Fiszka projektów innowacyjnych lub wspóŁpracy ponadnarodowej przyjętych do dofinansowania w ramach po klPobieranie 86.3 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar86.3 Kb.
FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH lub WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PO KL

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej fiszki projektowej w odniesieniu do realizowanych przez Państwa projektów innowacyjnych (w tym z komponentem współpracy ponadnarodowej) lub współpracy ponadnarodowej. Celem wypełnienia Fiszki jest pozyskanie przez nas najważniejszych informacji o realizowanych przez Państwa projektach, które zostaną zamieszczone w Wyszukiwarce projektów i produktów PO KL na portalu KIW (www.kiw-pokl.org.pl). Wyszukiwarka ta jest jedynym w Polsce narzędziem zawierającym wszystkie realizowane w kraju ww. typy projektów. Dzięki temu, informacje o Państwa przedsięwzięciach dotrą do szerokiego grona potencjalnie zainteresowanych nimi osób.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o zamieszczanie informacji, szczególnie w części opisowej fiszki, w sposób precyzyjny oraz zrozumiały. Prosimy o nie kopiowanie zapisów wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, gdyż stosowany w nim język może być niezrozumiały dla przeciętnego czytelnika. Pod fiszką zamieściliśmy instrukcję jej wypełniania, która pomoże Państwu w jej sprawnym i właściwym wypełnieniu.

Dziękujemy za współpracę!

Zespół Krajowej Instytucji Wspomagającej

UWAGA! Część zaznaczona kolorem niebieskim wypełniana jest w przypadku aktualizacji fiszki projektowej, która została uprzednio przesłana do KIW. W przypadku, gdy fiszka dla danego projektu jest wypełniana po raz pierwszy, należy wypełnić wszystkie pola.

Data wypełnienia fiszki

20.06.2013

1

Właściwa IP/IP 2

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

2

Opiekun projektu z IP/IP 2

(imię i nazwisko, adres, telefon.,
e-mail)


Martyna Zieja

Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

tel. (0-22) 542 20 58

e-mail: martyna.zieja@mazowia.eu3

Numer konkursu

1/POKL/VIII/IN/2012

4

Wartość alokacji na konkurs

24 014 193,52 PLN

5

Data podpisania umowy

05.06.2013 r.

6

Numer podpisanej umowy

UDA-POKL.08.01.01-14-012/12-00

7

Okres realizacji projektu

01.04.2013 – 29.05.2015

8

Okres realizacji współpracy ponadnarodowej (jeśli dotyczy)

nd

9

Zakontraktowany budżet projektu

1 996 250,00 zł (1 977 573,92 zł kwota dofinansowania)

10

Zakontraktowany budżet współpracy ponadnarodowej (jeśli dotyczy)

(patrz instrukcja)

11

Tytuł projektu

„ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”

12

Rodzaj projektu

(proszę wybrać właściwy)

(patrz instrukcja)

 projekt innowacyjny testujący

 projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym

 projekt innowacyjny upowszechniający

 wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej

 projekt standardowy z komponentem ponadnarodowym13

Tryb realizacji

(proszę wybrać właściwy)

(patrz instrukcja)

 konkursowy

 systemowy


14


Opis projektu (maks. 3 000 znaków):


a) cel główny projektu

Wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie możliwości utrzymania zatrudnienia osób pracujących po 50 roku życia.

b) problemy, które rozwiązuje współpraca ponadnarodowa (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej oraz innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym)

nd

c) cele do osiągnięcia we współpracy ponadnarodowej (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej oraz innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym)

nd

d) planowane efekty współpracy ponadnarodowej (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej oraz innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym)

nd

c) zwięzły opis działań upowszechniających
(dotyczy tylko projektów innowacyjnych, w tym innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym)

Na etapie testowania Produktu pn. „Narzędzie diagnozujące kompetencje zawodowe osób pracujących 50+ w MSP” odbędzie się akcja informacyjno-promocyjna poprzez reklamę w dzienniku METRO.

Na etapie upowszechniania zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-promocyjna wszystkich produktów, na którą złożą się:

1. konferencja upowszechniająca wypracowane produkty,

2. cykl spotkań upowszechniających Produkt pn. „Nawigator przedsiębiorczości”,

3. kampania społeczna z wykorzystaniem billboardów nt. metod przedłużenia aktywności zawodowej osób 50+,

4. emisja spotów w telewizji,

5. spotkania promujące publikację na temat utrzymania aktywności zawodowej kobiet.


d) zwięzły opis działań włączających (dotyczy tylko projektów innowacyjnych, w tym innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym)

Ostateczne wersje produktów zostaną udostępnione w wersji on-line na stronach internetowych Partnerów oraz Lidera.

Na etapie testowania Produkt pn. „Poradnik zarządzania wiekiem w MSP” będzie konsultowany z pracodawcami, a jego ostateczna wersja zostanie im udostępniona.

Produkt pn. „Nawigator przedsiębiorczości” będzie konsultowany na etapie tworzenia z Instytucjami Otoczenia Biznesu na Mazowszu, a ostateczna wersja tego produktu zostanie udostępniona tym organizacjom.


15

Beneficjent

(nazwa, adres, telefon., e-mail, strona www)

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Tel. 22 443 10 28, e-mail: gabinetprezydenta@um.warszawa.pl

www.um.warszawa.pl16

Typ instytucji Beneficjenta

Wspólnota samorządowa - gmina

17

Osoba do kontaktu w instytucji Beneficjenta

(imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail)

Mirella Szeremeta

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 134, skr. Poczt. 5

Tel. 22 433 02 35, e-mail: mszeremeta@um.warszawa.pl


18

Priorytet/Działanie/Poddziałanie

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw


19

Typ operacji (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej)

nd

20

Temat projektu innowacyjnego (dotyczy tylko projektów innowacyjnych, w tym z komponentem ponadnarodowym)

Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+

21

  • Komponent centralny/regionalny (w przypadku komponentu regionalnego podajemy nazwę województwa)

województwo mazowieckie

22

Grupa docelowa,
w tym:

a) odbiorcy (dotyczy tylko projektów innowacyjnych):

b) dla projektu (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej)(patrz instrukcja)

a) użytkownicy (dotyczy tylko projektów innowacyjnych):

b) dla współpracy ponadnarodowej (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej)(patrz instrukcja)

Absolwenci

Administracja

Administracja rządowa

Administracja samorządowa

Dzieci i młodzież sprawiające problemy wychowawcze

Dzieci i młodzież

Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje pomocy i integracji społecznej

Instytucje rynku pracy

Instytucje szkoleniowe

Jednostki naukowe i jednostki B+R

Kadra zarządzająca

Kobiety

Media


Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miast do 25 tys. mieszkańców

Mieszkańcy miast

Nauczyciele szkół podstawowych

Nauczyciele szkół gimnazjalnych

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Osoby wykluczone społecznie

Organizacje pozarządowe

Osoby bezdomne

Osoby bezrobotne

Osoby chore psychicznie

Osoby do 25 roku życia

Osoby po 45/50 roku życia

Osoby niepełnosprawne

Osoby niepracujące

Osoby odchodzące z rolnictwa

Osoby opuszczające placówki zastępcze

Osoby planujące rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej

Osoby pracujące

Osoby uzależnione

Otoczenie osób wykluczonych społecznie

Osoby opuszczające jednostki penitencjarne

Organizacje zawodowe i gospodarcze

Placówki opiekuńczo-wychowacze

Podmioty ekonomii społecznej

Placówki oświatowe

Pozostali uczniowie

Pozostali nauczyciele

Pracodawcy

Pracownicy naukowi

Pracownicy przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy

Rodzice


Społeczności lokalne

Spółki pracownicze

Studenci

Szkoły


Szpitale

Terapeuci

Uchodźcy

Uczelnie wyższe

Uczniowie szkół podstawowych

Uczniowie szkół gimnazjalnych

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Związki zawodowe

Inne (proszę wpisać jakie w oparciu o ww. schemat. Prosimy nie kopiować opisu grupy docelowej z wniosku o dofinansowanie):
Osoby pracujące po 50 roku życia


Absolwenci

Administracja

Administracja rządowa

Administracja samorządowa

Dzieci i młodzież sprawiające problemy wychowawcze

Dzieci i młodzież

Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje pomocy i integracji społecznej

Instytucje rynku pracy

Instytucje szkoleniowe

Jednostki naukowe i jednostki B+R

Kadra zarządzająca

Kobiety

Media


Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miast do 25 tys. mieszkańców

Mieszkańcy miast

Nauczyciele szkół podstawowych

Nauczyciele szkół gimnazjalnych

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Osoby wykluczone społecznie

Organizacje pozarządowe

Osoby bezdomne

Osoby bezrobotne

Osoby chore psychicznie

Osoby do 25 roku życia

Osoby po 45/50 roku życia

Osoby niepełnosprawne

Osoby niepracujące

Osoby odchodzące z rolnictwa

Osoby opuszczające placówki zastępcze

Osoby planujące rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej

Osoby pracujące

Osoby uzależnione

Otoczenie osób wykluczonych społecznie

Osoby opuszczające jednostki penitencjarne

Organizacje zawodowe i gospodarcze

Placówki opiekuńczo-wychowacze

Podmioty ekonomii społecznej

Placówki oświatowe

Pozostali uczniowie

Pozostali nauczyciele

Pracodawcy

Pracownicy naukowi

Pracownicy przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy

Rodzice


Społeczności lokalne

Spółki pracownicze

Studenci

Szkoły


Szpitale

Terapeuci

Uchodźcy

Uczelnie wyższe

Uczniowie szkół podstawowych

Uczniowie szkół gimnazjalnych

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Związki zawodoweInne (proszę wpisać jakie w oparciu o ww. schemat. Prosimy nie kopiować opisu grupy docelowej z wniosku o dofinansowanie):
Kadra zarządzająca MSP

23

Nazwa produktu finalnego/produktów współpracy ponadnarodowej

  1. PRORADNIK ZARZĄDZANIA WIEKIEM W MSP wraz z filmem promującym zrządzanie wiekiem i równość szans ze względu na wiek,

  2. NARZĘDZIE DIAGNOZUJĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE OSÓB PRACUJĄCYCH 50+ W MSP,

  3. NAWIGATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

24

Opis produktu finalnego /produktów współpracy ponadnarodowej (maks. 5 000 znaków)

a) jakie elementy składają się na produkt finalny /jakie są produkty współpracy ponadnarodowej (krótko wymienić najważniejsze elementy i je scharakteryzować)

  1. PRORADNIK ZARZĄDZANIA WIEKIEM W MSP wraz z filmem promującym zrządzanie wiekiem i równość szans ze względu na wiek. Publikacja będzie podchodziła kompleksowo, od strony praktycznej do zarządzania wiekiem w szczególności w odniesieniu do pracowników po 50 roku życia. W pierwszym etapie zidentyfikowane zostaną optymalne instrumenty zarządzania wiekiem stosowane w MSP. Instrumenty dotyczyć będą m.in.: rekrutacji, rozwoju zawodowego, dostosowania stanowisk i warunków pracy do potrzeb i możliwości pracowników 50+, elastycznych form zatrudnienia, przygotowania do emerytur. Kolejnym etapem będzie opracowanie wstępnej wersji Poradnika zarządzania wiekiem w MSP oraz filmu promującego zarządzanie wiekiem i równość szans, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet.

  2. NARZĘDZIE DIAGNOZUJĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE OSÓB PRACUJĄCYCH 50+ W MSP będzie służyło diagnozowaniu luk kompetencyjnych pracowników pod względem wymogów stawianych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Kolejnym elementem testowania będzie poradnictwo zawodowe, spotkanie z doradcą zawodowym, który omówi wyniki testów otrzymanych przez badanych i pomoże im w ułożeniu planu działalna na rzecz osiągnięcia celów zawodowych. Celem poradnictwa będzie również rozpoznanie potrzeb szkoleniowych badanych pracowników i dopasowanie do nich programu szkoleń, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu. Po zakończeniu testowania zostanie opracowany ulepszony kwestionariusz w formie e-testu, który po zakończeniu projektu będzie udostępniony w wersji on-line.

  3. NAWIGATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI pomoże kompleksowo, w prosty i przystępny sposób w uzyskaniu wsparcia na temat prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności wstępnej weryfikacji przygotowania biznesplanu oraz możliwości samorozwoju. Krok po kroku będzie wskazywał jakie czynności musi podjąć osoba 50+, aby rozpocząć swoją działalność. Dzięki podaniu danych wstępnych program zdiagnozuje stan obecny po czym wskaże kolejne działania jakie należy podjąć. Aplikacja podpowie gdzie można uzyskać dodatkową pomoc (doradczą, finansową, szkoleniową) i jakie dokumenty należy złożyć w celu jej otrzymania, oraz udostępni blankiety tych dokumentów i pomoże w ich prawidłowym uzupełnieniu. Jednocześnie zaproponuje również możliwe alternatywne sposoby funkcjonowania lub rozwiązania kamieni milowych lub problemów, które mogą pojawić się na drodze osoby planującej założyć własną działalność.

b) czy i jak współpraca ponadnarodowa przyczyniła się do powstania produktu finalnego (dotyczy tylko projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym)

nd

c) jakie problemy rozwiązuje/ją wypracowany produkt finalny /produkty współpracy ponadnarodowej

Problemy jakie rozwiązują wypracowane produkty to:

  1. niska aktywność zawodowa osób po 50 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, w kontekście zmian demograficznych w społeczeństwie,

  2. dyskryminacja ze względu na wiek osób 50+ co przekłada się na niską samoocenę i brak wiary w siebie.

d) jakie są/mogą być korzyści z zastosowania wypracowanego/ych produktu finalnego /produktów współpracy ponadnarodowej

1. Wykorzystanie potencjału osób po 50 roku życia przez pracodawców.

2. Sprawdzenie kompetencji zawodowych w tym przedsiębiorczości osób pracujących po 50 roku życia.

3. Ułatwienie osobom 50+ założenie działalności gospodarczej.


e) jakie są efekty działań włączających podjętych wobec produktu finalnego (dotyczy tylko projektów innowacyjnych, w tym z komponentem ponadnarodowym)

(patrz instrukcja)

25

Partnerzy krajowi (jeśli dotyczy)

(nazwy instytucji/krótka charakterystyka)1. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 r, która prowadzi działania w następujących obszarach programowych: rozwój społeczności lokalnych, programy stypendialne, aktywność osób starszych, społeczne zaangażowanie biznesu i fundusze wieczyste. Działania Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców. Adresatami naszych programów są także samorządy, media i opinia publiczna.

2. Akademia Leona Koźmińskiego - uczelnia o szerokim profilu biznesowym, posiadająca pełne uprawnienia akademickie. Prowadzi badania naukowe i kształci


w zakresie: ekonomii, zarządzania, finansów, prawa, administracji, psychologii biznesu i socjologii. 

Jest jedyną uczelnią w Polce, która posiada potrójną akredytację międzynarodową: AACSB, EQUIS i AMBA; ma też ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku zarządzanie, prawo i administracja. W ramach tzw. oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk ekonomicznych otrzymała kategorię pierwszą. 

Według rankingów edukacyjnych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”, nieprzerwanie od 12 lat Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią niepubliczną w Polsce, najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, najbardziej umiędzynarodowioną w kraju uczelnią oraz najlepszą w Polsce uczelnią akademicką. Ponadto wg rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” z 2012 r. Wydział Prawa Akademii Leona Koźmińskiego uznano za najlepszy wydział prawa wśród uczelni niepublicznych. 

Odnosi również sukcesy w międzynarodowych rankingach dziennika „Financial Times”. W 2011 r. wśród szkół biznesu zdobyła 37. miejsce w Europie, w 2012 r. studia magisterskie z zakresu finansów dały jej 21. miejsce na świecie, a studia magisterskie z zarządzania – miejsce 28. Program Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w 2012 r. trafił do pierwszej setki najlepszych tego typu studiów na świecie, zajmując 46 pozycję w rankingu.26

Partnerzy ponadnarodowi (jeśli dotyczy) (nazwy instytucji/kraj pochodzenia/krótka charakterystyka)

nd

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby upowszechniania informacji o realizowanym projekcie/projektach przez Krajową Instytucję Wspomagającą - Centrum Projektów Europejskich.


……………………………………………………….

(Imię i Nazwisko - czytelny podpis)Pobieranie 86.3 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna