Filozofická fakulta Inštitút edukológie a sociálnej práce Katedra sociálnej prácePobieranie 243.35 Kb.
Strona1/3
Data06.05.2016
Rozmiar243.35 Kb.
  1   2   3


Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta


Inštitút edukológie a sociálnej práce

Katedra sociálnej práce


v spolupráci s ďalšími inštitúciami


Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Wydział pedagogiki i psychologii Katedry pedagogiki społecznej Uniwersytetu Śląskiego  v Katowiciach

Śląska Wyższa Szkoła Zarządania im. Gen. Jerzego Ziętka v Katowiciach

Instiytut pedagogiki Wydzialu pedagogiczno-artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

v Rzeszowe

Občianske združenie Potenciál

Sociálna pedagogika, sociálna práca

a sociálna andragogika

- aktuálne otázky teórie a praxe

Zborník abstraktov z vedeckej slovensko-česko-poľskej konferencie


konanej dňa 1. – 2. októbra 2007 v Spišskej Novej Vsi

Prešov 2007


Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika - aktuálne otázky teórie a praxe

Zborník abstraktov z vedeckej slovensko-česko-poľskej konferencie konanej v dňoch

1. – 2. októbra 2007 v Spišskej Novej Vsi

Autori: kolektív

Editorka: Prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc.

Výkonná redaktorka: PhDr. Denisa Šoltésová

Vydavateľ: IESP FF PU

Formát: A5

Vydanie: prvé

Rok vydania: 2007

Text neprešiel jazykovou úpravou


Technické redaktorky: PhDr. Denisa Šoltésová, Mgr. Lenka Kvašňaková, Mgr. Lenka Korchánová


Spoluorganizátori


 • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 • Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 • Wydział pedagogiki i psychologii Katedry pedagogiki społecznej Uniwersytetu Śląskiego v Katowiciach

 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządania im. Gen. Jerzego Ziętka v Katowiciach

 • Instiytut pedagogiki Wydzialu pedagogiczno-artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

 • v Rzeszowe

 • Občianske združenie Potenciál


Odborní garanti konferencie:

Prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki

Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD.

Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

Prof. PhDr. Gabriela Porubská, CSc.

Prof. UR dr. hab. Mieczysław Radochoński
Organizačný výbor konferencie:

Predsedníčka organizačnej komisie: PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.


Členovia: PhDr. Dušan Klein, PhD. (FSVaZ UKF v Nitre)

PhDr. Ctibor Határ, PhD. (PF UKF v Nitre)

PhDr. Vladimír Frk, CSc. (FF PU v Prešove)

PhDr. Denisa Šoltésová (FF PU v Prešove)

Dr. Teresa Wilk (UŚ v Katowiciach)

Dr. Andrzej Czerkawski (ŚWSZZ im.JG v Katowiciach)

Dr. Marta Uberman (UR v Rzeszowe)

Úvodom o cieľoch konferencie


Cieľom vedeckej konferencie Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teórie a praxe je výmena vedeckých poznatkov a komparatívna analýza sociálnych problémov na Slovensku, v Poľsku a Čechách.


Konferencia je ďalšou z cyklu vedeckých konferencií, ktoré katedry inštitútu venujú aktuálnym otázkam sociálnej práce a vzdelávania dospelých. Nadväzuje na predchádzajúce konferencie o kvalite života a sústreďuje sa na špecifické problémy práce a poslania sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov a sociálnych andragógov v spoločnosti (založenej na poznatkoch a v štáte verejného blaha), najmä:

 • na aktuálne teoretické otázky sociálnej pedagogiky, sociálnej práce a sociálnej andragogiky,

 • na identifikáciu bariér a stimulov v práci s cieľovými skupinami detí, mládeže a dospelých,

 • na možnosti sociálnej a vzdelávacej politiky pri vytváraní podmienok pre zvyšovanie kvality pracovného a súkromného života profesionálov a klientov sociálnej práce a účastníkov výchovy a vzdelávania.Konferencia je určená pozvaným odborníkom a odborníčkam univerzít a vysokých škôl, ktorí/é sa zameriavajú na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku a sociálnu andragogiku v Slovenskej republike, Českej republike a Poľskej republike.

Ponúkané témy konferencie:

 • Európske a národno-štátne dimenzie sociálnych problémov a trendov v praxi

 • Teoreticko-metodologické otázky sociálnej pedagogiky, sociálnej práce, sociálnej andragogiky

 • Profesionalita a sociálne problémy

Na konferenciu sa prihlásilo vyše 100 účastníkov zo Slovenska, Poľska a Čiech.


Abstrakty uvádzame v abecednom poradí, pretože zborník sa pripravoval do tlače priebežne, tak, ako prichádzali návratky od účastníkov. Účastníci dostávajú zborník abstraktov pri prezentácii.

Milí naši hostia a hosťky,

prajeme Vám príjemný pobyt

prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc.

a organizačný výbor konferencie
Abecedný zoznam abstraktov

BALOGOVÁ, Beáta, PhDr., PhD.

Existuje etiketa sociálnej práce?
Kľúčové slová: etiketa, etika, morálka, sociálna práca, spoločenský styk.

Abstrakt: Spoločenský styk je nevyhnutnou súčasťou výkonu sociálnej práce a práve v ňom dochádza k stretu etikety a morálno-etických noriem a hodnôt profesie. Na jednej strane existujú názory, ktoré vyjadrujú tvrdenie, že aplikácia etikety vytvára priestor pre morálne pokrytectvo a na druhej strane iné prístupy poukazujú na situácie, kedy nerešpektovanie etikety malo morálne dôsledky. Práve táto protirečivosť sa stala pre nás výzvou k verejnej polemike existencie etikety v sociálnej práci.

BATIUK, Anna, Dr.

Kultura postfiguratywna, kultura kofiguratywna, kultura prefiguratywna.
Kľúčové slová: kultura postfiguratywna, kultura kofiguratywna, kultura prefiguratywna. 

Abstrakt: Starość jest etapem w życiu człowieka, który ma swój jednostkowy i społeczny wymiar. Dyskutując na temat starości należy pamiętać, że w zależności od historycznego czasu, kulturowych i cywilizacyjnych uwarunkowań ta faza ludzkiej egzystencji była różnie odbierana i wartościowana przez otoczenie społeczne.

Współcześnie starość, z którą związany jest stereotyp człowieka zniedołężniałego, samotnego, potrzebującego opieki nienadążąjącego za tempem życia jest nieakceptowana. Niechętnie o niej mówimy, zacieramy wszelkie oznaki, które zdradzają naszą metrykę. Zapewne pomimo osiągnięć w dziedzinie medycyny, biologii, genetyki nie uda się uciec przed starością, ale można zmienić sposób myślenia o niej, aktywnie i twórczo przejść przez tę fazę życia.  BAYEROVÁ, Mária, PhDr., KOVÁČOVÁ, Miroslava, Mgr.

Špecifiká sociálnej práce v ústavných zariadeniach rezortu školstva.
Kľúčové slová: sociálna práca, metódy sociálnej práce s deťmi a mládežou, sociálny pracovník, sociálna rola, osobnostné predpoklady.

Abstrakt: Príspevok prezentuje sociálnu prácu ako praktickú činnosť. Vymedzuje metódy sociálnej práce s deťmi a mládežou. Hľadá odpovede na otázky: Aký by mal byť sociálny pracovník, ktorý pracuje s touto cieľovou skupinou? Aké sú jeho roly? Aké sú osobnostné predpoklady potrebné pre výkon jeho práce? Názory prezentované v príspevku sú podporené výskumom, ktorý sme realizovali v zariadeniach pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou v rezorte školstva.

Biała, Jolanta, Dr.

Formy wspomagania socjalnego rodzin problemowych w środowisku lokalnym.
 
Abstrakt: Rodzina jako środowisko wychowawcze ma znaczący wpływ na wychowanie i socjalizację dzieci w niej wychowywanych. Poszczególni członkowie rodziny oczekują od siebie nawzajem miłości, wsparcia, poczucia bezpieczeństwa. W sytuacjach zagrożenia rozwoju dziecka w rodzinie, rodzina nabiera cech rodziny dysfunkcyjnej. W systemie państwa pomocy społecznym kształtowanym od 1989 roku, od początku transformacji ustrojowej dominuje polityka prorodzinna, w której wspomaganie oraz wsparcie socjalne rodzin jest elementem dominującym. Okres transformacji ustrojowej oraz zmiany w polityce społecznej w Polsce zaznaczyły się między innymi powstaniem wielu  nowych instytucji socjalnych, których zadania sprowadzają się do różnych form pomocy i pracy socjalnej z rodzinami problemowymi. Do nich należą między innymi: Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, fundacje, komitety, towarzystwa, stowarzyszenia o charakterze świeckim oraz wyznaniowym. Podejmują one różnorodne zakresy działań. Wspomaganie może przybierać zakres wspomagania o charakterze materialnym, prawnym, zdrowotnym, kulturowym. Gdy uwzględnimy charakter klienta może ono pełnić rolę wspomagania jednostkowego, grupowego, zespołowego z uwagi na potrzeby klientów oraz rodzaj dysfunkcji rodziny. Główna osobą podejmującą tego typu wyzwania są pracownicy socjalni. Do ich zadań należą następujące zakresy działań:

 • Wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej.

 • Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwijania własnych problemów, Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym.

 • Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

System pomocy społecznej uwzględniający pracę socjalną w różnych zakresach nastawiony jest na aktywizację klienta, jego samodzielne radzenie sobie w sytuacjach trudnych życiowo. 

BIAŁOBRZESKA, Katarzyna, Dr.

Dziecięca bieda. Ubóstwo na wsi i w mieście we współczesnej Polsce.
Abstrakt: Ubóstwo należy do jednej z najbardziej dotkliwych kwestii społecznych, jakie przyniosły ze sobą zmiany związane z przeobrażeniami społeczno – gospodarczymi i politycznymi, mającymi miejsce w Polsce po 1989 roku. Stanowi ono cenę, jaką przyszło zapłacić naszemu społeczeństwu za przejście z systemu uspołecznionego, gwarantującego ludziom pracę i zabezpieczenia socjalne, do gospodarki rynkowej.

Obok niewątpliwych korzyści płynących z przemian ustrojowych pojawiło się wiele nowych problemów społecznych, takich jak: bezrobocie, zagrożenie bezpieczeństwa, bezdomność, wzrost przestępczości, agresji a w szczególności ubóstwo prowadzące niejednokrotnie do marginalizacji społecznej i jej skrajnej postaci – ekskluzji.. Gwałtowne ubożenie szerokich kręgów ludności stało się zjawiskiem na tyle już powszechnym i trwałym, że zaczyna być postrzegane jako czynnik zagrażający spoistości społeczeństwa. Marginalizacja generowana przez ubóstwo przyczynia się do bio- socjo – kulturowej degradacji jednostek, grup ludzkich, czy całych regionów.

Natężenie ubóstwa w Polsce jest uzależnione od miejsca zamieszkania. Rozkład ubóstwa na obszarze Polski jest nierównomierny. Czynnikiem oddziałującym na zwiększenie zagrożenia ubóstwem jest zamieszkiwanie na wsi i małym mieście. Cechą „nowego” ubóstwa jest wielowymiarowa, lokalna i regionalna koncentracja biedy i związanych z nią negatywnych zjawisk. Dotyczy to zarówno wiejskiej jak i miejskiej biedy.

W przygotowywanym wystąpieniu, zamierzam przedstawić sytuację dzieci żyjących w ubóstwie w różnych środowiskach współczesnej Polski, uwzględniając zarówno zróżnicowanie przyczyn, skutków jak i sposobów przeciwdziałania biedzie w różnych środowiskach lokalnych.
BORZUCKA-SITKIEWICZ, Katarzyna, Dr.

Zastosowanie wybranych metod zapobiegania zachowaniom agresywnym na gruncie pracy socjalnej.
Abstrakt: Eskalacja różnych form agresji wśród dzieci i młodzieży stała się obecnie istotnym problemem społecznym. W miarę ich narastania podejmowane są mniej lub bardiej udane próbe przeciwdziałania tym zjawiskom. Działania takie powinny mieć miejsce przede wszyztkim na gruncie pracy socjalnej, jednak ich skuteczność w dużej mierze zależy od dobrego merytorycznego przygotowania osób je prowadzących. Z tego względu w tekście referatu zostaną zaprezentowanie w pracy środowiskowej. Przedstawione zostaną między innymi: trening umiejętności społecznych, trening zaszczepiania stresu, trening umiejętności rodzicielski. Prezentacja tych metod ma na celu dostarczenie praktycznych wskazówek zarówno samym pracownikom socjalnym, jak i osobom zajmującym się ich zskoleniem.

BRUTOVSKÁ, Gizela, Mgr., ROHÁČ, Peter, Mgr. 

Uplatnenie absolventov denného štúdia odboru andragogika Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity na trhu práce.
Kľúčové slová: študijný odbor Andragogika, absolventi vysokoškolského štúdia, uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, kľúčové kompetencie. 

Abstrakt: V príspevku autori analyzujú súčasný stav pri uplatňovaní sa absolventov vysokoškolského štúdia odboru andragogika v praxi. Vychádzajú zo sociologického prieskumu realizovaného dotazníkovou technikou na vzorke všetkých absolventov denného štúdia študijného programu andragogika (vzdelávanie dospelých) za posledných päť rokov.

V príspevku autori skúmajú problematiku z pohľadu reálneho uplatnenia sa absolventov na trhu práce v odbore. Pozornosť venujú hodnoteniu jednotlivých aspektov študijného programu absolventmi vzhľadom na praktickú uplatniteľnosť nimi získaných kompetencií. V závere navrhujú niektoré opatrenia smerujúce k lepšiemu prepojeniu študijného programu andragogika a uplatnenia sa budúcich absolventov.BUGAJSKA, Beata, Dr.

Aktywność ludzi starych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Kľúčové slová: starzenie się i starość, aktywność, uniwersytet trzeciego wieku, animacja. 

Abstrakt: Starość to okres w życiu człowieka, który nie musi kojarzyć się wyłącznie z ograniczeniami, biernością, nieprzydatnością zawodowo-społeczną. W starości, tak jak we wcześniejszych okresach aktywności życiowej, można stosować nowe rozwiązania w wielu dziedzinach życia, poszukiwać nowych możliwości, nawiązywać znaczące kontakty z innymi ludźmi. Współcześni emeryci to pokolenie coraz lepiej wykształcone, świadome swoich potrzeb, pragnące poszerzać swoja wiedzę w zakresie różnorodnej tematyki. Przykładem ludzi starszych, którzy promują aktywny styl życia w starości mogą być  słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W wystąpieniu przedstawione zostaną główne kierunki działalności UTW w Szczecinie; formy pracy, zrealizowane i planowane projekty edukacyjne  i socjalne.

CZARNECKI, Paweł, Prof. dr hab. 

Etyka zawodowa pracownika socjalnego
Kľúčové slová: Etyka, etyka zawodowa, praca socjalna, kodeks etyczny.
 

Czerkawski, Andrzej

Pedagog społeczny wobec sytuacji kryzysowych w rodzinie.
Abstrakt: Powszechność i różnorodność sytuacji kryzysowych występujących we współczesnych rodzinach sprawia, że pedagog społeczny powinien  posiadać umiejętność niesienia pomocy. Działania profilaktyczne, wsparcie społeczne czy też organizowanie środowiska społecznego do samopomocy często nie wystarcza w pracy z rodzinami kryzysowymi, dlatego też zasadne wydaje się wyposażenie pedagoga w wiedzę z zakresu istoty sytuacji kryzysowej jak i praktycznych umiejętności w udzielaniu interwencji kryzysowych. Prezentowane wystąpienie omawia teoretyczne modele sytuacji kryzysowych oraz wskazuje praktyczne ich implikacje w sytuacjach interwencji kryzysowych. 

DORĘGOWSKA - WOJNOWSKA, Ewa, Mgr., starszy wykładowca

Pracownik socjalny – pojęcie, prawa i obowiązki w świetle ustawy o pomocy społecznej.
Kľúčové slová: pracownik  socjalny, kwalifikacje, obowiązek zachowania tajemnicy, praca socjalna, pomoc podopiecznym.  

Abstrakt: Przemiany gospodarcze, reformy systemu ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia w Polsce powodują znaczący wzrost osób potrzbujących wsparcia ze strony państwa. Zjawiskom tym towarzyszyy rozwój pomocy społecznej i konieczność tworzenia wykwalifikowanej grupy pracowników socjalnych. Pomoc społeczna doczekała się kompleksowej regulacji ujętej w ustawie o pomocy społecznej. Brak wyczerpujących kwalifikacji pracownika socjalnego nie służy zadawalająco w rozwiązywaniu problemow do których zostali powołani. Można dopatrywać się zawodności w działaniach z braku dostatecznych kwalifikacji i dostatecznych środków finansowych umożliwiających objęcie wsparciem większej rzeszy potrzebujących oraz z uznaniowego charakteru udzielanych świadczeń i wyniakjących stąd trudności z zapewnieniem rzeczywistej samowystarczalności zbiorowościom objetym pomocą. Pomoc socjalna wymaga dalszego doskonalenia i środków.   
 

FORMA, Paulina, Mgr.                                                                                            

Rodzina wielodzietna jako obszar działań pracy socjalnej. 
Abstrakt: Rodzina, będąca częścią społeczeństwa współcześnie narażona jest na zakłócenia jej prawidłowego funkcjonowania, czego powodem są zjawiska, typu: ubożenie społeczeństwa, wielodzietność, bezrobocie, rozłąki zagraniczne, liberalizacja poglądów w dziedzinie etycznej. W wielu rodzinach polskich występują także zjawiska patologiczne, dewiacyjne. Wszystkie wymienione kategorie rodzin, w tym również rodziny wielodzietne wymagają wsparcia społecznego. Pojecie wsparcia wchodzi w zakres szeroko rozumianej pracy socjalnej, która bywa rozmaicie definiowana. Jest ona typem aktywności zawodowej, profesją, a adresatem pracy socjalnej jest nie tylko jednostka, ale tez rodzina zagrożona trudną sytuacją życiową – której przykładem jest rodzina wielodzietna.

Współcześnie rodzina wielodzietna nie cieszy się już sympatią społeczeństwa. Upowszechnia się coraz częściej negatywne nastawienie do dużych rodzin. „Rodziny wielodzietne są wyśmiewane i obrażane, a rodzicom wpaja się lęk - często przesadny o przyszłość ich dzieci1”. Niejednokrotnie też bezzasadnie kojarzy się te rodziny z rodzinami patologicznymi, co jest niezwykle krzywdzące, gdyż świadomie podjęły one niełatwy przecież trud życia w większym gronie. Z drugiej zaś strony rodziny wielodzietne zapewniają przyrost naturalny, gwarantują trwanie społeczeństwa. Są doskonałymi podmiotami gospodarczymi, przede wszystkim w zakresie drobnej wytwórczości, handlu i usług. Zakłady rodzinne są najbardziej rentowne, ponieważ są gospodarne, nie wymagają dodatkowego aparatu organizacji i kontroli, są elastyczne jeśli chodzi o godziny pracy, są ściśle związane z rynkiem lokalnym. Dzisiejsza rodzina mała nie jest w stanie być takim podmiotem gospodarczym, natomiast właściwość tę wykazuje nadal rodzina większa, często wielopokoleniowa.

Rodziny wielodzietne są więc tą grupą społeczną, która wymaga większego zainteresowania ze strony pomocy społecznej. Należy w tym miejscu podkreślić, że nie wszystkie rodziny tylko dlatego, że są wielodzietne, wymagają pomocy. Nie mniej jednak zagrożenie ubóstwem jest wśród tej kategorii rodzin stosunkowo wysokie i wiele spośród nich potrzebuje wsparcia socjalnego. Jego rodzaj i wymiar powinien wynikać z indywidualnej sytuacji, a więc każdy przypadek należy rozpatrywać oddzielnie i stosownie do wyników rozpoznania, oferować konkretną pomoc2.

Współczesna sytuacja społeczno – ekonomiczna powodująca zmiany w aktywności zawodowej rodziców wielodzietnych i zachodzące społeczne przemiany, uwidaczniają potrzeby w zakresie wspierania tej kategorii rodzin.

Swoje rozważania teoretyczne dotyczące działań socjalnych na rzecz rodziny wielodzietnej pragnę osadzić na tle praktycznych doświadczeń i przedsięwzięć oraz wypracowanych strategii względem rodzin wielodzietnych, do których można zaliczyć m.in. pomysł Uchwały wspierającej rodziny wielodzietne, która weszła w życie 1 stycznia 2007 roku3, aktualne wskazania polityki rządowej względem takiej kategorii rodzin, priorytety i kierunki działań polityki społecznej na lata 2007-2013, przyjęte przez Radę Ministrów, w których szczególne miejsce zajmuje poprawa warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, wsparcie rodziny w wychowaniu i edukacji dzieci, system pomocy celowej, kształtowanie pozytywnego klimatu wobec środowiska rodzinnego, małżeństwa i dzietności; inicjatywy tworzenia specjalistycznych organizacji pozarządowych; powołanie Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych „Nasz Dom” działającego w Łodzi, Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych w Rzeszowie, którego założycielką jest matka pięciorga dzieci, które podobnie jak wyżej wymienione organizacje oferuje pomoc materialną, dary rzeczowe, utwierdza rodziny w tym, że w trudnej sytuacji życiowej nie pozostają same, a także prowadzi szkolenia rodziców, dzieci, młodzieży odnośnie zagrożeń obecnego społeczeństwa, szczególnie środowiska rodzinnego. Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych w Mysłowicach, prowadzącego działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w tym również ubogich, patologicznych oraz dysfunkcyjnych.

Kolejnym przejawem zainteresowań społeczeństwa problematyką wielodzietności, który będzie również uwzględniony w niniejszym artykule będzie szczegółowa analiza działań placówek typu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale także problematyki wolontariatu w organizacjach pozarządowych na rzecz rodziny wielodzietnej, wolontariatu wspierającego rodzinę w wypełnianiu jej funkcji rodzicielskich, wychowawczych.FRĄÇKOWIAK, Tadeusz, Prof., Dr., hab.

Kultura i człowiek sumienia.
Kľúčové slová: sumienie, człowieczeństwo, świat ludzki, prawdziwy, filozofia nadziei.

Abstrakt:„Kultura i człowiek sumienia“. Wielu współczesnych myślicieli i uczonych opowiada się za stwierdzeniem, iż postmodernizm wymazał sumienie z katalogu pojęć pedagogicznych, aby z czasem zastąpić je wolnością bez granic. Niektórzy z nich dopowiadają do tego, że w następstwie powyższego świat współczesny pogrążył się w kryzysie moralnym. I świat kieruje się odtąd bardziej niż kiedyś błędnym sumieniem, formowanym przez relatywizm moralno – poznawczy, neoliberalizm i źle definiowaną globalizację. Ewidentnym przejawem, a jednocześnie następstwem tej trudnej aksjologicznie sytuacji, wywołanej upadkiem wartości, norm i zanikiem wyczucia zasad moralnego postępowania jest aksjologiczny chaos edukacyjny. Stąd już blisko do upowszechniania się w światoczasie współczesnego człowieka idei wojennizacji czy, dajmy na to, cywilizacji przemocy, a nawet ziszczenia się apokaliptycznej wizji człowieka i jego otoczenia. Nic dziwnego, że zaniepokojona pedagogika aksjologiczna pyta o szanse powrotu do cywilizacji aktywnego sumienia etycznego, humanistycznego dialogu w kwestii człowieczeństwa i kultury życia codziennego. Czy jednak pedagogika aksjologiczna ma w sobie dość mocy, aby sprawić, że człowiek sumienia będzie mógł bardziej niż kiedyś, więcej i inaczej niż współcześnie znaczyć w upowszechnianiu aksjologiczno – pedagogicznych relacji wielowymiarowej przestrzeni ludzkiej egzystencji?

FRK, Vladimír, PhDr., CSc., FRK, Branislav, PhDr.

Starostlivosť organizácie o osobitné kategórie zamestnancov.
Kľúčové slová: starostlivosť o zamestnancov, mladí zamestnanci, noví zamestnanci, vekovo starší zamestnanci, zamestnanci so zníženou pracovnou schopnosťou, ženy, prepustení zamestnanci.

Abstrakt: Starostlivosť o sociálny rozvoj v organizácii sa týka okruhu čin­ností v najširšom poňatí označovaných ako starostlivosť o za­mest­nancov, ktorá sa uskutočňuje vo forme usporiadania pracov­né­ho režimu vrátane pracovnej doby, starostlivosti o pracovné pro­stre­die, starostlivosti o ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, sta­rostlivosti o kvalifikáciu a pracovnú kariéru, ďalej sú to služby pos­ky­tované zamestnancom na pra­covisku vrátane starostlivosti o vý­živu zamestnancov, starostli­vosti o jednotlivé kategórie zamestnan­cov, ale aj ostatné služby poskytované zamestnancom a prípadne aj ich rodinám. Významnou úlohou manažérov v oblasti starostlivosti o zamestnancov je aj upriamenie ich pozornosti na niektoré skupiny zamestnancov, ktoré si vyžadujú osobitný prístup, daný vekom, pohlavím, zdravotným stavom, pracovnou pozíciou napr. mladí zamestnanci (bez pracovnej skúsenosti ),noví zamestnanci (zamestnanci s pracovnou skúsenosťou ),vekovo starší zamestnanci, zamestnané ženy, zamestnanci so zníženou pracovnou schopnosťou, línioví manažéri, vysoko kvalifikovaní odborníci (špecialisti ), nadbytoční a prepustení zamestnanci.

Grecmanová, Helena, Doc. PhDr. PhD.  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna