Formularz asortymentowo cenowyPobieranie 101.29 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar101.29 Kb.
Załącznik Nr 2.1. NOWY

PAKIET I ODCZYNNIKI ORAZ MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO DZIERŻAWIONEGO APARATU DO OZNACZEŃ IMMUNOTRANSFUZJOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM MIKROMETODY ŻELOWEJ OPARTEJ NA AGLUTYNACJI KRWINEK CZERWONYCH

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zapotrzebowanie na okres 36 miesięcyLp.


Parametr (rodzaj badania/nazwa asortymentu)Ilość


Sugero-wana wielkość opakowa-nia


Sug. ilość pełnych opako-wańNazwa handlowa


Nazwa producenta
lub
dystrybu-
toraNr

katalo-gowy


Ofero-wana wielkość opako-wania

Ofero-wana ilość pełnych opako-wań


Cena jedn. netto

za
1 op.VAT
%


Wartość netto

w PLN

Kwota podatku VAT

w
PLNWartość

brutto

w PLN


I.


GRUPA KRWI, BADANIE PRZEGLĄDOWE P/C


1.

Karta do pełnego oznaczenia grupy krwi
z badaniem izoaglutynin grupowych – pierwsza seria (A-B-DVI-ctl/A1 – B)


3 456
badań24 x 12 kart


12
2.

Karta do potwierdzenia grupy krwi : druga seria
A-B-D(VI-) – inne klony ABD, zgodnie z obowiązującymi przepisami


3 456
badań24 x 12 kart


6
3.

Zestaw krwinek wzorcowych do grupy:
A1-B-0

1 170 ml


3 x 10 ml


39
4.

Karta do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krwinki wzorcowe
w PTA LISS


6 912 badań


24 x 12 kart


12
5.

Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS)

855
ml3 x 5 ml


57
II.


BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY


6.

Karta do BTA zawierająca odpowiednie surowice monowalentne:
Anty IgG-IgA-IgM-C3c-C3d – kontrola (jedna karta)


36 badań


1 x 12 kart


3
III.


BADANIE GRUPY KRWI NOWORODKA


7.

Badanie grupy krwi noworodka: anty – A,
anty – B, anty – DVI, ctrl, BTA (1 – sza seria)


1 152 badań


4 x 12 kart


24

8.

Badanie grupy krwi noworodka: anty – A,
anty – B, anty – DVI+
(2 – ga seria, inne klony ABD niż w serii pierwszej, zgodnie z obowiązującymi przepisami IHiT)


1 152 badań


4 x 12 kart12
IV.


PRÓBA ZGODNOŚCI


9.

Właściwa próba krzyżowa PTA LISS (liczba donacji)2 592 badań

4 x 12 kart


9
V.

MATERIAŁY ZUŻYWALNE (Wykonawca jest zobowiązany wpisać odpowiednią ilość materiałów zużywalnych, niezbędnych do pracy dzierżawionego aparatu
w stosunku do wykonywanych oznaczeń/badań)1.
2.3. …

OGÓŁEM:


WYMOGI:

 1. Metoda do oznaczeń immunotransfuzjologicznych dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej mikrometodą żelową opartą na aglutynacji krwinek czerwonych.

 2. Termin ważności krwinek min. 4 tygodnie po otwarciu.

 3. Termin ważności mikrokarty PTA/BTA minimum 12 miesięcy po otwarciu.

 4. Karta do potwierdzenia grupy krwi (poz. 2) inne klony niż w poz. 1.

 5. Karta do potwierdzenia grupy krwi noworodka (poz. 8) inne klony ABD niż w poz. 7 oraz RhD wykrywający kategorię DVI+ (mikrokarta fabrycznie wypełniona odczynnikiem DVI+).

 6. Dostawa asortymentu według harmonogramu na dane lata.

 7. Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych transportem monitorowanym pod względem temperatury od 2 – 8 0C potwierdzona wydrukiem przy każdej dostawie. Przykładowy wydruk należy dołączyć do oferty.

 8. Wszystkie odczynniki i materiały zużywalne oraz kontrole powinny być od jednego producenta celem walidacji metody.

 9. Mikrokarty do testu PTA powinny być wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.

 10. Mikrokarty do testu BTA powinny być wypełnione odpowiednimi surowicami monowalentnymi.

 11. Krwinki wzorcowe do badania przeciwciał odpornościowych z panelem 3 – krwinkowym zawierającym antygen Cw (zgodnie z przepisami) muszą być gotowe do użycia.

 12. Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych, zawiesina krwinek poniżej 1%.

 13. Mikrokarty muszą składać się z 6 kolumn wypełnionych żelowym podłożem separującym.

UWAGI:

 1. Sposób obliczenia ceny podany jest w Rozdziale XXII SIWZ pkt. A.

 2. W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań każdy Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość danego asortymentu kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.


....................................... ..............................................................

Miejscowość (data) (Podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)Pobieranie 101.29 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna