Formularz ofertowyPobieranie 21.34 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar21.34 Kb.


Załącznik 1
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Oferenta

Adres siedziby

Numer telefonu i faksu

Adres e-mail

NIP
REGON
Osoba do kontaktów roboczychDo:

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp. k.

ul. POW17 lok. 4A
Łódź 90–248

Polska
Ja, niżej podpisany/ My, niżej podpisani[firma/nazwa Oferenta]

składam/y niniejszą ofertę na usługę polegającą na przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu „PWP AD–AAM – adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stosownie do punktu VII 2. niniejszego zapytania ofertowego oferuję cenę w następującej wysokości w ramach poszczególnych części Zapytania. Wykonawca podaje cenę brutto za przeprowadzenie szkoleń, na które składa ofertę.
Niniejszym składam ofertę na następujące części:


 1. CZĘŚĆ …….. (proszę wpisać nr części) MODUŁ ………: …………………………………………………… …………………………………………(proszę wpisać nr modułu jego tytuł).

Cena brutto za przeprowadzenie całego modułu szkoleniowego (16 godzin): ………………..PLN

(słownie: )


 1. CZĘŚĆ …….. (proszę wpisać nr części) MODUŁ ………: …………………………………………………… …………………………………………(proszę wpisać nr modułu jego tytuł).

Cena brutto za przeprowadzenie całego modułu szkoleniowego (16 godzin): ………………..PLN

(słownie: )


 1. CZĘŚĆ …….. (proszę wpisać nr części) MODUŁ ………: …………………………………………………… …………………………………………(proszę wpisać nr modułu jego tytuł).

Cena brutto za przeprowadzenie całego modułu szkoleniowego (16 godzin): ………………..PLN

(słownie: )


 1. CZĘŚĆ …….. (proszę wpisać nr części) MODUŁ ………: …………………………………………………… …………………………………………(proszę wpisać nr modułu jego tytuł).

Cena brutto za przeprowadzenie całego modułu szkoleniowego (16 godzin): ………………..PLN

(słownie: )


 1. CZĘŚĆ …….. (proszę wpisać nr części) MODUŁ ………: …………………………………………………… …………………………………………(proszę wpisać nr modułu jego tytuł).

Cena brutto za przeprowadzenie całego modułu szkoleniowego (16 godzin): ………………..PLN

(słownie: )


 1. CZĘŚĆ …….. (proszę wpisać nr części) MODUŁ ………: …………………………………………………… …………………………………………(proszę wpisać nr modułu jego tytuł).

Cena brutto za przeprowadzenie całego modułu szkoleniowego (16 godzin): ………………..PLN

(słownie: )

W odniesieniu do treści zapytania ofertowego składam także poniższe oświadczenia:Składając ofertę oświadczam, że

 • zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuję wszystkie wymienione w nim warunki;

 • spełniam wymagania określone w Zapytaniu ofertowym (trener posiadający wykształcenie wyższe, potwierdzone doświadczenie w szkoleniu osób dorosłych oraz doświadczenie sprofilowane do potrzeb projektu);

  • posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  • posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

  • dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  • znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  • nie łączą mnie z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy powiązania kapitałowe lub osobowe, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskimi, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Do niniejszej oferty załączam również CV potwierdzające doświadczenie Oferenta.


_________________________

Miejscowość i data_________________________

Podpis Oferenta

Człowiek – najlepsza inwestycjaProjekt „PWP AD-AAM – adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy


w województwie łódzkim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pobieranie 21.34 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna