Formularz ofertowy


Formularz cenowy /Mediateka Załącznik nr 2Pobieranie 1.41 Mb.
Strona9/9
Data29.04.2016
Rozmiar1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Formularz cenowy /Mediateka Załącznik nr 2

Znak: ZK-PN/XI-8/12Lp.

Tytuł – Autor – Wydawnictwo – Rok - Uwagi


Ilość egz.

Cena jedn.

brutto


Wartość bruttoCo z oczu to z serca Universal Pictures presents(DVD)

1

Jerry Maguire scen., reż. Cameron Crowe (DVD)

1

Mokra Robota (DVD)

1

Złap zakapuj zabłyśnij! (DVD)

1

Fascynujący Morgan Frejman w akcji (zestaw 3 filmów DVD)

1

Leonardo DiCaprio w akcji : Infiltracja; W sieci kłamstw; Krwawy diament (zestaw 3 filmów DVD)

1

KANON FILMÓW POLSKICH: KOLEKCJA KLASYKI (10 DVD + książka)

1

CLINT EASTWOOD KOLEKCJA: GRAN TORINO + INVICTUS - NIEPOKONANY + MEDIUM (zestaw 3 filmów DVD)

1
Angielski dla początkujących. Lektor Klett, 2012. Pons. Ekspresowy Kurs (Podręcznik, materiały dodatkowe, CD)


1
Francuski dla początkujących. Lektor Klett, 2012. Pons. Ekspresowy Kurs (Podręcznik, materiały dodatkowe, CD)


1
Hiszpański dla początkujących. Lektor Klett, 2012. Pons. Ekspresowy Kurs (Podręcznik, materiały dodatkowe, CD)


1
Niemiecki dla początkujących. Lektor Klett, 2012. Pons. Ekspresowy Kurs (Podręcznik, materiały dodatkowe, CD)


1
Włoski dla początkujących. Lektor Klett, 2012. Pons. Ekspresowy Kurs (Podręcznik, materiały dodatkowe, CD)


1
Tell Me More Kids 3 angielski : Ucz się i baw się 4-7 lat. Techland 2012 (Płyta DVD)


1

Tell Me More Kids 3 angielski : Ucz się i baw się 7-9 lat. Techland 2012 (Płyta DVD)

1

Tell Me More Kids 3 angielski : Ucz się i baw się 9-12 lat. Techland 2012 (Płyta DVD)

1


Razem:

OGÓŁEM:

……………………… …………………………………………

Miejscowość, data pieczątka imienna i podpis osoby (osób) uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu WykonawcyZałącznik nr 3

Znak: ZK-PN/XI-8/12OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowania określonych w art. 22 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o braku podstaw do wykluczenia

z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa książek dla Książnicy Zamojskiej


im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu
Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………..
reprezentujący Firmę (nazwa i adres firmy)………………….....................................................

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze …………………………………………

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Jednocześnie oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

………………………………….. ………………………………………

Miejscowość i data pieczątka imienna i podpis osoby (osób) uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 4

Znak: ZK-PN/XI-8/12


UMOWA (wzór) Nr……./2012
zawarta w dniu …………………………., w wyniku przeprowadzonego postępowania
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:
Książnicą Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20,

22-400 Zamość, NIP 922-10-70-015, REGON 000283305, reprezentowaną przez:

1. Danutę Reginę Kawałko – Dyrektora

2. Kazimierę Harasim – Głównego Księgowego

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
Firmą ……………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………...

NIP ………………………………………REGON…………………………………………….

reprezentowaną przez:

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:
§ 1
Zamawiający oświadcza, iż Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz procedurą przetargową znak: ZK-PN/XI-8/12.
§ 2
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego książek według załączonego wykazu, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
§ 3
1. Strony ustalają łączną wartość umowy na kwotę brutto w wysokości podanej w ofercie tj. ………………………..złotych (słownie:…………………………………….. złotych), w tym VAT: ……………. złotych.

2. Jako podstawę określenia wartości, o której mowa w ust. 1, przyjęto sumę iloczynów liczby egzemplarzy książek i ceny jednostkowej brutto podanej w wykazie.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za towar objęty umową w terminie 14 dni od daty doręczenia do Zamawiającego faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy, pod warunkiem, że Wykonawca zwróci Zamawiającemu dwa egzemplarze podpisanej umowy, w innym przypadku zapłata nie będzie realizowana.

§ 4
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 we własnym zakresie i na własny koszt do siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu książki o właściwościach standardowych pod względem jakości, bez wad i pomyłek wydawcy, a także uszkodzeń mechanicznych.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy wadliwych egzemplarzy, Wykonawca winien wymienić je na własny koszt na inne, nie posiadające wad lub na inny tytuł uzgodniony z Zamawiającym o tej samej wartości w maksymalnym terminie 14 dni kalendarzowych od zawiadomienia o wadach.

5. Zamawiający ma 14 dni na sprawdzenie zgodności faktury z dostarczonymi książkami.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności faktury ze stanem faktycznym Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić brakujące tytuły w terminie 10 dni od daty powiadomienia.


§ 5
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest własnością osób trzecich, nie jest obciążony prawem osób trzecich oraz jest wolny od wad i spełnia warunki określone w ofercie.
§ 6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a). 0,1% wartości zamówienia określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b). 20% wartości zamówienia określonej w § 3 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych.

2. Za odstąpienie od umowy strony uznają jej niewykonanie w terminie 21 dni od daty określonej w umowie.


§7
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian zawartej umowy oraz określa warunki takich zmian w zakresie:

a). zmiany ceny za wykonanie zamówienia w przypadku:

- ustawowej zmiany podatku VAT,

- odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji wybranych tytułów, cena brutto określona


w umowie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o wartość tytułów, które nie będą dostarczone,

- wycofania tytułów z rynku, cena brutto określona w umowie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o wartość tytułów, które nie będą dostarczone,

- udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dodatkowych rabatów w trakcie trwania realizacji zamówienia,

b). zmiany w obszarze przedmiotu zamówienia w przypadku:- wycofania tytułów z rynku.
§ 8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.
…………………………………… ……………………………………..

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
: dat -> attach
attach -> Leksykon pojęć stosowanych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej add
attach -> Niezależna inicjatywa zamojska centrum badań I opinii oraz koło naukowe politologów pwsz w zamościu zapraszają na konferencję „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Samorząd to My – My Wszyscy!”
attach -> Kronika Galla Anonima z Kodeksu zamojskiego na Krajowej Liście unesco "Pamięć Świata"
attach -> Załącznik nr 1 Znak: zk-pn/X-7/12 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowy
attach -> Towarzystwo farmaceutyczno-ekonomiczne
attach -> Załącznik nr 1 Znak: zk-pn/iv-3/14 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowy
attach -> Komunikat komisarza wyborczego w lublinie z dnia 20 listopada 2014 r o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów I prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r
attach -> , trzech tomów poetyckich
attach -> Załącznik Nr 1 Nazwa materiału
attach -> Zapowiedz zawodów puchar polski w biegach na nartorolkach „ rollski 09” Organizator

Pobieranie 1.41 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna