Forma wyznania wiaryPobieranie 13.25 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar13.25 Kb.

ROK WIARY - CELEBRACJA, czerwiec 2013

__________________________________________________________________________________
WIERZĘ W KOŚCIÓŁ, KTÓRY JEST MOJĄ WSPÓLNOTĄ (9)

FORMA WYZNANIA WIARY

W tym miesiącu proponowaną formą wspólnotowego wyznania wiary jest dobrze przygotowana celebracja Eucharystii oraz Agapa.EUCHARYSTIA

1. Formularz Mszy o Kościele - Wspólnocie wierzących.

2. Czytania

I czytanie (1 Kor 12, 12-18; 26-27)

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne . Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» - czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała - czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki umieszczając każdy z nich w ciele. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.

PSALM RESPONSORYJNY:


Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a)

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.

Chwal, Jerozolimo, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom *


i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi, *
i szybko mknie Jego słowo.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *


Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów. *
Nie oznajmił im swoich wyroków.

Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Aby wszyscy stanowili jedno,
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,
aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

Alleluja, Alleluja, Alleluja.

EWANGELIA (J 17, 20-26)

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.

3. Myśli do homilii

a) „Nie jest dobrze, aby człowiek był sam” (Rdz 2, 18)

Ludzie potrzebują swej wzajemnej obecności, tworzą grupy, gdyż są wszyscy z jednego ciała, z jednej krwi. Niektórzy z nich, poszukujący bezpieczeństwa i wygody, gromadzą się, gdyż są do siebie podobni, posiadają jednakową wizję siebie i świata; inni gromadzą się powodowani chęcią wzrastania w miłości, jaką daje współ-odczuwanie: to oni właśnie tworzą prawdziwą wspólnotę.

b) wspólnota

Wspólnota tym się charakteryzuje, że jej członkowie sami określają warunki przynależności i łączącą ich więź; określają swe cele, a także jednoczącego ich ducha. Wspólnie uznają, że są wzajemnie za siebie odpowiedzialni, że więź ich pochodzi od Boga, że jest darem Boga. To On nas wybrał i wezwał do trwania w łączności, w przymierzu miłości, w poczuciu wzajemnej troski. Grupa przyjaciół również może przekształcić się we wspólnotę, jeżeli będzie w niej wzrastało poczucie przynależności, jeżeli otworzy się na innych, jeżeli jej członkowie stopniowo zaczną się czuć za siebie nawzajem odpowiedzialni. Wspólnota jest wpisana w naszą naturę. Bez drugiego człowieka, bez jego miłości więdniemy i umieramy.

c) Jezus modli się o jedność Kościoła

Zastanawiające, że Jezus tak mocno akcentuje jedność. Tak bardzo pragnie zjednoczenia wierzących. Prosi o to dla swoich uczniów oraz dla Kościoła wszystkich czasów. Po tym świat będzie mógł rozpoznać obecność Jezusa. Jedność uczniów Chrystusa ma swój wzór w pełnym miłości zjednoczeniu Ojca i Syna. Siła jedności uczniów zależy od otwarcia na tę miłość i kształtowania według niej wzajemnych relacji.

d) Św. Paweł o Kościele jako Ciele Chrystusa

Jedność nie oznacza bycia tymi samymi. We wspólnocie Kościoła każdy ma swoje miejsce. Ukazuje to św. Paweł, mówiąc o Kościele jako Ciele Chrystusa. Pytania, na które warto sobie odpowiedzieć:
- dlaczego potrzebne są różne komórki, narządy, organy i układy w ciele?
- dlaczego oko nie może powiedzieć ręce: „Nie jesteś mi potrzebna”?
- co się dzieje, gdy choruje jedna z komórek Kościoła?
- jak odnajduję swoje miejsce w Kościele?
- czy widzę tych, którzy potrzebują mojej pomocy?
- czy widzę we wspólnocie miejsce dla każdego?

e) Eucharystia - szczytem zjednoczenia z Chrystusem i Kościołem

Kiedy uświadomimy sobie i co ważniejsze, doświadczymy, że Jezus chce z nas tworzyć jedno ciało, zrozumiemy jeden stół i jeden posiłek, do którego nas zaprasza. Zrozumiemy, ze Eucharystia nie jest dodatkiem do pobożności, ale centrum tworzenia jedności. Zrozumiemy z jakim wzruszeniem Jezus nas tu zaprasza.

4. Modlitwa wiernych - spontaniczna

5. Znak pokoju - przekazany jako znak jedności i odpowiedzialności jednych za drugich

6. Komunia święta - możliwa pod dwoma postaciami (po odpowiednim przygotowaniu uczestników)AGAPA

- przygotowana przez wszystkich z przyniesionych darów,

- umożliwiająca zapoznanie się wzajemne osób w niej uczestniczących,

- przy każdym miejscu można przygotować „serduszko” z fragmentem Bożego Słowa,

- można podjąć wspólną rozmowę o tym, jak jeszcze bardziej „zjednoczyć” lokalny Kościół (parafia, wspólnota), by był obrazem Ciała Jezusa,

- można obejrzeć wspólnie krótki film o Światowych Dniach Młodzieży, które jednoczą wszystkie wspólnoty i „organizmy” Kościoła.__________________________________________________________________________________
Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - www.kdm.org.pl


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna