Formularz ofertowyPobieranie 18.58 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar18.58 Kb.Załącznik 1
FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta/Oferentów:


Nazwa Oferenta 1

Adres siedziby

Numer telefonu i faksu

Adres e-mail

NIP
REGON
Osoba do kontaktów roboczychNazwa Oferenta 2

Adres siedziby

Numer telefonu i faksu

Adres e-mail

NIP
REGON
Osoba do kontaktów roboczych


OFERTA

Dla:


Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp. k.

ul. POW17 lok. 4A, Łódź 90–248


Ja, niżej podpisany/ My, niżej podpisani

[firma/nazwa Oferenta/Oferentów]

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/01/2015 składam/y niniejszą ofertę na wynajem sali wraz z usługą cateringu w ramach projektu „PWP AD–AAM – adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Stosownie do punktu VII 2. niniejszego zapytania ofertowego oferuję/my cenę w następującej wysokości w ramach poszczególnych części Zapytania (Wykonawca podaje cenę brutto za wynajem sali oraz catering):
Sala na przeprowadzenie czterech spotkań grup fokusowych w Łodzi oraz catering dla uczestników/uczestniczek ww. spotkań.
SALA

Cena brutto za 1 godzinę wynajmu sali: ………………PLN

(słownie: )

Dokładne miejsce realizacji (adres oferowanej sali):


CATERING

Cena brutto za catering dla 1 osoby podczas 1 spotkania: ………………PLN

(słownie: )


Składając ofertę oświadczam/y, że


 1. zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuję wszystkie wymienione w nim warunki;

 2. jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w szczegółowych warunkach zamówienia;

 3. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 4. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

 5. dysponuję/jemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 6. znajduję/jemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 7. nie łączą mnie/nas z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy powiązania kapitałowe lub osobowe, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskimi, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli._________________________

Miejscowość i data_________________________

Podpis/sy Oferenta/OferentówPobieranie 18.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna