Finees Księga Liczb 25;10-30;1 Wprowadzenie do parszyPobieranie 121.84 Kb.
Strona1/4
Data04.05.2016
Rozmiar121.84 Kb.
  1   2   3   4
41. Cotygodniowe czytanie Tory

Parsza Pinchas פָּינְחָס (Finees) Księga Liczb 25;10-30;1
Wprowadzenie do parszy:

W ubiegłym tygodniu czytana parsza (Balak) doprowadziła nas do Pinchasa (Finees), wnuka kapłana Aarona, który w czasie rebelii w Baal Peor, gorliwie usuwa zło z Izraela przebijając włócznią plemiennego księcia, cudzołożącego z księżniczką Midiańską.On account of Pinchas' zeal, God stopped the plague and Israel was delivered from destruction. Ze względu na gorliwość Pinchasa, Bóg zatrzymał zarazę, a Izrael został ocalony od zniszczena. W tym tygodniu parsza rozpoczyna się kiedy Bóg nagradza Pinchasa, przyznając mu "przymierze pokoju" i brit kehunat olam, przymierze wiecznego kapłaństwa.


Parsza zaczyna się słowami:Wtedy powiedział Jahwe do Mojżesza: Pinchas, syn Eleazara, syna kapłana Aarona, odwrócił mój gniew od Izraelitów, gdyż on zapłonął pośród nich zazdrością. Dlatego nie wytraciłem zupełnie Izraelitów w mojej zazdrości. (Liczb 25:10-11)
Pinchas - Rodzaj (typ) Mesjasza

Gdy Aaron otrzymał obietnicę kapłaństwa od Boga, to znaczyło, że jego dzieci i ich potomkowie będą częścią Kohanim (kapłańskiej) klasy, oczywiście po rytuale namaszczenia.However, since his grandson Pinchas had already been born, he did not automatically receive this honor, especially since his father Eleazar (the son of Aaron) was married to a Gentile bride (Ex. 6:25). Jednakże, Pinchas jego wnuk urodzony później, nie otrzymuje automatycznie tego zaszczytu, zwłaszcza, że jego ojciec Eleazar (syna Aarona) ożenił się z córką poganina Putiela (Wj 6:25) co było powodem do złośliwych uwag.


When Pinchas risked his life by killing Zimri the nassi (prince) of the tribe of Simeon the LORD rewarded him by making him a kohen (priest) and promising him a "covenant of peace." Kiedy Pinchas ryzykował życie, zabijając Zimri Nassi (książę) z plemienia Symeona Bóg w nagrodę uczynił go Kohen (kapłanem) i obiecał mu "przymierze pokoju".The LORD further promised him - and his descendants after him - brit kehunat olam, a "covenant of a perpetual priesthood, because he was jealous for his God and made atonement (kafar) for the people of Israel." Bóg dał obietnicę jemu i jego potomstwu po nim, jeszcze - Brit Olam kehunat, "przymierze wiecznego kapłaństwa”, bo był zazdrosny o swego Boga i złożył przebłaganie (kafar) za lud Izraela."This is a clear picture of Yeshua the Mashiach and His greater priesthood (ie, His descendants of whom He is Firstfruit). Jest to jasny obraz Jeszua Mesjasza i Jego najwyższego, nieprzemijającego kapłaństwa (czyli Jego potomkowie, których On jest Pierwszym Owocem).
Podzielone Waw i Jeszua

Soferut (tj. przepisy i zasady dla pisarzy (kopistów) dotyczące sztuki pisania Sefrei Tory) wymagają, by wszystkie hebrajskie litery były dobrze uformowane - czyli litery nie mogą dotykać innych liter i nie mogą być zniekształcone, uszkodzone lub w inny sposób nieczytelne. However, there is a strange exception to these rules regarding the Vav that appears in the word "shalom" Numbers 25:12: Jednak jest dziwny wyjątek od powyższej zasady w odniesieniu do Waw, które pojawia się w słowie "szalom" w Księdze Liczb 25:12:"Oto zawieram z nim moje przymierze pokoju".
W tradycyjnym zwoju Tory, słowo szalom jest napisane tak:


Na "alegorycznym" poziomie możemy pomyśleć o tym podzielonym Waw jako obrazie złamania Mesjasza, dla naszego ostatecznego wyzwolenia. How so? Jak to możliwe? Well, since Vav represents the number of Man, the broken Vav represents a man that is broken. No cóż, skoro Waw (szósta litera alfabety hebrajskiego) oznacza liczbę Człowieka, złamane Waw reprezentuje człowieka, który jest zraniony. In this particular pasuk (verse), the man has been broken for the sake of a covenant of peace that brought atonement to Israel - a clear picture of Yeshua the Mashiach and His ultimate deliverance for us. W tym szczególnym pasuk (werset), człowiek został przerwany ze względu na przymierze pokoju, który przyniósł odkupienie Izraela – to jasny obraz, Jeszua Mesjasza i Jego ostatecznego wybawienia dla nas. Note further that the broken word shalom could also be read as שׁלים , meaning "complete," indicating that the covenant is one of completion, finality, and perfection. Zauważmy dalej, że łamane słowo szalom można również czytać jako szalem שׁלים, co oznacza "pełny", wskazując, że to przymierze jest jedną zakończoną, zamkniętą i doskonałą całością. Przecięta litera „Waw” zostanie dopełniona dopiero w czasach Mesjasza. Według gematrii wartość liczbowa słowa szalom wynosi 376, tak samo jak w określeniu ‘zehu Masziah’, a to jest jasna aluzja do Mesjasza.

According to Jewish midrash, God's promise of blessing upon Pinchas meant that he would never die! Some of the more esoteric of the sages claim that Pinchas was still alive at the time of the Judges and that Pinchas and Eliyahu haNavi (Elijah) are the same people! Wieczne przymierze w tym przypadku oznacza po prostu, że potomkowie Pinchasa nigdy nie wymrą, przynajmniej do przyjścia Mesjasza. Z historii wiemy, że potomkowie Pinchasa służyli jako Arcykapłani w Pierwszej i Drugiej Świątyni (patrz. I Kron 5;30-40, I Kron 6;34-38). Jednak według żydowskiego Midraszu, obietnica boża błogosławieństwa Pinchasa dotyczyła tego, że to on nigdy nie umrze! Niektórzy z bardziej ezoterycznych mędrców twierdzą, że Pinchas żył jeszcze w czasach sędziów i, że Pinchas i Eliyahu haNavi (Elijah) są to ci sami ludzie!(thus in Jewish tradition, Eliyahu (who was "taken" up into heaven was transformed into an angel) now reveals himself to great tzaddikim on occasion). (według tradycji żydowskiej, Eliyahu był "zabrany" do nieba i został przekształcony w anioła), a teraz objawia się on od czasu do czasu wielkim cadykom). As Messianic believers, however, we understand that the promise to Pinchas was actually a foretelling of the glory of the greater priesthood of Yeshua, indestructible and everlasting, and it is His resurrection glory that is sometimes revealed to those whom the Father calls. Jako wierzący mesjanistyczne, zdajemy sobie jednak sprawę, że obietnica dla Pinchasa faktycznie jest zapowiedzią większej chwały kapłaństwa Jeszua, które z woli Boga jest niezniszczalne i wieczne, i to jest chwałą Jego zmartwychwstania, które z czasem objawi się tym, których Ojciec powołał. May the LORD open the eyes of the heart to see this... Niech Pan otworzy oczy serca, aby zobaczyli tego ...


Kolejny Spis

Po tym jak zaraza się skończyła, Bóg nakazał Mojżeszowi i ojcu Pinchasa Eleazarowi dokonanie kolejnego spisu ludności (było to 39 lat po wyjściu z Egiptu). After listing the tally for each of the various tribes, the total number of those counted -- men between the ages of 20 and 60, not counting the tribe of Levi -- was 601,730 (1,820 less than the previous census, which numbered 603,550). Po wymienieniu liczby mężów z każdego plemienia, łączna liczba tych policzonych - mężczyzn w wieku 20 do 60, nie licząc pokolenia Lewiego - było 601.730 (o 1820 mniej niż w poprzednim spisie, w którym spisano 603550) .

Note that after the census was taken, the Torah tells us that not one of the original people over the age of 20 were included in the tally (Num 26:4). Należy pamiętać, że, Tora mówi nam, że nie był to pierwszy spis mężów Izraela, gdyż mężczyźni w wieku od 20 lat byli już spisani (policzeni) (Lb 26:4).According to midrash, the original generation died as follows: Every year until the fortieth year, on the eve of the Ninth of Av, Moses would command them, "Go out and dig!" Według midraszu, pierwsza generacja zmarła w następujący sposób: Co roku do czterdziestego roku wędrówki, w przeddzień dziewiątego Av, Mojżesz kazał im: "Idźcie i kopcie!" The people would then go out of the camp, dig themselves graves, and sleep in them overnight. Ludzi następnie wychodzili poza obóz, by kopać sobie groby i spać w nich w nocy. The next morning, a messenger would proclaim, "Let the living separate from the dead!" Następnego ranka, posłaniec wołał: "Niech żyjący oddzielą się od umarłych!" Many people died that night, but the others would return to the camp for another year. Wielu ludzi zmarło w nocy, ale inni powrócili do obozu na kolejny rok.This continued until Ninth of Av of the 40th year. Tak było aż do dziewiątego Av w 40 roku.

The daughters of Tzelafchad then asked about their inheritance rights, since their father had died in the wilderness and they had no brother to carry on the family name. Córki Celofchada upominają się o ich prawa do dziedziczenia, ponieważ ich ojciec zmarł na pustyni, a nie miały brata , który zachował by imię ojca i przejął dziedzictwo.Moses consulted the LORD who included provision for these women to receive an inheritance in the promised land. Mojżesz po konsultacji z Bogiem, dodaje przepisy dotyczące praw kobiet do otrzymania spadku w ziemi obiecanej. In other words, the LORD gave exception to the laws of yibum (levirate marriage) by allowing these daughters to inherit the land . Innymi słowy, Bóg dał wyjątkowe prawa yibum (lewirat) umożliwiające tym córkom posiadanie ziemi na własność.


Joszua (Jozue) wybrany na następcę Mojżesza

Bóg rozkazał Mojżeszowi, aby wspiął się na górę Avarim "by widzieć ziemię, którą dałem dzieciom Izraela ... a gdy zobaczysz ją, zostaniesz przyłączony do swojego ludu, podobnie jak Aaron, brat twój został zabrany .. " Moses was not allowed to enter the land, you recall, because at Kadesh he struck the rock twice (Num 20:7-11), a sin that dishonored the true Rock, Mashiach (1 Cor 10:1-5). Mojżesz nie mógł wejść do ziemi, pamiętamy, że w Kadesz uderzył w skałę dwa razy (Lb 20:7-11), było to grzechem, który znieważył prawdziwą Skałę, Mesjasza (por. 1 Kor 10,1-5).

Moses then appealed to the LORD as Elohei haruchot l'chol-basar (God of the spirits of all flesh) and solicited Him for a successor to his leadership. Mojżesz zwrócił się do JHWH jako haruchot Elohei l'chol-Basar (Bóg duchów wszelkiego ciała) i poprosił o wyznaczenie swego następcy.God instructed that Yehoshua bin Nun (the "fish") be commissioned through semikhah (formal laying on of hands) before Eleazar the High Priest and all the people of Israel. Bóg polecił mu, że Jehoszua ben Nun ("ryba") ma być tym następcą przez semikhah (formalne nałożenie rąk) przed Eleazarem Najwyższym Kapłanem i całym ludem Izraela.Yehoshua (a type of Yeshua) led the people into the land of Promise, not Moses... To Jehoszua (rodzaj-typ Jeszua) wprowadził lud do Ziemi Obiecanej, a nie Mojżesz ...

Zgodnie z Midraszem, Mojżesz zgromadził wszystkich Izraelitów, włożył koronę i płaszcz na głowę Jehoszua, i zasiadł na złotym tronie. Moses then sat with the rest of the people like a student before his teacher. Mojżesz siedział, a reszta ludzi był jak studenci przed swoim nauczycielem. All Israel listed as Yehoshua taught from the Torah. Wszystkiego co zawarte jest w Torze, Jehoszua i cały Izrael uczyli się od Moses did this every day for 30 days before his death. Mojżesza codziennie przez 30 dni przed jego śmiercią.Dodatkowe przepisy o Korbanot (ofiary)

Dwa ostatnie rozdziały Parszy przedstawiają szczegółowy wykaz ofiar, które należy wprowadzić w Miszkan.Daily offerings, with additional offerings for Shabbat, Rosh Chodesh (new moon), and the festivals of Passover, Shavu'ot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot and Shemini Atzeret are all listed here. Wymienione są tam codzienne ofiary i dodatkowe ofiary na Szabat, Rosz Chodesz (Nów Księżyca), oraz na święta Paschy, Szavu'ot, Rosz Haszana, Jom Kipur, Sukkot i Szemini Aceret.  • Tamid - The daily sacrifice. Tamid - codziennie ofiary. Every morning the kohanim had to offer a lamb as an olah offering on the mizbe'ach (altar). Codziennie rano kohanim mieli składać baranka jako ofiarę Olah na mizbe'ach (ołtarz). This offering must be followed by a minchah (flour) and nesekh (drink) offering. Ta ofiara musiała zawierać minchah (mąka) i nesekh (napój ofiarny). Note that there were actually two tamid offerings: a morning offering and an afternoon offering. Pamiętaj, że były właściwie dwie ofiary tamid: ofiara rano i popołudniowa ofiara. Tamid offerings were also made on Shabbat (despite the melakhah involved). Ofiary Tamid dokonywano również w Szabat (mimo udział melakhah). Today Tamid refers to daily prayer services said in the synagogue. Dzisiaj Tamid odnosi się do codziennie odmawianych modlitw w synagodze.

  • Musaf - Additional offerings made on Shabbat, Rosh Chodesh, and on each Jewish holiday (the mo'edim). Musaf - Dodatkowe ofiary składane w Szabat, Rosz Chodesz i w każde żydowskie święto (mo'edim). Today Musaf refers to an additional service associated with special Shabbats and festivals. Dzisiaj Musaf odnosi się do usług dodatkowych związanych ze specjalnymi Szabatami i świętami. Normally, an addition is made to the Shemoneh Esrei that includes reference to the particular holy day or its rituals. Zazwyczaj dodaje się, recytacje Szemoneh Esrei , która zawiera odnośniki do poszczególnych dni świętych i przewidzianych na nie rytuałów.


Czytanie z Haftory; Melachim Alef /1 Królewska 18;46-19;21:

Hafṭarah do parszy Pinchas jest z Melakhim Aleph (1 Królów). The prophet Elijah's earlier power encounter with the false prophets of Baal was reported to evil Queen Jezebel, who then issued a death warrant for his life. Elijahu przed chwilą pokazał wszystkim wielką siłę Boga JHWH. Wyzwał wyznawców Baala. Dramaturgia i efekty specjalne tej sceny przewyższają filmy Spielberga - Bóg objawia siebie wszystkim zgromadzonym na górze Karmel nie pozostawiając wątpliwości co do tego, że istnieje i że Elijahu jest jego prorokiem.

A jednak rychło po tej chwili, Elijahu musi walczyć o życie. Zła królowa Izraela, Jezebel, chce go zabić za to, zniszczył ustanowiony przez nią kult Baala. Elijahu ucieka na pustkowie i pogrążony w depresji, modli się do Boga o to, aby ten zakończył jego życie. Elijahu sądzi, że zawiódł, jego życie nic nie jest warte. Myśli, że zrobił, co było w jego mocy, aby głosić prawdę o bożym przymierzu. Był naprawdę zazdrosny o swego Boga, a jedyne, co dostał, to wyrok śmierci.

Bóg każe mu udać się na górę Synaj i stanąć w tym samym miejscu, w którym Mojżesz, stulecia wcześniej, otrzymał wielkie objawienie od Boga:

"A oto JHWH przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed JHWH, ale JHWH nie był w wichurze. A po wichurze - trzęsienie ziemi: JHWH nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień, JHWH nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu". [Melachim 19:11-12]

Bóg uczy Elijahu na górze Synaj, że do nauczenia ludzi przymierza nie wystarczą wielkie, robiące wrażenie sceny. Mojżesz także je pokazywał - lud drżał widząc błyskawice i słysząc grzmoty, ale wkrótce potem synowie Izraela oddawali cześć złotemu cielcu. Rezultaty wielkiego spektaklu mają krótki żywot. W końcu tablice symbolizujące boże objawienie zostały zniszczone. Dopiero po tym, jak Mojżesz powrócił na górę Synaj bez tłumów, bez hałasu i spotkał się z Bogiem w ciszy, mogły pojawić się drugie tablice - symbol odnowionego przymierza.

Elijahu musiał nauczyć się lekcji od Mojżesza, zrozumieć, że nie wystarczy być zazdrosnym. Aby przekazać ludowi wartości przymierza potrzeba cierpliwości i zaangażowania. Co więcej nie wystarczą wielkie cuda. Potrzeba głębszej i osobistej relacji z Bogiem. Ludzie muszą nauczyć się słuchać szmeru łagodnego powiewu bożego głosu w hałasie ludzkiej codzienności.

Prorok Eliasz, który wcześniej w mocy JHWH ośmieszył i zniszczył wielu fałszywych proroków bożka Baala, został zadenuncjowany do złej królowej Izebel, która następnie wydała na niego wyrok śmierci.Elijah ran all the way to Beersheba and then went into the desert. Eliasz zbiegł aż do Beer-Szeby, a następnie udał się na pustynię. Exhausted and forlorn, he asked the LORD to take his life and then went to sleep. Zmęczony i samotny, poprosił Boga, żeby zakończył jego życie, a potem poszedł spać. But the Angel of the LORD twice came to Elijah's aide and gave him food and drink, and he then rose up and traveled "in the strength of that food" forty days and nights to Mount Sinai (Horeb), where he sought the LORD. Lecz anioł Boży dwa razy przyszedł do Eliasza, dał mu jedzenie i picie, a on wstał i udał się "w sile tego pokarmu" przez czterdzieści dni i nocy na górę Synaj (Horeb), gdzie szukał Boga.At Sinai, Elijah found a cave and there waited. Na Synaju, Eliasz znalazł się w jaskini i tam czekał. After awhile, there was a great and strong wind, but the LORD was not in the wind; a little later, there was an earthquake; but the LORD was not in the earthquake; later still, there was a fire, but the LORD was not in the fire... Po pewnym czasie przeszedł wielkim i silny wicher, ale Boga nie był w wichurze, trochę później, było trzęsienie ziemi: Bóg nie był w trzęsieniu ziemi, a jeszcze później, był ogień, ale Boga nie było w tym ogniu ... Finally, Elijah heard the sound of a whisper - kol demamah dakkah - and the prophet knew it was the voice of the LORD. Wreszcie Eliasz usłyszał głos szeptu - kol dakkah demamah - i prorok wiedział, że to głos Boży.Po wysłuchaniu jego skargi, Bóg zleca Eliaszowi, aby namaścił na króla Aramu (Syrii) Chazaela, a Jehu syna Nimszego na króla Izraela, Elizeusza zaś, aby został jego następcą jako prorok. "Whoever escapes the sword of Hazael shall be slain by Jehu, and whoever escapes the sword of Jehu shall be slain by Elisha." " I będzie tak, kto ucieknie przed mieczem Chazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu zostanie zabity przez Elizeusza". However, the LORD would leave in Israel a chosen remnant of 7,000 -- "every knee that has not knelt to Baal and every mouth that has not kissed him." Jednak Bóg zachował w Izraelu jako resztkę 7000 mężów - ". Którzy nigdy nie ugięli swych kolan, przed Baalem i których usta nie pocałował go" (1 Król 19,18)

The haftarah ends with Elijah finding Elisha and throwing his cloak upon him - a token that he had been chosen as Elijah's successor. Hafṭarah kończy się kiedy Eliasz znajduje Elizeusza orzącego pole wołami, zarzuca na niego swój płaszcz (tałes?) – na znak, że został wybrany jako następca Eliasza.


Czytanie z Brith Chaddasza; Rzymian 11;2-32

Apostoł Paweł, w tym fragmencie cytuje część Hafṭarah w nauczaniu Kościoła w Rzymie na temat wybranej Reszty (Ostatka) Izraela (sze'arit Jisrael):

God has not rejected his people whom he foreknew. „Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela: Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski.” (Romans 11:2-5) (List do Rzymian 11:2-5)
A chosen remnant of Israel has survived down to this day, namely those Jews who have believed from the heart the message of the gospel and received Yeshua as their promised Mashiach. Wybrana Reszta (Ostatek) Izraela przetrwała aż do dziś, a mianowicie tych Żydów, którzy uwierzyli z serca w przesłanie Ewangelii i uznali Jeszua za obiecanego Mesjasza. Over the centuries Gentiles have been made partakers of the grace given to this remnant of Israel, but God has always reserved for Himself a portion of Israel that have "not bowed the knee to Baal." Przez wieki poganie stali się uczestnikami łaski udzielonej im na równi z Izraelem, ale Bóg zawsze rezerwował dla siebie część Izraela, która "nie zgięła kolan przed Baalem".

Speaking metaphorically, Paul compared the people of Israel to a cultivated olive tree. Mówiąc metaforycznie, Paweł porównuje Izraelitów do uprawy drzew oliwnych. Because of unbelief, many of the olive tree's branches had been broken off, and "wild olive branches" had been grafted to the stock. Z powodu niewiary, większość gałęzi z drzewa oliwnego zostało odciętych, a "dzikie gałązki oliwne" były szczepione w ich miejsce.This is an unnatural act, performed by the sovereign hand of God. To jest wbrew naturze, wykonywane przez suwerenną rękę Boga.However, Gentiles are to be humble because they are grafted in on the basis of their faith, and not by means of any merit they have in themselves. Jednak poganie powinni być pokorni, ponieważ są oni szczepieni w oparciu o wiarę, a nie poprzez ich jakiekolwiek własne zasługi. In fact, Gentiles ought to be careful not to boast in their position even as grafted in believers, since they are supported by the "root" - namely father Abraham and his family - and not by means of their own lineage or merits: "Remember it is not you who support the root, but the root that supports you." W rzeczywistości, poganin powinien uważać, by nie przechwalać się w swojej pozycji nawet jako wszczepiony w wierzących, ponieważ są dźwigani przez "Korzeń" - czyli ojca Abrahama i jego wierne potomstwo - a nie za pomocą własnej linii i zalet: "Pamiętaj, to nie ty, dźwigasz Korzeń, ale to korzeń dźwiga ciebie ".In either case, then - whether natural descendant of Abraham or a Gentile - the metaphor of the olive tree illustrates that the "branches" are those who come to the LORD by trusting in His promises of deliverance, just as did father Abraham. W każdym przypadku, czy to - cielesne potomstwo Abrahama czy pogan, - metafora drzewa oliwnego pokazuje, że "gałęzie" to ci, którzy przychodzą do Pana Jeszua, ufając w Jego obietnice zbawienia, podobnie jak Abraham, ich praojciec.May the LORD help us all truly trust in Him... Niech Bóg pomoże nam wszystkim mieć pełne zaufanie do Niego .

41. Pinchas (Finees) 4 Mojż. 25:10-30:1

Odwrócenie gniewu Bożego przez Pinchasa i przymierze kapłańskie dla jego potomków (25:10-13) • Kara dla Madianitów (25:14-18) • Drugi spis Izraela (26:1-65) • Córki dziedziczące (27:1-11) • Zapowiedź śmierci Mojżesza i wyznaczenie jego następcy (27:12-23) • Przepisy o ofiarach świątecznych (28:1-30:1) •Pochwała Pinchasa

Gdy Aleksander Wielki przeciął węzeł gordyjski, znikło pytanie, kto będzie rządził Azją. Jedno cięcie miecza i skończyły się wszystkie wątpliwości. Większość problemów, przed jakimi stają dzisiaj Żydzi, czy inne narody jest splątana z lękami, które budzą pragnienie równie prostego rozwiązania.

Parsza Pinchas stawia problem jasno: gdy stawką jest duchowa przyszłość narodu, jakiego przywódcę należy podziwiać?

Lud Izraela obozuje na wschód od rzeki Jordan, na terytorium Madianitów. Pinchas, wnuk Aharona, widzi Izraelitę z kochanką Madianitką i zabija ich oboje jednym pchnięciem włóczni. Za ten czyn Pinchas i jego potomkowie zostają nagrodzeni - otrzymują na wieki kapłaństwo oraz przymierze pokoju z Bogiem.

Mojżesz, który z początku wzywał do kary śmieci dla każdego, kto zwiąże się z lokalnym bóstwem, nie reaguje na śmierć nieszczęsnego Izraelity i przyjmuje rolę tuby dla pochwały Pinchasa płynącej z ust Boga. I tu właśnie leży problem: uznany lider społeczności został przyćmiony w chwili kryzysu przez młodzieńca o gorącej głowie, którego sam JHWH chwali za to, że był "zazdrosny o swego Boga".

Dlaczego na Pinchasa spływają takie pochwały? W chasydzkim komentarzu czytamy: "Zasługa Pinchasa polega na tym, że przyjął odpowiedzialność, gdy Mojżesz, Aharon i siedemdziesięciu starszych nie byli skorzy do działania". To jednak zakłada, że powolność działania była w tym momencie błędna. Takie pragnienie prostego rozwiązania miecza ( albo prostej włóczni!) zawiera w sobie poważne zagrożenie.

Współczesny izraelski myśliciel Jeszajachu Liebowitz pisał: W każdym pokoleniu i w każdym czasie, ale szczególnie w naszym czasie, są ludzie, którzy mówią w imieniu wiary w Boga i przyznają sobie prawo do tego, by być zazdrosnymi o swego Boga. Pytanie brzmi... "Czy są takimi ludźmi, czy mają takie etyczne cechy, że warci są wstąpienia w przymierze pokoju?" ...Jeśli ktoś jest zazdrosny o swego Boga, ale nie jest godny podjęcia tak surowych działań, to nie jest niczym innym, jak tylko mordercą.Pobieranie 121.84 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna