Fizyka dla maturzystów. Korespondencyjny kurs Politechniki Wrocławskiej 2013/14Pobieranie 10.71 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.71 Kb.
Fizyka dla maturzystów. Korespondencyjny kurs Politechniki Wrocławskiej 2013/14.

ZESTAW ZADAŃ Nr 2 POZIOM ZAAWANSOWANY
  1. Kulka o masie m=0.4kg, uwiązana na lince, porusza się ze stałą prędkością v1=3.2m/s po okręgu o promieniu r1=30cm. Tor kulki leży w płaszczyźnie poziomej. Przyjmując, że metr linki ma masę 0,05kg, wylicz pracę potrzebną do zmniejszenia promienia obrotu kulki do r2=15cm.
  1. Ciało puszczone z wysokości h po torze zakończonym pętlą o promieniu R=7m odrywa się od niej po przebyciu 5/12 jej obwodu. Zaniedbując opory ruchu oblicz wysokość z jakiej puszczono to ciało.
  1. Największa prędkość jaką osiąga masa 15dag zawieszona na sprężynie, którą przed puszczeniem w ruch rozciągnięto o 9cm, wynosi 0.18m/s. Jaka praca zostanie wykonana przy rozciągnięciu tej sprężyny o 0.2m od położenia równowagi.
  1. Jaką maksymalną masę pary wodnej o temperaturze 400K można wpuścić do aluminiowego kalorymetru o masie 200g, w którym znajduje się 100g lodu o temperaturze – 100C, aby temperatura końcowa układu była równa 00C ? (Ciepła właściwe: kalorymetru 340, lodu 2100, wody 4200, pary wodnej 1900 J/kgK; ciepło topnienia lodu 3.34*105J/kg, ciepło parowania wody 2.26*106J/kg)
  1. Następujący wykres przemian 2.2 mola jednoatomowego gazu doskonałego


2

3


V


4T

1


przerysuj we współrzędnych (V, p), V na osi poziomej. Przyjmując: V3 = 0.15m3, V4 = 0.05m3,

T2 = 180K, T4 =370K wylicz ciśnienia na odcinkach 1-2, 1-4, w punkcie 3,pracę w przemianach 2-3 i

4-1 oraz zmianę energii wewnętrznej w przemianach 2-3, 3-4 i 4-1 (R=8.31J/mol K)
  1. Wskutek awarii z butli o objętości V=0.01m3 uciekło 1.181*1025 cząsteczek gazu. Wiedząc, że przed awarią w temperaturze t1=270C gaz znajdował się pod ciśnieniem 5MPa, a po niej temperatura gazu spadła do t2=170C oblicz jakie jest jego ciśnienie końcowe. (R=8.3J/mol*K, NA=6.02*1023/mol)
  1. Cykl silnika na gaz doskonały, o cząsteczkach dwuatomowych, składa się z izobary od V1 = 12cm3 do V2 = 22cm3 , adiabaty do V3 = 42cm3 ,następnie izochory i zamyka się adiabatą. Wylicz jego sprawność.
  1. Tłok o powierzchni 50cm2, zmykający trójatomowy gaz doskonały, został z położenia równowagi bardzo wolno wciśnięty siłą F=55N do położenia, w którym objętość gazu zmniejszyła się o 10%. Oblicz ciśnienie gazu po bardzo szybkim powrocie tłoka do pierwotnego położenia, po usunięciu siły.Rozwiązania co najmniej jednego zadania należy nadsyłać do 30 listopada 2013

  1. Pocztą na adres: Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej,

Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław.

z dopiskiem na kopercie: Korespondencyjny kurs przygotowawczy.


Do rozwiązań należy dołączyć kopertę ze znaczkiem, zaadresowaną do siebie.

  1. Drogą mailową na adres: kkp@pwr.wroc.pl ( preferowany format pliku PDF)


Odsyłamy poprawioną pracę z załączonym wzorcowym rozwiązaniem. Rozwiązania zestawów poprzednich wysyłamy po przysłaniu rozwiązań co najmniej dwóch zadań z zestawu.

Adres internetowy kursu: www.if.pwr.wroc.pl dział korespondencyjny kurs przygotowawczy.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna