Formularz ofertowyPobieranie 24.62 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar24.62 Kb.

Znak sprawy: AEZ/S-150/2010

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy

.................................................................................................................................................

NIP.................................................................. REGON.........................................................

Nr rachunku bankowego ........................................................................................................

Tel....................................................... Fax:............................................................................

e-mail:.....................................................................................................................................

Serwis prowadzi : .................................................................................................................

ul. ....................................................................., ...................................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku do piątku

tel: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów do separacji osocza bogatopłytkowego Regen ACR-C1/ BCT2 (120 szt.) i Regen ACR-C2/ BCT3 (40 szt.), znak sprawy: AEZ/S-150/2010,
   1. oferujemy dostawę zestawów do separacji osocza bogatopłytkowego Regen ACR-C1/ BCT2 i Regen ACR-C2/ BCT3 spełniającego wymagania Zamawiającego, określone w załączniku nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia) za cenę:


  1. netto zł:.................. (słownie zł.......................................................................................)

  2. podatek VAT - .........%. w kwocie .................... zł. (słownie zł:…...............................)

  3. brutto zł ..................(słownie zł:.....................................................................................)

zgodnie z kalkulacją szczegółową:

l.p

Przedmiot zamówienia

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość zamówienia netto

Stawka podatku VAT

Kwota podatku VAT

Wartość zamówienia

z VAT


1

zestawy do separacji osocza bogatopłytkowego Regen ACR-C1/ BCT2

Producent: ................................120
2

zestawy do separacji osocza bogatopłytkowego Regen ACR-C2/ BCT3

Producent: ................................40
Razem:
X


 1. Niniejszym zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie .................... dni od dnia zawarcia umowy ( nie dłużej niż 30 dni)

 2. Na oferowane zestawy udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. miesięcy (nie krócej niż 12 miesięcy), liczonej od daty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby wskazanej w protokole odbioru

 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze wzorem przyszłej umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty

 4. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.

 5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 6. Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail oraz przyjmujemy do wiadomości, że potwierdzeniem odbioru tej informacji będzie dowód transmisji danych z faksu lub potwierdzenie wysłania informacji pocztą elektroniczną.

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach


........................................dnia .................. ……............................................................... (podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna