Formularz ofertowyPobieranie 96.01 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar96.01 Kb.
Załącznik nr 1 do SIWZ

N
Numer oferty:


-----------------------

nadaje Zamawiający


azwa Wykonawcy: …………………………………………

…………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………

…………………………………………

Nr tel.: ……………..…….…, nr faks: …………………….………

Adres e-mail: …………………………@……………….…………


formularz ofertowy
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń zakresu ABAP, nr sprawy: 62/ZP/13, przedkładamy ofertę na poniższych warunkach:

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej SIWZ:


za cenę brutto: ............................... zł (słownie: .....................................................................................
....................................................................................) w tym kwota podatku VAT: …………………… zł, zgodnie z poniższą szczegółową kalkulacją cenową:


Lp.

Lokalizacja – liczba grup

Liczba osób

Cena jednostkowa netto za 1 osobę w zł

Wartość netto

w zł
(3 x 4)

Stawka VAT %

Kwota VAT
w zł

(5 x 6)


Wartość brutto
w zł

(5 + 7)


1

2

3

4

5

6

7

8

Szkolenie ABAP BASIC (TAW10)


1

Warszawa – 1 grupa

7
Szkolenie ABAP Objects and How to use it (TAW12)


1

Warszawa – 1 grupa

7
Egzamin certyfikacyjny C_TAW12_71 Development Associate – ABAP with SAP NetWeaver

1

Warszawa

7
Szkolenie ABAP Workbench Foundations (BC400) zakończone testem sprawdzającym


1

Warszawa – 1 grupa

16
Szkolenie ABAP debugger (BC403) zakończone testem sprawdzającym

1

Warszawa – 1 grupa

16Szkolenie: Słownik ABAP (BC430) zakończone testem sprawdzającym

1

Warszawa – 1 grupa

16Szkolenie: administracja systemami SAP zakończone testem sprawdzającym

1

Warszawa – 1 grupa

3
RAZEM:
 1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

 2. Akceptujemy warunki płatności zawarte w SIWZ. 1. Oferujemy wykonanie zamówienia w:

………………………................……………………………………….

(adres miejsca realizacji szkolenia w Warszawie)
 1. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców. Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:

…………………………………………………………………………………………………………………**

W przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną.


 1. Oświadczamy, że:

 1. dysponujemy salą szkoleniową na czas trwania szkoleń spełniającą warunki bezpieczeństwa
  i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 169, poz. 1650
  z 2003 r.), klimatyzowaną, w której liczba stanowisk komputerowych odpowiada liczbie uczestników,

 2. zapoznaliśmy się z SIWZ (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w SIWZ,

 3. uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

 4. w razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,

 5. wadium w wysokości 10.000,00 zł w postaci …………..……………… wnieśliśmy przed terminem składania ofert. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu prosimy dokonać na rachunek:

………………………………………………...………………..……………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

…………………………………………………………………...……..……………………………………

(nr rachunku bankowego)


 1. Oferta składa się z ……… kolejno ponumerowanych stron.

 2. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

 1. ……………………………………….…………,

 2. ………………………………………….………,

 3. ………………………………………………….,

 4. ………………………………………………….,

 5. ………………………………………………….,

 6. ………………………………………………….,

................................., ..............................


(miejscowość i data) ..............................................................

(podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić

** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Załącznik nr 2 do SIWZ

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

WZÓR”


OŚWIADCZENIE


O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

art. 22 ust. 1 pkt 1) – 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ABAP, nr sprawy: 62/ZP/13, w imieniu:

…………………………………………………………………………………………….………………………...

(pełna nazwa Wykonawcy)
oświadczam(y), że na dzień składania ofert spełniam(y) warunki dotyczące:


 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 • posiadania wiedzy i doświadczenia,

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.
................................., ..............................
(miejscowość i data)

..............................................................

(podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

.............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)


WZÓR”

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ABAP, nr sprawy: 62/ZP/13, w imieniu

…………………………………………………………………………………………….………………………...

(pełna nazwa Wykonawcy)
oświadczam(y), że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia Mnie/Nas
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759
ze zm.).


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

................................., ..............................


(miejscowość i data)

..............................................................

(podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

.............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

WZÓR”


Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ABAP, nr sprawy: 62/ZP/13, w imieniu

……………………………………………………………………………………….………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)
Informuję, że na dzień składania ofert:


 1. nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).*
 1. należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

  1. ……………………………………………………………………………………

  2. ……………………………………………………………………………………

  3. ……………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

.................................................................. .........................................................

(miejscowość i data) (podpis osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 do SIWZ


Wykaz osób
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ABAP,
nr sprawy: 62/ZP/13
, oświadczamy, że następujące osoby będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia:

Lp.

Imię i nazwisko wykładowcy

Informacje pozwalające stwierdzić spełnianie warunku określonego
w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3) SIWZ
Zakres wykonywanych czynności w przedmiotowym postępowaniu

Oświadczenie o dysponowaniu osobami *

Informacja o podstawie do dysponowania
osobą **

Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 2 (dwoma) wykładowcami, którzy:
przeprowadzili co najmniej 3 szkolenia z zakresu środowiska projektowego ABAP, administrowania systemami SAP


posiadają certyfikat SAP poziomu Professional lub wyższy

brali udział w charakterze konsultantów wiodących w co najmniej 2 projektach związanych z wdrażaniem modułów SAP
1
Szkolenie nr 1

Opis / zakres szkolenia:

Okres realizacji:

Nazwa zleceniodawcy:

Wykonywane zadania / pełniona funkcja:

Szkolenie nr 2

Opis / zakres szkolenia:

Okres realizacji:

Nazwa zleceniodawcy:

Wykonywane zadania / pełniona funkcja:
Szkolenie nr 3

Opis / zakres szkolenia:

Okres realizacji:

Nazwa zleceniodawcy:

Wykonywane zadania / pełniona funkcja:


Nr certyfikatu:
……………………………………………

Data wydania:


……………………………………………

Organ wydający certyfikat:


……………………………………………Projekt nr 1
Wykonywane zadania / pełniona funkcja:

Opis / zakres szkolenia:

Okres realizacji:

Nazwa zleceniodawcy:


Projekt nr 2
Wykonywane zadania / pełniona funkcja:

Opis / zakres szkolenia:

Okres realizacji:

Nazwa zleceniodawcy:dysponuję / będę dysponował ***

Podstawa dysponowania osobą ***:

- umowa o pracę,

- umowa zlecenie,

- umowa o dzieło,

- właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),

- zobowiązanie innego podmiotu,

- inne (podać jakie): .........................


2
Szkolenie nr 1

Opis / zakres szkolenia:

Okres realizacji:

Nazwa zleceniodawcy:

Wykonywane zadania / pełniona funkcja:

Szkolenie nr 2

Opis / zakres szkolenia:

Okres realizacji:

Nazwa zleceniodawcy:

Wykonywane zadania / pełniona funkcja:

Szkolenie nr 3

Opis / zakres szkolenia:

Okres realizacji:

Nazwa zleceniodawcy:

Wykonywane zadania / pełniona funkcja:


Nr certyfikatu:
……………………………………………

Data wydania:


……………………………………………

Organ wydający certyfikat:


……………………………………………


Projekt nr 1
Wykonywane zadania / pełniona funkcja:

Opis / zakres szkolenia:

Okres realizacji:

Nazwa zleceniodawcy:


Projekt nr 2
Wykonywane zadania / pełniona funkcja:

Opis / zakres szkolenia:

Okres realizacji:

Nazwa zleceniodawcy:dysponuję / będę dysponował ***

Podstawa dysponowania osobą ***:

- umowa o pracę,

- umowa zlecenie,

- umowa o dzieło,

- właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),

- zobowiązanie innego podmiotu,

- inne (podać jakie): .........................

* W przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iż będzie dysponował osobą, jest zobowiązany udowodnić ten fakt Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie innego podmiotu


do oddania mu do dyspozycji osoby na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia.

** Należy wskazać podstawę do dysponowania.
*** Niewłaściwe skreślić

................................., ..............................

(miejscowość i data) ………........................................................

(podpis osoby/osób uprawnionychdo występowania w imieniu Wykonawcy)


Sprawa nr 62/ZP/13Pobieranie 96.01 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna