Formularz ofertowyPobieranie 1.41 Mb.
Strona1/9
Data29.04.2016
Rozmiar1.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Załącznik nr 1

Znak: ZK-PN/XI-8/12


……………………………..

(pieczątka firmowa Wykonawcy)FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę książek dla Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, nasza firma (Wykonawca):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa firmy (Wykonawcy)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr telefonu, faksu, adres e-mail
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym


1. Oferujemy wykonanie w/w zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- za cenę brutto dla poszczególnych tytułów (pakietów) wskazaną w formularzu cenowym,

- w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.


2. Oświadczamy, że:
- akceptujemy projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

- wyrażamy zgodę na termin płatności za dostawę – 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego,

- załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.


3. Załącznikami do niniejszej oferty są:

    1. …………………………………………........................

    2. …………………………………………………………

    3. …………………………………………………………

    4. …………………………………………………………

Oferta wraz załącznikami zawiera …….. kolejno ponumerowanych stron.

Miejscowość, data pieczątka imienna i podpis osoby (osób) uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu WykonawcyFormularz cenowy /Cz Załącznik nr 2

Znak: ZK-PN/XI-8/12

Lp.


Tytuł – Autor – Wydawnictwo – Rok - Uwagi

Ilość egz.

Cena jedn.

brutto

Wartość brutto20 lat samorządu terytorialnego w Polsce / red. Katarzyna Mieczkowska-Czerniak. Wydaw. UMCS 2012

1

Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. PWN 2012

1

Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. Difin 2011

1

Degradacja mitu w literaturze fantasy / B. Trocha. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2009

1

Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego / Antoni Hanusz. Wolters Kluwer 2009

1

Drogami Czechowicza / Tadeusz Kłak Wydaw. KUL 2010

1

Edukacja i reedukacja ruchowa : podręcznik dla

studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów / Janusz Nowotny. Wydaw. KASPER 20101

e-polonistyka / red. Aleksandra Dziak. Wydaw. KUL 2009

1

Etyka policji : między prawem moralnością i skutecznością / Edward Wiązowaty. ŁośGraf 2011

1

Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: na tle procesu decentralizacji zadań publicznych / Joanna Śmiechowicz. Difin 2011

1

Finanse samorządowe : nowe wyzwania., bieżące i perspektywiczne / Beata Filipiak. Difin 2011

1

Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE / red. Marci Szewczak. Wydaw. KUL 2011

1

Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 1-2 / Arkadiusz Januszewski. PWN 2011

1

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne : podręcznik dla studiów medycznych / Katarzyna Wieczorowska-Tobis. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2011

1

Gospodarowanie odpadami komunalnymi / Jędrzej Klatka

Wolters Kluwer 2012

1

Gray anatomia : podręcznik dla studentów. T. 1, [Anatomia ogólna, anatomia układu ruchu] / Richard L. Drake [ i in.]. Elsevier Urban & Partner 2010

1

Gray anatomia : podręcznik dla studentów. T. 2, [Anatomia narządów wewnętrznych] / Richard L. Drake [i in.]. Elsevier Urban & Partner 2010

1

Gray anatomia : podręcznik dla studentów. T. 3, [Anatomia ośrodkowego układu nerwowego] / Richard L. Drake [i in.]. Elsevier Urban & Partner 2010

1

Idea Boga po Auschwitz / Hans Jonas. Znak 2003

1

Ilustrowany przewodnik po Lublinie (reprint) / Maria Roniker. Wydaw. Flis 2010

1

Instytucje bezpieczeństwa narodowego / red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik. Beck 2012

1

Kapitał ludzki i społeczny : kreowanie i zarządzanie / red. Dorota Moroń. Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 2012

1

Kodeks pracy 2012 : komentarz dla praktyków / Andrzej

Patulski, Grzegorz Orłowski. Gdańsk ODDK 20121

Kraszewski i świat historii : studia / T. Budrewicz. Wydawnictwo Naukowe UP 2010

1

Lalka czyli rozpad świata / Ewa Paczoska. ŁośGraf 2012

1

Logistyka wojskowa / M. Brzeziński. Bellona 2011

1

Między literaturą a polityką : rozprawy i szkice z życia literackiego XX wieku / Marian Stępień. Wydaw. UJ 2012

1

Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński. Wolter Kluwer 2011

1

Nauki o zarządzaniu : podstawowe problemy i kontrowersje / Stanisław Sudoł. Polskie Wydaw. Ekonomiczne 2012

1

Normatywny wymiar godności człowieka / red. Wojciech Lis. Wydaw. KUL 2012

1

Oby im życie łatwiejsze było... : o Januszu Korczaku i jego wychowanku / Olga Medvedeva-Nathoo. Wydaw. Naukowe UAM 2012

1

Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa / Andrzej Szymonik. Difin 2011

1

Podstawy pielęgniarstwa. T. 1, Założenia teoretyczne / Anna Abramczyk. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2011

1

Podstawy pielęgniarstwa. T. 2, Wybrane działania pielęgniarskie / Wiesława Ciechaniewicz. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2011

1

Podstawy żywienia i dietoterapia / Nancy J. Peckenpaugh. Wyd. 1 polskie red. D. Gajewska. Urban & Partner 2011

1

Policje Unii Europejskiej / Andrzej Misiuk [i in.]. Łośgraf 2011

1

Praktyka ochrony praw człowieka. T. 1 / red. Kinga Machowicz. Wydaw. KUL 2012

1

Psychologia akademicka : podręcznik. T. 1 / red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński. GWP 2011

1

Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 / red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński. GWP 2011

1

Psychologia zaburzeń. Vol. 1 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka. GWP 2011

1

Psychologia zaburzeń. Vol. 2 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka. GWP 2011

1

Rekreacja i czas wolny / red. Ryszard Winiarski. ŁośGraf 2011

1

Rodzicielstwo adopcyjne.: wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Antonina Gutowska. Wydaw. KUL 2008

1

Romantyczna troposfera powieści.: interpretacje prozy Kraszewskiego, Sztyrmera i Korzeniowskiego /

W .Hamerski. Wydawnictwo Poznańskie 20101

Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej / Katarzyna Wlaźlak. Wolter Kluwer Polska 2010

1

Samorząd powiatowy w Polsce / Mariusz Wiktor Sienkiewicz. UMCS 2011

1

Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne / Andrzej K. Piasecki. PWN 2009

1

Stwardnienie rozsiane / Chris Polman, Alan Thompson, T. Murray. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010

1

Systemy informatyczne zarządzania : klasyfikacja i charakterystyka systemów / Witold Bartkiewicz, Włodzimierz Jerzy Jabłoński. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

1

Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych / Marcin Malawski, Andrzej Wieczorek, Honorata Sosnowska. Wyd. 2. Wydaw. Naukowe PWN 2012

1

Wokół Freuda i Lacana : interpretacje psychoanalityczne / red. nauk. Lena Magnone i Anna Mach . Warszawa 2009

1

Wychowawcza rola szkoły / red. Janusz Kirenko. Wydaw. UMCS 2012

1

Zarządzanie / Henry Mintzberg. Wolters Kluwer 2012

1

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym / Marek Lisiecki. ŁośGraf 2011

1

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii /

Jan Czekaj, Zbigniew Dresler. Wydawnictwo Naukowe PWN 20111

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych / Jacek Orzeł. Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

1

Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń / red. Jerzy Kiesielnicki. PWN 2012

1


Razem:


: dat -> attach
attach -> Leksykon pojęć stosowanych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej add
attach -> Niezależna inicjatywa zamojska centrum badań I opinii oraz koło naukowe politologów pwsz w zamościu zapraszają na konferencję „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Samorząd to My – My Wszyscy!”
attach -> Kronika Galla Anonima z Kodeksu zamojskiego na Krajowej Liście unesco "Pamięć Świata"
attach -> Załącznik nr 1 Znak: zk-pn/X-7/12 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowy
attach -> Towarzystwo farmaceutyczno-ekonomiczne
attach -> Załącznik nr 1 Znak: zk-pn/iv-3/14 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowy
attach -> Komunikat komisarza wyborczego w lublinie z dnia 20 listopada 2014 r o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów I prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r
attach -> , trzech tomów poetyckich
attach -> Załącznik Nr 1 Nazwa materiału
attach -> Zapowiedz zawodów puchar polski w biegach na nartorolkach „ rollski 09” Organizator

Pobieranie 1.41 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna