Formularz danych technicznych maszyny cncPobieranie 92.82 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar92.82 Kb.


Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

………………………………………………………….


Pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ DANYCH TECHNICZNYCH MASZYNY CNC


Lp.Maszyna CNC do produkcji mebli Holz Her typ Pro Master 7018 konsole


1.

Zakresy robocze i ruchy osi;

- X = 3747 mm

- Y = 1554 mm

- Z = 325 mm
2.

Zakresy robocze – Obrabiany element

- X = 3425 mm

- Y = 1287 mm3.

Mocowanie elementów na maszynie składa się;

- 4 pola robocze ( możliwość obróbki po 2 elementy na stronę

- 6 sztuk konsol przesuwnych w kierunku X pneumatycznie blokowanych na których bezprzewodowo mocowane są ssawki.

- 12 sztuk ssawek szybko pozycjonujących

- 6 programowalnych oporników z tylu konsol w osi

- 4 listwy do podnoszenia i opuszczania ciężkich elementów z ssawek

- 1 pompa próżniowa o wydajności 140 m3/h

- 2 skale milimetrowe w osi X na maszynie i w osi Y na konsolach dla szybkiego pozycjonowania konsol w osi X i ssawek w osi Y

- 3 x Laser na suporcie maszyny umożliwiający pozycjonowanie ssawek


4.

Zainstalowana pełna oś 4 interpolowana i obracana w zakresie 0-360 stopni

5.

Agregat frezarski 7831 o mocy 11 kW, chłodzony powietrzem.


6.

Magazynek narzędzi 7996 talerzowy 8 miejscowy przemieszczającym się z suportem maszyny, max średnica narzędzia przy pełnym magazynku 150mm, waga 5 kg.

Dodatkowy magazynek narzędzi 12 miejscowy jeżdżący suportem zamontowany na stałe z boku maszyny.
7.

Głowica wiertarska 7880

Glowica wiertarska składa się z 24 wrzecion wiertarskich napędzana silnikiem 3.0 kW.

Prędkość obrotowa głowicy wiertarskiej regulowana bezstopniowo przedziale

N=1000-5700obr/min

Uchwyt d=10 mm

Średnica wiertła d=20 mm

Całkowita długość wiertła = 70 mm

Rozstaw między wiertłami = 32 mm

Programowana prędkość posuwu

Przy wierceniu możliwość zadania ilości wejść wiertła w materiał.8.

Głowica wiertarska PIONOWA posiada 19 selektywnie załączanych wrzecion wiertarskich w osi X = 13 sztuk, w osi Y = 6 sztuk


9.

Głowica wiertarska POZIOMA posiada 3 podwójne selektywnie załączane głowice wiertarskie w osi X = 2 sztuki, w osi Y 1 podwójna.


10.

Agregat z piłką

Agregat do robienia wręgów i wpustów w osi X
11.

Ręczny pulpit sterowniczy umożliwiający sterowanie maszyną poza główna szafą sterowniczą, umożliwia zmniejszanie i zwiększanie prędkości przejezdnych w osiach X i Y12.

System sterujący maszyna SIEMENS SINUMERIK 810D

Do sterowania maszyną służy komputer PC w oparciu Windows XP, monitor 15”, procesor 2,4 Ghz, dysk twardy 80 GB, pamięć robocza 1 GB, nagrywarka DVD, pulpit sterowniczy i oprogramowanie w języku polskim.13.

Software CAMPUS NC- HOPS program zbudowany na podstawie programów WINDOWS I CAD uwzględniający specyfikę obróbki w przemyśle drzewnym.

14.

Software ACADEMI wersja biurowa z jednym miejscem stanowiskowym.

Zespolony modem z programem zawiadującym maszyną SIEMENS i programem ACADEMI. Umożliwiający bezpośrednie serwisowanie maszyny przy pomocy linii telefonicznej przez serwis techniczny.
15.

Zgodnie z normami CE maszyna powinna posiadać do zabezpieczenia pracowników, trzy maty kontaktowe trzy polowe i płotek zabezpieczający z boku i z tyłu.
16.

Zestaw startowy narzędzi do maszyny.

17.

Program szkoleniowy na minimum 10 stanowisk.

18.

Gwarancja na centrum obróbcze zostanie wystawiona na 18 miesięcy od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

19.

Zestaw dodatkowych ssawek 120 x 50 x 50 obracanych o 360 stopni.

20.

Sprzedający zaproponuje dodatkowy pakiet zajęć doszkalających w okresie od 3 – 4 miesięcy od momentu rozpoczęcia użytkowania Centrum Obróbczego..

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

……………………………………….

Pieczęć WykonawcyO F E R T A C E N O W A
Nawiązując do Zapytania Ofertowego nr 1 z dnia 21.01.2013 r.

dot. „Dostawy, montażu i uruchomienia maszyny wielozadaniowej CNCdo produkcji mebli Holz Her typ Pro Master 7018 Konsole wraz z zestawem narzędzi”

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia

Cena netto łacznie: ………………………………………….pln (słownie……………………………………………………………………………………………………………)

Cena brutto łacznie: ………………………………………….pln (słownie……………………………………………………………………………………………………………)Dane dotyczące Wykonawcy:

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: ……………………………………………………………………….

Numer telefonu: 0......./……………………………

Numer faksu: 0…...../..............................................

Numer REGON: ......................................................

Numer NIP: ......................................................

Adres kontaktowy email: …………………………


 • oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

 • oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej projektem umowy,

 • oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu Ofertowym,

 • oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

 • oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego,

 • oświadczam, że nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczone, rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 • oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na czyny zabronione pod groźbą kary,

 • oświadczam, że w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji ani jej upadłości.

......................................... dnia .........................................

……………………………………

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych


do składania oświadczeń woliZałącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

……………………………………

Miejscowość i data

..............................................

Pieczęć adresowa

..........................................

NIP / Regon

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczamy, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia (nr Zapytania Ofertowego: 1 z dnia 21.01.2013 r.), nie jesteśmy powiązani z beneficjentem Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Oddział w Radzyminie, ul. Komunalna 6, 05-250 Radzymin osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:


 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………………..

podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu oferentaZałącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

(Projekt umowy)
UMOWA Nr…/……/2013
Zawarta w dniu …../…../2013 roku w Radzyminie pomiędzy:

Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie, ul. Komunalna 6, 05-250 Radzymin , NIP PL: 526-025-13-74 , REGON: 000512361-00895, reprezentowanym przez:

1. Jerzego Stwora – Dyrektora ZDZ Oddział Radzymin,

2. Justynę Zawadzką – Główna Księgową,

zwanym dalej w tekście umowy Zamawiającym,
a firmą:

..........................................................................................................................

z siedzibą w ...................................................................................................................

wpisaną do rejestru przedsiębiorców (KRS lub RHB) w sądzie ..………….................................................................................................................

pod nr:...........................................................................................................

lub Ewidencji Działalności Gospodarczej

prowadzoną przez ....................................

pod numerem ………………………….

(NIP ………………. ); Numer konta bankowego.........................................................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez :


.................................................................

łącznie zwanych dalej także „Stronami”,a osobno „Stroną”
Zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
Przedmiot Umowy

 1. Wszystkie ustalenia umowy dotyczą realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo.
 1. Na podstawie zatwierdzonej oferty Wykonawcy, stanowiącej integralną część umowy (Załącznik nr 1), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, zainstalować i uruchomić maszynę wielozadaniową CNC do produkcji mebli Holz Her typ Pro Master 7018 Konsole wraz z zestawem narzędzi.
 1. Maszyna wielozadaniowa CNC do produkcji mebli Holz Her typ Pro Master 7018 Konsole zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla ZDZ Oddział Radzymin musi spełniać wymagania techniczne oraz posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w odrębnych przepisach. Przedmiotem Umowy jest również serwis gwarancyjny zamawianych urządzeń.
 1. Po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu maszyny Wykonawca na własny koszt, przeszkoli 4 pracowników Zamawiającego w zakresie:

 1. Obsługi i użytkowania poszczególnych urządzeń i narzędzi wchodzących w skład Centra Obróbczego takich jak:

 • agregat frezarski

 • magazynek narzędzi

 • głowica wiertarska pionowa i pozioma

 • agregat do robienia wręgów i wpustów

 • obsługa pompy próżniowej

 • obsługa ręcznego pulpitu sterowniczego

 • obsługa zespolonego modemu z programem zawiadującym i sterującym maszyną.

 1. Eksploatacji:

 • zapoznanie się z głównymi zasadami użytkowania i eksploatacji poszczególnych urządzeń i narzędzi wchodzących w skład wyposażenia maszyny.

 • zapoznanie z zasadami prawidłowego i bezpiecznego użytkowania maszyny pod względem bhp i ppoż.

 • zapoznanie się z programem informatycznym obsługującym maszynę.

 • zapoznanie się z zasadami konserwacji i eksploatacji maszyny.

 1. Podstawowych czynności serwisowych związanych z:

 • zapoznanie się z bezpiecznym montażem i wymianą narzędzi użytkowych i zużytych.

 • nauka samodzielnego usuwania wybranych usterek urządzenia.

 • obsługa programu umożliwiającego bezpośrednie serwisowanie maszyny przy pomocy linii telefonicznej przez serwis techniczny.

 • zapoznanie się ze specyfikacją dotyczącą gwarancji urządzenia.

(min.16 godzin szkoleniowych). Na podstawie którego wystawi imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Do przeprowadzenia szkolenia, Wykonawca wskaże osobę/ osoby odpowiedzialną za realizację szkolenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Realizacja szkolenia nastąpi do 30.04.2013 r.
§ 2
Oświadczenia Stron

 1. Na Przedmiot Umowy składają się wszystkie prace związane z dostawą (w tym transportem) zainstalowaniem i uruchomieniem maszyny wielozadaniowej CNC do produkcji mebli Holz Her typ Pro Master 7018 Konsole wraz z zestawem narzędzi oraz przeszkolenie 4 pracowników zamawiającego w zakresie jej obsługi, eksploatacji i podstawowych czynności serwisowych ( min.16 godz. szkoleniowych). Na podstawie którego wystawione zostaną imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 1. Wykonawca zapewnia, że użyte materiały, wykonywane prace i ich efekty będą zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami technicznymi obowiązującymi w Polsce.
 1. Wykonawca wykona wszystkie prace o których mowa w § 1 przy użyciu własnych zasobów ludzkich i technicznych. Wykonawca może powierzyć wykonanie prac objętych niniejszą umową podwykonawcom tylko i wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego.
 1. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż w ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania/utylizacji powstałych w toku przeprowadzonych prac odpadów podmiotowi posiadającemu niezbędne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami.
 1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy, jednocześnie oświadcza iż dołoży najwyższej staranności przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy.
 1. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy obciążają Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że dostarczane urządzenie posiada znak bezpieczeństwa CE oraz spełnia wymagania BHP i ppoż. określone w odrębnych przepisach.
 1. Wykonawca ponosi koszt transportu urządzenia do miejsca instalacji wraz z ubezpieczeniem na całej trasie (do ZDZ Oddział Radzymin).
 1. Wykonawca dostarczy urządzenie na adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - Oddział w Radzyminie, ul. Komunalna 6, 05-250 Radzymin.


§ 3
Wykonanie Przedmiotu Umowy

 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do 30.04.2013 r.
 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez podmioty/osoby którymi posłużył się w celu wykonania Przedmiotu Umowy. W takim samym zakresie Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.


§ 4
Odbiór Przedmiotu Umowy

 1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru Przedmiotu Umowy nie później niż na 2 dni przed terminem końcowym odbioru realizacji zamówienia. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi protokołem odbioru prac.
 1. W wypadku stwierdzenia wad w Przedmiocie Umowy w czasie sporządzania protokołu odbioru, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 dni, licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru prac zawierającego usterki.
 1. W wypadku nieusunięcia wskazanych protokołem odbioru prac wad, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia prac związanych z usunięciem wad innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 1. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż uprawnienie Wykonawcy do usunięcia wad Przedmiotu Umowy nie neguje uprawnień Zamawiającego opisanych niniejszą umową, w szczególności ale nie wyłącznie uprawnienia do naliczania kar umownych.
 1. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Przedmiot Umowy uważa się za odebrany przez Zamawiającego w przypadku podpisania bezusterkowego protokołu odbioru prac.
 1. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru prac.

§ 5
Wynagrodzenie

 1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, potwierdzone bezusterkowym odbiorem prac, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w łącznej wysokości:

netto:............................. PLN (słownie....................................) VAT (23%) (jeżeli dotyczy).................. PLN

brutto: ...........................PLN (słownie....................................).
 1. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu po zainstalowaniu i uruchomieniu dostarczonego sprzętu oraz przeszkoleniu pracowników, na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru.
 1. Podstawą do przelania kwoty wynagrodzenia za Przedmiot Umowy stanowić będzie podpisany przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia . Kwota wynagrodzenia wskazana w ustępie poprzedzającym, będzie płatna w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT po uprzednim bezusterkowym odbiorze prac lub po uprzednim usunięciu wad wskazanym w ust. 3 i 4 § 4.
 1. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy do dokonania wpłaty zaliczki na poczet w/w wynagrodzenia , na wskazane umową konto Wykonawcy. Zaliczka stanowi równowartość 20% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy i wynosi :

netto:............................. PLN (słownie....................................) VAT (23%) (jeżeli dotyczy).................. PLN

brutto: ...........................PLN (słownie....................................).
 1. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w §5 pkt 1 pomniejszona o wypłaconą zaliczkę zostanie przekazana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury VAT i protokołu odbioru końcowego w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.
 1. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia kwoty naliczonych kar umownych od kwoty wynagrodzenia wskazanej na fakturze VAT.
 1. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż wynagrodzenia wskazane w ust. 1 stanowi całość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

8. Konta bankoweWykonawcy: .......................................................................................................................................................
9. Strony postanawiają, że w wyniku opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych będą miały zastosowanie odsetki ustawowe.

§ 6
Kary umowne

1. W wypadku opóźnień w wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% wartości Przedmiotu Umowy, za każdy dzień zamówienia.


2. W wypadku, jeśli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponad 30 dni, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w części niewykonanej przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace do momentu odstąpienia , pomniejszone o naliczone kary umowne.
3. Za opóźnienie w usunięciu awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu określonego w § 7 pkt 2 niniejszej umowy. Kary umownej nie stosuje się w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego przez Wykonawcę.
4. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, wartości Przedmiotu Umowy, oraz zwrotu pobranej zaliczki, płatność nastąpi w terminie 14 dni od wezwania do jej zapłaty.
5. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 7
Gwarancja jakości

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 18 miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot Umowy oraz prace związane z jego wykonaniem i instalacją w budynku Zamawiającego. W szczególności ale nie wyłącznie Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Umowy w okresie gwarancji będzie posiadać/utrzymywać wszelkie parametry techniczne istniejące w chwili jego wykonania. Ponadto Wykonawca gwarantuje i oświadcza, iż Przedmiot Umowy będzie posiadać wszelkie wymagane właściwości w szczególności ale nie wyłącznie pozwalające na ich prawidłową eksploatację, w całym okresie gwarancji.
 1. W wypadku stwierdzenia wady w Przedmiocie Umowy tudzież usług instalacyjnych, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko w terminie 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
 1. W wypadku nieusunięcia wady w terminie Zamawiający jest uprawniony do powierzenia wykonania czynności usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko wykonawcy.
 1. Wszelkie naprawy gwarancyjne nie powodują dodatkowych opłat za transport i dojazd.
 1. W przypadku 3–krotnej naprawy tego samego podzespołu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni naprawiany podzespół na nowy.
 1. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem: protokół przekazania sprzętu, oraz karty gwarancyjne, których treść uwzględniać będzie postanowienia par. 7 niniejszej umowy i Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
 1. W przypadku wystąpienia awarii aparatury w okresie gwarancyjnym, gwarancja zostanie przedłużona o czas niesprawności aparatury. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wynikających z gwarancji, wykonawca dostarczył zamawiającemu zamiast urządzenia wadliwego, urządzenie wolne od wad albo dokonał istotnych napraw urządzenia objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub zwrócenia urządzenia naprawionego. Jeżeli wykonawca wymienił część urządzenia, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady urządzenia objętego gwarancją zamawiający nie mógł z niego korzystać.
 1. W przypadku niewystarczającego przeszkolenia pracowników Zamawiającego do prawidłowego użytkowania i eksploatacji maszyny, Wykonawca wyraża zgodę na dodatkowe konsultacje indywidualne z poszczególnymi pracownikami.

§ 8
Przepisy końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, formy pisemnej pod rygorem nieważności.


2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę, niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

……………………………… …………………………………Zamawiający Wykonawca

Załączniki do umowy :

1. Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy

2. Załącznik Nr 2 – NIP Wykonawcy

3. Załącznik Nr 3 – REGON Wykonawcy

4. Załącznik Nr 5 – protokół odbioru prac

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna