Formularz dla ogłoszeniodawców nr ref. 9/Hist/profesor zwyczajny/1/2016Pobieranie 15.09 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.09 Kb.
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Nr ref. 9/HIST/profesor zwyczajny/1/2016
INSTYTUCJA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Muzykologii

MIASTO: Poznań

STANOWISKO: profesor zwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA: muzykologia

DATA OGŁOSZENIA: 11.03.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.03.2016

LINK DO STRONY: www.amu.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: profesor zwyczajny, muzykologia, nauki o sztuce, nauki humanistyczne.


OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w dziedzinie muzykologii, o specjalizacji w zakresie historii muzyki polskiej i powszechnej okresu średniowiecza i renesansu. Kandydat powinien posiadać tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Osiągnięcia naukowe powinny być udokumentowane publikacjami oraz udziałem w życiu naukowym. Od kandydata oczekuje się doświadczenia dydaktycznego na poziomie uniwersyteckim, w tym udziału w rozwoju młodej kadry naukowej. Praca na stanowisku profesora zwyczajnego będzie wymagała prowadzenia wykładów, ćwiczeń i seminariów na pierwszym i drugim stopniu studiów (180 godzin dydaktycznych).
Wymagania, które powinien spełniać kandydat:
1. Posiadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych.

2. Specjalizacja badawcza: historia muzyki polskiej i powszechnej okresu średniowiecza i renesansu.

3. Wysokiej wartości dorobek naukowy z w.w. zakresu, udokumentowany publikacjami.

4. Uczestnictwo w charakterze kierownika lub wykonawcy projektów badawczych finansowanych z uzyskanych na ten cel grantów naukowych, a także recenzowanie konkursowych projektów badawczych.

5. Duże doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów muzykologicznych, w szczególności wykładów i seminariów magisterskich.

6. Doświadczenie w międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

7. Osiągnięcia organizacyjne w dotychczasowym środowisku zawodowym.

8. Bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka kongresowego.

9. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie wykładów i seminariów.

10. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu winien stanowić podstawowe miejsce pracy.


Wymagane dokumenty:
1. Podanie do JM Rektora UAM (na podaniu należy dopisać: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ust. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Życiorys.

4. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych.

5. Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.

6. Wykaz publikacji.

7. Oświadczenie, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Polska

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: Adam Mickiewicz University, Faculty of History, Institute of Musicology

CITY: Poznań

POSITION: Full Professor (Professor ordinarius)

DISCIPLINE: musicology

POSTED 11th March 2016

EXPIRES 31st March 2016

WEBSITE www.amu.edu.pl

KEY WORDS: full professor (professor ordinarius), musicology, arts, humanities.
DESCRIPTION (field, expectations, comments):
Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, announces the contest for the position of an Full Professor (Professor Ordinarius) in the discipline of musicology of the field of history of Polish and European art music in the Middle Ages and Renaissance. The applicant is required to have the title of professor of humanities. His/Her academic performance should be documented by publications and by participation in academic life. The applicant should present his/her experience in university teaching, including supervising of young researchers. The post of the Full Professor will include tutoring, lecturing and seminars on the BA and MA degree programme (180 teaching hours).

Potential candidate must meet the following requirements:
  1. Holds the rank of full professor in humanities.

  2. Areas of expertise: history of Polish and European art music in the Middle Ages and Renaissance.

  3. Significant scientific achievements in a described area, confirmed by publications.

  4. Documented participation in grants and research programmes.

  5. Successful teaching experience in musicology, especially lectures and seminars.

  6. Experience in the international scientific and didactic collaboration.

  7. Organizational achievements in the previous working environment.

  8. Very good command of at least one congress language.

  9. Very good command of Polish allowing to conduct classes and seminars.

  10. Adam Mickiewicz University in Poznań will be the primary place of employment.

The application must contain the following documents:


1. An application letter addressed to the President of Adam Mickiewicz University in Poznań (you should add this sentence in the application letter: I agree to process my personal data included in my application for the needs of the recruitment process in accordance with the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data Dz. U. No 133, pos. 883, as amended),

2. Personal questionnaire (see the attachment)

3. Curriculum Vitae.

4. Document confirming that the Candidate holds the rank of Full Professor in humanities (or equivalent).

5. Information on the Candidate’s scientific, didactic and organizational experience.

6. List of publications.

7. A candidate statement that Adam Mickiewicz University in Poznań will be primary place of employment.

The applications should be submitted to:Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Poland
: data -> assets -> word doc -> 0007
0007 -> Uwaga absolwenci szkół wyższych! Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu uruchamia kolejną edycję Studiów Podyplomowych Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
0007 -> Propozycja wykorzystania
0007 -> Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza do składania ofert na: Druk książek z formularzami przejazdu oraz karnetów do zezwoleń ekmt
0007 -> Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora pum z dnia r
0007 -> Uniwersytet im. Adama Mickiewicza/ Adam Mickiewicz University Administracja Domu Studenta (DS)/ Dormitory (DS) Administration
0007 -> Sprawozdanie z działalności naukowej prowadzonej na wngig w roku 2015
0007 -> Higiena dentystyczna studia pierwszego stopnia I. Charakterystyka studióW
0007 -> 2008 I opracowania naukowe
0007 -> I międzynarodowe Sympozjum Naukowe Szczegółowy program
0007 -> Bartnik Paweł Robert

Pobieranie 15.09 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna