Force that acts against an object moving through the air. Also known as drag opór powietrza Siła,której akt przeciwstawia się obiektowi przemieszczające-mu się w kierunku powietrza. Znana także jako przeszkoda balanced forces When thePobieranie 40.46 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar40.46 Kb.
Forcesair resistance

The force that acts against an object moving through the air. Also known as drag.

opór powietrza

Siła,której akt przeciwstawia się obiektowi przemieszczające-mu się w kierunku powietrza.Znana także jako przeszkoda.

balanced forces

When the forces are equal.

siły równoważne

Kiedy siły są równe.
density

How heavy something is for its size (mass ÷ volume)

gęstośc

Jak ciężki jest przedmiot do jego rozmiaru (masa do objętości).

displace

When water is pushed out of the way by an object.

przesiedlenie

Kiedy woda jest wypychana na zewnątrz przez przedmiot.

distance time graph

These show the summary of a journey

wykres odległości czasu

Pokazuje skrótowo podróż

drag

A force that slows something down.

przeszkoda

Siła,która spowalnia coś

float

To rest on the surface of a liquid

pływa,unosi się

Leży na powierzchni,pływa.

force of attraction

A force where something is pulled towards an object

siła przyciągania

Siła kiedy coś jest wypychane w kierunku obiektu

force

A push or a pull that one object exerts on another. Measured in newtons (N)

siła

Pchnięcie lub ciągnięcie z zewnątrz jednego przedmiotu przy użyciu drugiego. Mierzona w niutonach (N).

friction

This is a force that tries to stop two surfaces from moving over each other.

tarcie

Siła,która próbuje powstrzymac dwie powierzchnie od oddalania się ich od siebie.

gravity

The force that attracts two objects.

grawitacja

Siła,która przyciąga dwa obiekty.

lubricant

Something which can reduce friction.

smar

Coś co redukuje tarcie.

mass

The amount of matter in an object.

masa

Zawartośc materii w przedmiocie.

matter

Anything that occupies a space

materia

Coś co wypełnia przestrzeń.

Newton (N)

The measurement of force.

Niuton

Miara siły.

newtonmeter

An instrument to measure force

niutomierz

Przyrząd do pomiaru siły.

speed

Tells us how far a journey is and how long it took.

prędkośc

Mówi jaka jest długa podróż i jak długo trwa.

streamlined

Shaped to reduce friction in water or air.

opływowy

Kształt redukujący tarcie w wodzie lub powietrzu.

stretch

A pulling force that can change the shape of an object

rozciąganie

Ciągnąca siła,która może zmieniac kształt przedmiotu.

thrust

To exert a force on something.

siła ciągu

Użycie siły z zewnątrz w kierunku czegoś.

upthrust

The upward force that acts on things in a liquid.

pchnięcie do góry

Siła unosząca przedmiot w wodzie.

volume

The amount of space inside something.

objętośc

Ilośc miejsca wewnątrz czegoś.

weight

The force with which something is attracted to earth.

waga

Siła,z którą coś przyciągane jest do ziemi.Thanks to Magdalena Pezda of CREDS for this translation.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna