Format wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi świadczeniodawcówPobieranie 484.42 Kb.
Strona1/2
Data02.05.2016
Rozmiar484.42 Kb.
  1   2

Format wymiany danych pomiędzy

systemami informatycznymi świadczeniodawców

i system informatycznym Oddziału Wojewódzkiego NFZ

KS-SIKCH - 2005


Nr modyfikacji: 2005/011. Elementy wydruku umowy wykorzystywane w dokumentach sprawozdawczych wysyłanych przez świadczeniodawców do Oddziałów Wojewódzkich NFZ


2. Algorytm konwersji nr umowy nadanego przez system KS-SIKCH na kod umowy wykorzystywany w dokumentach sprawozdawczych wysyłanych przez świadczeniodawców

do Oddziałów Wojewódzkich NFZ


Budowa numeru umowy


12-12-12345-12-12/12
Pierwsze 9 cyfr oznacza kod świadczeniodawcy nadany przez system KS-SIKCH, dwie następne cyfry to ostatnie dwie cyfry roku, pobranego z daty początku obowiązywania umowy, kolejne dwie cyfry odpowiadają dwucyfrowemu numerowi kolejnemu umowy z danym świadczeniodawcą w danym roku. Ostatni 2 cyfrowy człon numeru umowy pojawia się w przypadku tworzenia umowy w delegaturze Oddziału Wojewódzkiego NFZ i odpowiada kodowi tej delegatury.
W celu utworzenia kodu umowy należy na podstawie numeru umowy utworzyć ciąg cyfr poprzez złączenie:

- 9 cyfr odpowiadających znaczeniowo kodowi świadczeniodawcy w numerze umowy

- 2 cyfr odpowiadających ostatnim dwóm cyfrom roku w numerze umowy,

- 2 cyfr odpowiadających dwucyfrowemu kodowi delegatury Oddziału NFZ, który zarejestrował umowę w systemie KS-SIKCH lub 00 jeżeli zrobił to bezpośrednio Oddział NFZ (w numerze umowy na wydruku brak ukośnika i dwóch cyfr odpowiadających delegaturze Oddziału Wojewódzkiego NFZ) w numerze umowy,

- 2 cyfr oznaczających kolejny numer umowy z danym świadczeniodawcą w numerze umowy.
Przykład:

Dla umowy podpisanej przez 3 Oddział Kasy Lubelskiej


Numer umowy: 03-00-12345-01-02/03 >>>>>>> Kod umowy 030012345010302

Dla umowy podpisanej przez Centralę Kasy Lubelskiej


Numer umowy: 03-00-12345-01-02 >>>>>>> Kod umowy 030012345010002

3. Format plików sprawozdawczych w ujęciu ogólnym
Plik zawierający dane składa się z sekcji. Każda sekcja składa się z wiersza nagłówka zawierającego listę pól wchodzących w jej skład. Każda nazwa pola musi być poprzedzona znakiem ‘-‘ (ASCII 0x2D), oznacza to że sekcja nagłówka rozpoczyna się od znaku ‘-‘. Od 2 znaku następuje lista nazw kolejnych pól, z tym że każda z nich uzupełniana jest z prawej strony znakami ‘-‘ do rozmiaru (liczby znaków) określonego dla każdego pola poniżej. W przypadku gdy nazwa kolumny jest dłuższa od maksymalnej długości pola danych wówczas pole danych przyjmuje długość nagłówka a określony rozmiar przyjmuje znaczenie max. długości poprawnie czytanej przez system.

Po wierszu nagłówka następuje 1 do N wierszy danych. Każdy wiersz danych rozpoczynany jest pojedynczym znakiem spacji (ASCII 0x20). Po nim następuje lista wartości poszczególnych pól w kolejności identycznej jak kolejność ich nazw. Ciąg znaków będących wartością pola uzupełniany jest z prawej strony znakami (ASCII 0x20) do pełnej długości pola lub długości nagłówka (jak wyżej).


Każdy wiersz (rekord) kończyć się musi sekwencją znaków CRLF (ASCII 0x0D 0x0A).
Standard zapisu danych w plikach musi być zgodny ze stroną kodową Windows-1250
Daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD
UWAGA !!! Wielkość liter nazw pól w nagłówkach sekcji jest istotna.
Przykładowa sekcja
-Kolumna1-Kolumna2---Kolumna3

Dana123 Dana234 Dana3

Dana12 Dana2345678Dana3

Kolumna1, Kolumna2, Kolumna2 – Nazwy pól wchodzących w skład sekcji
W sekcji nazwa drugiego pola została uzupełniona myślnikami ze względu na fakt że dane w tej kolumnie mogą być ciągami znaków o większej długości od ciągu znaków reprezentującego nazwę pola – Kolumna2

4. Budowa dokumentów sprawozdawczych z NFZ
Każdy dokument sprawozdawczy należy przekazywać jako archiwum ZIP ze zmienionym adekwatnie do rodzaju dokumentu rozszerzeniem pliku.


Raport statystyczny – Plik o rozszerzeniu .rsm

Wymagania dotyczące nazewnictwa:
Nazwa pliku składa się z następujących elementów składowych połączonych znakiem podkreślenia "_":
1)

a) Dla raportów do umowy

Kod umowy składający się z ciągu cyfr mających następujące znaczenie (15cyfr)

9 cyfr - kod świadczeniodawcy

2 cyfry - dwie ostatnie cyfry roku

2 cyfry - dwie mniej znaczące cyfry z 4 cyfrowego

kodu oddziału bądź delegatury oddziału

wojewódzkiego NFZ, który podpisał umowę

2 cyfry - kolejny numer umowy z świadczeniodawcą

w danym roku.


b) Dla raportów poza umową

Ciąg cyfr złożony z następujących elementów (15cyfr)

9 cyfr - kod świadczeniodawcy

2 cyfry - dwie ostatnie cyfry roku

4 cyfry zero - 0000
2) Nr miesiąca (2 cyfry)
3)Id raportu (8 cyfr)
oraz rozszerzenia TMP
Tak otrzymany plik należy następnie spakować za pomocą algorytmu ZIP
Zalecamy żeby nazwa pliku archiwum była zgodna z nazwą pliku wewnątrz archiwum natomiast rozszerzenie ZIP

powinno obligatoryjnie zostać zmienione na RSMSEKCJA 1 – Nagłówek dokumentu

Nazwa

Typ

Długość

Prec

Oblg

Opis

TypDok

Liczba

4

0

T

Typ dokumentu – 1

Wersja

Liczba

4

0

T

Wersja dokumentu – 3

IdInst

Ciąg znaków

38
N

Identyfikator instalacji oprogramowania w ramach świadczeniodawcy, z której wygenerowano raport

Aplikacja

Ciąg znaków

100
T

Każdy z producentów oprogramowania, który generuje pliki według bieżącego formatu powinien w tej kolumnie wpisać nazwę swojej firmy, średnik, nazwę programu, średnik oraz numer wersji.

DataGen

DataT

Data generacji pliku

SEKCJA 2 - Nagłówek raportu statystycznego

Nazwa

Typ

Długość

Prec

Oblg

Opis

IdSwiadczeniodawcyLiczba

9

0

T

Kod świadczeniodawcy nadany w systemie KS-SIKCH – 9 cyfr


IdRaportu

Ciąg znaków

20
T

Jednoznaczny id raportu w ramach danej instalacji oprogramowania świadczeniodawcy identyfikowanego przez IdInst.

UslugiUE

Liczba

1

0

T

Czy raport dotyczy wyłącznie usług rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji (UE)

1 – tak


0 – nie

TypRapStat

Liczba

1

0

T

Typ raportu statystycznego:

1 – Raport do umowy (usługi rozliczane w ramach umowy)

2 – Raport za usługi wykonane poza limitem umowy


TypRapStatSzczeg


Liczba

1

0

T

0 - Brak danych

5 - Raport zawiera wyłącznie usługi wykonane na podstawie zgód indywidualnychIdUmowy

Ciąg znaków

15
zgodnie z opisem

Kod umowy składający się z ciągu cyfr mających następujące znaczenie

9 cyfr - kod świadczeniodawcy

2 cyfry - dwie ostatnie cyfry roku

2 cyfry - dwie mniej znaczące cyfry z 4 cyfrowego

kodu oddziału bądź delegatury oddziału

wojewódzkiego NFZ, który podpisał umowę

2 cyfry - kolejny numer umowy z świadczeniodawcą

w danym roku.


Pole zawiera pusty ciąg znaków dla raportów za usługi wykonane poza limitem umowy

Rok

Liczba

4

0

T

Rok, za który tworzony jest raport

Okres

Liczba

2

0

T

Miesiąc, za który tworzony jest raport
W raporcie za dany miesiąc należy uwzględnić wyłącznie usługi, których data końca okresu wykonania przypada na ten miesiąc

DataWyst

DataT

Data utworzenia raportu

SEKCJA 3 – Dokumenty uprawniające do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji na podstawie których wykonano usługi zamiesczone w raporcie


Nazwa

Typ

Długość

Prec

Oblg

Opis

IdDokUprawUE

Liczba

8

0

T

Identyfikator dokumentu uprawniającego do świadczeń na podstawie przepisów o kordynacji

RodzajDokUprawUE

Liczba

1

0

T

Rodzaj dokumentu

0 – poświadczenie

1 – druk serii E100

2 – karta EKUZNumer

Ciąg znaków

30
zgodnie z opisem

Dla

- poświadczeń - nr poświadczenia

- dla druków serii E100 - pusty ciąg znaków

- karty EKUZ - nr kartyRodzDrukuE

Ciąg znaków

do 5 znaków

duże litery


zgodnie z opisem

Dla

- poświadczeń - rodzaj druku serii E100 - obligatoryjne jeżeli pacjent przedstawił razem z poświadczeniem druk serii E100

- dla druków serii E100 - rodzaj druku serii E100 - pole obligatoryj np. E111 (duże litery)

- karty EKUZ - pole zawiera pusty ciąg znakówOddzialNFZ

Liczba

2

0

zgodnie z opisem

Dla

- poświadczeń - Oddział NFZ który wydał poświadczenie

- dla druków serii E100 - cyfra 0

- karty EKUZ - cyfra 0PanstwoWlasciwe

Liczba

3

0

T

Państwo własciwe – wg słownika

InstytWlasc

Liczba

3

0

N Docelowo T

Instytucja właściwa - wg słownika

DataWyst

Datazgodnie z opisem

Data wystawienia dokumentu

Obligatoryjne dla poświadczeń oraz druków serii E100DataPocz

Datazgodnie z opisem

Data początku okresu obowiązywania dokumentu

Obligatoryjne dla poświadczeń oraz druków serii E100DataKon

Datazgodnie z opisem

Data końca okresu obowiązywania dokumentu

(dla EKUZ data ważności karty)Obligatoryjne jeżeli podano na dokumencie

Nazwisko

Ciąg znaków

40
T

Nazwisko osoby której wydano dokument


Imie

Ciąg znaków

20
T

Imię osoby której wydano dokument

NrIdent

Ciąg znaków

40
zgodnie z opisem

Numer identyfikacyjny osoby, której wydano dokument
Obligatoryjny jeżeli podano w dokumencie

DataUrodz

DataT

Data urodzenia osoby której wydano dokument

KodPoczt

Ciąg znaków

5
N

Adres zamieszkania pacjenta w PolsceMiejscowosc

Ciąg znaków

30
N

Ulica

Ciąg znaków

30
N

NrDomu

Ciąg znaków

7
N

KodPocztPW

Ciąg znaków

15
N

Adres zamieszkania pacjenta w państwie właściwym

MiejscowoscPW

Ciąg znaków

30
N

UlicaPW

Ciąg znaków

30
N

NrDomuPW

Ciąg znaków

7
N

Kategoria

Liczba

2

0

T

Kategoria osoby – wg słownika

1 Osoba zatrudniona

2 Osoba pracująca na własny rachunek

3 Osoba bezrobotna

4 Pracownik przygraniczny (zatrudniony)

5 Pracownik przygraniczny (pracujący na własny rachunek)

6 Pracownik sezonowy

7 Pracownik przygraniczny

8 Osoba wnioskująca o emeryturę/rentę

9 Emeryt/rencista (system dla osób zatrudnionych)

10 Emeryt/rencista (system dla osób pracujących na własny rachunek)

11 Student

12 Inna osoba ubezpieczona

PodstPrawna

Liczba

2

0

T

Podstawa prawna – wg słownika

1 - 19.1.a, 19.2 Zamieszkanie w państwie innym niż państwo właściwe

3 - 22.1.a.i, 22.3 Pobyt poza państwem właściwym - przypadek nagły

4 - 22.1.b, 22.3 Powrót lub przeniesienie miejsca zamieszkania do innego państwa

5 - 22.1.c, 22.3 Konieczność udania się do innego państwa w celu uzyskania tam odpowiedniej opieki

8 - 22b Pobyt w państwie zatrudnienia lub działalności

9 - 25.1, 25.3.i Osoba bezrobotna oraz członkowie rodziny

11 - 26.1 Osoby ubiegające się o emeryturę lub rentę oraz członkowie ich rodzin

12 - 28.1.a Emerytura/renta wypłacana przez inny kraj niż zamieszkania

13 - 29.1.a Emerytura/renta wypłacana przez inny kraj niż zamieszkania – członkowie rodziny

16 - 34.b Student oraz członkowie jego rodziny pobyt ze względu na naukę

17 - 52.a Wypadek/choroba zawodowa - osoby zamieszkujące w państwie innym niż państwo właściwe

18 - 55.1.a.i Wypadek/choroba zawodowa - pobyt poza państwem właściwym

19 - 55.1.b.i Powrót lub przeniesienie miejsca zamieszkania do innego państwa po wypadku/chorobie zawodowej

20 - 55.1.c.i Wypadek/choroba zawodowa - osoba udająca się do innego państwa w celu uzyskania właściwej opieki

SEKCJA 4 – Pozycje specyfikacji raportu statystycznego

Nazwa

Typ

Długość

Prec

Oblg

Opis

IdInst

Ciąg znaków

38
N

Identyfikator instalacji oprogramowania, w ramach której dodano rekord wykonane usługi
Jeżeli nie podano oznacza to że świadczeniodawca posiada pojedynczą instalację oprogramowania

IdRek


Liczba

9

0

T

Identyfikator rekordu wykonanej usługi w ramach instalacji

Dane o pacjencie

IdOd

Liczba

1

0

T

Nr identyfikacyjny dotyczy:

- 0 - pacjenta

- 1 - opiekuna pacjenta (dzieci do 3 miesiąca życia)


IdRodz

Duża litera

1
T

Rodzaj nr identyfikacyjnego:

P - PESEL

T - Paszport


IdNr

Ciąg znaków

20
T

Nr identyfikacyjny zgodny z IdOD i IdRodz

IdDokUprawUE

Liczba


Jeżeli usługa rozliczana na podst. Przepisów o koordynacji to identyfikator dokumentu z sekcji 3

Nazwisko

Ciąg znaków

40
zgodnie z opisem

Nazwisko pacjenta
Obligatoryjne dla pacjentów korzystających ze świadczeń na

podst. przepisów o koordynacjiImie

Ciąg znaków

20
zgodnie z opisem

Imię pacjenta
Obligatoryjne dla pacjentów korzystających ze świadczeń na

podst. przepisów o koordynacjiDataUrodz


DataT

Data urodzenia pacjenta

Plec

1 duża literaz

1
T

Płeć pacjenta

K - kobieta

M - mężczyzna

pusty ciąg znaków - brak danychKodGUSGminy


Liczba

7

0

N

Kod GUS gminy z adresu zamieszkania

OddzialNFZ


Liczba

2

0

T

Kod Oddziału Wojewódzkiego NFZ pacjenta wynikający z adresu zamieszkania.

Dla pacjentów korzystających z przepisów o kordynacji w sytuacji gdy pacjent nie zamieszkuje na terenie Polski kod Oddziału NFZ odpowiadający terytorialnie świadczeniodawcyUprawnienia


Ciąg znaków

2
T

Uprawnienia dodatkowe pacjenta

‘10’ Ubezpieczony

‘11‘ Honorowy dawca krwi

‘12’ Inwalida wojenny

‘13’ Inwalida wojskowy

‘14’ PO-MON

‘15’ Nie ubezpieczony uprawniony do świadczeń

'16' PO-MSWiA

'17' PO-MS
PodstUdzSwiadcz

Liczba

1

0

T

Podstawa udzielenia świadczenia

- 1 - tryb normalny

- 4 - przypadek nagły

- 5 - zgoda indywidualnaDane o zleceniu

ZlecTypDokum


Liczba

2

0

T

Rodzaj informacji rejestrowanej na podstawie skierowania lub przyczyna braku skierowania

1 Skierowanie nie wymagane

2 Skierowanie nie wymagane (inwalida wojenny)

3 Brak skierowania

4 Nr umowy z NFZ świadczeniodawcy zlecającego wykonanie usługi

5 Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

6 Wniosek na środki pomocnicze, przedmiot ortopedyczny lub leczniczy środek techniczny

7 Wniosek na naprawę przedmiotu ortopedycznego lub leczniczego środka technicznego

8 Nr karty zaopatrzenia

9 Nr pierwotny karty zaopatrzenia

10 Dysfunkcja czasowa

11 Książeczka ciążowa MRKCH

12 Skierowanie nie wymagane (kontynuacja leczenia)

13 Skierowanie własne


ZlecNrDokum


Ciąg

znaków


20
zgodnie z opisem

W zależności od zawartości pola ZlecTypDokum:

5-nr skierowania na leczenie uzdrowiskowe

6-nr wniosku na środki pomocn, sprzęt ortop

7-nr wniosku o naprawę sprzętu ortop

8-nr karty zaopatrzenia ortopedycznego

9-nr pierwotny karty zaopatrzenia ortopedycznego

11-nr książeczki ciążowej


ZlecSwdNrUmowy


Ciąg

znaków


20
zgodnie z opisem

Nr umowy świadczeniodawcy zlecającego wykonanie usługi
Pole wypełniane jeżeli zawartość pola ZlecTypDokum = 4

ZlecNrPrWykZaw


Liczba

7 cyfr
zgodnie

z

opisemNr prawa wykonywania zawodu lekarza zlecającego wykonanie usługi

- dla ZlecTypDokum = 4ZlecDataWyst

Datazgodnie z opisem

Data wystawienia zlecenia

- dla ZlecTypDokum = 4Dane o leczeniu w trybie stacjonarnym

NrKsiegiGlownej

Ciąg

znaków


15
zgodnie z opisem

Numer wpisu Księdze Głównej jeżeli usługa wykonywana jest w trybie stacjonarnym

Obligatoryjne dla usług wykonywanych w trybie stacjonarnymRodzSkierLiczba

1

0

zgodnie z opisem

Rodzaj skierowania na leczenie w trybie stacjonarnym

0- brak danych

1- skierowanie z zakładu opieki ambulatoryjnej

2- skierowanie z zakładu opieki stacjonarnej

3- skierowanie z pogotowia ratunkowego

4- bez skierowania: wypadek, zagrożenie życia, poród itp.

5- bez skierowania inne powody
Obligatoryjne dla usług wykonywanych w trybie stacjonarnym


DataPrzyjecia

Datazgodnie z opisem

Obligatoryjne dla usług wykonywanych w trybie stacjonarnym

TrybPrzyjecia

Liczba

1

0

zgodnie z opisem

Tryb przyjęcia na leczenie w trybie stacjonarnym

0 – brak danych

1 - przyjęcie zwykłe

2 – przyjęcie poprzez księgę oczekujących

3 – przyjęcie w trybie nagłym ze skierowaniem innym niż z pomocy doraźnej

4 – przyjęcie w trybie nagłym ze skierowaniem z pomocy doraźnej

5 – przyjęcie w trybie nagłym bez skierowania
Obligatoryjne dla usług wykonywanych w trybie stacjonarnym


DataWypisu

Datazgodnie z opisem

Obligatoryjne dla usług wykonywanych w trybie stacjonarnym w sytuacji w sytuacji gdy pacjent został wypisany

TrybWypisu

Liczba

1

0

zgodnie z opisem

Tryb wypisu z leczenia w trybie stacjonarnym

0 – brak danych

1 – zakończenie procesu diagnostycznego /

terapeutycznego

2 – skierowanie do dalszego leczenia w

lecznictwie ambulatoryjnym

3 – skierowanie do dalszego leczenia w zakładzie

opieki stacjonarnej

4 – skierowanie do dalszego leczenia w zakładzie

opieki długoterminowej

5 – skierowanie do dalszego leczenia – inne

przypadki

6 – wypisanie na własne żądanie

7 – zgon
Obligatoryjne dla usług wykonywanych w trybie stacjonarnym w sytuacji w sytuacji gdy pacjent został wypisanyDane o rozpoznaniach

ICD10G


Ciąg znaków

5
T

Kod głównej jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD10

będącej powodem wykonania usługiICD10W1


Ciąg znaków

5
N

1 rozpoznanie współistniejące lub pusty ciąg znaków jeżeli brak rozpoznania współistniejącego

ICD10W2


Ciąg znaków

5
N

2 rozpoznanie współistniejące lub pusty ciąg znaków jeżeli brak rozpoznania współistniejącego

ICD10W3


Ciąg znaków

5
N

3 rozpoznanie współistniejące lub pusty ciąg znaków jeżeli brak rozpoznania współistniejącego

ICD10W4


Ciąg

znaków


5
N

4 rozpoznanie współistniejące lub pusty ciąg znaków jeżeli brak rozpoznania współistniejącego

Dane o miejscu wykonania usługi i osobie personelu medycznego

WykIdMiejWykUslug


Liczba

9

0

zgodnie z opisem

Id miejsca wykonywania usług świadczeniodawcy nadany przez system KS-SIKCH lub 0 jeżeli w umowie nie określono miejsc wykonywania usług

WykNrPrWykZaw


Ciąg

znaków


20
zgodnie z opisem

Numer prawa wykonywania zawodu osoby personelu, która wykonała usługę szczegółową lub jest odpowiedzialna za jej wykonanie

Opcjonalne w sytuacji gdy NFZ dopuści nie przekazywanie informacji o osobie wykonującej usługę medycznąWykPESEL


Ciąg

znaków


11
zgodnie z opisem

PESEL osoby personelu, która wykonała usługę szczegółową lub jest odpowiedzialna za jej wykonanie
Opcjonalne w sytuacji gdy NFZ dopuści nie przekazywanie informacji o osobie wykonującej usługę medyczną lub podano nr prawa wykonywania zawodu

Dane o okresie wykonania usługi

DataPocz

DataT

Data początkowa okresu, w którym była wykonywana usługa

DataKon

DataT

Data końcowa okresu, w którym była wykonywana usługa

Dane o umiejscowieniu wykonania usługi (stomatologia, zaopatrzenie)

Umiejscowienie


Ciąg

znaków


2
W zależności od wykonanej usługi

Umiejscowienie wykonania usługi:

- Oznaczenie zęba/obszaru jamy ustnej

wg normy ISO 3950

albo litera:

- L- lewa strona / część ciała

- O - lewa i prawa strona / część ciała

- P - prawa część ciała


Dane rozliczeniowe

UmNrPkt


LiczbaT

Numer punktu umowy

UmUsKontr


Ciąg

znaków


12
T

12 cyfrowy kod usługi kontraktowanej z punktu umowy w ramach którego rozliczane będzie wykonanie usługi szczegółowej

UmUsSczeg


Ciąg

znaków


12
T

12 cyfrowy kod usługi szczegółowejRodzajOdplat

Ciąg

znaków


2
T

Rodzaj odpłatności:

‘01’ PEŁNOPŁATNIE

‘02’ BEZPŁATNIE

‘03’ RYCZAŁT

‘04’ 30%

‘05’ 50%


‘06’ BEZPŁATNIE DO LIMITU

CenaJedn

Liczba

14

2

T

Cena 1 jednostki rozliczeniowej

WagaPunktowa

Liczba

14

4

T

Waga punktowa wykonanej usługi szczegółowej

Jeżeli dla danej usługi szczegółowej nie określono wagi punktowej lub usługa kontraktowana = usłudze szczegółowej - brak pakietu to pole powinno zawierać liczbę 1LbWykUslg

Liczba

14


4

T

Liczba wykonanych usług szczegółowych (UWAGA! Nie jednostek rozliczeniowych

-Np. 1 Ekstrakcja zęba nie 200 punktów)LbWykJedn


Liczba

14

4

T

Liczba wykonanych jednostek rozliczeniowych

Iloczyn pola Waga punktowa i Liczba Wykonanych usługKwotaRef

Liczba

14

2

T

Kwota refundacji LbWykUslg wykonanych usług

WartUsl

Liczba

14

2

T

Wartość brutto LbWykUslg wykonanych usług (Kwota refundacji + Opłata pacjenta)

Dane o wykonanych procedurach medycznych w ramach bieżącej usługi (wg klasyfikacji ICD9)

ICD9_1,

ICD9_2,


...................

ICD9_30


Ciąg

znaków


8
W zależności od wykonanej usługi

30 pól.
Pola zawierają procedury ICD9 wykonane pacjentowi w ramach danej usługi szczegółowej
Kod procedury ICD9 musi być podawany z pominięciem znaku kropki

Pola należy wypełniać po kolei

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna