Formularz ofertowyPobieranie 121.22 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar121.22 Kb.

Załącznik nr 1 do SIWZ WSM/DZP/381-10243/N/2014

......................................... data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy) Załącznik nr …………

do umowy nr ..............

z dnia .........................FORMULARZ OFERTOWY

na dostawę

zestawu laparoskopowego z obrazem trójwymiarowym 3D

dla Oddziału Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)ADRES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy dla korespondencji dot. niniejszego postępowania)


adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Część I: DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

A

OPIS WYMAGANYCH,

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH,

WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH

Parametry oferowane -

należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać

1

ZESTAW LAPAROSKOPOWY 3D - 1 szt.

Nazwa i typ………………......

Kraj pochodzenia…………………

Rok produkcji…………………….Wytwórca (Producent)……………Zestaw składający się z:

 • Głowicy kamery 3D Full HD zintegrowanej z optyką i światłowodem – 0 stopni, nieautoklawowalna;

 • Głowicy kamery 3D Full HD zintegrowanej z optyką i światłowodem – 30 stopni, nieautoklawowalna

 • Sterownika kamery 3D Full HD

 • Źródła światła Zenon

 • Monitora 3D Full HD min. 32”

 • Monitora 2D min. 17”

 • Wózka do systemu 3D

 • Okularów polaryzacyjnych 3D

 • Sterylnych pokrowcy głowicy kamery

 • Akcesoriów

 • Insuflatora

 • Pompy płuczącej

 • Diatermi mono-bipolarna
2.

Głowica kamery 3D Full HD zintegrowanej z optyką i światłowodem
2.1

Głowica kamery zintegrowana z podwójnym kablem do podłączenia ze źródłem światła i sterownikiem kamery do użycia z jednorazowym pokrowcem na optykę, nieautoklawowalna
2.2

Kąt patrzenia optyki 30 stopni – 1 szt., kąt patrzenia optyki 0 stopni – 1 szt.
2.3

Wyposażona w dwa oddzielne przetworniki obrazu 1/3”, min rozdzielczość: natywne Full HD (1920 x 1080 pixel)
2.4

Zintegrowane elementy grzewcze zapobiegające parowaniu końcówki optyki
2.5

Proporcje obrazu 16:9, pole widzenia min. 70 stopni
2.6

Posiada 4 przyciski sterujące: balans bieli, włączenie/wył źródła światła, nagrywanie, rotacja
2.7

Średnica zewnętrzna razem z pokrowcem jednorazowego użytku 10mm
2.8

Długość robocza razem z pokrowcem jednorazowego użytku 330mm
2.9

Możliwość rotacji obrazu 180 stopni optyki skośnej (30 stopni) za pomocą przycisku na głowicy
3.

Sterownik kamery 3D Full HD
3.1

Sterownik wyposażony w 2 wyjścia DVI, 1 port LAN, 2 porty USB, 1 wyjście S-Video, 2 wyjścia HD/SDI dla sygnału 3D, 1 wyjście BNC, 1 złącze bus master, 1 port do przyłączenia kabla głowicy kamery
3.2

Sterownik wyposażony w min. 6 przycisków do sterowania menu: min. do stop klatki, nagrywania, przełączania trybu 3D do 2D
3.3

Funkcje menu:

 • Możliwość regulacji przez użytkownika takich ustawień jak jasność, kolor, szczegóły, nazwa użytkownika, ustawienia fabryczne

 • Możliwość zapisu danych pacjenta (nazwisko, płeć, numer ewidencyjny)

 • Aktywacja usługi balans bieli
3.4

Wbudowany twardy dysk (HDD) o pojemności >320 GB
3.5

Interfejs połączenia z siecią
3.6

Funkcja zapisu zdjęć 2D
3.7

Funkcja zapisu video 2D
4.

Źródło światła Xenon
4.1

Źródło światła wyposażone w min. 1 przyłącze do światłowodu, wyświetlacz LED, 4 przyciski, min. 2 do zw/zmn intensywności, standby, menu
4.2

Funkcje źródła światła:

 • Wskaźnik żywotności lampy w godzinach

 • Wskaźnik mocy światła w %
4.3

Minimalna moc 300 W
4.4

Typ lampy Xenon
4.5

1 przyłącze do bus-system
5

Monitor 3D
5.1

Minimalna wielkość monitora 32”
5.2

Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pixeli
5.3

Format 16:9
5.4

2 wejścia HD-SDI (lewe i prawe)
5.5

1 płyta adaptera 2D do 3D
5.6

1 przyłącze do bus-system
5.7

1 wejście DVI
6

Monitor 2D
6.1

1 wejście DVI
6.2

Minimalna wielkość monitora 17”
7

Wózek do zestawu
7.1

Wózek pozwalający na ustawienie wszystkich elementów zestawu
7.2

Tylna kolumna wózka do zwiększenia stabilności
7.3

Cztery podwójne antystatyczne kółka, przednie z blokadą
7.4

Wyposażony w szufladę, przyłącze do butli CO2, uchwyt do łatwego manewrowania
7.5

Zintegrowany transformator izolacyjny max 1600VA
7.6

Ruchome ramie do mocowania drugiego monitora
8

Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku
8.1

Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku z zintegrowanym mechanizmem blokującym
8.2

Sterylna bariera pomiędzy niesterylną głowicą/optyką a pacjentem
8.3

Kąt patrzenia 30 stopni – 48szt., kąt patrzenia 0 stopni – 32 szt.
8.4

Dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu
8.5

Pokrowiec pojedynczo pakowany, sterylny, bez latexu
9

Akcesoria
9.1

Klawiatura USB do podłączenia do sterownika kamery
9.2

Pamięć przenośna USB do podłączenia do sterownika kamery
10

Insuflator
10.1

Urządzenia do wytworzenia odmy podczas zabiegów laparoskopowych
10.2

Regulacja ciśnienia insuflacji 1-30 mmHg
10.3

Maksymalny przepływ CO2 min 40l/min
10.4

Zintegrowany system podgrzewania gazu do temp 37 stopni C
10.5

Automatyczna desuflacja gazu
10.6

Duży wyświetlacz parametrów LCD
10.7

Dren do insuflacji z podgrzewaniem, autoklawowalny
10.8

Przewód wysokociśnieniowy do połączenia z butlą CO2.
10.9

Filtry do gazu 25 szt.
11

Pompa płucząca
11.1

Pompa płucząca do zabiegów laparoskopowych
11.2

Sterowanie za pomocą końcówki ssąco-płuczącej oraz sterownika nożnego pilota
11.3

Przepływ płynów min. 1800ml/min, ciśnienie 400 mmHg
11.4

Dreny płuczące 2 szt.
12

Diatermia mono-bipolarna
12.1

Wyposażona min. w sterownik nożny, elektrodę neutralną wielorazową z przewodem, przewód monopolarny – 1 szt., przewód bipolarny – 1 szt.
12.2

Wyposażona w min. 1 wyjście mono i 1 wyjście bipolarne
12.3

Wyposażona min. w 7 programów tj.: cięcie, cięcie z koagulacją, cięcie w osłonie argonu, koagulacja punktowa, koagulacja powierzchniowa, koagulacja spray, koagulacja argonowa
12.4

System kontroli przylegania elektrody neutralnej
12.5

Moc przy cięciu monopolarnym min. 300W
12.6

Moc przy koagulacji monopolarnej min. 120W
12.7

Moc przy cięciu bipolarnym min. 80W
12.8

Moc przy koagulacji bipolarnej min. 80 W
13

Okulary polaryzacyjne 3DINNE WYMAGANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Gwarancja i rękojmia wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru.
2.

Autoryzowany serwis na terenie kraju.

- możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia;


3.

- czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, jednak ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 7 dni.
4.

- nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy
5

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni.
6.

Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie)
7.

Przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, wykorzystania i konserwacji przedmiotu zamówienia
8.

Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim
9.

Materiały informacyjne z parametrami technicznymi
10.

Tabliczka znamionowaCzęść II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


1. Należy podać w dniach od daty podpisania umowy (termin nie może być dłuższy niż 21 dni ):

.........................................................................................


Część III: OFERTA CENOWA


Lp.

Zamawiany sprzęt

o cechach określonych w części I

Zamawiana ilość

Wartość

zamówienia

netto

(bez VAT)

Stawka

%

VAT

Wartość zamówienia

brutto

(z VAT)

1

2


3

4

5

6

1

ZESTAW LAPAROSKOPOWY Z OBRAZEM TRÓJWYMIAROWYM 3D

1 szt.
……..%
słownie wartość z kol. 6:


OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

 1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

 2. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

 3. Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4. Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie zamówienia w części ………………………………

……………………………………………Podpis osoby upoważnionej

(zgodnie z aktem rejestracyjnym)
Strona z


: przetargi2 -> upload
upload -> Wielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Sp zoz z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 61-285 poznań nip: 778-13-50-016 regon: 000306331 krs: 0000002025
upload -> Formularz ofertowy na dostawę druków medycznych, szpitalnych I powszechnego użytku dla potrzeb zakładu opieki zdrowotnej poznań stare miasto szpitali przy ul. Szkolnej 8/12 I Szwajcarskiej 3 wykonawca
upload -> Specyfikacj a
upload -> Formularz oferty cenowej
upload -> Pakiet 1- odczynniki do koagulologii wraz z dzierżAWĄ analizatora koagulologicznego data
upload -> Specyfikacja techniczna oprogramowania
upload -> Zakład opieki zdrowotnej poznań stare miasto szpital im. JÓZefa strusia ul. Szkolna 8/12 61-833 poznań adres korespondencyjny: ul. Szwajcarska 3 61-285 poznań nip: 778-13-50-016 regon: 000306331 krs: 0000002025
upload -> Poznań: Dostawa leku Reo Pro (Abciximab) Numer ogłoszenia: 178555 2007; data zamieszczenia: 28. 09. 2007
upload -> Wielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Sp zoz z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 61-285 poznań nip: 778-13-50-016 regon: 000306331 krs: 0000002025
upload -> Załącznik nr 1 do siwz wsm/dzp/381-3951/N/2012

Pobieranie 121.22 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna