotowanie referatu, aktywny udział w zajęciach.
Opis: Zajęcia wprowadzają w dziedzinę tzw. lingwistyki płci, a więc w problematykę żywą we współczesnym dyskursie publicznym i prowokowaną przez wypowiedzi osób publicznych (np. życzenie pani minister, by nazywać ją „ministrą”). Studenci analizują, jaki jest obraz obydwu płci w języku (np. na podstawie obecnych w polszczyźnie frazeologizmów typu męska decyzja, babskie gadanie itp.; w oparciu o dane słowotwórcze – jakie są możliwości i ograniczenia w tworzeniu nazw żeńskich itp.) i interpretują te dane w perspektywie historycznej oraz na tle przemian społeczno-obyczajowych. Na zajęciach zostanie poruszony także problem uwarunkowań pomiędzy płcią a porozumiewaniem się w kontekście tzw. kobiecego i męskiego stylu ekspresji. Powszechnie uważa się bowiem, iż komunikacja kobiet i mężczyzn mocno się różni. Jak wielkie są to różnice, z czego wynikają i jakie mogą mieć skutki dla procesu komunikowania się? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć wspólnie.

czwartek 15.15-16.45 s. 1.17
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna