Forma zajęć: ćwiczenia (15 spotkań) Warunki zaliczeniaPobieranie 12.28 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar12.28 Kb.
Wstęp do językoznawstwa
prowadzący: dr Dominika Skrzypek (dosk@amu.edu.pl)

grupa: I rok filologii duńskiej i norweskiej

forma zajęć: ćwiczenia (15 spotkań)
Warunki zaliczenia: podstawą uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (referat) oraz pozytywne zaliczenie testu pisemnego (obejmującego materiał z ćwiczeń) i ustnego (obejmującego materiał całego kursu, także wykładów). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszcza się dwie nieobecności. Ćwiczenia prowadzone są w oparciu o materiał wskazany w bibliografii, dodatkowe materiały będą zamieszczane na stronie www.staff.amu.edu.pl/~skandyn/index.php.

Sylabus

1. Wprowadzenie. Podstawowa terminologia. Struktura języka – podwójne rozczłonkowanie. Substancja a forma. Łączliwość i opozycja. Dyskretność. Dystrybucja. Wariancja. Paradygmatyka i syntagmatyka. Nacechowanie i nienacechowanie. Struktura statystyczna. Prawo Zipf’a. Redundancja. Akceptowalność, gramatyczność, sensowność. Niedookreśloność gramatyki. Analiza i synteza.


2-4. Fonetyka a fonologia. Fonem, alofon. Dźwięczność i wysokość głosu. Samogłoski. Spółgłoski. Wariancja fakultatywna w fonologii. Neutralizacja. Relacje syntagmatyczne między fonemami. Cechy dystynktywne. Prawo Grimma. Analiza prozodyczna. Harmonia wokaliczna w tureckim. Vokalbalans w dialektach skandynawskich. Akcent przyciskowy i melodyczny (szwedzki i norweski). Umlaut i ablaut.
5-7. Morfologia. Morf, morfem, alomorf. Wyraz. Języki izolujące, aglutynacyjne i fuzyjne. Leksem. Wyraz ortograficzny. Minimalna forma swobodna. Szczebel (’rank’). Gramatykalizacja. Fleksja i słowotwórstwo. Złożenia. Bahuvrihi.
8. Struktura gramatyczna. Konkatenacja i linearność. Składniki bezpośrednie. Wieloznaczność gramatyczna. Gramatyki frazowe. Składniki nieciągłe. Gramatyki kategorialne. Konstrukcje egzocentryczne i endocentryczne. Gramatyki kontekstowe. Składnia zgody i składnia rządu. Gramatyka transformacyjna. Struktura głęboka a struktura powierzchniowa.
9-10. Kategorie gramatyczne. Logika a gramatyka. Kategorie deiktyczne: deixis, osoba, zaimki i przysłówki wskazujące. Liczba i rodzaj. Konflikt między rodzajem naturalnym a gramatycznym. Przypadek. Czas, tryb, aspekt. Części mowy. Kategorie i cechy.
11-12. Funkcje składniowe. Podmiot, orzeczenie i okolicznik. Temat i remat. Uniwersalia i indywidua. Agens i patiens. Typy podmiotów. Okolicznik a określenie obligatoryjne. Przechodniość i ergatywność. Czasowniki kauzatywne. Przechodniość a żywotność. Czasowniki zwrotne. Strona. Konstrukcje egzystencjalne, lokatywne i posesywne.
13. Test pisemny.
14. Semantyka. ’Znaczenie’. Odnośność (reference). Synonimia i homonimia. Polisemia. Antonimia. Kontekst. Znaczenie a użycie. ’Znaczącość’. Sensowność. Odnośność i sens. Pola semantyczne. Znaczenie leksykalne i gramatyczne. Hiponimia.
15. Typologia. Zmiana językowa. Przyczyny i uwarunkowania zmian językowych. Analogia. Teoria fal. Lingwistyka kontaktowa. Zmiana poprzez akwizycję.


Literatura podstawowa:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego pod red. Kazimierza Polańskiego, 1995. Wrocław

Gołąb, Zbigniew & Adam Heinz & Kazimierz Polański, 1968. Słownik terminologii językoznawczej. Warszawa: PWN

Ludy i języki świata pod red. Krystyny Damm i Aldony Mikusińskiej, 2000. Warszawa:PWN

Lyons, John, 1975. Wstęp do językoznawstwa. Warszawa

Maciejewski, Witold, 1999. Świat języków. Wielka Encyklopedia Geografii Świata t. XIV. Poznań

Majewicz, Alfred, 1989. Języki świata i ich klasyfikowanie. Warszawa

Milewski, Tadeusz, 2004 [1965]. Językoznawstwo. Warszawa: PWN

Weinsberg, Adam, 1983. Językoznawstwo ogólne. Warszawa: PWN

Wróbel, Henryk, 2001. Gramatyka języka polskiego. Kraków: Od Nowa


Literatura uzupełniająca:

Braunmüller, Kurt, 1999 [1991]. Die skandinavischen Sprachen im Überblick. Tübingen: A. Francke Verlag

Gussenhoven, Carlos & Haike Jacobs, 2000. Understanding Phonology. London: Arnold

Haspelmath, Martin, 2002. Understanding Morphology. London: Arnold

McMahon, April, 1996. Understanding Language Change. Cambridge: CUP

Quine, Willard van Orman, 1952. ‘On What There Is’. W: Linsky, Leonard (ed.) Semantics and the Philosophy of Language. Urbana: University of Illinois Press. Wydanie polskie: 2000 ‘O tym, co istnieje’. W: Z punktu widzenia logiki. Warszawa: Fundacja Aletheia

Tallerman, Maggie, 2000. Understanding Syntax. London: Arnold

Tarski, Alfred, 1952. ‘The Semantic Conception of Truth’. W: Linsky, Leonard (ed.) Semantics and the Philosophy of Language. Urbana: University of Illinois Press


Literatura nadobowiązkowa:

Eco, Umberto. 2002. W poszukiwaniu języka uniwersalnego. Gdańsk: MarabutLakoff, George & Mark Johnson. 1988. Metafory w naszym życiu. Warszawa: PIW

Ong, Walter. 1992. Oralność i piśmienność. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL
: ~skandyn -> files
files -> Metodologiczne podstawy językoznawstwa (05. 03) Językoznawstwo jest dyscypliną naukową
files -> Publikacje pracowników katedry skandynawistyki (2005-2009) publikacje – 2005 Monografie Piotrowski Bernard; Ewa Piotrowska
files -> Filologia duńska (II) Praktyczna nauka języka duńskiego
files -> Filologia duńska (I) Praktyczna nauka języka duńskiego
files -> Filologia szwedzka (I) Praktyczna nauka języka szwedzkiego
files -> Publikacje pracowników katedry skandynawistyki uam (2005-2007) publikacje – 2005 Monografie Piotrowski Bernard
files -> Publikacje pracowników katedry skandynawistyki uam (1984-1990) (opracował: Eugeniusz Rajnik) 1984 Monografie Piotrowski Bernard
files -> Publikacje pracowników katedry skandynawistyki uam (1991-1995) (opracował: Eugeniusz Rajnik) 1991 Monografie Piotrowski Bernard
files -> Lyons rozdz. 2 (Struktura języka), str. 65-117, rozdz. 4 str. 159-165, 174-177
files -> Katalog przedmiotów filologia duńska – I rok

Pobieranie 12.28 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna