Formularz ofertowyPobieranie 66.33 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar66.33 Kb.

Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr zamówienia 06/2015FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wagę analityczną wraz ze szkoleniem z obsługiOFERTA z dnia ....................
AXXON Sp. z o.o.

ul. Puławska 314

02-819 Warszawa

Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Tel./ Fax: …………………………………………………………..

E-mail ………………………………………………………………........

W związku z udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego składam/y niniejszą ofertę.

Oferuję/my wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku Nr 1 do SIWZ:
Firma (producent):…………………………………………………………………………………………………….
Typ:……………………………………….Model: …………………………………… Rok produkcji: ……………
za cenę netto: ………………………………. PLN, brutto z VAT:……………….…………..
Słownie brutto z VAT: ………………………………………………………………………………………………..

Pozostałe parametry podlegające ocenie:
L.p.

Wymagania

Kryteria oceny

Oferta (wypełnia oferent)

Skala ocenOkres gwarancji12÷23 m-ce – 0 pkt

24÷35 m-cy – 3 pkt

pow. 36 m-cy – 5 pkt

0-5

SUMA (wypełnia sprawdzający)


  1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

  2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

  3. Oświadczamy, że oferowany (szczegółowo opisany w załączonym do oferty formularzu technicznym) przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania produktu bezpiecznego zgodnie z Ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późniejszymi zmianami) i oświadczam/my, że oferowany przez nas towar jest nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy.

  4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

  5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  6. Zamówienie wykonamy samodzielnie.

.......................................

(miejscowość, data)

....................................................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załączniki:

Załącznik nr 1: formularz techniczny

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego


Nr zamówienia 06/2015

FORMULARZ TECHNICZNY

Waga analityczna


Lp.

Parametr

Parametr oferowany/ dodatkowy opis

Ocena*

(wypełnia sprawdzający)

Waga analityczna:dokładność nie mniej niż: 0,01 mg
TAK/NIEnośność nie mniej niż: 220 g
TAK/NIEpowtarzalność (20 g): 0,015 mg
TAK/NIEpowtarzalność (100 g): 0,03 mg
TAK/NIEliniowość: +/- 0,1 mg
TAK/NIEkalibracja wewnętrzna: co 3 godz. lub przy zmianie temp. o 1,5 °C
TAK/NIEilość odważników do kalibracji wewnętrznej: 2
TAK/NIEczas stabilizacji: 0,1 mg: ≤3 sekundy, 0,01 mg: ≤8 sekund
TAK/NIEczułość temp. Dryft: 0.50 ppm / °C
TAK/NIEwyświetlacz: 14,5 cm (przekątna) kolorowy ekran dotykowy
TAK/NIEinterfejs: porty komunikacyjne: 2x USB,
1x RS232
TAK/NIEwarunki pracy: -10ºC do 30ºC do 85% RH
TAK/NIEwymiar szalki: Ø 80 mm +/- 5mm
TAK/NIEwymiary (szer. × wys. × głęb.): 230 × 393 × 350 mm +/- 5%
TAK/NIEWaga < 8 kg
TAK/NIEFunkcja automatycznych drzwi umożliwia dostęp do komory ważenia bez dotykania urządzenia.
TAK/NIE4 programowalne bezdotykowe czujniki podczerwieni
TAK/NIEwbudowany jonizator
TAK/NIEOświetlenie komory ważenia
TAK/NIEModułowa konstrukcja, która pozwala na odłączenie terminala od wagi, aby jak najlepiej wykorzystać dostępne miejsce
TAK/NIEZegar czasu rzeczywistego zgodny z wymogami GLP/GMP
TAK/NIESygnał dźwiękowy stabilności pomiaru
TAK/NIEZarządzanie użytkownikami przy użyciu funkcji menedżera profili
TAK/NIEUltraszybki monolityczny moduł pomiarowy
TAK/NIEPrzystawka do kalibracji pipet
TAK/NIEAkcesoria:Jonizator zewnętrzny;
TAK/NIEregulowana wysokość i kąt nachylenia jonizatora, bez wentylatora;
TAK/NIEDrukarka dedykowana do wagi;
TAK/NIEZapasowa taśma do drukarki;
TAK/NIEZapasowe 2 rolki papieru do drukarki;
TAK/NIEInstalacja, szkolenie:Wzorcowanie wagi w miejscu instalacji;
TAK/NIELegalizacja fabryczna;
TAK/NIESzkolenie podczas instalacji
TAK/NIE

OFERENT:


(podpis)
…………………………………………………………………(Wypełnia sprawdzający)
Firma ………………………………………… spełnia/ nie spełnia* warunki specyfikacji.

………………………………………………..

SPRAWDZAJĄCY AXXON

(podpisy)

Pobieranie 66.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna