Finansowanie przedsięwzięć gospodarczychPobieranie 0.64 Mb.
Strona1/6
Data02.05.2016
Rozmiar0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościFinansowanie przedsięwzięć gospodarczychWarszawa, 2004Spis treści1. Źródła pozyskania kapitału


A) Fundusz MIKRO

3

B) Inicjatywa MIKRO

4

C) SME Finance Facility

4

D) Pomoc w wejściu na rynek papierów wartościowych

5

E) Fundusze pożyczkowe

6

F) Fundusze poręczeń kredytowych

15

G) Fundusze Venture Capital

30

H) Fundusz Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy

32

I) Polska Fundacja Przedsiębiorczości

352. Wsparcie inwestycji innowacyjnych


A) Wsparcie finansowe
1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

46

2. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (Komitet Badań Naukowych)

49

3. Bank Gospodarstwa Krajowego

50B) Wsparcie doradcze
1. Sieć KPK

50

2. Innovation Relay Centres

51

3. EUREKA

52

4. LIFT

533. Programy skierowane na obszary wiejskie


A. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

51

B. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

55

C. Fundacja Wspomagania Wsi

58

D. Agencja Nieruchomości Rolnych

59


1. Źródła pozyskania kapitału


 1. Fundusz MIKRO


ul. Żurawia 22

00-515 Warszawa

tel.: (22) 629 00 92

faks: (22) 628 88 11

e-mail: fm@funduszmikro.com

www.funduszmikro.com.pl
Fundusz Mikro został utworzony w 1994 r. przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości USAID do realizacji programu wspierania mikroprzedsiębiorczości w Polsce. Przeznaczono na ten cel 20 mln USD.

Utworzona została sieć przedstawicielstw lokalnych w 32 miastach, nawiązano współpracę z przeszło 29tys. małych przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Łączna kwota wypłaconych września pożyczek to ponad 505 mln. PLN.

Oferta współpracy skierowana do właścicieli najmniejszych firm działających w miastach poszerzona została w lecie 1999 r. o program wspomagania kapitałowego osób dopiero mających zamiar rozpocząć działalność na własny rachunek, osób prowadzących działalność pozarolniczą na terenach wiejskich, stowarzyszeń utworzonych w celu realizacji niewielkich inwestycji mających na celu ułatwienie życia lokalnym społecznościom. Wypracowano unikalną formę współpracy z klientami opartą na zasadzie partnerstwa i zaufania, oferując im stały dostęp do kapitału na prostych warunkach i przy formalnościach ograniczonych do minimum.

Oprocentowanie jest stałe. Istnieje możliwość wzajemnego poręczenia pożyczki w grupie liczącej co najmniej 4 pożyczkobiorców. Miesięczna suma dochodów netto poręczycieli powinna być większa od raty spłacanej pożyczki.

Wszystkie operacje finansowe pomiędzy Funduszem Mikro a firmą odbywają się za pośrednictwem banku.

Fundusz Mikro gwarantuje niezmienność warunków umowy w trakcie jej trwania, a dla stałych klientów obniżenie stóp procentowych przy kolejnych pożyczkach.


Dodatkowo została stworzona oferta pożyczkowa, która przypomina inwestycję kapitałową. Pomiędzy Funduszem Mikro a Pożyczkobiorcami korzystającymi z tej oferty są budowane takie relacje, jak pomiędzy wspólnikami w biznesie.

Tak jak w standardowej ofercie współpraca odbywa się na komercyjnych zasadach, czyli jest możliwość zaciągania komercyjne oprocentowanych pożyczek, ale stali klienci mogą zaciągać pożyczki udzielane na określony w umowie okres, nie dłuższy niż rok, w czasie którego pożyczkobiorca będzie spłacał co miesiąc jedynie odsetki, a nie tak jak dotychczas – odsetki plus część kapitału. Pożyczki takie są nisko oprocentowane, a ich spłata może nastąpić jednorazowo po zakończeniu okresu określonego w umowie. Zakłada się jednak, że wspólną intencją Funduszu Mikro i Klienta jest przedłużenie umowy o kolejny okres, pod warunkiem wniesienia opłaty, wyrównującej zapłacone odsetki do poziomu komercyjnego. W przypadku nie przedłużenia umowy i spłacenia pożyczki, Fundusz Mikro nie uzyska komercyjnych odsetek, ale Klient nie będzie miał możliwości zaciągania kolejnych pożyczek.

Forma tej oferty przypomina inwestycję kapitałową Funduszu Mikro w firmę Klienta. W przypadku udanej inwestycji – czyli podjęcia przez Fundusz Mikro decyzji o przedłużeniu umowy pożyczki, opłata wyrównująca sumę zapłaconych odsetek do poziomu komercyjnego jest odpowiednikiem dzielenia się przez pożyczkobiorcę zyskiem z inwestorem. Odpowiednikiem ponoszonego przez inwestora ryzyka jest oprocentowanie pożyczki poniżej poziomu komercyjnego, ponieważ w przypadku nie przedłużenia umowy inwestor niczego nie zyskuje.
Powrót do spisu treści
B. Inicjatywa MIKRO • Centrala i Oddział Małopolski
  Biuro w Krakowie

  al. Krasińskiego 11a, IV p., 31-111 Kraków
  tel. (12) 427 03 46, 427 03 93, 422 42 57
  email: krakow@inicjatywamikro.pl

 • Oddział Śląski
  Biuro w Katowicach

  ul. Dąbrowskiego 22, pok. 117, 40-032 Katowice
  tel/fax. (32) 253 90 23, 255 47 58
  email: katowice@inicjatywamikro.pl

 • Biuro w Bielsku
  ul. Browarna 2, III p., 43-300 Bielsko-Biała
  tel/fax. (33) 815 09 59, 815 09 60
  email: bielsko@inicjatywamikro.pl

 • Biuro w Częstochowie

ul. Śląska 23, pok. 30, 42-200 Częstochowa

tel/fax. (34) 360 64 20, 360 57 91

email: częstochowa@inicjatywamikro.pl
Inicjatywa MIKRO jest programem pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw działającym na podobnych zasadach jak Fundusz MIKRO. Celem programu jest stworzenie dostępu do środków finansowych dla firm, które nie spełniają kryteriów stosowanych przy udzielaniu kredytów przez banki (nie posiadają zabezpieczeń majątkowych, prowadzących uproszczoną księgowość, krótko działających na rynku lub ubiegających się o niewielkie kwoty). Maksymalna kwota pożyczek, które udziela się na okres do 24 miesięcy to 30.000 PLN. Pierwsza pożyczka na ogół nie przekracza 10.000 PLN. Kwota pożyczki wynosi od 1.000 do 30.000 PLN.

Czas rozpatrzenia wniosku o pożyczkę wynosi do 7 dni od momentu złożenia wymaganych dokumentów.

W ramach programu jest także oferowana możliwość dofinansowania koniecznych szkoleń oraz doradztwo w podstawowym zakresie.
Powrót do spisu treści
C. SME Finance Facility
Komisja Europejska uruchomiła w 10 krajach ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej program finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Program zakłada finansowanie przedsiębiorstw prywatnych poprzez dostęp do kredytów obrotowych i inwestycyjnych, pochodzących z linii kredytowej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

O kredyty mogą występować przedsiębiorstwa, zatrudniające maks. 100 pracowników oraz przedsiębiorstwa mikro, których zatrudnienie nie przekracza 20 pracowników, w tym osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

W ramach programu dostępne są kredyty przyznawane na okres maksymalnie do 5 lat w wysokości:

przedsiębiorstwa do 100 pracowników - 30.000 - 100.000 Euro

przedsiębiorstwa do 20 zatrudnionych - do 30.000 Euro

Kredyty mogą być udzielane w PLN, EURO i USD.


Linia kredytowa obsługiwana jest przez banki, będące pośrednikiem finansowym programu:
Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
tel. (0-prefix-32) 357 70 00
http://www.bsk.com.pl

Fortis Bank Polska SA
ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
tel. (0-prefix-22) 566 90 00
http://www.fortisbank.com.pl

BZ Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.
Pl. Wolności 16, 60-967 Poznań
tel. (0-prefix-61) 856 47 06
http://www.wbk.com.pl

PEKAO S.A.
ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
tel. (0-prefix-22) 656 00 00
http://www.pekao.com.pl
bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
tel. (0-prefix-22) 661 56 05
fax. (0-prefix-22) 661 58 32

Powrót do spisu treści
D. Pomoc w wejściu na rynek papierów wartościowych
Wnioski o wsparcie są przyjmowane i rozpatrywane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez doradztwo” Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (jeden z dopuszczalnych rodzajów projektów w ramach komponentu „Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności”). Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach programowych na stronie: www.parp.gov.pl w zakładce „Fundusze Strukturalne”.
Wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (spełniających warunki określone w Załączniku I rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców zmienionego rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.) i przeznaczone jest na finansowanie części (lub całości – w zależności od rodzaju wnioskodawcy) kosztów usług doradczych związanych z emisją i wprowadzeniem do obrotu publicznego lub zamkniętego akcji/obligacji.

Finansowaniu podlega do 50% (w przypadku mikroprzedsiębiorców wykonujących działalność w oparciu o zaawansowane technologie o znaczącym potencjale rynkowym – do 100%) ceny wyżej wymienionych usług, zrealizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji.


Dofinansowaniu będą mogły podlegać usługi zrealizowane przez akredytowanych wykonawców lub wykonawców wybranych w drodze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po zawarciu umowy o dofinansowanie.
Powrót do spisu treści

E. Fundusze pożyczkowe

Lista teleadresowa lokalnych funduszy pożyczkowych:

Lp.

Województwo

Funduszdolnośląskie

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. 1-go Maja 27

58-500 Jelenia Góra

tel. (75) 752-32-93

faks (75) 752-27-74

e-mail: partner@karr.pl

dolnośląskie

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.

ul. Armii Krajowej 15

57-400 Nowa Ruda

tel. (74) 872-50-25

faks (74) 872-50-25

e-mail: agroreg@poczta.fm

dolnośląskie

Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Powiatu Świdnickiego

ul. Al. Niepodległości 14

58-130 Świdnica

tel. (74) 853-86-26

faks (74) 853-86-26

e-mail: stowarzyszenie@powiat.swidnica.pl

dolnośląskie

Fundacja "Wałbrzych 2000"

ul. Ludowa 1c

58-304 Wałbrzych

tel. (74) 843-45-62

faks (74) 843-45-32

e-mail: biuro@fundacjaw2000.walbrzych.pl

dolnośląskie


Fundacja "Fundusz Regionu Wałbrzyskiego"

ul. Al. Wyzwolenia 24

58-300 Wałbrzych

tel. (74) 842-23-62

faks (74) 842-23-62

e-mail: frw@region-walbrzych.org.pl

kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Rynku Pracy

ul. Bernardyńska 3

85-029 Bydgoszcz

tel. (52) 345-97-43

faks (52) 345-88-66

e-mail: owpirrp@tk.net.pl


kujawsko-pomorskie

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział Bydgoszcz

ul. Poznańska 185

88-100 Inowrocław

tel. (52) 357-56-79

faks (52) 357-56-79

e-mail: owppteino@poczta.onet.pl

kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie Lokalnej Przedsiębiorczości w Toruniu

ul. Kopernika 45

87-100 Toruń

tel. (56) 652-21-47

faks (56) 652-21-47

e-mail: slp@stacja.pl

lubelskie

Stowarzyszenie "Pasmo Aktywni i Bezrobotni"

ul. 11-go Listopada 2

22-100 Chełm

tel. (82) 563-22-28

faks (82) 563-23-15

e-mail: chelm_pasmo@poczta.onet.pl

lubelskie

Lubelska Fundacja Rozwoju

ul. Rynek 7

20-111 Lublin

tel. (81) 743-64-93

faks (81) 743-73-26

e-mail: jurekm@lfr.lublin.pl

lubuskie

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości

ul. Dembowskiego 2

66-520 Dobiegniew

tel. (95) 763-94-77

faks (95) 761-15-40

e-mail: gswmp@kki.net.pl

lubuskie

Gmina Miejska Żary

ul. Rynek 1-5

68-200 Żary

tel. (68) 374-35-08

faks (68) 374-38-83

e-mail: miasto@zary.pl

lubuskie

Fundacja „Przedsiębiorczość”

ul. Mieszka I 13

68-200 Żary

tel. (68) 374-37-87

faks (68) 374-99-68

e-mail: fp@fundacja.zary.pl

łódzkie

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

ul. Wyszyńskiego 11

99-300 Kutno

tel. (24) 254-29-51

faks (24) 253-75-94

e-mail: arrk@plocman.pl

łódzkie

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

ul. Tuwima 22/26

90-002 Łódź

tel. (42) 632-18-92

faks (42) 633-07-63

e-mail: larr@mazurek.man.lodz.pl

łódzkie

Fundacja na Rzecz Restrukturyzacji Regionu Łódzkiego

ul. Tuwima 22/26

90-002 Łódź

tel. (42) 632-26-51

faks (42) 630-17-41

e-mail: airplask@priv.onet.pl

łódzkie

Fundacja Inkubator

ul. Piotrkowska 143

90-434 Łódź

tel. (42) 633-16-55

faks (42) 633-87-13

e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl

łódzkie

Fundacja Ozorkowski Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Listopadowa 9a

95-035 Ozorków

tel. (42) 718-16-33

faks (42) 718-16-33

e-mail: foip@inkubator.pl

łódzkie

Piotrkowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Al. 3-go Maja 6b

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. (44) 649-70-56

faks (44) 649-70-57

e-mail: piotrswp@poczta.onet.pl

łódzkie

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Ul Północna 5/7

99-200 Poddębice

tel. (43) 678-31-58

faks (43) 678-31-58

e-mail: fcwp@poddebice.pl

łódzkie

Fundacja "Tomaszowski Inkubator Przedsiębiorczości"

ul. Warszawska 119

97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. (44) 723-76-08

faks (44) 723-68-78

e-mail: futip@infocentrum.com

łódzkie

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

ul. Mickiewicza 4

97-425 Zelów

tel. (44) 634-10-06

faks (44) 634-10-06

e-mail: frgz@pt.onet.pl

małopolskie

Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego

ul. Mrozowa 20a

30-969 Kraków

tel. (12) 642-16-70

faks (12) 644-53-06

e-mail: fundusz@fpgrk.krakow.pl

małopolskie

Fundusz MIKRO

ul.Madalińskiego 11 a

30-303 Kraków

osoba do kontaktu: Małgorzata Jaworska-Smuż

tel. (12) 267-2691

faks (12) 269-2144

e-mail: fmkrakow@post.pl
małopolskie

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Żegocina 316/22

31-731 Żegocina

tel. (14) 613-2201

faks (14) 613-2201

e-mail: srgwp@go2.pl

małopolskie

Inicjatywa MIKRO Sp. z o. o.

ul. Al. Krasińskiego 11a

31-111 Kraków

tel. (12) 427-03-93

faks (12) 422-42-57

e-mail: krakow@inicjatywamikro.pl

małopolskie

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

ul. Piłsudskiego 1

34-700 Rabka Zdrój

tel. (18) 267-77-39

faks (18) 267-68-83

e-mail: poczta@fundacja.region-rabka.pl

małopolskie

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ul. ul.Węgierska 188

33-300 Nowy Sącz

tel. (18) 442-5484

faks (18) 442-5484

e-mail: fdpa@intertel.com.pl


małopolskie

Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju"

ul. Kościelna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

tel. (33) 874-12-85

faks (33) 874-12-85

e-mail: owpsucha@iap.pl

mazowieckie

Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Kołobrzeska 15

07-401 Ostrołęka

tel. (29) 769-10-34

faks (29) 769-10-34

e-mail: orwp@btsnet.com.pl

mazowieckie

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"

ul. Kościuszki 1

26-600 Radom

tel. (48) 360-03-08

e-mail: rcpl@radom.net
mazowieckie

Fundusz MIKRO Sp. z o. o.

ul. Żurawia 22

00-515 Warszawa

tel. (22) 629-00-92

faks (22) 628-88-11

e-mail: fm@funduszmikro.com.pl

mazowieckie

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund

ul. Al. Reymonta 12a

01-842 Warszawa

tel. (22) 663-75-01

faks (22) 663-17-29

e-mail: efrwp@efrwp.com.pl

mazowieckie

Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego 1

01-022 Warszawa

tel. (22) 636-25-75

faks (22) 636-62-70

e-mail: fww@fww.org.pl

mazowieckie

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ul. Mokotowska 14

00-561 Warszawa

tel. (22) 622-52-55

faks (22) 622-52-45

e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

mazowieckie

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych

ul. Piłsudskiego 176

05-091 Ząbki

tel. (22) 771-58-34

faks (22) 771-58-34

e-mail: mk@srp.pl

mazowieckie

Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Pl. Jana Pawła II 2

96-300 Żyrardów

tel. (46) 855-48-34

faks (46) 855-48-34

e-mail: zyrstowa@free.ngo.pl

opolskie

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" / Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Damorta 4

45-064 Opole

tel. (77) 456-56-00

faks (77) 456-56-00

e-mail: spp_owp@poczta.onet.pl

podkarpackie

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

ul. Chopina 18

39-300 Mielec

tel. (17) 788-74-64

faks (17) 788-74-64

e-mail: marr@ptc.pl

podkarpackie

Małopolski Instytut Gospodarczy

ul. Mickiewicza 1

35-064 Rzeszów

tel. (17) 852-61-55

faks (17) 852-61-55

e-mail: kkasz@mig.com.pl

podkarpackie

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51

35-959 Rzeszów

tel. (17) 852-06-00

faks (17) 852-06-11

e-mail: rarr@telbank.pl

podkarpackie

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Rynek 17

38-700 Ustrzyki Dolne

tel. (13) 461-29-98

faks (13) 461-21-47

e-mail: barr@ks.onet.pl

podlaskie

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

ul. Wojska Polskiego 113

18-402 Łomża

tel. (86) 216-53-03

faks (86) 216-53-03

e-mail: a.wadolowska@centernet.pl

podlaskie

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Kościuszki 62

16-400 Suwałki

tel. (87) 565-13-86

faks (87) 565-13-86

e-mail: fundacja-ski@pro.onet.pl

podlaskie

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. W Suwałkach

ul. Noniewicza 12a

16-400 Suwałki

tel. (87) 566-70-35

faks (87) 566-74-97

e-mail: arr_ares@elf.suwalki.tpnet.pl

pomorskie

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno"

ul. Ogrodowa 26

77-310 Debrzno

tel. (59) 833-57-50

faks (59) 833-57-50

e-mail: stowdeb@pro.onet.pl

pomorskie

Towarzystwo Rozwoju Dzierzgonia

ul. Słowackiego 3

82-440 Dzierzgoń

tel. (55) 276-26-08

faks (55) 276-26-08

e-mail: trd@kki.net.pl


pomorskie

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników Urzędów Zatrudnienia w Polsce

ul. Dyrekcyjna 5

80-852 Gdańsk

tel. (58) 305-22-44

faks (58) 305-22-44

e-mail: apzk@apzk.com.pl

pomorskie

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Al. Wojska Polskiego 499

82-200 Malbork

tel. (55) 272-36-78

faks (55) 272-97-24

e-mail: swp@swp.malbork.ids.pl

pomorskie

Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości

ul. Tuwima 22a

76-200 Słupsk

tel. (59) 841-30-32

faks (59) 841-30-38

e-mail: ssigip@impman.pl

śląskie

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Al. Wojska Polskiego 4

44-240 Żory

tel. (32) 435-06-06

faks (32) 435-15-66

e-mail: arpsa@ka.onet.pl

śląskie

Stowarzyszenie "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości"

ul. Cieszyńska 367

43-382 Bielsko-Biała

tel. (33) 818-33-69

faks (33) 818-39-75

e-mail: owp.@wizja.net

śląskie

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Zwycięstwa 36

44-100 Gliwice

tel. (32) 230-78-86

faks (32) 230-48-79

e-mail: biuro@sfwp.gliwice.pl

śląskie

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

ul. Astrów 10

40-045 Katowice

tel. (32) 251-64-21

faks (32) 251-58-31

e-mail: monika.pydyn@gapp.pl

śląskie

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Wita Stwosza 31

40-042 Katowice

tel. (32) 201-40-56

faks (32) 257-95-29

e-mail: garr@garr.com.pl

śląskie

Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o. o.

ul. Niedurnego 36

41-709 Ruda Śląska

tel. (32) 248-77-86

faks (32) 248-77-86

e-mail: m.kalka@cig.pl

śląskie

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu

ul. Teatralna 9

41-200 Sosnowiec

tel. (32) 266-50-41

faks (32) 293-37-31

e-mail: agencja1@it.com.pl

śląskie

Agencja Inicjatyw Lokalnych Sp. z o.o.

ul. Miechowska 4

42-439 Żarnowiec

tel. (32) 644-90-78

faks (32) 644-90-78

e-mail: gail@silesia2000.pl

świętokrzyskie

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Mieszka I 1

26-200 Końskie

tel. (41) 375-14-56

faks (41) 375-14-56

e-mail: kswpkonskie@wp.pl

świętokrzyskie

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

ul. 13- go Stycznia 6

26-015 Pierzchnica

tel. (41) 353-80-71

faks (41) 353-81-67

e-mail: frrpierzchnica@kki.net.pl

warmińsko - mazurskie

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

ul. Władysława Jagiełły 35

13-200 Działdowo

tel. (23) 697-37-51

faks (23) 697-28-47
warmińsko - mazurskie

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Pl. Zwycięstwa 6a

19-500 Gołdap

tel. (87) 615-19-04

faks (87) 615-40-50
warmińsko - mazurskie

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

ul. Mazurska 30

14-105 Łukta

osoba do kontaktu: Wanda Łaszkowska

tel. (89) 647-51-84

faks (89) 647-52-50

e-mail: fundacja@lukta.com.pl
warmińsko - mazurskie

Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"

ul. Plac Wolności 1

13-100 Nidzica

tel. (89) 625-22-26

faks (89) 625-43-37

e-mail: nida@nida.pl

warmińsko - mazurskie

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

ul. Sprzymierzonych 14

14-400 Pasłęk

tel. (55) 248-10-90

faks (55) 248-10-91

e-mail: crep@el.onet.pl

warmińsko - mazurskie

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Stawiguda 101

11-034 Stawiguda

tel. (89) 512-63-71

faks (85) 512-63-71

e-mail: wmswp@cso.com.pl

wielkopolskie

Stowarzyszenie "Solidarni z Bezrobotnymi"

ul. Rynek 10/1

62-200 Gniezno

tel. (61) 426-45-34

faks (61) 426-45-34

e-mail: gowp@poczta.onet.pl

wielkopolskie

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu

ul. Częstochowska 25

62-800 Kalisz

tel. (62) 502-35-75

faks (62) 502-35-75

e-mail: owp@kip.kalisz.pl

wielkopolskie

Stowarzyszenie "Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości"

ul. Przemysłowa 7

63-500 Ostrzeszów

tel. (62) 730-17-31

faks (62) 730-48-98

e-mail: inkubator@clik.pl

wielkopolskie

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w Śremie

ul. Okulickiego 3

63-100 Śrem

tel. (61) 283-91-77

faks (61) 283-27-04

e-mail: agrotur@telvinet.pl

zachodniopomorskie

Stowarzyszenie Wspierania Małej i Drobnej Przedsiębiorczości w Bornem Sulinowie

ul. Kruczkowskiego 5

78-449 Borne Sulinowo

tel. (94) 373-36-10

faks (94) 373-34-84

e-mail: inkborne1@go2.pl

zachodniopomorskie

Fundacja "Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości"

ul. Monte Casino 2/413

75-412 Koszalin

tel. (94) 346-47-06

faks (94) 341-23-17

e-mail: fundacja_c@life.pl

zachodniopomorskie

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Kolumba 86

70-035 Szczecin

tel. (91) 489-22-74

faks (91) 489-20-51

e-mail: zsrg@pro.onet.pl
Powrót do spisu treści
F. Fundusze poręczeń kredytowych
Fundusze poręczeń kredytowych są instytucjami pomagającymi przedsiębiorcy w uzyskaniu kredytu bankowego. Poręczają zobowiązania kredytowe lub z tytułu pożyczki tym, którzy nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczenie wynosi zwykle

od 50 do 80% kwoty kredytu (niekiedy wraz z odsetkami). W niektórych przypadkach maksymalna wartość poręczenia jest ograniczona kwotowo.

Poręczenie obejmuje zwykle od 50 do 80% kredytu pobierając prowizję średnio od 1 do 2% w zależności od okresu poręczenia.

W Polsce funkcjonuje obecnie Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego (Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, tel. (22) 5229192), obejmujący zakresem swojej działalności cały kraj oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. (pl. Rodła 9, 70-419 Szczecin, tel. (91) 35 95 265). Pozostałe fundusze działają na szczeblu lokalnym lub regionalnym (wojewódzkim). Fundusze mają bardzo zróżnicowaną specyfikę i w zasadzie każdy z nich stosuje inne wymagania od klienta ubiegającego się o poręczenie.

Pobieranie 0.64 Mb.

  1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna