Filozofia społecznaPobieranie 32.07 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar32.07 Kb.
Filozofia społeczna używana jest wymiennie z pojęciem takim jak filo społeczeństwa lub polityki. Filozofia ta zajmuje się analiza podstaw życia społecznego oraz głównymi przejawami życia społecznego, zwłaszcza polityką.
Filozofia Społeczna korzysta z wielu nauk społecznego historycznych , takich jak prawo ekonomia politologia historia a najbardziej socjologia. Nauki te dostarczają materiału empirycznego który jest podstawą do formułowania różnych uogólnień na temat natury Państwa , natury dziejów ludzkich, genezy społeczeństwa, natury polityki podstawowych zasad i wartości życia społecznego. Żeby uchwycić specyfikę refleksji Filozoficznej Różniącą filozofie społeczna od tych natur najlepiej porównać z socjologią co łączy a co dzieli.
1) Ze względu na przedmiot

- Filozofia Społeczna bada ogólnie naturę społeczeństwa zajmuje się abstrakcja a nie szczegółami, poznaje naturę przedmiotu.

- Socjologia zajmuje się konkretnymi grupami klasowymi liczą się nie ogóły lecz szczegóły.

- Filozofia jest zorientowana aksjologicznie (pyta o dobre i złe) i ideologicznie (łączy życie społeczne z określonymi ideałami). Filozofia zastanawia się jak być powinno.

- Socjologia chce być wolna od wartości i wszelkich ideologii mówi jak nie jak być powinno ale jak jest.

- Filozofia stara się również socjologii uzmysłowić to że nie jest tak do końca wolna od wartościowania i zwiększyć obiektywizm twierdzeń socjologicznych.

- Socjologia dzięki filozofii zyskuje także argumenty pozwalające jej określić które rzeczy należy uznać w społeczeństwie za pozytywne a które za negatywne które za wartości złe a które za moralne.
3) Ze względu na metodę

- Filozofia społeczna posługuje się metodami przede wszystkim dedukcyjnymi tzn. znając pewne ogólne prawidłowości formułuje tezy pasujące do szczegółowych przypadków.

- Socjologia zupełnie odwrotnie wychodzi od szczegółowych pojedynczych danych i na tej podstawie próbuje formułować ogólne prawidłowości. Filozofia posługuje się dedukcją w jej odmianie zwanej redukcją.
4) Ze względu na formę przekazu

- Filozofia ma cel perswazyjny chce kogoś przekonać do pewnych racji czyli takich które uznają za prawdziwe dobre słuszne.

- Socjologii chodzi o czysty opis bez celów perswazyjnych.

- Filozofia podejmuje każdy temat związany z życiem społecznym i szuka argumentacji.- Socjologia ogranicza się do tego co można zoperacjolizować i skonceptualować w ramach metod którymi dysponuje najlepiej w sposób ilościowy .

Ontologia społeczeństwa – jakim bytem, jaką ma naturę byt zwany społeczeństwem? Czy w ogóle istnieje takie coś jak społeczeństwo
1) Monizm - stanowi o istocie i istnieniu społeczeństwa (natura społeczeństwa odnosi się do jakiejś jednej rzeczy zasady. Monizm dzieli się na holizm i indywidualizm.
Holizm - społeczeństwo jest pewna odrębną całością nadrzędną , wobec jednostek ludzkich i podporządkowującą sobie zachowania człowieka. Źródła holizmu odnajduje się w filozofii Platona. W tym ujęciu holizm jest rodzajem organizmu porównuje się społeczeństwo do organizmu społecznego i traktuje się jednostki i mniejsze grupy społeczne jako części dużego organizmu. Nie jest on odrębny substancjalnie od części których się składa. Celem jest dobro społeczeństwa a nie dobro jednostki. Nurt holizmu nazywa się kolektywizmem. W tym ujęciu społeczeństwo jest pewną całością nadrzędną wobec jednostki a dodatkowo jest ono niejako substancjalnie odrębne. Nurtem holizmu jest socjologizm- uznaje, że istnieją struktury społeczne pierwotne do jednostki ludzkiej a każdy człowiek to skutek procesów socjologicznych. Nie jest tak radykalny jak kolektywizm.
Indywidualizm – społeczeństwo to zwykły zbiór jednostek nie ma ono żadnej formy istnienia poza ludzkimi jednostkami to suma jednostek. Istnieją jednostki i tylko jednostki a społeczeństwo to zbiorcza nazwa. Wiąże się z liberalizmem i egzystencjalizmem.
Liberalizm - społeczeństwo to suma interesów jednostkowych, dobro wspólne nie istnieje istnieje jedynie dobro jednostkowe .Społeczeństwo to nazwa pusta Państwo nie istnieje.
Egzystencjalizm (Jaun Pal Sartre) - Każdy drugi człowiek jest wrogiem przeciwnikiem. Naturalnym porządkiem jest taki który jak najmniej rzeczy nie ogranicza jest to konieczne nie tylko dla tego bym czuł się wolny ,bym mógł się uznać członkiem społeczności i społeczeństwa to antytezy. Egzystencjaliści tak jak socjologowie są najbliżej konkretnych jednostek to jest realne. Nie można w imię konkretów wprowadzić złudzeń zabijają nasze egzystencje. Każde społeczeństwo uprzedmiotawia człowieka czyni nas bytami w sobie. Człowiek jest bytem dla siebie.
2) Pluralizm- za bliższe prawdy uznajemy podejście pluralistyczne którego pierwotnym przedstawicielem był Arystoteles. Pierwotną metaforą społeczeństwa u Arystotelesa była rodzina. W tym ujęciu i jednostki i społeczeństwo jest czymś Realnym. Mamy wielość jednostek i sposobów życia społecznego. Realnośc jednostek jest substancjalna a realność społeczeństw jest relacyjna.
Społeczeństwo to JA + TY = MY

Geneza Społeczeństwa - jest to pytanie o to jak i kiedy społeczeństwo powstało.
a) Arystoteles sformułował pojęcie : społeczeństwo istnieje od zawsze odkąd istniał człowiek, człowiek ze swojej natury jest zwierzęciem społecznym(politycznym). Dla Arystotelesa jest działaniem na rzecz dobra wspólnego. Człowiek ze swojej natury, aby być człowiekiem musi być z natury nastawiony na życie społeczne, nie oznacza to jednak że w społeczeństwie człowiek nie może żyć poza społeczeństwem tyle że jest to możliwe tylko dlatego że korzysta z instytucji społecznych czy tego chce czy nie chce. Społeczeństwo jest w człowieku. Być zwierzęciem społecznym nie oznacza , że musimy żyć w stadzie. Człowiek może przeciwstawić się normom społecznym, ale nie może wyzbyć się natury społecznej.

b) Marksizm wprowadza tezę podporządkowania się społeczeństwu człowiek ma instynkt stadny. Staliśmy się ludźmi wtedy kiedy rozpoczęliśmy życie społeczne. Uczłowieczenie przez socjalizację. Im bardziej człowiek jest socjalizowany tym bardziej jest człowiekiem.


c) Społeczeństwo jest rodzajem sztucznego tworu który powstał w wyniku umowy społecznej.
3 teorie umowy społecznej związane są z liberalizmem anglosaskich i francuskich wśród teoretyków angielskich:
- Thomas Hobbes – filozof klasyczny monarchii oświeceniowej, uznawał że przed życiem społecznym istniał naturalny stan życia człowieka

- John Lock- Jan Jakub Rousseau mówi o stanie natury i stanie społecznym.
1) Hobbes- stan naturalny to stan pełnej nieograniczonej wolności każdej jednostki podstawą jest egoizm. W innej wolności branie swoich egoistycznych interesów. Nie próbuje umiejscowić umowy społecznej w czasie. Mówi o zjawisku jakim było wynikające z indywidualizmu i ogólnego poczucia zagrożenia swojego życia co było podstawą pojawienia się mechanizmów w których oddajemy część naszej wolności dla naszego większego bezpieczeństwa. Pojawia się więc konieczność zawarcia umowy sankcjonującej ten stan rezygnowania z wolości nie ma większego bezpieczeństwa i efektem tego jest podporządkowanie się wtedy suwerena. Umowa jest między podmiotami, którzy rezygnują z wolności wybierają strażnika którego nazywają suwerenem. Umowa czyniąca nas podległymi , wtedy suwerena jest umową nie do nie do wypowiedzenia. Nie jest to podporządkowanie konkretnemu władcy . jest to władza nie ucieleśniona suweren nie musi być jednostką. W sposób sztuczny pojawiło się podporządkowanie władzy suwerena , ale jak już zawarliśmy ten rodzaj kontraktu jesteśmy zobowiązani traktować władze jako coś naturalnego, bo inaczej cofnęlibyśmy się do stanu pierwotnego – wojna każdego z każdym jak się pojawia społeczeństwo pojawia się władza. Druga umowa społeczna kontrakt obywateli żyjących w społeczeństwie dotycząca warunków. Może być wypowiedziane jeśli władca nie wypełnia zobowiązań których podjął się w ramach konkretnych rozwiązań ustrojowych. Społeczeństwo będzie zawsze ciałem obcym, koniecznością . Władza suwerena powinna być kontrolowana i powinniśmy starać się minimalizować jej wpływ na nasze życie do tego co jest konieczne.
2) John Lock - pierwszy rodzaj umowy ojciec republikanizmu amerykańskiego. Stan naturalny nie jest całkowicie stanem całkowicie przed społecznym i egoistycznym. W stanie natury jest naturalne prawo porządek społeczny. Wraz z życiem społecznym w stanie naturalnym pojawiają się takie formy życia które nie mogą być już chronione, nie mogą się rozwijać tylko na bazie praw naturalnych, taką instytucją jest własność prywatna. Pojawia się w stanie natury ale nie jest możliwe jest jej ochroną na bazie praw naturalnych. Konieczne jest zawarcie umowy społ. która pozwoliła by gwarantować prawa osobiste i własność prywatną. Ta umowa przenosi nas instytucjonalnie w inną formę życia społecznego. Władza jest spersonalizowana. Druga umowa społeczna (jak Hobbesa ) rozwiązania prawne przybierają historyczny kształt ustrojowy. Rozwiązanie instytucjonalne – prawo jest najwyższą władzą, należy go przestrzegać. Władza jest odseparowana, określa reguły prawne.
3) Rousseau - zaczyna od stanu natury, życie społeczne w stanie natury jest najdoskonalszą formą życia , oparta na naturalnych prawach, które można podporządkować 3 zasadom : naturalnej wolności, równości i braterstwie. Doskonałość życia społecznego została zachwiana gdy pojawiły się 2 zasadnicze instytucje społ. , podział pracy i własność prywatna. Pojawiły się różne formy ustrojowej władzy, w której zostały prawa. Chciał przywrócić doskonałość stanu naturalnego. Powrót naturalny nie jest możliwy. Trzeba wymyślić nowy Rodzaj umowy , aby naturalne życie społeczne mogło się rozwijać w naukach politycznych. Będzie to o wiele doskonalsza forma, bo będzie dziełem życia społecznego. Potrzebna mu była kategoria, która miała by stać u podstaw życia społecznego. Nazwał to wolą powszechną, jest to wola której przedmiotem jest lud, lecz nie jest to pusta suma woli jednostek. Jest to rodzaj wyższej świadomości społecznej. Lud powinien być gł. Przedmiotem umowy społecznej ustrój powinien być podporządkowany woli powszechnej. Wyrazicielem tej woli powszechnej miał być rodzaj bytów lokalu społeczności. Społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo polityczne (nowa forma życia społecznego) o przynależności do tego decyduje decyzja polityczna. Lud może zbudować nową polityczną Jakość postaci wolności politycznej równości politycznej i braterstwa solidarności politycznej. Gwarantem tej społeczności jest prawo. Rousseau przyczynił się do rozpowszechnienia idei prawa naturalnego.
Koncepcja Człowieka - jako podstawa relacji człowiek a społeczeństwo. Dotyczy kwestii ludzkiej wolności.
3 podstawowe kierunki:
1) stanowisko deterministyczne

2) stanowisko indeterministyczne

3) stanowisko autodetermistyczne
Ad.1.

Zbiór różnych stanowisk stwierdzających, człowiek z natury podlega pewnym koniecznym regułom zasadom niezależnym jego woli . Jest konsekwencją realizmu, w którym widzimy, że człowiek nie może robić tego co chce, ograniczenie psychologiczne biologiczne ukazuje jak wiele rzeczy musimy i one nie zależą od naszej woli. Tą prawdę realistyczną , która mówi że w większości sferach tak jest w zamianie na deterministyczną. Zaleca aby człowiek realistycznie traktował swoje ograniczenia jako braku, a jedno z takich ograniczeń uznał wpływ społeczeństwa. To nie my wybieramy społeczeństwo, to społeczeństwo nas wybiera .Społeczeństwo to konieczność stajemy się skłonni do iluzji, manipulacji. Sami nie decydujemy o niczym. Determinizm jest odebraniem wolności. Jedyna wolność jaka nam pozostaje w takim ujęciu to uświadomienie swoich własnych konieczności. Determinizm zabija inne naturalne sposoby rozumienia wolności. Usprawiedliwia nierówność wskazuje że są one wyrazem niezależnych od człowieka uwarunkowań.


Ad.2.

Sprzeczny z determinizmem. Pojmuje człowieka jako niczym jako niczym nie ograniczony podmiot własnych działań. Nic nie powinno nas ograniczać, nasze człowieczeństwo te umiejętności nie podlegające ograniczeniom. Jest powiązany z ontologia indywidualistyczną. Egocentryzm rozumienie wolności.


Ad.3
Wiąże się z drugim rozumieniem wolności w rozumieniu pozytywnym. Jest to samoograniczenie się tzn. z jednej strony realistycznej uznaje ograniczenia zewnętrzne , a z drugiej strony wiem że jest cała sfera rzeczywistości, która zależy ode mnie. Ten rodzaj autodeterminizmu sprzyja pluralistycznemu myśleniu o świecie. Myślenie w tych kategoriach (auto) – to my budujemy Zespół relacji między ludzkich my decydujemy co nam wolno a czego nie powinniśmy.

Ideologia polityczna- znaczenia:
1) prawdziwa wiedza o ideałach, próba prawdziwego ujęcia miejsca i roli idei ogólnych najczęściej w życiu społecznym i poznaniu świata przyrodniczego i społecznego.
2) fałszywe ujęcie miejsc i roli idei w świecie przyrody i społeczeństwie oraz w procesie myślenia o tych światach.
3) Ideologia to tyle co zastosowanie współczynniku humanistycznego w ujęciu przyrody po przez wartościowanie ich w kategorii dobra i zła.
4) Zastosowanie współczynnika nie egalitarnego w rozumowaniu rzeczywistości.

Nie egalitarny istnieją usprawiedliwienia na równość i nie równość.


5) Każda ideologia jest przed naukową i poza naukową wiedzą problematyczną niepewną zawodną związaną z ryzykiem lecz mającą dla jednostek zbiorowości znaczenie jako wiedza nie mająca konkurencji.
5 Najważniejszych Ideologii Politycznych i ich odmiany:
1) Konserwatyzm : Konserwatyzm Religijny, Konserwatyzm Ideowy (nacjonalizm)

2)Liberalizm: Liberalizm Klasyczny (wartości ekonomiczne), Neoliberalizm (liberalizm nowoczesny, podkreśla inne wartości niż ekonomiczne np. obyczajowe)

3) Socjalizm: Socjalizm Naukowy (komunizm, marksizm), Socjalizm Nowoczesny (stworzony z powojennym ruchem socjodemokratycznym, ideały socjalistyczne pozbawione dogmatów komunizmu. Najważniejszą wartością dla socjalizmu jest równość)

4) Feminizm (5 fal feminizmu: Sufrażystki, walka o uprawnienie, pigułka antykoncepcyjna, obrona wartości kobiecości, mówienie w imieniu mniejszości)

5) Anarchizm
Główne role poszczególnych idei:
-Konserwatyzm Religijny -Boski porządek, tradycja, których nie można podważać

- Konserwatyzm Ideowy – naturalny porządek wynika z natury, jest zgodny z naturą człowieka- człowiek to nie jednostka, to byt społeczny.

- Liberalizm klasyczny – wolny rynek, problem reguł wolnego rynku

- Neoliberalizm - najważniejsza demokracja i prawa człowieka

- Socjalizm naukowy – równość ekonomiczna

- Socjalizm nowoczesny – podkreśla równość obyczajową, brak dystansu w sferze obyczajowej

- Feminizm – równość płci, prawa kobiet oraz prawa mniejszości

- Anarchizm- przeciwko wszelkiej władzy


Symboliczne Dzieła:
- Konserwatyzm Religijny (Carl Schmidtt)- „Teologia polityczna”

- Konserwatyzm Ideowy (Edmund Burke)- „Rozważania o Rewolucji Francuskiej”

- Liberalizm Klasyczny (Fryderyk Von Hayek)- „Droga do zniewolenia”

- Neoliberalizm (John Rawls)- „Teorie sprawiedliwości”

- Socjalizm Naukowy (Karol Marks )- „Kapitał”

- Socjalizm Nowoczesny ( Antohny Giddens)- „Trzecia droga”

- Feminizm (Simon de Beauvoir) – „Druga płeć”

- Anarchizm (Robert Nozick)- „Anarchia, państwo i utopia”


Sposób rozumienia władzy:
- Konserwatyzm Religijny – władza autorytatywna- oparta na autorytecie moralnym, władza legitymizowana tradycją

- Konserwatyzm Ideowy- elitaryzm- władza elit intelektualnych, moralnych, pochwała elit- najlepsi przy władzy.

- Liberalizm Klasyczny – biurokracja, technokratyzm i władza ekspertów

- Neoliberalizm- Władza demokratyczna, władza lokalna- jak najbardziej oddolne formy władzy

- Socjalizm – dyktatura klasowa oparta na sile idei a nie na sile fizycznej, socjalizm jest populizmem.

- Feminizm- to co jest racjonalne i naukowe jest władzą i wartością. Broni nauki, pochwała merytokracji naukowej.- Anarchizm – wielka filozofia porządku społecznego bez władzy.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna