Formularz ofertowy wykonawcy dane dotyczące wykonawcyPobieranie 340.97 Kb.
Strona1/8
Data08.05.2016
Rozmiar340.97 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

1.Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa: ................................................

Siedziba: ................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: 0 ( .. ) ...................................... tel. kom. ..................*

Numer faksu: 0 (.... ) ......................................

Numer REGON: ................................................

Numer NIP: ................................................

Nr rachunku rozliczeniowego ...................................................................

Godziny urzędowania ...................................................2. Dane dotyczące zamawiającego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn

NIP 739-29-54-843 Regon 000295580
3. Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym - Nr sprawy SZP-332-31PN-2010, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:


- Cena oferty.

zadanie nr ........* /wypełnić dla każdego zadania osobno/

Cena ofertowa netto .................................................................................................zł

(Słownie:.............................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................... ... ……………………………………………………………………………………)
- Razem za ww zadania .

Cena ofertowa netto .................................................................................................zł

(Słownie:.............................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................... ... ……………………………………………………………………………………)


/wpisać kwoty łącznie za oferowane ww zadania z rubryk „Razem” tabel zał. nr 1A/
4. Oświadczam, że :

Wykonam zamówienie publiczne w okresie 12 miesięcy /30 dni* (niepotrzebne skreślić)

Akceptuję/my termin realizacji zamówień cząstkowych /dot. zad. nr 1, 2*.

Akceptuję/my wymagany termin płatności za przedmiot zamówienia podany w SIWZ.

Okres gwarancji na oferowany produkt/y/ wynosi - nr zadania ............... liczba miesięcy /dot. zad. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/*

Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy - dot. zad. nr 1, 2. Odnośnie zad. nr 3, 4, 5, 6, 7 – wg zał. nr 5/

Sposób zgłaszania problemów i reklamacji: nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........
5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy i reklamacji:


  • .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy ............/tel. komórkowy.......... , faks: .......... .......... .......... oraz zakres odpowiedzialności ................................................................


6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*
Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres:


- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty.

7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.3. Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.

7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd.


9. Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


10.Inne informacje wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


11. Oferta zawiera, łącznie z załącznikami ..............stron.
12. Wykonam zamówienie bez udziału podwykonawców.

_____________________________

Imiona i nazwiska osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp.

Załącznik nr 2
Pobieranie 340.97 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna